intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
48
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại, về vấn đề kiểm soát nội bộ đặc biệt là về kiểm soát nội bộ hoạt động thu – chi tiền mặt trong ngân hàng thương mại; tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Huế;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Huế

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN KIEÅM TOAÙN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ HOAÏT ÑOÄNG THU CHI TIEÀN MAËT<br /> TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN SAØI GOØN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> THÖÔNG TÍN CHI NHAÙNH HUEÁ<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Voõ Thò Hoaøi Thöông<br /> <br /> Th.S Nguyeãn Quang Huy<br /> <br /> Lôùp: K45B KTKT<br /> Nieân khoùa: 2011 - 2015<br /> <br /> Hueá 05/2015<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Kinh<br /> Tế Huế cũng như trong quá trình học tập và viết khóa luận, tôi đã nhận<br /> được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, các thầy cô giáo<br /> trong và ngoài trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các thầy cô giáo đã truyền<br /> đạt cho tôi những kiến thức trong suốt bốn năm học đại học vừa qua.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, Th.S<br /> Nguyễn Quang Huy, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi với cả tinh<br /> thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập và viết khóa<br /> luận.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị nhân viên đang làm việc<br /> tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Huế đã cung cấp<br /> cho tôi thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tạo điều<br /> kiện cho tôi được tiếp xúc với công việc thực tế.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người<br /> thân trong gia đình, bạn bè đã giúp đỡ cho tôi trong suốt thời gian học tập và<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thực hiện khóa luận này.<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> Võ Thị Hoài Thương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiêp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT ........................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .............................................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐÔ, BIỂU MẪU ................................................................ viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 6. Kết cấu khóa luận ......................................................................................................3<br /> 7. Tính mới của đề tài ...................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG THU CHI<br /> TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....................................................4<br /> 1.1 Một số lý luận chung về ngân hàng thương mại.....................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại ..................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại ...........................................................4<br /> 1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng ................................................................4<br /> 1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán.............................................................5<br /> 1.1.2.3. Chức năng tạo ra tiền..............................................................................5<br /> 1.1.2.4. Chức năng làm dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác ...........................6<br /> 1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại .......................................6<br /> 1.2 Những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ ...............................................7<br /> 1.2.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ...............................................................7<br /> 1.2.2 Mục tiêu và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ ..........................................7<br /> 1.2.3 Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ ......................................................8<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Hoài Thương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiêp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> 1.2.4 Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................................8<br /> 1.2.4.1 Môi trường kiểm soát ..............................................................................8<br /> 1.2.4.2 Đánh giá rủi ro .......................................................................................10<br /> 1.2.4.3 Hoạt động kiểm soát ..............................................................................11<br /> 1.2.4.4 Thông tin và truyền thông .....................................................................13<br /> 1.2.4.5 Hệ thống giám sát ..................................................................................14<br /> 1.2.5 Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ .........................................14<br /> 1.3 Những vấn đề cơ bản về kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt tại ngân hàng<br /> thương mại ...............................................................................................................15<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.1 Tiền và đặc điểm của tiền...............................................................................15<br /> 1.3.2 Mục tiêu kiểm soát đối với hoạt động thu chi tiền mặt tại ngân hàng thương mại ......16<br /> 1.3.3 Quy trình thu chi tiền mặt trong ngân hàng thương mại ................................16<br /> 1.3.4 Các thủ tục kiểm soát chung đối với hoạt động thu chi tiền mặt trong ngân hàng.....17<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.4.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức của nhân viên ..................................17<br /> 1.3.4.2 Ủy quyền và xét duyệt ...........................................................................17<br /> 1.3.4.3 Sự phân chia trách nhiệm ......................................................................18<br /> 1.3.4.4 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin .......................................................18<br /> 1.3.4.5 Phân tích và rà soát ................................................................................19<br /> 1.3.4.6 Sử dụng và bảo vệ tài sản ......................................................................19<br /> 1.3.5 Một số sai sót, rủi ro dễ sảy xa trong hoạt động thu - chi tiền mặt trong ngân<br /> <br /> Đ<br /> <br /> hàng thương mại. ....................................................................................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG<br /> THU CHI TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN<br /> – CHI NHÁNH HUẾ ...................................................................................................22<br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Huế ........22<br /> 2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Sài Gòn<br /> Thương Tín – CN Huế ............................................................................................22<br /> 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Huế .......23<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban ..................................................24<br /> 2.1.4 Bộ máy kế toán và chính sách áp dụng .........................................................26<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Hoài Thương<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiêp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> 2.1.5 Môi trường kinh doanh ..................................................................................27<br /> 2.1.6 Tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Huế ....28<br /> 2.1.6.1 Tình hình lao động .................................................................................28<br /> 2.1.6.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương<br /> Tín - CN Huế ....................................................................................................29<br /> 2.1.6.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh tại Sacombank CN Huế .........32<br /> 2.2 Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt ở ngân hàng TMCP Sài<br /> Gòn Thương Tín – CN Huế .......................................................................................34<br /> 2.2.1 Các hoạt động thu chi tiền mặt trong ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> – CN Huế ................................................................................................................34<br /> 2.2.2 Một số nguyên tắc chung trong hoạt động thu chi tiền mặt tại ngân hàng<br /> TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN Huế...................................................................34<br /> 2.2.2.1 Nguyên tắc thu chi giao nhận tiền .........................................................34<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.2.2 Nguyên tắc trong đóng gói, niêm phong tiền ........................................35<br /> 2.2.2.3 Nguyên tắc kiểm đếm ............................................................................38<br /> 2.2.2.4 Nguyên tắc giao nhận tiền trong nội bộ ................................................39<br /> 2.2.3 Quy trình thu chi tiền mặt trong ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Huế41<br /> 2.2.3.1 Quy trình thu, chi tiền với khách hàng ..................................................41<br /> 2.2.3.2 Quy trình giao nhận tiền nội bộ .............................................................47<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.3.3 Quy trình vận chuyển tiền mặt ..............................................................52<br /> 2.2.4 Các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tiền mặt ở ngân hàng TMCP<br /> Sài Gòn Thương Tín – CN Huế ..............................................................................53<br /> 2.2.4.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức của nhân viên ..................................53<br /> 2.2.4.2 Ủy quyền và xét duyệt ............................................................................54<br /> 2.2.4.3 Sự phân chia trách nhiệm ......................................................................56<br /> 2.2.4.4 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin .......................................................58<br /> 2.2.4.5 Phân tích và rà soát ................................................................................62<br /> 2.2.4.6 Sử dụng và bảo vệ tài sản ......................................................................62<br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG THU CHI TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG<br /> TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CN HUẾ................................................................72<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Hoài Thương<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản