intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
40
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa nội dung lý luận và thực tiễn về những vấn đề liên quan tới các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên; tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty CP quản lý đường bộ và xây dựng công trình TT Huế; phân tích sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Nhữ lờ đầ tiên, tôi xin trân trọ cả ơn các thy giáo, cô giáo<br /> ng i u<br /> ng m<br /> ầ<br /> đạnhữ kiế thứ và kinh nghiệ quý báu cho tôi.<br /> t<br /> ng n c<br /> m<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> trưng Đạ họ Kinh tế i họ Huế<br /> ờ i c<br /> Đạ c<br /> trong suố khóa họ đã tậ tình truyề<br /> t<br /> c<br /> n<br /> n<br /> Đặ biệ tôi xin đưc bày tỏlòng biế ơn chân th đế PGS TS<br /> c t,<br /> ợ<br /> t<br /> ành n<br /> <br /> in<br /> <br /> tốkhóa luậ tốnghiệ củ mình.<br /> t<br /> n t<br /> p a<br /> <br /> h<br /> <br /> Nguyễ Tài Phúc đã tậ tình hưng dẫ chỉ o và giúp đỡ tôi hoàn thành<br /> n<br /> n<br /> ớ n,<br /> bả<br /> để<br /> <br /> cK<br /> <br /> Để<br /> hoàn thiệ đề tốnghiệ này, ngoài sự lự củ bả thân, tôi<br /> n tài t<br /> p<br /> nỗ c a n<br /> cũng xin trân trọ cả ơn Ban Giám ố Phòng Nhân sự cùng các cô, các<br /> ng m<br /> đc,<br /> ,<br /> <br /> họ<br /> <br /> chú, các anh chịnhân viên tạ Công ty CổPhầ Quả lý đưng bộvà xây<br /> i<br /> n<br /> n<br /> ờ<br /> dự công trình Thừ Thiên Huếđã tạ điề kiệ tố cho tôi trong suố thờ<br /> ng<br /> a<br /> o u n t<br /> t i<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> gian thự tậ<br /> c p.<br /> <br /> Cuố cùng tôi xin gử lờ cả ơn ế gia đình, bạ bè đã độ viên và<br /> i<br /> i i m<br /> đn<br /> n<br /> ng<br /> giúp đỡ vậchấlẫ tinh thầ trong thờ gian tôi thự hiệ khóa luậ<br /> cả t t n<br /> n<br /> i<br /> c n<br /> n.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Xin đưc cả ơn ấ cảmọ ngưi đã giúp đỡtôi trong quá trình tôi<br /> ợ m<br /> tt<br /> i<br /> ờ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thự hiệ khóa luậ này.<br /> c n<br /> n<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Vân - K45 QTNL<br /> <br /> Huếtháng 5 năm 2015<br /> ,<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Vân<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 5. Phương pháp thiết kế, chọn mẫu ................................................................................. 3<br /> 6. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu ...................................................................... 5<br /> 7. Dàn ý nội dung nghiên cứu: ....................................................................................... 7<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 9<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 9<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận............................................................................................................. 9<br /> 1.1.1. Định nghĩa về sự thỏa mãn công việc ................................................................... 9<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc .................................................................... 10<br /> 1.1.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow(1943) ..................................................... 10<br /> 1.1.2.2. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959).......................................................... 12<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.3. Thuyết công bằng của J.Stacey Adam (1963) .................................................. 13<br /> 1.1.2.4. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964) ....................................................... 14<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.5. Thuyết ERG của Alderfer (1969) ..................................................................... 15<br /> 1.1.2.6. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman và Oldman................................... 16<br /> 1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc ........................................ 17<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.4. Mô hình nghiên cứu............................................................................................. 18<br /> 1.1.4.1. Các thành phần của thỏa mãn công việc .......................................................... 18<br /> 1.1.4.2.Mô hình nghiên cứu........................................................................................... 20<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.5. Thực tiễn về sự thỏa mãn công việc tại Việt Nam .............................................. 21<br /> 1.1.6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu .............................................................................. 22<br /> <br /> Tr<br /> <br /> CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA<br /> MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP QLĐB VÀ XDCT TT<br /> HUẾ............................................................................................................................... 23<br /> 2.1. Tổng quan về công ty CP quản lý đường bộ và xây dựng công trình TT Huế................ 23<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ................................................... 23<br /> 2.1.1.1. Các giai đoạn phát triển của Công ty ............................................................... 23<br /> SVTH: Nguyễn Thị Vân - K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> 2.1.1.2. Sứ mệnh ............................................................................................................ 25<br /> 2.1.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty ............................................................... 25<br /> 2.1.1.4. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu............................................................................... 26<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................... 26<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty ......................................................................... 26<br /> 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................... 27<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty CP QLĐB và XDCT TT Huế ................ 29<br /> 2.1.3.1. Nhân lực ........................................................................................................... 29<br /> 2.1.3.2. Cơ sở vật chất ................................................................................................... 30<br /> 2.1.3.3. Môi trường làm việc ......................................................................................... 32<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm tình hình tài chính của công ty ............................................................ 32<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.5. Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ....................................... 33<br /> 2.1.5.1. Thị trường tiêu thụ............................................................................................ 33<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.5.2. Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................... 33<br /> 2.1.5.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................. 34<br /> 2.2. Khái quát về các hoạt động kinh tế của công ty.................................................... 35<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.1. Công tác chiêu mộ và tuyển chọn tại công ty...................................................... 35<br /> 2.2.2. Công tác đào tạo và phát triển ............................................................................. 35<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.3. Công tác đánh giá nhân viên và thù lao............................................................... 35<br /> 2.2.4. Hình thức trả lương ............................................................................................. 35<br /> 2.2.5. Chính sách phúc lợi xã hội .................................................................................. 36<br /> 2.2.6. Chính sách giờ làm việc ...................................................................................... 36<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.7. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật được Công ty áp dụng ............................ 37<br /> 2.2.8. An toàn và vệ sinh lao động ................................................................................ 38<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.3. Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân<br /> viên tại Công ty CP QLĐB và XDCT TT Huế. ............................................................ 38<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.................................................................... 38<br /> 2.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo ........................................................................ 42<br /> 2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA ........................................................................ 44<br /> 2.3.4. Phân tích hồi quy đo lường mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của từng nhóm<br /> nhân tố ........................................................................................................................... 46<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Vân - K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> 2.3.5. Kết quả thống kê về sự thỏa mãn theo từng nhóm nhân tố tại công ty CP QLĐB<br /> và XDCT TT Huế. ......................................................................................................... 53<br /> 2.3.5.1. Mức độ thỏa mãn theo nhóm nhân tố “Tiền lương”......................................... 53<br /> 2.3.5.2. Mức độ thỏa mãn theo nhóm nhân tố “ Đồng nghiệp” .................................... 54<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.5.3. Mức độ thỏa mãn theo nhóm nhân tố “thỏa mãn chung trong công việc”................ 55<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP QLĐB VÀ XDCT TT<br /> <br /> HUẾ. .................................................................................................................57<br /> 3.1. Định hướng ............................................................................................................. 57<br /> 3.2. Các giải pháp cụ thể ............................................................................................... 58<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.1.Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về “Tiền lương” ............................................... 58<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về “Cơ hội đào tạo – thăng tiến”..................... 60<br /> 3.2.3. Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về “Đồng nghiệp” ........................................... 61<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.4. Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về “Lãnh đạo” ................................................. 61<br /> 3.2.5. Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về “Bản chất công việc”.................................. 62<br /> 3.2.6. Các giải pháp khác............................................................................................... 62<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.6.1.Giải pháp về tiền thưởng ................................................................................... 62<br /> 3.2.6.2. Giải pháp về tuyển dụng nhân viên .................................................................. 63<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.6.3. Tăng thêm quyền tự quyết cho nhân viên ........................................................ 63<br /> 3.2.6.4. Xây dưng quan hệ tập thể giữa nhân viên với nhau và giữa nhân viên với lãnh<br /> đạo công ty..................................................................................................................... 64<br /> 3.2.6.5. Giải pháp về xây dựng văn hóa công ty ........................................................... 65<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.3. Một số giải pháp chung .......................................................................................... 65<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 67<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1. Kết luận...................................................................................................................... 67<br /> 2. Kiến nghị .................................................................................................................. 68<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1. Kiến nghị đối với công ty ....................................................................................... 68<br /> 2.2. Kiến nghị đối với nhân viên ................................................................................... 68<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Vân - K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> : Cán bộ nhân viên<br /> <br /> CP<br /> <br /> : Cổ phần<br /> <br /> QLĐB<br /> <br /> : Quản lý đường bộ<br /> <br /> TT Huế<br /> <br /> : Thừa Thiên Huế<br /> <br /> XDCT<br /> <br /> : Xây dựng công trình<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> : Quyết định<br /> <br /> UB<br /> <br /> : Ủy ban<br /> <br /> SXBTN<br /> <br /> : Sản xuất bê tông nhựa<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XN<br /> <br /> : Xí nghiệp<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> .<br /> <br /> uế<br /> <br /> CBNV<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Vân - K45 QTNL<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản