intTypePromotion=1

Luận văn cao học nuôi trồng thủy sản: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Nguyen Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
93
lượt xem
25
download

Luận văn cao học nuôi trồng thủy sản: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn cao học nuôi trồng thủy sản: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre (Meretrix lyrata, Sowerby, 1851) ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm nội dung kiến thức cần thiết và vận dụng vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn cao học nuôi trồng thủy sản: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long

 1. TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA TH Y S N LÊ TÂN TH I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S N XU T KINH DOANH NGÀNH HÀNG NGHÊU TR NG B N TRE (Meretrix lyrata, Sowerby, 1851) ð NG B NG SÔNG C U LONG LU N VĂN T T NGHI P CAO H C NGÀNH NUÔI TR NG TH Y S N 2010
 2. TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA TH Y S N LÊ TÂN TH I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S N XU T KINH DOANH NGÀNH HÀNG NGHÊU TR NG B N TRE (Meretrix lyrata, Sowerby, 1851) ð NG B NG SÔNG C U LONG LU N VĂN T T NGHI P CAO H C NGÀNH NUÔI TR NG TH Y S N CÁN B HƯ NG D N Ts. LÊ XUÂN SINH 2010
 3. L IC MT Trư c h t tôi xin chân thành c m ơn Ban Giám Hi u, Ban ch nhi m khoa Th y s n, Phòng Qu n lý khoa h c và ðào t o Sau ñ i h c - trư ng ð i h c C n Thơ ñã t o ñi u ki n thu n l i cho tôi h c t p, nghiên c u nâng cao trình ñ và th c hi n ñ tài trong th i gian qua. Xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ i v i Ts. Lê Xuân Sinh ñã nhi t tình ñ ng viên, giúp ñ và hư ng d n tôi trong su t th i gian h c t p cũng như trong quá trình th c hi n lu n văn t t nghi p. Tôi xin chân thành c m ơn quý Th y/Cô gi ng d y ñã t o ñi u ki n thu n l i cho tôi h c t p và t n tâm truy n ñ t nh ng ki n th c chuyên môn cho tôi trong su t th i gian h c t p t i trư ng ð i h c C n Thơ. Xin g i l i c m ơn ñ n các thành viên h i ñ ng ñã nhi t tình giúp ñ , ñóng góp ý ki n ch nh s a lu n văn t t nghi p; cùng c m ơn ñ n B môn Qu n lý và Kinh t ngh cá ñã t o ñi u ki n và giúp ñ cho tôi trong vi c phân tích và x lý s li u c a ñ tài. C m ơn các Anh/Ch l p Cao h c Nuôi Tr ng Th y S n khóa 14 ñã ñoàn k t, g n bó cùng tôi vư t qua ch ng ñư ng dài h c t p b c cao h c. Có ñư c s thành công trong ngày hôm nay là nh vào s ñóng góp và ñ ng viên c a gia ñình tôi, xin ñư c ghi ơn t t c ngư i thân! C n Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Tác gi Lê Tân Th i i
 4. L I CAM K T Tôi xin cam k t lu n văn này ñư c hoàn thành d a trên các k t qu nghiên c u c a tôi và các k t qu c a nghiên c u này chưa ñư c dùng cho b t c lu n văn cùng c p nào khác. C n Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Tác gi Lê Tân Th i ii
 5. TÓM T T ð tài “Phân tích tình hình s n xu t kinh doanh ngành hàng nghêu tr ng B n Tre (Meretrix lyrata) ð ng b ng sông C u Long” ñ làm rõ th c tr ng và phân tích các y u t nh hư ng ñ n tình hình khai thác nghêu gi ng t nhiên, s n xu t và ương nghêu gi ng, nuôi nghêu thương ph m và tiêu th s n ph m. T ñó, ñ xu t nh ng gi i pháp ñ phát tri n ngành hàng nghêu các t nh ven bi n phía Nam. Nghiên c u ñư c th c hi n ñ a bàn ven bi n t Tp. H Chí Minh - Cà Mau. S li u ñư c thu th p thông qua các ban ngành và s d ng b ng câu h i ñã so n s n ñư c áp d ng cho các nhóm nghiên c u. S m u thu th p ñư c bao g m: 08 cơ s khai thác gi ng t nhiên, 4 cơ s s n xu t nghêu gi ng nhân t o, 15 cơ s ương nghêu gi ng trên ao ñ t lót b t, 5 cơ s ương trên bãi tri u, 25 cơ s nuôi nghêu thương ph m, 08 thương lái nghêu gi ng, 26 thương lái nghêu thương ph m và 16 cán b qu n lý ngành th y s n c p t nh và huy n có nuôi nghêu trong vùng nghiên c u. Mùa v xu t hi n nghêu gi ng t nhiên và ñư c khai thác ch y u t tháng 4-6 âm l ch (Âl) (75%) v i t n su t xu t hi n 0,5-1,0 l n/năm. M t ñ nghêu vùng khai thác là 2.164 con/m2 (±1.792) v i kích c khai thác 288 nghìn con/kg (±298). Năng su t khai thác 107 kg/ha xu t hi n/năm (±126). T ng thu nh p là 365,8 tri u ñ ng/ha/năm (±327,3) và t su t l i nhu n là 9,7 l n (±11,9). Khó khăn nh t trong khai thác là vi c qu n lý b o v bãi và nhân công khi khai thác. Năm 2009 trong vùng nghiên c u có 7 tr i s n xu t nghêu gi ng nhân t o. Công su t thi t k b ương u trùng bình quân 46 m3/tr i và di n tích ương nghêu c p I (c 500 nghìn ñ n 1 tri u con/kg) và c p II (c 50 nghìn ñ n 200 nghìn con/kg) bình quân 1.750 m3/tr i, năng su t thi t k bình quân (BQ) 52,8 nghìn con nghêu c p II/m3/ñ t và th c hi n t 8-10 ñ t/năm nhưng năng l c th c t ch ñ t 26,1%. Các tr i s n xu t ñang áp d ng qui trình ñã ñư c ti p nh n t Trung tâm gi ng Th y s n Ti n Giang. Chi phí bi n ñ i trung bình 14,7 tri u ñ ng/ñ t v i t l s ng ñ n nghêu c p II là 5,5%/ñ t (±4,0) thì thu nh p ñư c 98,7 tri u ñ ng/ñ t (±71,9) và t su t l i nhu n 2,7 l n (±1,7). Tr ng i l n nh t c a các tr i s n xu t gi ng là chưa ch ñ ng ñư c ngu n nghêu b m quanh năm và ngu n t o. Ương nghêu c p I lên c p II t gi ng t nhiên trên ao ñ t lót b t có di n tích ương 1.065 m2/cơ s (±530) v i 1-2 ñ t ương/năm. M t ñ th 136 nghìn con/m2 (±58); kích c 508 nghìn con/kg (±334), th i gian ương 81 ngày (±22) v i t l s ng 67% (±19,5) và năng su t ñ t 74 nghìn con/m2/ñ t (±32). Chi phí bi n ñ i bình quân 9.261,6 tri u ñ ng/ha/ñ t v i ti n gi ng chi m ñ n iii
 6. 95,6% và t su t l i nhu n 0,7 l n/ñ t (±0,5). Các cơ s ương không th ki m tra ñư c ch t lư ng nghêu cám khai thác t nhi u ngu n. Nuôi nghêu thương ph m có di n tích bình quân ñ i v i các cơ s tư nhân ho c THV là 17,6 ha/cơ s và t h p tác (THT)/h p tác xã (HTX) là 551,7 ha/cơ s . Nghêu trung (649±990 con/kg) ñư c th ch y u t tháng 2-4 Âl và nghêu cám (313±259 nghìn con/kg) ñư c th t tháng 6-8 Âl v i m t ñ l n lư t là 64 con/m2 (±51) và 312,5 nghìn con/m2 (±2.594). Th i gian nuôi thương ph m t nghêu cám là 22 tháng/v và nghêu trung là 12 tháng/v v i kích c thu ho ch 46 con/kg (±7). Thu nh p ñ t 211,2 tri u ñ ng/ha/v (±254,1) và t su t l i nhu n 0,74 l n/ñ t (±1,1). Ngh nuôi nghêu thương ph m g p khó khăn trong vi c qu n lý ch t lư ng nư c, giá gi ng cao, thi u gi ng, thi u v n và ngu n nhân l c y u trong ñi u hành s n xu t là ph bi n Thương lái mua bán nghêu gi ng t năm 2006-2009 có ngu n mua 100% là t khai thác t nhiên trong vùng và ñư c bán t i vùng là 10% và các t nh phía B c 90% v i kích c 91 nghìn con/kg (±112). Kh i lư ng thu mua c a m t thương lái dao ñ ng t 0,750- 69 t n/năm. Chi phí tăng thêm là 48,7 nghìn ñ ng/kg và l i nhu n là 3,0 tri u ñ ng/kg (±1,75). Thu nh p trung bình 153,4 t ñ ng/năm và t su t l i nhu n ñ t 0,2 l n. Nghêu thương ph m ñu c bán cho nhà máy ch bi n (NMCB) là 93,2% và th trư ng ñ a phương là 6,8%. M t thương lái thu mua nghêu thương ph m t 28,8- 921,7 t n/năm. Chi phí tăng thêm là 0,8 nghìn ñ ng/kg và l i nhu n trung bình là 3,5 nghìn ñ ng/kg (±1,4). Thu nh p 2.297,6 tri u ñ ng/năm (±4.533,9) thì t su t l i nhu n là 0,2 l n. Khó khăn c a nhóm thương lái nghêu gi ng là con gi ng ch t lư ng kém do sàng l c và b o qu n c a ngư i khai thác. Thương lái nghêu thương ph m không có ñ ngu n cung ph i mua theo hình th c ñ u giá, nhu c u v kích c nghêu nguyên li u m i nhà máy ch bi n xu t kh u (CBXK) khác nhau nên ph i thu mua nhi u nơi. Ph n l n nhà qu n lý ngành (87,5%) cho r ng nghêu là m t trong nh ng ñ i tư ng nuôi ch l c vùng ven bi n nhưng chưa ñư c quan tâm phát tri n ñúng m c. Các s li u v nghêu trong các báo cáo hàng năm còn quá ít, nh t là nh ng ñ nh hư ng cho phát tri n ngành hàng nghêu trong k ho ch hàng năm. ð ngành hàng nghêu phát tri n lâu dài thì c n ph i: (1) Quy ho ch chi ti t l i vùng b o v nghêu m , khai thác gi ng, ương nghêu trung và nuôi nghêu thương ph m; (2) T p trung nhân r ng mô hình s n xu t và ương nghêu gi ng; (3) Ti n hành vi c giao ñ t, h tr thu và v n vay cho s n xu t nh t là vùng nuôi m i hình thành; (4) Tăng cư ng công tác qu n lý t ng h p và b o v môi trư ng vùng ven bi n. T khóa: Nghêu, khai thác gi ng, sinh s n nhân t o, nuôi thương ph m, mua bán, qu n lý, năng su t, chi phí, thu nh p, l i nhu n. iv
 7. ABSTRACT The study on “An analysis of production and trade of hard clam (Meretrix lyrata) industry in the Mekong Delta” was conducted to describe the current status and analysis factors that affect status of juvenile catch, nursery production, grow-out, selling and consumption on hard clam. Since, feasible solutions to develop hard clam industry in the Southern coastal provinces of the Mekong Delta were recommended. Study was conducted in the coastal areas from Ho Chi Minh City to Ca Mau province. The data was collected from provincial government offices by using the questionnaire for each group of the studies. The surveyed samples was collected from 8 wild seed collection agents, 4 artificial seed reproduction hatcheries, 15 nylon earthen pond nursery production stage I, 5 natural nursery farms, 25 grow-out farms, 8 hard clam seed traders, 26 marketable hard clam traders and 16 local aquaculture managers. Main season of collecting clam wild seed was from April to June (Lunar calendar) (75%) with the frequency of 0.5-1.0 time/year with the density of 2.164 (±1.792) ind./m2, the size of 288 thousand ind./kg. The yield capacity was 107 (±126) kg/ha/year. Total income was 365,8 (±327,3) million VND/ha/year and the ratio of net income was 9,7 (±11,9) times. The major problem was difficulty in management of protection the cultural sites and lack of harvester. In 2009, there were 7 artificial seed clam hatcheries in the study areas. Nursing tanks with an average designed capacity of 46 m3/tank with spats of stage I (0.5 to 1 million spats/kg) and spats stage II (50 thousand to 200 thousand spats/kg). On average, designed capacity is 1.750 m3/hatchery, productivity is 52,8 thousand spats of stage II per cycle, the hatcheries were operated 8-10 cycles/year but the real capacity was only about 26.1%. The hatcheries have applied reproduction process that was transmitted from Tien Giang fisheries hatchery. Total variable costs are VND 14,7 million/ha/cycle with ratio of survival to spats of stage II is 5,5% (±4,0)/cycle, total income is 98,7 (±71,9) million VND/ha/cycle and the ratio of net income is 2,7 (±1,7) times. The most important obstacle was the lack of broodstock of hard clam and origin source of algal. Nursing clam wild seeds from stage I to stage II on nylon earthen pond with the areas of 1.065 (±530) m2/unit, operating 1-2 cycles/year, the density of 136.000 (±58.000) ind./m2, size of 508 (±334) thousand spats/kg and the period was 81 (±22) days. The survival ratio was 67% (±19,5) and productivity was 74 thousand spats/m2/cycle. Total variable costs are 9.261,6 million VND/ha/cycle of which 95.6% are for clam spats, and the ratio of net income to total costs is 0.7 time/cycle (±0,5). Major problems for nursery production were the difficulty in quality assurance of bought spats of hard clam via many collectors. The average area of grow-out hard clam culture was 17,6 ha/unit (private sectors) and 551,7 ha/unit (co-operative sectors). The seed with medium size (649±990 v
 8. ind./kg) was stocked from Febuary to April (Lunar month) and seed of small size (313±259 thousand ind./kg) is stocked from June to August (Lunar monh) with the densities of 64 (±51) ind./m2 and 312,5 (±2.594) thousand ind./m2. The period of culture is 22 months/cycle (small size seed) and 12 months/cycle (medium size seed) with the harvest size was 46 (±7) ind./kg. Total income was 211,2 (±254,1) million VND/ha/cycle and the ratio of net income was 0,74 (±1,1) times/cycle. The most important problems of hard clam culture are the lack of seed, capital, human resource and water quality management. 2006-2009, the hard clam seed were maily wild seed. 10% was sold at local areas, 90% was sold to Northen provinces with the size of 91 thousand ind./kg (±112). A trader could buy 0,750- 69 tons/year. The cost increased 48,7 thousand/kg and profit of 3 millions VND/kg. The average income was 153,4 billions VND/year and the ratio of net income to total costs 0,2. The most important problems was the poor quality of the seed because of the selection and preservation from the harvester. The lack of seed induced the trader must buy through auction. The different requirement about the size of the material hard clam caused that hard clam were collected from many places. Most aquaculture manager (87,5%) though that hard clam was the one of the key species that cultured at costal zones but lack of regard to develop. The orientation to develop was missed in annual reported data. To develop sustainably, some problem need to be solved : (1) Replan the collected site to proctect the broodstock, nursing the hard clam middle size and culture grow-out hard clam. (2) Enlarging reproduction and nursing model. (3) Committing land, backup tax and the capital for new culture sites. (4) General management and protection environment need to be intensive. Keyword: Hard clam, wild seed colection, nursery production, artificial seed reprodcution hatcheries, grout out, trade. vi
 9. M CL C Trang L I C M T ..................................................................................................... i L I CAM K T .................................................................................................. ii TÓM T T......................................................................................................... iii ABSTRACT....................................................................................................... v M C L C ....................................................................................................... vii DANH SÁCH B NG ....................................................................................... ix DANH SÁCH HÌNH.......................................................................................... x DANH M C CÁC T VI T T T ................................................................... xi Ph n 1: ð T V N ð ..................................................................................... 1 1.1 Gi i thi u............................................................................................ 1 1.2 M c tiêu c a ñ tài............................................................................. 2 1.3 N i dung c a ñ tài ............................................................................ 2 1.4 Th i gian th c hi n ñ tài.................................................................. 2 Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................... 3 2.1 Khái ni m và vai trò c a chu i ngành hàng ..................................... 3 2.1.1 Khái ni m chu i ngành hàng..................................................................3 2.1.2 Vai trò c a chu i ngành hàng trong ngành th y s n ...............................3 2.2 T ng quan tình hình ngành th y s n ................................................ 4 2.2.1 Tình hình ngành th y s n th gi i ..........................................................4 2.2.2 Tình hình ngành th y s n Vi t Nam....................................................7 2.3 Tình hình nuôi nhuy n th .............................................................. 10 2.3.1 Tình hình nuôi nhuy n th hai m nh v trên th gi i............................10 2.3.2 Tình hình nuôi nhuy n th hai m nh v Vi t Nam ............................12 2.4 T ng quan v ñi u ki n t nhiên- kinh t xã h i c a ðBSCL........ 15 2.4.1 ði u ki n t nhiên c a vùng ðBSCL ...................................................15 2.4.2 M t s ñ c ñi m kinh t xã h i cơ b n c a vùng ðBSCL.....................16 2.4.3 Tình hình ngành th y s n ðBSCL. ...................................................17 Ph n 3: V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U.......................... 25 3.1 V t li u nghiên c u .......................................................................... 25 3.2 Phương pháp nghiên c u................................................................. 25 3.2.1 Ph m vi nghiên c u .............................................................................25 3.2.2 ð a bàn nghiên c u ..............................................................................25 3.2.3 Phương pháp thu th p thông tin ...........................................................25 3.3 Phương pháp phân tích s li u ........................................................ 27 Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N .......................................................... 28 4.1 Tình hình chung v s phát tri n c a ngành hang nghêu.............. 28 4.1.1 Di n tích và s n lư ng nghêu trong vùng nghiên c u ...........................28 4.1.2 Ngu n nghêu gi ng cho nuôi thương ph m..........................................30 4.1.3 Nh ng th ch chính sách có liên quan ñ n ngành hàng nghêu.............34 4.2 Tình hình chung c a các nhóm tác nhân tham gia ngành hàng nghêu .......................................................................................................... 36 vii
 10. 4.2.1 Tu i, gi i tính, kinh nghi m s n xu t c a ch cơ s .............................36 4.2.2 Lao ñ ng tham gia trong ngành hàng nghêu.........................................37 4.2.3 Hình th c t ch c s n xu t kinh doanh và lo i s n ph m......................38 4.2.4 Ngu n thông tin kinh t -k thu t ñ tham gia ngành hàng....................39 4.3 Phân tích kinh t - k thu t c a nhóm khai thác và s n xu t ....... 40 4.3.1 Thông tin v nhóm khai thác nghêu c p I.............................................40 4.3.2 S n xu t gi ng nghêu nhân t o.............................................................45 4.4 Phân tích kinh t - k thu t c a nhóm ương nghêu gi ng ............. 51 4.4.1 Qui trình ương nghêu gi ng .................................................................51 4.4.2 Phân tích m t s ch tiêu v k thu t ương nghêu gi ng.......................52 4.4.3 Phân tích m t s ch tiêu tài chánh c a cơ s ương nghêu ....................54 4.5 Phân tích kinh t - k thu t c a nhóm nuôi nghêu thương ph m . 57 4.5.1 Hình th c t ch c và qu n lý trong nuôi nghêu thương ph m...............57 4.5.2 Hình th c nuôi nghêu thương ph m .....................................................57 4.5.3 Di n tích ñ t cho nuôi nghêu thương ph m ..........................................58 4.5.4 Thông tin v nhân s và v n ho t ñ ng c a các cơ s nuôi nghêu ........59 4.5.5 Thông tin v ho t ñ ng nuôi nghêu thương ph m.................................61 4.5.6 S bi n ñ ng v s n lư ng nghêu gi ng và nghêu thương ph m trong năm 62 4.5.7 S bi n ñ ng v giá nghêu thương ph m..............................................63 4.5.8 Hi u qu k thu t trong nuôi nghêu thương ph m ................................64 4.5.9 Hi u qu kinh t trong mô hình nghêu thương ph m ............................65 4.6 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a nhóm thương lái.................. 68 4.6.1 T ch c ho t ñ ng s n xu t kinh doanh qua các năm ...........................68 4.6.2 Phân tích tài chính trong năm 2009 c a nhóm thương lái .....................71 4.7 Phân tích tình hình tiêu th s n ph m nghêu................................. 72 4.8 Phân tích nh n th c c a các nhóm tác nhân tham gia .................. 73 4.8.1. Nguyên nhân th t b i/tan rã và gi i pháp kh c ph c .............................73 4.8.2. Phân tích ma tr n SWOT .....................................................................75 Ph n 5: K T LU N VÀ ð XU T .............................................................. 83 5.1 K t lu n ................................................................................................. 83 5.1.1 Nghêu gi ng...............................................................................................83 5.1.2 Nuôi nghêu thương ph m ...........................................................................84 5.1.3 Thương lái..................................................................................................84 5.1.4 Công tác qu n lí ngành hàng nghêu c a các ñ a phương..............................85 5.2 ð xu t................................................................................................... 85 TÀI LI U THAM KH O.............................................................................. 87 PH L C ............................................................. Error! Bookmark not defined. viii
 11. DANH SÁCH B NG Trang B ng 2.1: S n lư ng và giá tr s n lư ng NTTS th gi i giai ño n 1998-2008........... 5 B ng 2.2: S n lư ng và giá tr các nhóm loài th y s n nuôi chính (1998- 2008) ........ 5 B ng 2.3: Mư i nư c d n ñ u cung c p s n lư ng th y s n, giai ño n 1998-2008 .... 6 B ng 2.4: Di n tích, s n lư ng và giá tr th y s n c a Vi t Nam (2000-2008) ........... 8 B ng 2.5: S n lư ng và giá tr nhuy n th nuôi c a th gi i ................................... 10 B ng 2.6: S n lư ng nhuy n th nuôi c a 10 nư c ñ ng ñ u th gi i...................... 11 B ng 2.7: M t s loài nhuy n th có giá tr xu t kh u c a Vi t Nam....................... 13 B ng 2.8: Di n tích và s n lư ng nuôi th y s n ðBSCL t 2000-2008.................... 17 B ng 2.9: Di n bi n di n tích (ha) nuôi nghêu ðBSCL giai ño n 2000-2007 ....... 19 B ng 2.10: Di n bi n s n lư ng (t n) nghêu nuôi ðBSCL giai ño n 2000-2007... 20 B ng 2.11: Tình hình s n xu t nghêu gi ng trong vùng giai ño n 2006- 2009 ......... 21 B ng 3.1: S m u ñã thu ñ a bàn nghiên c u........................................................ 27 B ng 3.2: Phân tích ma tr n SWOT tình hình SXKD c a các nhóm tác nhân .......... 27 B ng 4.1: Di n tích nuôi nghêu c a các t nh ven bi n ðBSCL và Tp. HCM............ 30 B ng 4.2: Thông tin chung v các nhóm tác nhân tham gia ngành hàng .................. 37 B ng 4.3: S lao ñ ng tham gia ngành hàng nghêu c a các nhóm tác nhân ............. 38 B ng 4.4: Hình th c t ch c SXKD c a các nhóm tác nhân .................................... 39 B ng 4.5: Ngu n thông tin KTKT c a các nhóm tác nhân tham gia ngành hàng...... 40 B ng 4.6: Di n tích và s n lư ng khai thác nghêu c p I........................................... 41 B ng 4.7: M t ñ , kích c và s l n khai thác nghêu c p I t nhiên......................... 42 B ng 4.8: Các ch tiêu tài chánh c a các cơ s khai thác nghêu gi ng t nhiên........ 44 B ng 4.9: Thông tin v thi t k và xây d ng c a các tr i s n xu t gi ng nghêu ....... 46 B ng 4.10: Thông tin v nghêu b , m c a các tr i s n xu t gi ng nhân t o............ 47 B ng 4.11: Qui trình ương nuôi u trùng nghêu c a các tr i SXG nhân t o ............. 47 B ng 4.12: Chi phí c ñ nh và cơ c u kh u hao c a các tr i s n xu t gi ng ............. 49 B ng 4.13: Chi phí bi n ñ i và cơ c u c a các tr i s n xu t gi ng nhân t o............. 49 B ng 4.14: T ng chi phí s n xu t nghêu gi ng nhân t o và cơ c u .......................... 50 B ng 4.15: Thu nh p và l i nhu n c a tr i s n xu t nghêu gi ng nhân t o .............. 51 B ng 4.16: Qui mô di n tích ương nghêu trên ao ñ t và bãi tri u c a cơ s ............. 53 B ng 4.17: S n lư ng, kích c và giá mua bán c a nghêu gi ng.............................. 54 B ng 4.18: Chi phí c ñ nh và cơ c u c a cơ s ương nghêu gi ng ......................... 55 B ng 4.19: Chi phí bi n ñ i và cơ c u c a cơ s ương nghêu gi ng ........................ 56 B ng 4.20: T ng chi phí và cơ c u c a cơ s ương nghêu gi ng.............................. 56 B ng 4.21: Thu nh p, l i nhu n và t su t l i nhu n trong ương nghêu gi ng ......... 57 B ng 4.22: Thông tin v nhân s và v n ho t ñ ng c a các cơ s nuôi nghêu ......... 60 B ng 4.23: Thông tin v ho t ñ ng s n xu t c a các cơ s nuôi nghêu .................... 61 B ng 4.24: Kích c bình quân c a nghêu c p I và nghêu gi ng th ương nuôi......... 64 B ng 4.25: Hi u qu k thu t c a ngh nuôi nghêu thương ph m............................ 65 B ng 4.26: Chi phí c ñ nh và cơ c u c a các cơ s nuôi nghêu thương ph m......... 66 B ng 4.27: Chi phí bi n ñ i và cơ c u c a các cơ s nuôi nghêu thương ph m........ 66 B ng 4.28: T ng chi phí và cơ c u c a các cơ s nuôi nghêu thương ph m ............ 67 B ng 4.29: Thu nh p, l i nhu n và TSLN c a các cơ s nuôi nghêu thương ph m.. 67 B ng 4.30: Tình hình kinh doanh c a các thương lái nghêu gi ng........................... 69 B ng 4.31: Tình hình kinh doanh c a các thương lái nghêu thương ph m ............... 70 B ng 4.32: Các kho n chi phí trong năm 2009 c a các thương lái nghêu................. 71 B ng 4.33: M t s ch tiêu tài chính trong kinh doanh ngành hàng nghêu ............... 72 ix
 12. DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1: Chu i ngành hàng nghêu ðBSCL........................................................... 3 Hình 2.2: T ng s n lư ng khai thác và NTTS th gi i............................................... 4 Hình 2.3: B n ñ ðBSCL ....................................................................................... 16 Hình 2.4: B n ñ các huy n có nuôi nghêu trong vùng nghiên c u.......................... 23 Hình 4.1: Bi n ñ ng v giá nghêu c p I (0,5-1 tri u con/kg) t 2005-2009.............. 43 Hình 4.2: Tóm t t quy trình s n xu t nghêu gi ng................................................... 45 Hình 4.3: Bi n ñ ng v giá nghêu c p II t 2005-2009........................................... 48 Hình 4.4: Qui trình ương gi ng trên b lót b t......................................................... 51 Hình 4.5: Bi n ñ ng v giá nghêu trung c l n (200-500 con/kg) t 2005-2009...... 54 Hình 4.6: Di n tích ñ t nuôi nghêu c a các h nuôi nghêu tư nhân.......................... 58 Hình 4.7: Di n tích ñ t s n xu t c a các HTX/THT nuôi nghêu .............................. 59 Hình 4.8: S n lư ng nghêu gi ng trong năm 2008................................................... 63 Hình 4.9: S n lư ng nghêu thương ph m thu ho ch trong năm 2008....................... 63 Hình 4.10: Bi n ñ ng v giá c a nghêu thương ph m (40-50 con/kg) t 2005-2009 64 Hình 4.11: Sơ ñ kênh phân ph i ngành hàng nghêu ðBSCL............................... 73 x
 13. DANH M C CÁC T VI T T T Âl : Âm l ch ATVS: An toàn v sinh BQ: Bình quân CBXK: Ch bi n xu t kh u ðBSCL: ð ng b ng sông C u Long ðvt: ðơn v tính ðVTM: ð ng v t thân m m HTX: H p tác xã KH: Kh u hao MSC: H i ñ ng bi n Qu c t NMCB: Nhà máy ch bi n NN&PTNT: Nông nghi p & Phát tri n nông thôn NTHMV: Nhuy n th hai m nh v NTTS: Nuôi tr ng th y s n O: Cơ h i Qð-BNN: Quy t ñ nh B nông nghi p Qð-BTS: Quy t ñ nh B th y s n Qð-UBND: Quy t ñ nh y ban nhân dân Qð- TTg: Quy t ñ nh Th tư ng S: ði m m nh SL: S n lư ng SXKD: S n xu t kinh doanh T: ðe d a THT: T h p tác THV: THV Tp. HCM: Thành ph H Chí Minh TSLN: T su t l i nhu n VASEP: Hi p h i ch bi n xu t kh u th y s n W: ði m y u XK: Xu t kh u xi
 14. Ph n 1 ð TV Nð 1.1 Gi i thi u Trong nh ng năm g n ñây, nuôi ñ ng v t thân m m (ðVTM) vùng ven bi n Vi t Nam ñang có xu hư ng phát tri n m nh, ñ c bi t là nuôi nghêu, ngao, sò huy t, c hương, v m xanh, h u, v p. Phát tri n nuôi ðVTM ngoài vi c gi i quy t th c ph m, tăng nguyên li u xu t kh u, chúng còn góp ph n làm cân b ng sinh thái, n ñ nh môi trư ng vùng bi n ven b . ðVTM ñang ñư c xem là m t ñ i tư ng ưu th trong chi n lư c phát tri n nuôi bi n c a nư c ta hi n nay (Vi n Kinh t và Quy ho ch th y s n, 2003). Vùng ven bi n phía Nam t C n Gi c a Thành ph H Chí Minh (Tp. HCM) ñ n các t nh Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau và Kiên Giang ñang ñư c ñ c bi t chú ý nh t là nuôi nghêu và sò huy t. Trong nh ng năm qua, v i s n l c quy t tâm c a chính quy n ñ a phương và nông dân s t i, các vi n, trư ng k c các t ch c qu c t ñã hình thành nên hàng trăm các cơ s s n xu t kinh doanh (SXKD) trong ngành hàng nghêu theo nhi u hình th c như: tư nhân, t hùn v n (THV), THT/HTX gi i quy t vi c làm và tăng thu nh p cho hàng v n ngư i lao ñ ng nh t là nh ng ngư i nông dân nghèo s ng vùng ven bi n. S n lư ng và di n tích nuôi nghêu vùng ven bi n ðBSCL ngày càng m t tăng cao. Năm 2000, s n lư ng nghêu ñ t 51.347 t n trên di n tích 6.692 ha, năm 2003 ñ t 89.714 t n v i di n tích nuôi 8.063 ha (Phân vi n Quy ho ch th y s n phía Nam, 2009) ñã góp ph n tăng thêm ngu n hàng xu t kh u cho c nư c. V i s n lư ng ch bi n xu t kh u ñ t kho ng 2-3 nghìn t n thương ph m nghêu/năm (Tr n Tr ng Thương, 2007). Tuy nhiên, do m i vùng có nh ng ñ c thù riêng v ñi u ki n t nhiên, kh năng t ch c ñi u hành s n xu t, s xu t hi n c a ngu n l i gi ng t nhiên, ngu n v n, kh năng ti p c n khoa h c k thu t và th trư ng nên vi c phát tri n không n ñ nh và còn r t khác nhau t ng vùng, th m chí c trong n i vùng c a m t t nh, chưa tương x ng v i ti m năng và l i th hi n có. Năm 2007 s n lư ng nuôi ch còn 50.823 t n gi m 43% so năm 2003. V n ñ này c n ñư c nghiên c u làm rõ là vì sao ñ n nay m i ch s d ng th nuôi chưa ñư c 15,5% trong t ng di n tích ti m năng 50.166 ha; năng su t và s n lư ng nuôi ngày càng gi m th p ch ñ t bình quân 4,7 t n/ha/v , th p hơn kho ng 3,4 l n so v i Nam ð nh và Thái Bình và r t khác nhau ñ a bàn c a t ng t nh. T ñó, ñ tài “Phân tích tình 1
 15. hình s n xu t kinh doanh ngành hàng nghêu tr ng B n Tre (Meretrix lyrata) ð ng b ng sông C u Long” ñư c th c hi n nh m phân tích các v n ñ có liên quan t i vi c t ch c s n xu t và tiêu th nghêu vùng ven bi n phía Nam ðBSCL. T ñó, ñ xu t hư ng gi i quy t cho vi c phát tri n dài h n c a ngành hàng ñ a bàn nghiên c u. 1.2 M c tiêu c a ñ tài M c tiêu t ng quát c a nghiên c u này là làm rõ th c tr ng, phân tích nguyên nhân cũng như các y u t nh hư ng ñ n tình hình s n xu t, khai thác, cung ng gi ng và th trư ng tiêu th s n ph m nghêu vùng ven bi n ðBSCL. T ñó ñ xu t nh ng gi i pháp cơ b n mang tính kh thi cho công tác qu n lý ngành, t ch c s n xu t và tiêu th s n ph m c a các cơ s SXKD trong ngành hàng nghêu vùng này theo hư ng lâu dài. Các m c tiêu c th bao g m: (1) Mô t ñư c các ho t ñ ng khai thác, ương, nuôi và tiêu th nghêu ñ ñánh giá th c tr ng v t ch c SXKD c a ngành hàng hi n nay và xu hư ng s p t i t i ñ a bàn nghiên c u. (2) Phân tích ñư c các ho t ñ ng SXKD c a các nhóm tác nhân tham gia ngành hàng ñ ñánh giá các tác nhân làm nh hư ng ñ n hi u qu kinh t - k thu t c a t ng nhóm tác nhân. (3) Phân tích ñư c nh ng thu n l i khó khăn và t ñó ñ xu t ñư c các gi i pháp cơ b n nh m ñ nh hư ng t ch c s n xu t và phát tri n ngành hàng nghêu các t nh ven bi n phía Nam trong nh ng năm t i. 1.3 N i dung c a ñ tài (1) Kh o sát th c tr ng các nhóm tác nhân tham gia ngành hàng nghêu (khai thác, ương và cung c p nghêu gi ng cho t i nuôi tr ng, mua bán, sơ ch và tiêu th ) c a ngành hàng nghêu t i ñ a bàn nghiên c u. (2) Phân tích hi u qu s n xu t kinh doanh và các tác nhân làm nh hư ng ñ n hi u qu kinh t -k thu t c a các nhóm tham gia ngành hàng; (3) Phân tích thu n l i, khó khăn và ñ xu t các gi i pháp cơ b n cho s phát tri n ngành hàng nghêu t i ñ a bàn nghiên c u. 1.4 Th i gian th c hi n ñ tài ð tài ñư c th c hi n t tháng 2/2009 ñ n tháng 4/2010. 2
 16. Ph n 2 T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Khái ni m và vai trò c a chu i ngành hàng 2.1.1 Khái ni m chu i ngành hàng Chu i ngành hàng là m t m ng c a nh ng t ch c ph thu c l n nhau ñư c dùng ñ s n xu t và chuy n s n ph m t i khách hàng cu i cùng. Qu n lý chu i ngành hàng tham chi u t i nh ng phương pháp qu n lý ñư c dùng ñ c i thi n s ho t ñ ng c a chu i ngành hàng. Trong th y s n, chu i ngành hàng là m t chu i các m t xích ñi t khâu con gi ng, nuôi thương ph m, sơ ch bi n ñ n các cách tiêu th ra th trư ng mà các khâu này có s liên quan m t thi t v i nhau, s thay ñ i hay nh hư ng c a b t kì khâu nào s có tác ñ ng ñ n các khâu còn l i. Khái ni m v chu i ngành hàng nghêu là t t c các ho t ñ ng t con gi ng ñ n khi tiêu th và ñư c th hi n qua sơ ñ sau: Hình 2.1: Chu i ngành hàng nghêu ðBSCL (Lê Xuân Sinh, 2007) 2.1.2 Vai trò c a chu i ngành hàng trong ngành th y s n Cũng như nhi u ngành hàng nông s n khác, ngư i nuôi th y s n ðBSCL có cùng ñ c ñi m: s n xu t nh l , thi u v n, khó ki m soát quy trình nuôi ñã d n ñ n n n ô nhi m ngu n nư c, gây d ch b nh. Khi làm t t vi c xác l p chu i cung 3
 17. ng s t o ñi u ki n liên k t và chia s gi a doanh nghi p v i nông dân; nông dân v i nông dân và nông dân v i nhà máy ch bi n th y s n. Qu n lý chu i ngành hàng nh m th t ch t m i quan h trong m ng lư i và nâng cao vai trò c a nông dân cũng như năng l c c a các tác nhân tham gia ngành hàng. Theo Eric (2008) (trích d n b i Lê Xuân Sinh và ctv., 2007) thì vi c quan tâm ñ n chu i ngành hàng s giúp cho các ñ i tư ng ch u nh hư ng tr c ti p bi t cách gi i quy t nh ng v n ñ ñ t ra t t hơn. 2.2 T ng quan tình hình ngành th y s n 2.2.1 Tình hình ngành th y s n th gi i Theo báo cáo FAO (2007), t ng s n ph m nuôi tr ng th y s n (NTTS) cung c p cho toàn c u như cá, giáp xác, nhuy n th hai m nh v (NTHMV) và nh ng ñ ng v t th y s n khác ti p t c tăng t 3,9% (năm 1997) lên ñ n 27,1% (năm 2000) và 32,4% vào (năm 2004). So v i th c ph m t ñ ng v t thì s n ph m t th y s n tăng nhanh ñáng k trên toàn c u, trung bình 8,8% m i năm k t năm 1970-2000, trong khi s n ph m t khai thác bi n là 1,2% và 2,8% ñ i v i s n ph m t ñ ng v t trên c n trong cùng th i ñi m (Hình 2.2). 180000 S n lư ng (1000 tri u t n) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Khai thác Nuôi tr ng Hình 2.2: T ng s n lư ng khai thác và NTTS th gi i (FAO, 2007) Theo s li u c a FAO (2010) thì t ng s n lư ng NTTS c a th gi i t năm 1998-2008 tăng bình quân 6,5%/năm và t ng giá tr s n lư ng tăng bình quân 8,5%/năm. M c khác, t l gi a giá tr s n lư ng và s n lư ng trong 5 năm g n ñây là có chi u hư ng tăng d n t 1,1 l n năm 2003 lên 1,6 l n năm 2008 ch ng t giá tr chung c a các lo i nguyên li u th y s n là có tăng hàng năm (B ng 2.1). 4
 18. B ng 2.1: S n lư ng và giá tr s n lư ng NTTS th gi i giai ño n 1998-2008 (ðơn v : 1.000 t n; tri u USD) Năm T l Danh tăng/năm m c 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (%) TSL 36.419,4 50.225,4 54.512,5 57.767,9 61.389,2 64.828,0 68.348,9 6,5 Giá tr 47.321,3 60,329,8 66.190,2 72.463,5 81.350,5 97.280,0 105.989,6 8,5 (Ngu n: FAO, 2010). TSL: T ng s n lư ng Trong giai ño n t năm 1998-2008, t l s n lư ng và giá tr c a 6 nhóm loài th y s n nuôi chính tuy có s thay ñ i nhưng nhóm cá v n luôn chi m t l cao nh t trong 6 nhóm. Năm 1998, sau nhóm cá thì nhuy n th ñ ng hàng th hai c v s n lư ng và giá tr s n lư ng; nhóm th c v t th y sinh tuy ñ ng hàng th ba v s n lư ng nhưng l i ñ ng hàng th tư v giá tr s n lư ng sau nhóm giáp xác m c dù nhóm giáp xác có s n lư ng nh hơn g p 6,3 l n. Năm 2008 (sau 10 năm) s n lư ng nhóm th c v t th y sinh l i vư t lên ñ ng hàng th hai, nhóm nhuy n th ñ ng hàng th ba và giáp xác ñ ng hàng th tư. Tuy nhiên, n u so sánh t l gi a giá tr và s n lư ng thì ñ n năm 2008 có th t m x p h ng như sau: nhóm lư ng cư ñ ng hàng th nh t (3 l n); th hai là nhóm giáp xác (2,7 l n); nhóm ñ ng v t th y sinh ñ ng hàng th ba (1,7 l n); th tư là nhóm cá (1,1 l n); k ñ n là nhóm giáp xác và th c v t th y sinh (FAO, 2010). B ng 2.2: S n lư ng và giá tr các nhóm loài th y s n nuôi chính (1998- 2008) 1998 2003 2008 Nhóm loài S n lư ng Giá tr S n lư ng Giá tr S n lư ng Giá tr (%) (%) (%) (%) (%) (%) ð ng v t lư ng cư 0,2 0,6 0,4 1,3 0,5 1,5 Giáp xác 3,7 15,4 6,4 19,2 7,8 21,4 ð ng v t th y sinh 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 Nhuy n th 23,3 16,9 22,5 16,1 19,1 12,5 Cá 50,7 56,0 48,0 53,5 49,3 56,8 Th c v t th y sinh 21,9 10,7 22,4 9,5 23,0 7,0 (Ngu n: s li u FAO, 2010) Theo s li u FAO (2010) trong giai ño n 1998-2008 mư i qu c gia d n ñ u v s n lư ng NTTS ch y u là các nư c Châu Á và vùng Thái Bình Dương bao g m (Trung Qu c, n ð , Vi t Nam, Thái Lan, Indonesia, Bangladesh, Nh t, Chile, Na Uy và M ) chi m 85,7 % t ng s n lư ng và 79,7% t ng giá tr . N u tính chung cho c giai ño n thì Trung Qu c chi m hơn 65,6 % v s n lư ng và 49,1% t ng giá tr NTTS th gi i; n ð ñ ng hàng th hai v s n lư ng (5%) 5
 19. và th ba v giá tr (4,9%); Nh t B n x p hàng th tư v s n lư ng (2,5%) nhưng giá tr l i ñ ng hàng th hai (6,4%); Indonesia ñ ng hàng th ba v s n lư ng là 3,4% và ñ ng hàng ñ ng hàng th tư v giá tr s n lư ng (3,4%) nhưng là nư c ñ ng hàng th hai v t c ñ tăng trư ng ch sau Vi t Nam và Vi t Nam ñ ng hàng th năm c v s n lư ng và giá tr s n lư ng NTTS. Tuy nhiên, nhìn l i trong 03 năm cu i (2005-2008) c a giai ño n 1998-2008 thì h u h t t l tăng c a 10 nư c ñ u gi m ch tr Indonesia, Na Uy và M là có tăng thêm so v i t l tăng bình quân c a c giai ño n 10 năm do s nh hư ng suy thoái n n kinh t toàn c u làm giá tr nhi u m t th y s n gi m m nh và vi c ñ u tư cho phát tri n NTTS th gi i cũng gi m theo (B ng 2.3). B ng 2.3: Mư i nư c d n ñ u cung c p s n lư ng th y s n (1.000 t n), giai ño n 1998-2008 Năm T l tăng Nư c BQ/năm 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (%) Trung Qu c 24.407,6 33.663,6 35.941,5 37.615,3 39.359,2 41.173,0 42.669,7 5,8 Vi t Nam 350,9 967,5 1.228,6 1.467,3 1.693,7 2.123,4 2.497,4 21,8 Bangladesh 574,8 857,0 914,8 882,1 892,0 945,8 1.005,5 5,8 Nh t B n 1.290,5 1.301,6 1.260,8 1.254,0 1.224,0 1.286,0 1.187,8 -0,7 Ân ð 1.908,5 2.315,8 2.803,4 2.972,0 3.180,9 3.112,2 3.478,7 6,5 Chilê 361,4 607,3 696,2 739,4 832,3 806,2 870,8 10,7 Thai Lan 594,6 1.064,4 1.260,0 1.304,2 1.407,0 1.351,1 1.374,0 9,0 Indonesia 747,0 1.228,6 1.468,6 2.124,1 2.479,2 3.121,4 3.854,8 18,3 Na Uy 410,8 584,4 636,8 661,9 712,4 841,6 843,7 7,6 M 445,1 544,3 606,5 513,1 519,3 525,3 500,1 1,5 (Ngu n: FAO, 2010) Trên cơ s các s li u báo cáo FAO (2007 và 2010) có th tóm t t m t vài ý chính v tình hình th y s n c a th gi i trong th i gian g n ñây như sau: - Dân s th gi i ngày càng tăng, m c s n lư ng bình quân ñ u ngư i là 16,6 kg/năm là còn quá th p (trong 6 năm t 2000 ñ n 2006 ch tăng 0,6 kg/năm) bên c nh ñó b nh trên các v t nuôi (bò ñiên, tai xanh, l m m, long móng và cúm gia c m) ngày càng gia tăng nên s tăng nhu c u v s n ph m th y s n. - T ng s n lư ng NTTS giai ño n 1998- 2008 v n ti p t c tăng bình quân 6,5%/năm. Tuy nhiên, theo báo cáo c a FAO 2006, thì hi n nay s n lư ng nuôi toàn c u có nhi u d u hi u có th ñ t ñ n ñ nh ñi m, m c dù t l còn có th ti p t c tăng cao ñ i v i m t s vùng và m t s loài nào ñó. 6
 20. - S n lư ng khai thác trong nh ng năm g n ñây trên th gi i là khá n ñ nh s tăng gi m hàng năm là không ñáng k , s tăng gi m là do nh hư ng c a th i ti t khí h u là chính. Nh ng ñi u trên ñây ch ng t r ng s tái t o ngu n l i bi n so v i l c lư ng khai thác là m c cân b ng; vi c khai thác n i ñ ng có tăng nhưng s n ñ nh l i khi nh ng vùng nuôi chuyên canh ñư c m ra và vi c tăng cư ng ñ và ngư c khai thác hi n ñ i. Vì th , trong xu hư ng nhu c u v th c ph m th y s n s còn tăng cao hơn n a và kh năng c u vư t cung là r t có th x y ra. 2.2.2 Tình hình ngành th y s n Vi t Nam Trong nh ng năm qua, ngành th y s n Vi t Nam không ng ng ñư c c ng c và phát tri n. Theo FAO (2010) trong giai ño n 1998-2008, 10 nư c d n ñ u v s n lư ng và giá tr s n NTTS thì Vi t Nam là nư c có t l tăng bình quân hàng năm cao nh t c v s n lư ng (21,8%/năm) và giá tr s n lư ng (20,7%/năm). N u không tính Trung Qu c thì Vi t Nam ñ ng hàng th tư th gi i v s n lư ng và giá tr s n lư ng (s n lư ng chi m 2,2% và giá tr ñ t 3,3%) ch sau n ð , Indonesia và Nh t B n. T s li u c a T ng c c Th ng kê Vi t Nam (2009) cho th y, di n tích nuôi th y s n c a 3 vùng m n, l và ng t trong c nư c t năm 2000 ñ n 2008 tăng 410.700 ha (51,8%), v i nh p ñ tăng BQ m i năm là 51.300 ha/năm (6,47%). Tuy nhiên, n u phân theo 2 vùng m n, l và ng t thì di n tích bình quân nuôi nư c m n, l t năm 2000 ñ n 2008 tăng là 608.900 ha l n hơn g p 2,2 l n so v i nuôi nư c ng t do di n tích nuôi tôm sú tăng nhanh t 379.100 ha (2000) lên 502.200 ha (2001) tăng 105.100 ha trong khi nư c ng t ch tăng 8.200 ha (năm 2000 là 244.800 ha và năm 2001 là 253.000 ha). S n lư ng th y s n (khai thác và nuôi tr ng) t năm 2000 ñ n năm 2008 tăng 2.351,5 nghìn t n (74,9%), bình quân m i năm tăng 9,37% trong ñó: khai thác tăng 475,5 nghìn t n (25,6%), bình quân m i năm tăng 3,2% và nuôi tr ng tăng 1.876,0 nghìn t n (157,2%) bình quân m i năm tăng 19,6%. Như v y, trong vòng 8 năm so v i khai thác s n lư ng c a NTTS tăng g p 6 l n và m i năm bình quân tăng cao hơn 16,4% v t c ñ tăng trư ng. Giá tr s n lư ng chung c a c nư c so v i giá c ñ nh 1994 t năm 2000 ñ n 2008 tăng t 21.777,4 t ñ ng (2000) lên 50.081,9 t ñ ng (2008) tăng 28.304,5 t ñ ng (88%), bình quân m i năm tăng 11%. Trong ñó, khai thác tăng 3.026,9 t ñ ng (20%) bình quân tăng m i năm là 2,5% và NTTS tăng 9.053,9 t 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản