Kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
50
lượt xem
7
download

Kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc quản trị kinh doanh quốc tế, đó là bố trí nhân viên, đào tạo và phát triển, lương và đã ngộ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực

 1. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
 2. Noäi dung Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc trong kinh doanh quoác teá Boá trí nhaân vieân Ñaøo taïo vaø phaùt trieån Ñaùnh giaù thaønh quaû Löông vaø ñaõi ngoä TS. LEÂ THAØNH LONG 2
 3. QUAÛN LYÙ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC (HRM) Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø nhöõng hoaït ñoäng nhaèm söû duïng nguoàn löïc con ngöôøi hieäu quaû nhaát Boán nhieäm vuï cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø: Chính saùch boá trí nhaân vieân (Staffing policy) Quaûn lyù ñaøo taïo vaø phaùt trieån (Management training and development) Ñaùnh giaù thaønh quaû (Performance appraisal) Chính saùch ñaõi ngoä (Compensation policy) TS. LEÂ THAØNH LONG 3
 4. QUAÛN LYÙ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ Chính saùch quaûn lyù nguoàn nhaân löïc quoác teá phaûi phuø hôïp vôùi chieán löôïc cuûa coâng ty, phuø hôïp vôùi caáu truùc chính thöùc vaø khoâng chính thöùc, phuø hôïp vôùi heä thoáng kieåm soaùt cuûa coâng ty Hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn nhaân löïc quoác teá trôû neân phöùc taïp hôn do söï khaùc bieät veà thò tröôøng lao ñoäng, vaên hoùa, heä thoáng kinh teá vaø luaät phaùp. TS. LEÂ THAØNH LONG 4
 5. Caáu truùc vaø kieåm soaùt TS. LEÂ THAØNH LONG 5
 6. Chính saùch boá trí nhaân vieân ch Chính saùch boá trí nhaân vieân Löïa choïn nhöõng caù nhaân coù kyõ naêng phuø hôïp vôùi coâng vieäc cuï theå Coâng cuï ñeå phaùt trieån vaø xaây döïng vaên hoùa coâng ty Caùc tieáp caän khaùc nhau trong boá trí nhaân vieân Cuïc boä/ taäp trung (Ethnocentric) Ña phöông / phaân taùn (Polycentric) Toaøn caàu (Geocentric) TS. LEÂ THAØNH LONG 6
 7. Caùc tieáp caän khaùc nhau trong boá trí nhaân vieân TS. LEÂ THAØNH LONG 7
 8. Chính saùch cuïc boä / taäp trung ch (Ethnocentric) Boá trí nhaân vieân chính quoác vaøo nhöõng vò trí quaûn lyù chuû choát Raát phuø hôïp khi kinh doanh thò tröôøng quoác teá (International) Thuaän lôïi: Khaéc phuïc ñöôïc tình traïng thieáu ngöôøi coù naêng löïc ôû nöôùc baûn ñòa Ñoàng nhaát vaên hoùa Deã daøng chuyeån giao nhöõng naêng löïc coát loõi Khoù khaên: Coù theå laøm nhaân vieân ôû nöôùc baûn ñòa khoâng haøi loøng Coù theå bò thieån caän (myopia) vaên hoùa TS. LEÂ THAØNH LONG 8
 9. Chính saùch ña phöông / phaân taùn ch (Polycentric) Nhaân vieân baûn ñòa seõ quaûn lyù coâng ty taïi choå (subsidiaries) Nhaân vieân chính quoác naém nhöõng chöùc vuï chuû choát ôû coâng ty meï Raát phuø hôïp khi kinh doanh ña thò tröôøng noäi ñòa (multidomestic) Thuaän lôïi: Traùnh ñöôïc thieån caän vaên hoùa. Ít toán keùm chi phí thöïc hieän Deã daøng chuyeån giao naêng löïc coát loõi Khoù khaên: Giôùi haïn tieáp nhaän kinh nghieäm töø phía nöôùc baûn ñòa. Coù theå taïo ra khoaûng caùch giöõa nöôùc baûn ñòa vaø chính quoác TS. LEÂ THAØNH LONG 9
 10. Chính saùch toaøn caàu ch (Geocentric) Tìm kieám ngöôøi coù naêng löïc, quoác tòch naøo cuõng ñöôïc Raát phuø hôïp khi kinh doanh toaøn caàu hoaëc xuyeân quoác gia (Global) Thuaän lôïi: Cho pheùp coâng ty söû duïng nguoàn nhaân löïc toát nhaát Trang bò khaû naêng laøm vieäc trong nhieàu moâi tröôøng vaên hoùa khaùc nhau Khoù khaên: Coù theå gaëp khoù khaên do chính saùch nhaäp cö Toán keùm chi phí cho ñaøo taïo vaø luaân chuyeån Coù theå gaëp vaán ñeà veà chính saùch ñaõi ngoä. TS. LEÂ THAØNH LONG 10
 11. Vaán ñeà ngöôøi nöôùc ngoaøi Ngöôøi nöôùc ngoaøi/ ngoaïi kieàu (Expatriate): laø coâng daân cuûa moät nöôùc laøm vieäc taïi moät nöôùc khaùc Inpatriates: laø coâng daân nöôùc ngoaøi sang laøm vieäc cho coâng ty meï TS. LEÂ THAØNH LONG 11
 12. Nhöõng lyù do thaát baïi cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi US multinationals Japanese Firms Baûn thaân nhaân vieân Khoâng coù khaû naêng khoâng theå thích nghi ñaûm nhaän nhieäm vuï ôû nöôùc ngoaøi Gia ñình khoâng theå thích Khoù khaên trong moâi nghi tröôøng môùi Vaán ñeà caù nhaân, taâm lyù Vaán ñeà caù nhaân vaø vaø tình caûm taâm lyù, tình caûm Thieáu naêng löïc kyõ Vaán ñeà gia ñình thuaät Khoâng coù khaû naêng Gia ñình khoâng theå ñaûm nhaän nhieäm vuï ôû thích nghi. nöôùc ngoaøi European multinationals Gia ñình khoâng theå thích TS. LEÂ THAØNH LONG 12 nghi
 13. Löïa choïn ngöôøi nöôùc ngoaøi Laøm giaûm tæ leä thaát baïi cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi baèng caùch caûi tieán qui trình tuyeån choïn Thaønh quaû laøm vieäc trong nöôùc khoâng nhaát thieát phaûi töông ñöông vôùi thaønh quaû laøm vieäc tieàm naêng ôû nöôùc ngoaøi Nhaân vieân ñöôïc tuyeån choïn khoâng neân chæ döïa vaøo chuyeân moân kyõ thuaät maø coøn phaûi coù kyõ naêng öùng xöû vaên hoaù TS. LEÂ THAØNH LONG 13
 14. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån quaûn lyù Ñaøo taïo: ñeå coù ñöôïc nhöõng kyõ naêng caàn thieát cho vò trí laøm vieäc cuï theå ôû nöôùc ngoaøi Ñaøo taïo vaên hoaù: Trang bò nhöõng giaù trò vaên hoùa caàn thieát, nhaän thöùc vaên hoùa vaø thích nghi vaên hoùa Ñaøo taïo ngoân ngöõ: Trang bò kyõ naêng ngoân ngöõ trong giao tieáp vaø ñeå hoã trôï thích nghi vaên hoùa Ñaøo taïo thöïc tieãn: Trang bò kyõ naêng giaûi quyeát coâng vieäc vaø cuoäc soáng haøng ngaøy ôû nöôùc ngoaøi TS. LEÂ THAØNH LONG 14
 15. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån quaûn lyù Phaùt trieån: bao goàm vieäc trang bò nhöõng kyõ naêng caàn thieát cho con ñöôøng ngheà nghieäp cuûa nhaø quaûn lyù trong coâng ty Luaân chuyeån vò trí giöõa caùc nöôùc trong moät soá naêm Tham gia caùc khoùa ñaøo taïo veà quaûn lyù thöôøng xuyeân TS. LEÂ THAØNH LONG 15
 16. Ñaùnh giaù thaønh quaû nh nh Vaán ñeà: Sai leäch do khaùc nhau veà khung giaù trò vaên hoùa tham khaûo Sai leäch cho khoaûng caùch vaø thieáu kinh nghieäm laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi Ngöôøi nöôùc ngoaøi thöôøng cho raèng coâng ty meï ñaùnh giaù khoâng coâng baèng vaø thöôøng ñaùnh giaù thaáp noã löïc cuûa hoï TS. LEÂ THAØNH LONG 16
 17. Löông vaø Ñaõi ngoä Hai vaán ñeà ñaõi ngoä: Traû löông nhaân vieân ôû caùc nöôùc khaùc nhau treân cô sôû chuaån cuûa moãi nöôùc ? hay Traû löông baèng nhau treân cô sôû chuaån toaøn caàu? Phöông phaùp traû löông TS. LEÂ THAØNH LONG 17
 18. Ñaõi ngoä cho 4 vò trí ôû 26 quoác gia TS. LEÂ THAØNH LONG 18
 19. Chính saùch ñoái vôùi CEO cho caùc ch coâng ty qui moâ vöøa TS. LEÂ THAØNH LONG 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản