intTypePromotion=3

Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ

Chia sẻ: Auchi Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
466
lượt xem
194
download

Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và bổ trợ kiến thức đại cương hóa học Chuyên đề Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ

 1. Baøi 1:
 2. Caùc daïng toaùn thöôøng gaëp: Daïng 1: Tìm Coâng thöùc döïa treân bieåu thöùc ñaïi soá Daïng2: Tìm Coâng thöùc döïa treân phaûn öùng hoaù hoïc - -
 3. PP1: Phöông phaùp giaûi nhoùm baøi tìm coâng thöùc döïa treân BTÑS Böôùc 1:Ñaët coâng thöùc caàn tìm ( Ñaët CTTQ). Böôùc 2:Laäp phöông trình (döïa treân BTÑS). Böôùc 3:Giaûi phöông trình treân ⇒ keát luaän.
 4. Baøi taäp 1 Moät oxit nitô (A) coù coâng thöùc NOx vaø coù %N = 30,43. Tìm oxit (A)? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM - 1997) Toùm taét: (A):NOx %N = 30, 43 B1.Ñaët CTTQ (A):? PP1 B2.Laäp pt (*) B3. Giaûi (*) Nhôø coâng thöùc khai trieån % cuaû nguyeân toá trong hôïp chaáât
 5. Coâng thöùc tính % cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát Vôùi hôïp chaát AxBy ta luoân coù: M A .x %A = M A B ×100 x y %A M A .x Töông töï trong AxBy coù: ⇒ = M B .y %B M B .y %B = × 100 MA B x y
 6. Toùm taét: (A):NOx Trong A B : %N = 30, 43 x y B1. Ñaët CTTQ M A .x (A):? PP1 B2. Laäp pt (*) %A = × 100 MA B GiAÛi: B3. Giaûi (*) x y Theo ñeà ta coù (A): NOx 14 .1 coù %N= ×100 = 30,43 14 + 16.x ⇒ X=2 Vaäy oxit caàn tìm laø: NO2
 7. Baøi taäp 2 Moät oxit saét coù % Fe = 72,41. Tìm coâng thöùc cuûa oxit? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM – 1999) Gôïi yù: Oxit Saét: FexOy °Fe2O3 coù x: y = 2: 3=0,67 °Fe3O4 coù x: y = 3: 4=0,75 °FeO coù x: y = 1: 1=1 Khi tìm FexOy, ta caàn: Hoaëc x=? vaø y =? Hoaëc x: y = ?
 8. Toùm taét: Oxit Saét Ñaët CTTQ % Fe = 72,41 PP1 Laäp pt (*) Coâng thöùc oxit? Giaûi (*) Giaûi: Ñaët CTTQ oxit saét: FexOy Caùch 1: %Fe= 56 .x .100 = 72,41 Ta coù = 56x + 16y ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ Oxit Caùch 2: Trong FexOy coù: %Fe = 56x = 72,41 %O 16y 100 – 72,41 ⇒ x:y= 3:4 Vaäy oxit: Fe3O4
 9. Baøi taäp 3: Moät oxit cuûa kim loaïi M Coù % M = 63,218. Tìm coâng thöùc oxit. CuO ZnO MgO MnO2PbO Al2O3 FeO Fe3O4
 10. Toùm Taét: B1. Ñaët CTTQ Oxit kim loai M PP1 B2. Laäp pT (*) %M = 63,218 B3. Giaûi (*) Oxit : ? Gôïi yù: (Caùch ñaët CTTQ oxit) Neáu M coù hoaù trò n (Hoaëc M coù 1 hoaù tri) ⇒ 0xit: M2On Neáu ñeà khoâng gôïi yù hoaù trò ⇒ Oxit: MxOy
 11. Baøi Giaûi baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? Ñaët CTTQ oxit: MxOy %M M.x 63,218 Trong MxOycoù: = = %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5.y/x TaTa coùlaäp ng ng bieän luaän neân baû baû bieän luaän: M Vôùi laø hoaù trò cuûa M
 12. Caùc gôïi yù: Qui taéc hoaù trò: ( Tìm hoaù trò cuûa nguyeân toá; laäp coâng thöùc) Toång quaùt Hoaù trò : a b AxBy ⇒ a.x = b.y Hoaù trò cuûa nguyeân toá vaø caùc ion thöôøng gaëp: Trong hôïp chaát: Nguyeân toá thuoäc PNIA: I Nguyeân toá thuoäc PNIIA:II Caùc kim loaïi : Al (III); Fe(II; III) Cu (I; II); Ag (I); Zn (II); Cr(II, III,VI) Caùc phi kim: Halogen thöôøng coù hoaù tri (I) rieâng Cl coù theå coù theâm:III, V, VII; S (II, IV, VI), O (II), N(I ñeán V)
 13. Hoaù trò cuûa caùc ion: Toång quaùt : Vôùi ion döông: M n+ coù hoaù trò laø n Vôùi ion aâm: X m- coù hoaù trò laø m Ví duï : Fe 2+ : II ; Fe3+ : III ;... Cl − : I ; SO4 − : II ; PO4 − : III ;... 2 3 Aùp duïng tính hoaù trò cuûa ng.toá trong hôïp chaát : a 2 Vôùi coâng thöùc : MxOy Theo qui taéc hoaù trò ta coù: a .x = y. 2 ⇒ a = 2xy Vaäy trong MxOy , thì M coù hoaù trò laø : 2y/x
 14. Giaûi Tieáp baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? ** ** Ñaët CTTQ oxit : MxOy Trong MxOy coù: %M M.x M 63,218 = = xOy %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5. y/x = 13,75 . 2y/x 2y/x 4 1 2 3 M 13,75 27,5 41,25 55 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn 2y/x =4 ⇒ M = 55 ⇒ M : Mn Vaäy oxit: MnO2
 15. Baøi taäp 4: Oxit cuûa kim loaïi M coù coâng thöùc MxOy Vaø coù m M : m O = 7:3. Tìm coâng thöùc oxit (Trích ñeà thi ÑHBK TP. HCM – 1995) Toùm Taét: Oxit: MxOy m M : m O = 7:3 Oxit:? Nhôø coâng thöùc sau: mB=nAxBy.MBy PP1 B1. Ñaët CTTQ Trong AxBy coù: Trong AxBy coù mA = nAxBy.MA.x m A M A .x B2. Laäp(*) = B3. Giaûi (*) mB M B . y
 16. Ax B y coù: Baøi Giaûi Baøi taäp 4 m A M A .x Oxit MxOy coù mM : mO= 7: 3. Tìm oxit ? = mB M B.y Theo ñeà CTTQ cuûa oxit caàn tìm laø : MxOy Trong MxOy coù: mM mO = ? = M.x = 7 16.y MxOy 3 ⇒ M = 37,33. y/x = 18,67 . 2y/x Ta coù baûng bieän luaän 2y/x 1 2 3 4 M 18,67 37,33 56 74,68 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn: 2y/x =3 ⇒ M = 56 ⇒ M : Fe Vaäy oxit: Fe2O3
 17. Baøi taäp ñeà nghò : Baøi taäp 5: Cho 2 ion XO32- vaø YO3- trong ñoù oxi chieám laàn löôït 60,0% vaø 77,4% theo khoái löôïg. Tìm X, Y? (ÑH, CÑ naêm 2005 – ñôït 2) Baøi taäp 6: Oxit cuûa kim loaïi M coù mM : mO= 21: 8. Tìm oxit ? Ñaùp soá: AD5: X:S ;Y: N AD6: Fe3O4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản