Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
654
lượt xem
15
download

Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào băng phim, lời kể của GV và những hình ảnh được minh họa trong SGK, HS tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Sau đó, các em biết kể sáng tạo câu chuyện theo lời một nhân vật. - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

  1. K chuy n: TI NG VĨ C M M LAI I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào băng phim, l i k c a GV và nh ng hình nh ư c minh h a trong SGK, HS tìm ư c l i thuy t minh cho m i hình nh. Sau ó, các em bi t k sáng t o câu chuy n theo l i m t nhân v t. - Hi u ư c ý nghĩa câu chuy n: ca ng i hành ng dũng c m c a nh ng ngư i lính M có lương tri ã ngăn ch n và t cáo t i ác man r c a quân iM trong cu c chi n tranh xâm lư c Vi t Nam. II. dùng d y h c: - Các hình nh minh h a trong SGK - Băng phim (n u có)
  2. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’-2’) - HS l ng nghe 2. GV k chuy n Ho t ng 1: GV k l n 1 (không ch tranh) - Chú ý gi ng k - GV ghi tên các nhân v t lên b ng l p (Mai-cơ, Tôm-xôn, Côn-bơn, An- rê- t-ta, Hơ- b t, Rô-nan) Ho t ng 2: GV k chuy n l n 2 - K t h p l i k v i ch nh minh h a - HS l ng nghe và quan
  3. ho c k xong r i ch nh và thuy t minh nh sát tranh 3. Hư ng d n HS k chuy n: (20’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS tìm hi u yêu c uc a - Cho HS c yêu c u c a bài 1 - 1 HS c to, l p l ng nghe - GV lưu ý HS ph i d a vào l i thuy t minh cho m i nh, l i GV k , chú ý làm n i b t ư c n i dung chính c a câu chuy n Ho t ng 2: Cho HS k chuy n - Cho HS k o n - M i HS k 2-3 o n. L p nh n xét - GV nh n xét, khen nh ng HS k úng, k hay.
  4. 4. Trao i v ý nghĩa c a truy n: (3’-4’) - GV nêu câu h i l p trao i. - HS trao i và tr l i - GV nh n xét và ch t l i 5. C ng c , d n dò: (2’-3’) - GV nh n xét ti t h c, cho c l p bình ch n HS k chuy n hay nh t - Yêu c u HS v nhà t p k l i câu chuy n cho ngư i thân nghe, chu n b cho ti t k chuy n tu n 5 Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản