Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
634
lượt xem
58
download

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Phát triển nhận thức: _Trẻ nhận biết các mùa trong năm: Xuân , Hạ, Thu, Đông. _Trẻ biết được một số điểm đặc trưng của màu Xuân: Thời tiết ấm áp, hoa đào hoa mai nở, vây cối đâm chồi nảy lộc… _Phát triển khả năng quan sát, nhận xét các dấu hiệu của mùa Xuân. 2.Phát triển thể chất: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch gi ng d y kh i M m. Tháng 1 & 2 Ch ñ : T t và Mùa xuân Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c tiêu: 1.Phát tri n nh n th c: _Tr nh n bi t các mùa trong năm: Xuân , H , Thu, ðông. _Tr bi t ñư c m t s ñi m ñ c trưng c a màu Xuân: Th i ti t m áp, hoa ñào hoa mai n , vây c i ñâm ch i n y l c… _Phát tri n kh năng quan sát, nh n xét các d u hi u c a mùa Xuân. 2.Phát tri n th ch t: _Phát tri n m t s v n ñ ng cơ b n: Ném trúng ñích n m ngang, trèo thang, ném trúng ñích th ng ñ ng, b t liên t c qua 3-4 vòng. _Phát tri n c nhanh nh n, khéo léo và ph i k t h p các v n ñ ng. _Tr c m th y kh e, s ng khoái khi mùa xuân ñ n v i không khí m áp và mát m . 3.Phát tri n ngôn ng : Bi t s d ng m t s t ch ñ c ñi m n i b t c a mùa xuân và c nh ñ p c a mùa xuân. Bi t nói lên nh ng gì mà tr th y vào mùa Xuân, nói lên c m nghĩ c a mình vào mùa xuân cho các b n và ngư i l n cùng nghe. 4.Phát tri n tình c m xã h i: Yêu thích c nh ñ p mùa xuân Cùng gia ñình chu n b ñón T t, trang trí , lau d n nhà c a và cùng ñi mua s m T t. Có thái ñ ni m n khi có khách ñ n nhà chúc T t, bi t chúc T t m i ngư i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 5.Phát tri n th m m : Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p trong mùa Xuân và các phong t c t p quán trong ngày T t c truy n. Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các h at ñ ng ngh thu t: Âm nh c, T o hình… v i các s v t hi n tư ng c nh ñ p muà Xuân. M NG N I DUNG Tu n 1: Tu n 2: Cây c i và th i ti t mùa xuân Th t các mùa trong năm - Các lo i hoa trong ngày T t. - Mùa xuân. - Các con v t vào mùa xuân: bư m, - Mùa h . chim én... - Mùa thu. - Nh ng d u hi u báo hi u mùa xuân - Mùa ñông. v : mưa xuân, gió, n ng m áp, khí h u - ð c ñi m ñ c trưng c a các mùa. m ư t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T ð NG PHÁT TRI N TC - XH PHÁT TRI N NH N TH C +TC: N u ăn, bán hàng, th làm tóc, gói bánh, gói k o. + TCðV: ông bà, b m , con cháu ñi chơi T t, tài x , c a hàng PHÁT TRI N Làm quen v i toán bán hoa qu , c a hàng ăn u ng. TH CH T - Nh n bi t s lư g nhi u – ít hơn, s lư ng t 1 ñ n 4. + TCXD: xây vư n hoa xuân, công viên, h i hoa xuân. - Nh n bi t ñ l n c a 2 ñ i tư ng: to hơn – nh hơn. + TCHT: lôtô hoa qu , ñ m s l ong hoa qu , x p s lư ng nhi u Th d c - Ôn nh n bi t hình tròn, hình vuông, tam giác, ch nh t. hơn – ít hơn. - VðCB: Ném trúng - Nh n biét trái – ph i, trư c – sau so v i b n thân tr . ñích n m ngang, trèo thang, ném trúng ñích Khám phá khoa h c th ng ñ ng, b t liên - Quan sát, xem tranh nh v th i ti t, cây c i, quang c nh t c qua 3-4 vòng. mùa xuân. - TCVð: nh y qua - Trò chuy n v các mùa trong năm. khe su i nh , tung - Nhuôm màu là bánh m t ngày T t, k v các món ăn bóng, tín hi u, mèo và ngày T t. chim s . - Phong t c T t Vi t Nam. Giáo d c dinh dư ng – s c kh e - Ăn u ng ñi u ñ , ñ m b o v sinh an toàn trong ngày T t, không ăn nhi u bánh k o ng t. PHÁT TRI N TH M M - Trò chơi: ông bà, T o hình Âm nh c con cháu chúc T t - V , trang trí hoa lá Tu n 1: DH: S p ñ n T t r i. nhau, bán hàng T t. mùa xuân, làm thi p Nghe: ði p khúc mùa xuân. chúc T t . Vð: t do, sáng t o. - Xé, dán hoa mai, TC: Tai ai thính hoa ñào. Tu n II: DH: T t ñ n r i - N n các lo i m t, Nghe: Em thêm m t tu i Bánh, hoa qu Vð: V tay theo nh p. ngày T t . TC: Ai ñoán gi i PHÁT TRI N NGÔN NG - Gói bánh chưng , Tu n III: DH: Bé chúc xuân - Tu n 1: Thơ: “Cây ñào” bánh tét. Nghe: Xuân xuân ơi ð c câu ñ v mùa xuân Vð: V n ñ ng sáng t o - Tu n 2: Truy n: “Mưa xuân tí tách” TC: Nghe ti ng hát tìm ñ v t ð c ñ ng dao v mùa xuân. Tu n IV: DH: Chúc xuân - Tu n 3: Thơ: “T t” Nghe: Mùa xuân ñ n r i Trò chuy n v gia ñình bé chu n b ñi chơi ñón T t. Vð: V n ñ ng sáng t o - Tu n 4: Thơ: “B n mùa bé yêu” TC: Ai nhanh nh t Trò chuy n v các phong t c t p quán trong ngày T t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản