intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
31
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi phí; nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình; qua nghiên cứu thực tiễn kết hợp với lý luận đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi phí tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KIEÅM SOAÙT CHI PHÍ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC PHAÅM QUAÛNG BÌNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> TRƯƠNG THỊ THU THẢO<br /> <br /> ThS. PHAN THỊ HẢI HÀ<br /> <br /> Lớp: K45A KIỂM TOÁN<br /> Niên khoá: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến<br /> nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của quý thầy cô<br /> cùng gia đình và bạn bè.<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo<br /> tại trường Đại học kinh tế Huế đã tận tâm chỉ dạy và truyền thụ những kiến<br /> thức quý báu cho tôi trong suốt những năm tháng qua.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo Ths. Phan Thị Hải Hà<br /> đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn kịp thời và truyền đạt cho tôi<br /> nhiều kiến thức quý báu cũng như luôn theo sát tôi để hỗ trợ cả về mặt kiến thức<br /> lẫn tinh thần, luôn động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo để<br /> giúp tôi hoàn thành tốt bài khóa luận này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến các anh chị trong Ban lãnh đạo cũng<br /> như nhân viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình đã nhiệt tình<br /> hỗ trợ cho tôi trong việc thu thập tư liệu, nghiên cứu và thực hiện đề tài này.<br /> Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành khóa luận một cách<br /> tốt nhất, song do buổi đầu mới tiếp xúc với thực tế sản xuất cũng như hạn chế về<br /> kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những sai sót nhất định mà<br /> bản thân chưa thấy được. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý từ phía thầy<br /> cô để bài khóa luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trương Thị Thu Thảo<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Thu Thảo<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> 6. Cấu trúc đề tài .........................................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH<br /> NGHIỆP SẢN XUẤT ....................................................................................................3<br /> 1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ .............................................3<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ ......................................................3<br /> 1.1.2. Ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ.........................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.3. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ .......................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.1.4. Thủ tục kiểm soát..........................................................................................5<br /> 1.2. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp .................................................................8<br /> 1.2.1. Những vấn đề cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp ...................................8<br /> 1.2.1.1. Khái niệm chi phí ..................................................................................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.2. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất ...............................8<br /> 1.2.2. Các thủ tục kiểm soát đối với chi phí trong doanh nghiệp .........................12<br /> 1.2.2.1. Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............................12<br /> 1.2.2.2. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp ....................................15<br /> 1.2.2.3. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung ...........................................17<br /> 1.2.2.4. Thủ tục kiểm soát giá vốn hàng bán ....................................................18<br /> 1.2.2.5. Kiểm soát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.............19<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG<br /> TY DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH ............................................................................21<br /> 2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình .....................................21<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Thu Thảo<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> 2.1.1. Tên và vị trí địa lý của công ty ...................................................................21<br /> 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ..............................................21<br /> 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ...............................22<br /> 2.1.3.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................22<br /> 2.1.3.2. Đặc điểm qui trình công nghệ .............................................................23<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................24<br /> 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ...........................................................................24<br /> 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban ..................................................24<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán ............................................................................26<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................26<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.5.2. Tổ chức chế độ kế toán........................................................................27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.5.3. Tình hình nguồn lực của công ty .........................................................30<br /> 2.2. Thực trạng kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình .......36<br /> 2.2.1. Môi trường kiểm soát hoạt động sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> Quảng Bình ...........................................................................................................36<br /> 2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty .......................................................36<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.1.2. Chính sách nhân sự ở công ty..............................................................36<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> 2.2.1.3. Công tác kế hoạch ở công ty ...............................................................36<br /> 2.2.1.4. Uỷ ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ ở công ty ................................37<br /> 2.2.2. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình...37<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.1. Tổ chức hệ thống tài khoản chi phí sản xuất .......................................37<br /> 2.2.2.2. Hệ thống chứng từ chi phí ...................................................................38<br /> 2.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách chi phí ........................................................38<br /> 2.2.2.4. Về báo cáo kiểm soát chi phí ..............................................................39<br /> 2.2.3. Công tác lập dự toán chi phí .......................................................................39<br /> 2.2.3.1. Dự toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .........................39<br /> 2.2.3.2. Dự toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp .................................40<br /> 2.2.3.3. Dự toán khoản mục chi phí sản xuất chung ........................................41<br /> 2.2.4. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất .............................................................42<br /> 2.2.4.1. Qui định và yêu cầu kiểm soát chi phí tại đơn vị ................................42<br /> 2.2.4.2. Thủ tục kiểm soát chi phí tại công ty ..................................................43<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Thu Thảo<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Phan Thị Hải Hà<br /> <br /> 2.2.4.2.1. Thủ tục kiểm soát chi phí NVL trực tiếp .....................................44<br /> 2.2.4.2.2. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp .............................54<br /> 2.2.4.2.3. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung ....................................60<br /> 2.2.4.2.4. Thủ tục kiểm soát chi phí khác ....................................................65<br /> 2.2.5. Kiểm soát việc xử lý thông tin bằng máy tính ............................................71<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM<br /> SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH ..........72<br /> 3.1. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm<br /> Quảng Bình ...............................................................................................................72<br /> 3.1.1. Ưu điểm ......................................................................................................72<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.1.2. Nhược điểm ................................................................................................72<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm<br /> Quảng Bình ...............................................................................................................73<br /> 3.2.1. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..................73<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2.2. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp ..........................74<br /> 3.2.3. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung .................................75<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.4. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí khác..................................................75<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> 3.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự .................................................76<br /> 3.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ..............................................................76<br /> 3.3.2. Về chính sách nhân sự, khen thưởng ..........................................................77<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.4. Hoàn thiện hệ thống công tác kế toán ................................................................77<br /> 3.4.1. Thành lập bộ phận kế toán quản trị ............................................................77<br /> 3.4.2. Hoàn thiện chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ ...........................77<br /> 3.4.3. Xây dựng hệ thống báo cáo ........................................................................78<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................80<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................80<br /> 2. Kiến nghị ...............................................................................................................81<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Thu Thảo<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản