intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:227

0
9
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện nhằm đo lường mức độ tác động của thương hiệu địa phượng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước để đưa ra một số khuyến nghị khuyếch trương và gia tăng tài sản thương hiệu địa phương cho tỉnh Phú Thọ; đồng thời, đề xuất khuyến nghị đối với các nhà đầu tư để họ lựa chọn đúng các thành tố tài sản thương hiệu của tỉnh cho quyết định đầu tư của họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n  Ph¹M THÞ THU H¦êNG ¶NH h−ëng cña th−¬ng hiÖu ®Þa ph−¬ng ®Õn quyÕt ®Þnh LùA CHäN §ÞA §IÓM §ÇU T¦ cña nhµ ®Çu t− trong n−íc: tr−êng hîp nghiªn cøu t¹i tØnh phó thä Hµ Néi - 2018 Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n  Ph¹m thÞ thu h−êng ¶NH h−ëng cña th−¬ng hiÖu ®Þa ph−¬ng ®Õn quyÕt ®Þnh LùA CHäN §ÞA §IÓM §ÇU T¦ cña nhµ ®Çu t− trong n−íc: tr−êng hîp nghiªn cøu t¹i tØnh phó thä Chuyªn ngµnh: qu¶n trÞ kinh doanh doanh (marketing) M· sè: 62.34.01.02 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS. TS. Vò TRÝ DòNG Hµ Néi - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. (Báo cáo kết quả kiểm tra trùng lắp từ Hà Nội, ngày Người hướng dẫn PGS. TS. Vũ Trí Dũng tháng năm 2018 Tác giả luận án Phạm Thị Thu Hường LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo sau Đại học đã tạo điều kiện để tác giả học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến thầy giáo - PGS.TS. Vũ Trí Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này. Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Trương Đình Chiến - Nguyên trưởng khoa Marketing, PGS.TS. Vũ Huy Thông - Trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã luôn động viên, chia sẻ kiến thức và tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành luận án. Tác giả xin cảm ơn bàn bè, đồng nghiệp và gia đình đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện và chia sẻ khó khăn trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................................................1 LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................................................2 MỤC LỤC.....................................................................................................................................................3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .............................................................................................6 DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................................................7 DANH MỤC BIỂU ĐỒ..............................................................................................................................9 DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................................................10 DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................................................11 MỞ ĐẦU .......................................................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................... 1 2. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án ............................ 5 2.1. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 5 2.2. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................................... 5 2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................. 6 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án .............................................................. 6 3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................. 6 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................... 7 4. Cách tiếp cận và quy trình nghiên cứu ........................................................................... 7 4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu............................................................................................. 7 4.2. Quy trình nghiên cứu ................................................................................................... 8 5. Những đóng góp mới của luận án ................................................................................. 10 5.1. Về mặt lý luận ........................................................................................................... 10 5.2. Về mặt thực tiễn ........................................................................................................ 11 6. Bố cục của luận án .......................................................................................................... 11 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................................12 1.1. Tổng quan một số nghiên cứu về thương hiệu địa phương ..................................... 12 1.1.1. Trên thế giới ........................................................................................................... 12 1.1.2. Ở Việt Nam............................................................................................................. 16 1.2. Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư ..................................................... 19 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ .........................31 2.1. Cơ sở lý luận về thương hiệu địa phương ................................................................. 31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản