intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhánh huyện Phú Vang. Từ đó đưa ra các biện pháp để duy trì, củng cố và nâng cao khả năng huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân cho Ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA QUAÍN TRË KINH DOANH<br /> .....  .....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NGHIÃN CÆÏU CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN XU<br /> HÆÅÏNG SÆÍ DUÛNG DËCH VUÛ TIÃÖN GÆÍI TIÃÚT KIÃÛM CUÍA<br /> KHAÏCH HAÌNG CAÏ NHÁN TAÛI NGÁN HAÌNG NÄNG<br /> NGHIÃÛP VAÌ PHAÏT TRIÃØN NÄNG THÄN<br /> - CHI NHAÏNH HUYÃÛN PHUÏ VANG<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn : Nguyãùn Thë Kim Ngoüc<br /> Låïp<br /> : K44A QTKD Thæång Maûi<br /> Niãn khoïa<br /> : 2010 – 2014<br /> <br /> Huãú, 05/2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành bản khóa luận tốt<br /> nghiệp Đại học chuyên nghành QTKD Thương Mại, Tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn đến:<br /> Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh<br /> tế Huế đã tận tình giảng dạy, truyền thụ cho tôi những kiến thức<br /> bổ ích. Kiến thức mà tôi học được không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu trong<br /> quá trình công tác.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Ngô Minh Tâm,<br /> người đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt tôi trong suốt thời<br /> gian thực tập và hoàn chỉnh khóa luận này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến:<br /> Đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển<br /> Nông Thôn– Chi nhánh Huyện Phú Vang đã giúp đỡ tận tình và tạo<br /> điều kiện cho tôi tiến hành điều tra và thu thập số liệu.<br /> Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình hoàn<br /> thành khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong<br /> sự góp ý xây dựng của quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên để<br /> khóa luận tôi được hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!!<br /> Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Kim Ngọc<br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngọc – Lớp K44A Thương Mại<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn ...................................................................................................................... i<br /> Mục lục .......................................................................................................................... ii<br /> Danh mục từ viết tắt .................................................................................................... iv<br /> Danh mục các bảng .......................................................................................................v<br /> Danh mục các biểu, sơ đồ............................................................................................ vi<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lí do lựa chọn đề tài ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................4<br /> 5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................7<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................8<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................8<br /> 1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương Mại ..........................................................8<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.2. Lý thuyết về dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tiền gửi tiết kiệm .....................13<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.1.3. Lý thuyết cơ bản về hành vi mua của người tiêu dùng ................................16<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1. Tình hình huy động tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay ............34<br /> 1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử<br /> dụng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng .......................................................................36<br /> CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG<br /> SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PTNT CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG ...37<br /> 2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhánh huyện Phú Vang........37<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................37<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của NH Nông nghiệp PTNT chi nhánh huyện<br /> Phú Vang ...............................................................................................................38<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngọc – Lớp K44A Thương Mại<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm<br /> <br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ......................................................................38<br /> 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban ....................................................39<br /> 2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm 2011 - 2013 ......41<br /> 2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2011- 2013....44<br /> 2.1.7. Tình hình thu hút tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng qua 3 năm 2011 -2013 ..47<br /> 2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết<br /> kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng..............................................................48<br /> 2.2.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu............................................................................48<br /> 2.2.2. Hành vi sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ...........................51<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.3. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ............................54<br /> 2.2.4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết<br /> kiệm tại Ngân hàng của khách hàng cá nhân .........................................................57<br /> 2.2.5. Phân tích hồi quy tuyến tính ........................................................................62<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.6. Đánh giá của khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng ................................................................66<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG<br /> <br /> ọc<br /> <br /> TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG .........78<br /> 3.1. Định hướng chung ..............................................................................................78<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách<br /> hành cá nhân của Ngân hàng .....................................................................................79<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................84<br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................84<br /> 2. Kiến nghị................................................................................................................85<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................87<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngọc – Lớp K44A Thương Mại<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên chức<br /> <br /> DVTG<br /> <br /> : Dịch vụ tiền gửi<br /> <br /> GTCG<br /> <br /> : Giấy tờ có giá<br /> <br /> NH<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> : Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng Thương Mại<br /> <br /> PTNT<br /> <br /> : Phát triển nông thôn<br /> <br /> TGTK<br /> <br /> : Tiền gửi tiết kiệm<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CBCNVC<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngọc – Lớp K44A Thương Mại<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2