intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
56
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm vận dụng thành công phương pháp quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> NguyÔn viÖt c−êng<br /> <br /> Qu¶n trÞ theo môc tiªu cña nhµ qu¶n trÞ<br /> cÊp cao trong c«ng ty cæ phÇn kinh doanh<br /> ®a ngµnh trªn ®Þa bµn hµ néi<br /> <br /> Hµ Néi - 2016<br /> <br /> Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> NguyÔn viÖt c−êng<br /> <br /> Qu¶n trÞ theo môc tiªu cña nhµ qu¶n trÞ<br /> cÊp cao trong c«ng ty cæ phÇn kinh doanh<br /> ®a ngµnh trªn ®Þa bµn hµ néi<br /> Chuyªn ngµnh : qu¶n trÞ kinh doanh<br /> M· sè<br /> <br /> : 62 34 01 02<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> <br /> Gs.ts. nguyÔn kÕ tuÊn<br /> <br /> Hµ Néi - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án: “Quản trị theo mục tiêu của nhà quản trị cấp cao<br /> trong công ty cổ phần kinh doanh đa ngành trên địa bàn Hà Nội” là công trình<br /> nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận án là trung thực, có<br /> nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Việt Cường<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo<br /> tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế<br /> Quốc dân đã giảng dạy, hướng dẫn và trang bị cho tôi kiến thức và kinh nghiệm<br /> trong suốt khoá học!<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn đã hướng dẫn và đóng<br /> góp những ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án tiến sĩ này.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn: GS.TS. Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS. Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện Quản<br /> lý châu Á Thái Bình Dương đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý chân thành và chia sẻ<br /> những kinh nghiệm quý báu để tôi thực hiện nghiên cứu.<br /> Xin cảm ơn các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ tôi định<br /> hướng nghiên cứu cũng như cung cấp những tài liệu, thông tin rất bổ ích, tạo điều<br /> kiện thuận lợi để tôi thu thập dữ liệu.<br /> Xin cảm ơn gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, đã luôn động viên,<br /> khuyến khích và tạo mọi điều kiện để giúp tôi hoàn thành luận án.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Việt Cường<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ<br /> THEO MỤC TIÊU .................................................................................................... 9<br /> 1.1. Khái quát về quản trị theo mục tiêu ............................................................. 9<br /> 1.2. Quá trình phát triển lý thuyết về quản trị theo mục tiêu ......................... 11<br /> 1.3. Một số nghiên cứu nước ngoài về quản trị theo mục tiêu ......................... 13<br /> 1.4. Một số nghiên cứu trong nước về quản trị theo mục tiêu ......................... 20<br /> 1.5. Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu ................................................... 23<br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU CỦA<br /> NHÀ QUẢN TRỊ CẤP CAO TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH<br /> ĐA NGÀNH ............................................................................................................. 27<br /> 2.1. Công ty cổ phần kinh doanh đa ngành và điều hành công ty cổ phần<br /> kinh doanh đa ngành của nhà quản trị cấp cao ................................................ 27<br /> 2.1.1. Công ty cổ phần kinh doanh đa ngành ................................................... 27<br /> 2.1.2. Nhà quản trị cấp cao trong điều hành hoạt động công ty cổ phần kinh<br /> doanh đa ngành ................................................................................................. 28<br /> 2.2. Những vấn đề cơ bản về phương pháp quản trị theo mục tiêu ................ 34<br /> 2.2.1. Bản chất và vai trò của quản trị theo mục tiêu ....................................... 34<br /> 2.2.2. Nội dung của quản trị theo mục tiêu....................................................... 35<br /> 2.2.3. Ưu điểm và hạn chế của quản trị theo mục tiêu ..................................... 45<br /> 2.2.4. Phân biệt phương pháp quản trị theo mục tiêu với một số phương pháp<br /> quản trị khác ..................................................................................................... 49<br /> 2.3. Sự thích ứng của phương pháp quản trị theo mục tiêu trong điều hành<br /> công ty cổ phần kinh doanh đa ngành ............................................................... 52<br /> 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng quản trị theo mục tiêu trong quản<br /> trị điều hành công ty cổ phần ............................................................................. 56<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU CỦA NHÀ<br /> QUẢN TRỊ CẤP CAO TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐA<br /> NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ...................................................................... 59<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2