Kinh doanh quốc tế:Tổ chức và kiểm soát các hoạt đông kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
37
lượt xem
2
download

Kinh doanh quốc tế:Tổ chức và kiểm soát các hoạt đông kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những quyết định mấu chốt mà ban quản lý đưa ra trong kinh doanh quốc tế chính là sự lựa chọn phương thức thâm nhập vào thị trường nước ngoài và sự chuẩn bị kĩ càng về các nguyên tắc định chế được dùng để tiến vào các thị trường đó. Khi tiến hành mở rộng kinh doanh, công ty mẹ phải xem xét một số vấn đề sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế:Tổ chức và kiểm soát các hoạt đông kinh doanh quốc tế

 1. !"# 2
 2. $! &' () & * )+,() &' "# % ! ! " # $ %& # $ ' ( ' ( & $( %$ # $ # 3
 3. $! &' () % ! -" # $" . ) & * + ( %& $& ' , - (%$ ./ 0 $' $ & 1 2 0 3 % # #$ - ( ./ 4
 4. $! &' () & * )+,() / 0" +1"+ % ! * 5
 5. $! &' () &+0 )+,() "$"# & $" )$ % ! 2 3 4! 4 5 ( %& , 6 ' * 7 8 & 2 8 9 ) & , ' %& $ & : $& % ; ' 3' 3 $& 4 5 " & % ( , $( ./ #$
 6. $! &' () &+0 )+,() "$"# & $" )$! % ! 2 3 4 7
 7. $! &' () &+0 5 ." 6+$7 & $" )$ % ! $ * 3 4! 4 5 $& %$ ' ( 4 # 0 ' ( 6 ' * 8 & 2 8 8 0 9 4 ( 5 ' & + $ # ' ( 5 = " " % 0 %$ & , , # $ 0% 0 ; ( 3 4 & ' % & %$ ' ( $& 2 %& > $( " ' ( 8
 8. $! &' () &+0 5 ." 6+$7 & $" )$ % ! $ * 3 4! 9
 9. $! &' () &+0 /8 9 ( & $" )$! % ! $: 3 4 4 5 ( %& ' & % , ' %& + " ? ( $ ' ( ( & $( & % # , ' + ' 0 ( $ 8 ' ( 2% , ( 2 $( " % # % 3( 0 0 # @ # ' ( $A 10
 10. $! &' () &+0 /8 9 (;< 3"# % ! $ : ! "# 11
 11. $! &' () &+0 7 $ &' " & $ )$! % ! $ 3" 4 4 5 $( " ' ( %& # ( % %& ' ( + ( ) & $( $ & , ( ( ( $& 0 $& 12
 12. $! &' () 7 $ &' " & $" )$! % ! $ 3 4 13
 13. $! &' () + = +->6 % ! " 4 5 $( ( 0 0 B & ' 0 ? # , %$ & 0 ! # 0 " 3 ( 14
 14. $) : %! & % &' "# &+ 0& ? % ( 0 % 0 )$! &' () & * )+,() % ! ' 1 %$ %& $ # - & %& 0 1 # $ ' ( %& # $ # C ' # ' , > C ' - 15
 15. + 0" 9 ->)@)$! &' () & * )+,() < 3 +0 % , )@ % ! $ &+ %"# ? 07 5 $& "# * ( 16
 16. 07 5 $& + $& / "# * ( > ? "+ $ A! %) &0 "+ % # ( 0 7 0 % %$ 0 4 > 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản