intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau vụ Đông trên địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An1111

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
30
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau vụ Đông trên địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An1111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau vụ Đông trên địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau vụ Đông trên địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An1111

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> ––––––––<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ SAÛN<br /> XUAÁT CAØ PHEÂ CUÛA CAÙC NOÂNG HOÄ<br /> ÔÛ ÑÒA BAØN HUYEÄN A LÖÔÙI,<br /> TÆNH THÖØA THIEÂN HUEÁ NAÊM 2010<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> NGUYỄN ĐẮC SANG<br /> Lớp: K41KDNN&PTNT<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS MAI VĂN XUÂN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Huế, 05/2011<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ñeå thöïc hieän vaø hoaøn thaønh ñeà<br /> taøi naøy, toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp<br /> ñôõ vaø coäng taùc cuûa nhieàu taäp theå<br /> vaø caù nhaân.<br /> Tröôùc heát, toâi xin chaân thaønh<br /> caûm ôn ban giaùm hieäu nhaø tröôøng,<br /> khoa kinh teá vaø phaùt trieån tröôøng<br /> ñaïi hoïc kinh teá Hueá ñaõ taïo moïi ñieàu<br /> kieän thuaän lôïi cho toâi trong quaù trình<br /> hoïc taäp cuõng nhö hoaøn thaønh ñeà<br /> taøi khoùa luaän naøy.<br /> Ñaëc bieät, toâi xin baøy toû loøng<br /> bieát ôn saâu saéc ñeán thaày PGS.TS. Mai<br /> Vaên Xuaân, tröôûng khoa kinh teá vaø<br /> phaùt trieån noâng thoân ñaõ taän tình<br /> chæ baûo, höôùng daãn toâi trong quaù<br /> trình thöïc hieän ñeà taøi naøy.<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn UBND<br /> huyeän A Löôùi, phoøng noâng nghieäp<br /> huyeän A Löôùi cuøng taát caû caùc<br /> phoøng ban treân toaøn huyeän, caùc hoä<br /> gia ñình maø toâi ñaõ tieáp xuùc xin soá<br /> lieäu. vaø ñieàu tra phoûng vaán.<br /> Beân caïnh ñoù, toâi xin chaân thaønh<br /> caûm ôn gia ñình, baïn beø vaø ngöôøi<br /> thaân ñaõ luoân saùt caùnh beân toâi,<br /> ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ toâi trong<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> suoát quaù trình hoïc taäp vaø nghieân<br /> cöùu ñeà taøi.<br /> Do haïn cheá veà thôøi gian cuõng nhö<br /> khaû naêng cuûa baûn thaân neân baøi<br /> khoùa luaän naøy khoâng traùnh khoûi<br /> nhöõng thieáu soùt. Raát mong söï thoâng<br /> caûm vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù<br /> thaày coâ giaùo cuøng taát caû caùc baïn<br /> sinh vieân ñeå baøi khoùa luaän naøy<br /> hoaøn thieän hôn.<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2011<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> Nguyeãn Ñaéc Sang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU..........................................................................................1<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1.1. Lí do chọn đề tài ..............................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN................................5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận .....................................................................................................5<br /> 1.1.1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của nghành sản xuất cà phê .............5<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm và giá trị kinh tế của cây cà phê ...............................................8<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.3. Cây cà phê và chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, cao<br /> nguyên và miền núi...........................................................................................14<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.4. Khái niệm, bản chất của kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ....16<br /> 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất của nông hộ ...18<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................22<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới ..................................................22<br /> 1.2.2. Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam ...................................................24<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI ..............27<br /> 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.........................................................................27<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................27<br /> 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .......................................................................28<br /> 2.1.3. Đánh giá chung khó khăn, thuận lợi ở địa bàn nghiên cứu ....................33<br /> 2.2. Khái quát tình hình sản xuất cà phê trên địa bàn huyện A Lưới ...................34<br /> 2.3. Năng lực sản xuất cà phê của các hộ điều tra ................................................36<br /> 2.3.1. Đặc trưng cơ bản của các hộ điều tra .....................................................36<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản