intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – Thanh toán tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
214
lượt xem
72
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – Thanh toán tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khái quát và hệ thống hóa được cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán nói riêng trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại; đưa ra được một số giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – Thanh toán tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1 Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2<br /> 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu...............................................................................2<br /> 4 Phƣơng pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> 5 Cấu trúc đề tài .........................................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 6 Tính mới của đề tài ..................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU<br /> TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN .....................................................................5<br /> 1.1 Khái niệm và mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ .........................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................................ 5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ ...........................................................................6<br /> 1.2 Sự cần thiết và nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh<br /> nghiệp ..........................................................................................................................6<br /> 1.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ......................................6<br /> 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ...............................................7<br /> 1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ..................................................7<br /> 1.3.1 Môi trƣờng kiểm soát .........................................................................................8<br /> 1.3.2 Hệ thống kế toán ................................................................................................ 9<br /> 1.3.3 Các thủ tục kiểm soát .......................................................................................10<br /> 1.3.4 Bộ phận kiểm toán nội bộ ................................................................................13<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan – Lớp: K45C Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ ..................................13<br /> 1.5 Khái quát về chu trình mua hàng – thanh toán ..................................................14<br /> 1.5.1 Khái niệm về chu trình mua hàng – thanh toán ...............................................14<br /> 1.5.2 Các đối tƣợng liên quan đến chu trình mua hàng – thanh toán........................14<br /> 1.5.3 Các hoạt động trong chu trình mua hàng – thanh toán ...................................15<br /> 1.6 Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán trong doanh nghiệp ...........17<br /> 1.6.1 Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán ........................... 17<br /> 1.6.2 Các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán .......................18<br /> 1.6.3 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chu trình mua hàng – thanh toán ..........20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH<br /> MUA HÀNG – THANH TOÁN TẠI CÔNG TY......................................................24<br /> CỔ PHẦN HƢƠNG THỦY ........................................................................................24<br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Hƣơng Thủy .......................................24<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.1 Tóm lƣợc lịch sử hình thành và phát triển .......................................................24<br /> 2.1.2 Lĩnh vực, chức năng hoạt động ........................................................................26<br /> 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................................27<br /> 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán..................................................................................30<br /> 2.1.5 Tình hình lao động tại Công ty qua 3 năm (2012 – 2014) ............................... 33<br /> 2.1.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2011 – 2013) ..........34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2011 – 2013) ........38<br /> 2.2 Thực trạng chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty Cổ phần Hƣơng Thủy40<br /> 2.2.1 Hình thức mua hàng trả sau .............................................................................41<br /> 2.2.2 Hình thức mua hàng trả trƣớc. .........................................................................46<br /> 2.3 Thực trạng HTKSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty Cổ phần<br /> Hƣơng Thủy ..............................................................................................................63<br /> 2.3.1 Môi trƣờng kiểm soát .......................................................................................63<br /> 2.3.2 Hệ thống kế toán .............................................................................................. 66<br /> 2.3.3 Các thủ tục kiểm soát chu trình mua hàng – thanh toán ..................................69<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan – Lớp: K45C Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.3.4 Bộ phận kiểm toán nội bộ ................................................................................73<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> HƢƠNG THỦY ...........................................................................................................74<br /> 3.1 Nhận xét về HTKSNB chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty Cổ phần<br /> Hƣơng Thủy ..............................................................................................................74<br /> 3.1.1 Môi trƣờng kiểm soát .......................................................................................74<br /> 3.1.2 Hệ thống kế toán và việc quản lý thông tin......................................................75<br /> 3.1.3 Thủ tục kiểm soát ............................................................................................. 77<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.1.4 Bộ phận kiểm toán nội bộ ................................................................................83<br /> 3.2 Những đề xuất nhằm tăng cƣờng hiệu quả đối với HTKSNB chu trình mua<br /> hàng – thanh toán tại Công ty Cổ phần Hƣơng Thủy ...............................................84<br /> 3.2.1 Môi trƣờng kiểm soát .......................................................................................84<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2.2 Hệ thống kế toán và việc quản lý thông tin.....................................................85<br /> 3.2.3 Thủ tục kiểm soát ............................................................................................ 86<br /> 3.2.4 Kiểm toán nội bộ ............................................................................................. 89<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................90<br /> 1 Kết luận về đề tài nghiên cứu ................................................................................90<br /> 2 Hƣớng phát triển đề tài.......................................................................................... 91<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan – Lớp: K45C Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Nội dung<br /> <br /> BTHPC<br /> <br /> Bảng tổng hợp phiếu chi<br /> <br /> BKTTTTƢ<br /> <br /> Bảng kê thanh toán tiền tạm ứng<br /> <br /> CKTĐT<br /> <br /> Các khoản tƣơng đƣơng tiền<br /> <br /> DH<br /> <br /> Dài hạn<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đặt hàng<br /> <br /> ĐTTC DH<br /> <br /> Đầu tƣ tài chính dài hạn<br /> <br /> GĐNTƢ<br /> <br /> Giấy đề nghị tạm ứng<br /> <br /> GTGT<br /> HĐ<br /> HTK<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> Hóa đơn<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> Hệ thống kiêm soát nội bộ<br /> <br /> KTT<br /> <br /> Kế toán trƣởng<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngắn hạn<br /> <br /> NPT<br /> <br /> Nợ phải trả<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> PC<br /> <br /> Phiếu chi<br /> <br /> PGH<br /> <br /> Phiếu giao hàng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HTKSNH<br /> <br /> PNK<br /> <br /> Phiếu nhập kho<br /> <br /> PYCMH<br /> <br /> Phiếu yêu cầu mua hàng<br /> <br /> TGĐ<br /> <br /> Tổng Giám đốc<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> UNC<br /> <br /> Ủy nhiệm chi<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan – Lớp: K45C Kiểm toán<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1: Kiểm soát hoạt động chu trình mua hàng – thanh toán................................ 17<br /> Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty Cổ phần Hƣơng Thủy<br /> qua 3 năm (2012 – 2014) .............................................................................35<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản Công ty qua 3 năm (2011 – 2013) ...................................33<br /> Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn Công ty qua 3 năm (2011 – 2013) ............................. 35<br /> Bảng 2.4: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> qua 3 năm (2011 – 2013) .............................................................................37<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan – Lớp: K45C Kiểm toán<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản