Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
269
lượt xem
123
download

Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhân lực Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.  Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự (Quản lý nguồn nhân lực) là quy trình mà nhóm quản lý nhân sự của một tổ chức tiến hành triển khai hoạch định, tổ chức,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ ĐĂNG TU N Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. TRƯƠNG S QUÝ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ph n bi n 1: TS PH M TH LAN HƯƠNG T¹i nhno&ptnt tØnh qu¶ng nam ®Õn n¨m 2015 Ph n bi n 2: GS.TSKH. LÊ DU PHONG Chuyên Ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: Đà N ng - Năm 2010 -Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng -Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a Đ tài -Đ tài h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n ñã có v chi n lư c phát L IM Đ U tri n ngu n nhân l c 1. Tính c p thi t c a ñ tài -Giúp chi nhánh ngân hàng Agribank t nh Qu ng Nam có th dùng Trong nh ng năm g n ñây, nhìn chung các ngân hàng Vi t Nam ñã có làm tài li u tham kh o cho vi c phát tri n ngu n nhân l c c a mình. nh ng bư c phát tri n nh y v t v k t qu và hi u qu trong ho t ñ ng kinh 6. K t c u c a Lu n văn: doanh ngân hàng, góp ph n ñáng k trong công tác huy ñ ng ngu n v n cho Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn g m có 3 chương: ti n trình phát tri n kinh t xã h i. Tuy nhiên, trong th i gian t i, khi th - Chương 1. Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v chi n lư c phát tri n trư ng tài chính Vi t Nam ñã th c s m c a, s tham gia c a các ngân hàng ngu n nhân l c. nư c ngoài v i ti m l c v v n l n, công ngh m nh s là áp l c c nh tranh - Chương 2. Th c tr ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i r t l n ñ i v i ngành ngân hàng Vi t Nam nói chung và ñ i v i Ngân hàng chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam trong th i gian qua. Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam (sau ñây g i là Agribank) nói - Chương 3. Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh riêng. Agribank Qu ng Nam ñ n năm 2015. Do ñó, làm th nào ñ Agribank Vi t Nam có th t n t i và phát tri n v ng m nh trư c áp l c c nh tranh gay g t c a không ch các ngân hàng trong nư c mà c a c nh ng ngân hàng nư c ngoài ñang và s p ho t ñ ng t i Vi t Nam?. V i mong mu n góp ph n vào s phát tri n c a Agribank Vi t Nam nói chung và c a chi nhánh Agribank Qu ng Nam nói riêng, tôi ñã ch n ñ tài “Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh Qu ng Nam ñ n năm 2015” ñ th c hi n lu n văn t t nghi p. 2. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn ñư c xác ñ nh là các m i quan h bên trong v i môi trư ng bên ngoài c a chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam trong s phát tri n ngu n nhân l c c a mình. Ph m vi nghiên c u c a lu n văn là nh ng v n ñ v cơ s lý lu n và th c ti n v ngu n nhân l c t i chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam, t ñó ñưa ra chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ñ n năm 2015 t i chi nhánh. 3. M c ñích nghiên c u Đ tài Th nh t, phân tích th c tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh trong th i gian v a qua, phân tích vai trò c a ngu n nhân l c trong quá trình phát tri n c a ngành ngân hàng. Th hai, trên cơ s ñó, ñ xu t chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh ngân hàng Agribank t nh Qu ng Nam ñ n năm 2015. 4. Phương pháp nghiên c u Nh m nghiên c u các v n ñ cho k t qu m t cách chính xác và hi u qu khi áp d ng vào th c t , tác gi ñã s d ng m t s phương pháp nghiên c u sau:ngoài phương pháp thu th p d li u, lu n văn còn s d ng các phương pháp như: phương pháp phân tích, phương pháp th ng kê, phương pháp d báo, phương pháp ñi u tra kh o sát th c t , phương pháp so sánh ñ i chi u trong phân tích hi n tr ng và xây d ng chi n lư c.
 3. 5 6 Chương 1 y ph i ñư c b t ñ u t m c tiêu, s m nh và t m nhìn c a chính doanh NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N nghi p y. T m nhìn, s m nh và tâm giá tr ñóng vai trò c t y u t o d ng V CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C s thành công cho m t t ch c và doanh nghi p. T m nhìn, s m nh và tâm giá tr ñóng m t vai trò c t y u t o d ng 1.1 CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C s thành công cho t ch c và doanh nghi p. Nh ng nhà lãnh ñ o c a nh ng 1.1.1-Khái ni m v ngu n nhân l c, chi n lư c và chi n lư c phát tri n công ty luôn ñ cao ñ n chi n lư c, mà t i ñó, các v lãnh ñ o t p trung m i ngu n nhân l c: ngư i l i ñ h c cùng ñóng góp, xây d ng vư t lên kh năng c a m i cá 1.1.1.1 Khái ni m v ngu n nhân l c: nhân. Và chính nó là n n t ng, là lý do cho m i ngư i t p h p l i v i nhau Ngu n nhân l c ñư c hi u theo nghĩa bao g m kinh nghi m, k và cùng ñi trên m t con ñư ng. B t k h là ai, là nh ng ngư i thân c n, hay năng, trình ñ ñào t o và nh ng s t n tâm sáng, n l c hay b t c ñ c ñi m nh ng ngư i không h quen bi t ... thì h ñ u ñ n v i nhau ñ chia s nh ng nào khác c a ngư i lao ñ ng. thành công và th t b i. Và, vì nh ng lý do này mà nh ng nhà tuy n d ng Ngu n nhân l c ngày càng ñư c nhà qu n tr th a nh n là năng l c ñưa ra m t chi n lư c tìm ki m m t l c lư ng nhân l c nh m ñ t ñư c m c c t lõi ñ sáng t o ra giá tr cho t ch c, cho khách hàng và t o l p v th tiêu cũng như t m nhìn c a công ty. c nh tranh b n v ng cho công ty. 1.1.3.1 Thu hút ngu n nhân l c 1.1.1.2 Khái ni m v chi n lư c: Thu hút ngu n nhân l c nh m ñ m b o s lư ng nhân viên v i các “Chi n lư c là phương hư ng và quy mô c a m t t ch c trong dài ph m ch t phù h p cho công vi c c a doanh nghi p. Đ có th tuy n ñúng h n: chi n lư c s mang l i l i th cho t ch c thông qua vi c s p x p t i ngư i vào ñúng vi c; trư c h t, doanh nghi p ph i căn c vào k ho ch s n ưu các ngu n l c trong m t môi trư ng c nh tranh nh m ñáp ng nhu c u xu t kinh doanh và th c tr ng s d ng nhân viên trong doanh nghi p nh m th trư ng và kỳ v ng c a các nhà góp v n” xác ñ nh ñư c nh ng công vi c nào c n tuy n thêm ngư i, t ñó có chính 1.1.1.3 Khái ni m v chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c sách thu hút ngu n nhân l c phù h p. Có r t nhi u khái ni m v chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c, Tuy n m song theo tôi, ñ nh nghĩa chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c có n i dung Tuy n m là quá trình nh n d ng và thu hút m t s ng viên mong rõ ràng và phù h p nh t là: “Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ñó là m t mu n làm vi c và b n thân h c m nh n ñư c s th a mãn trong m i quan chi n lư c gìn gi và phát tri n ngu n nhân l c ñi t g c, theo m t chu i h làm vi c t i công ty. Trong quá trình này vi c trao ñ i thông tin là chính liên t c t khâu tuy n d ng ñ n ñào t o gìn gi và phát huy ngu n nhân y u. Đ i v i các ng viên h c n có nh ng thông tin c th v công ty như l c.” thông tin v công vi c, cơ h i thăng ti n, lương phúc l i và các chính sách 1.1.2 M c tiêu c a chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c liên quan tr c ti p ñ n ngư i lao ñ ng M c tiêu cơ b n c a chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c là: Tuy n ch n ngu n nhân l c + Xây d ng và phát tri n năng l c ngu n nhân l c c v s Tuy n ch n là quá trình sàng l c các ng viên có ñư c sau quá trình lư ng và ch t lư ng các nhóm. chiêu m theo các tiêu chu n c th , phù h p v i các yêu c u công vi c c a công ty và quy t ñ nh s d ng h . Yêu c u công vi c ñư c xác ñ nh c th + Góp ph n duy trì và nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh qua quá trình phân tích công vi c và ñư c th hi n thông qua b ng mô t nghi p. công vi c và b ng tiêu chu n công vi c: + Giúp ngư i lao ñ ng có vi c làm phù h p, có thu nh p h p Duy trì ngu n nhân l c lý, có cơ h i phát tri n và vươn t i h nh phúc. Công vi c duy trì ngu n nhân l c bao g m vi c s d ng và kích thích 1.1.3 Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ngu n nhân l c ph c v h t mình vì s phát tri n c a doanh nghi p. B t c m t doanh nghi p hay t ch c nào cũng ñ u ñưa ra chi n Kích thích, ñ ng viên nhân viên là các chính sách và các ho t ñ ng lư c phát tri n t ch c c a h nh m th c hi n m c tiêu ñ t ñư c giá tr t t nh m khuy n khích, ñ ng viên nhân viên trong doanh nghi p làm vi c hăng nh t. Song ñ có m t chi n lư c hi u qu , các t ch c c n ph i n m ñư c say, t n tình, có ý th c trách nhi m và hoàn thành công vi c v i ch t lư ng nh ng v n ñ c n thi t có liên quan ñ n v n ñ xác l p chi n lư c dài h n. cao, bao g m các chính sách lương b ng và ñãi ng , môi trư ng làm vi c... Song ñ có m t chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c hi u qu , chi n lư c
 4. 7 8 Lương b ng và ñãi ng là công c ñ kích thích ngư i lao ñ ng hăng 1.2.3 Các y u t môi trư ng bên trong: say v i công vi c, làm vi c có năng su t cao hơn, thu hút nhân tài, và duy trì -Chính sách thu hút ngu n nhân l c h g n bó v i công ty. -Cách b trí và s d ng ngu n nhân l c 1.1.3.2 Đào t o -b i dư ng ngu n nhân l c -Ch ñ ñào t o và ñào t o l i Đào t o ngu n nhân l c là các ho t ñ ng nh m nâng cao năng l c -Ch ñ ñãi ng cho ngu n nhân l c c a công ty m t cách toàn di n, ñ m b o s phù h p t t -Môi trư ng làm vi c nh t v i công vi c hi n t i và ñáp ng ñư c nh ng thay ñ i trong tương lai. -Tài chính Nhân s có năng l c ph i có ñ các tiêu chí v các k năng c n thi t cho -Công ngh công vi c, kh năng thích nghi, kinh nghi m và ñ o ñ c. 1.3 KINH NGHI M CHI N LƯ C PHÁT TRI N NNL C A M T S -Đ i v i nhân s m i: DN TRÊN TH GI I VÀ CÁC NGÂN HÀNG T I VI T NAM -Đào t o và ñào t o l i ñ i v i nhân s hi n t i: 1.3.1 Kinh nghi m thành công c a các t p ñoàn kinh t Hàn Qu c 1.1.3.3 Công tác ho t ñ ng c a b máy lãnh ñ o 1.3.2 Kinh nghi m chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a các doanh Chia s quy n l c nghi p Vi t Nam Đây là m t v n ñ không d dàng có th th c hi n. Song nó l i có 1.3.2.1 Kinh nghi m chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a ngân hàng m t vai trò vô cùng quan tr ng. R t nhi u nhà lãnh ñ o hi u ñư c t m quan TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tr ng c a nó, nhưng không ph i ai cũng th c hi n ñư c. M t trong nh ng 1.3.2.2 Kinh nghi m chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a ngân hàng nhi m v quan tr ng nh t c a lãnh ñ o ngày nay là ñào t o nên nh ng nhà TMCP XNK Vi t Nam (Eximbank) lãnh ñ o. Song làm sao có th có nh ng nhà lãnh ñ o, n u như lãnh ñ o c p 1.3.3 Bài h c kinh nghi m trên không chia s quy n l c cho h và m t trong nh ng ñòi h i ñ th c M t là, th c hi n quán tri t quan ñi m v chi n lư c phát tri n ngu n hi n thành công vi c chia s quy n l c cho ngư i khác là ni m tin m nh m . nhân l c cho t ng Chi nhánh, phòng giao d ch. T vi c trao trách nhi m, ni m tin và dành t t c ñ u tư t ti n tài, s c l c, Hai là, th c hi n c i cách v chương trình giáo d c, cách d y và h c, th i gian cho h th c hi n. tăng cư ng k t h p vi c giáo d c nghi p v v i th c ti n làm vi c t i ngân Làm vi c t p th hàng. M t t p th càng l n thì kh năng lãnh ñ o càng cao, và m t công Ba là, th c hi n chính sách nâng cao th l c và ñ o ñ c ngư i lao vi c càng có nhi u ngư i cùng tham gia thì công vi c ñó càng s m ñư c ñ ng. hoàn thành. Tuy nhiên, t p th không có nghĩa là t p h p t t c m i ngư i B n là, c n có nh ng chính sách quan tâm và phát huy hi u qu ti m trong t ch c l i ñ th c thi m t công vi c, mà là nơi t p h p nh ng cá nhân năng và năng l c cho ñ i ngũ cán b gi i như t o ñi u ki n cho các cán b xu t s c nh t v lĩnh v c mà doanh nghi p chu n b thi hành. lao ñ ng gi i ñư c tham gia các khóa h c v s n ph m m i, các khóa h c v 1.2 CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CHI N LƯ C PHÁT TRI N công ngh ngân hàng m i và th m chí là c nh ng khóa h c ng n h n t i NGU N NHÂN L C nư c ngoài. 1.2.1 Các y u t môi trư ng vĩ mô Năm là, có chính sách linh ho t trong vi c tuy n d ng và gi chân -Môi trư ng kinh t ngư i tài gi i trong cơ quan, quan tâm ñ n quy n l i v v t ch t và tinh th n -Môi trư ng chính tr - pháp lu t c a ngư i lao ñ ng. -Môi trư ng khoa h c công ngh Sáu là, xây d ng môi trư ng làm vi c thân thi n, hi u qu . -Môi trư ng văn hóa xã h i -Môi trư ng t nhiên 1.2.2 Môi trư ng vi mô -Y u t ngu n nhân l c -Y u t nhà cung ng -Đ i th c nh tranh -Các t ch c trung gian
 5. 9 10 Chương 2 ngân hàng hi n ñ i như: D ch v g i rút ti n nhi u nơi, d ch v Mobile TH C TR NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NNL Banking (Atransfer, SMS Banking, VnTopup), phát hành th ghi n , tín T I AGRIBANK QU NG NAM TRONG TH I GIAN QUA d ng qu c t Visacard, ch p nh n thanh toán th Qu c t MasterCard,... Các d ch v th ATM, th POS ñ u ñư c chi nhánh chú tr ng nh m ph c v 2.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH AGRIBANK trong vi c g i, rút ti n. QU NG NAM 2.1.4.4 K t qu tài chính 2.1.1 Sơ lư c v s ra ñ i và phát tri n 2.2 PHÂN TÍCH CHI N LƯ C PHÁT TRI N NNL C A CHI Chi nhánh Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh NHÁNH AGRIBANK QU NG NAM TRONG TH I GIAN QUA Qu ng nam (g i t t là Agribank Qu ng Nam) là m t chi nhánh ngân hàng 2.2.1 Phân tích các y u t nh hư ng ñ n chi n lư c phát tri n ngu n thương m i qu c doanh ñóng trên ñ a bàn t nh Qu ng nam, tr c thu c h nhân l c t i chi nhánh Agribank Qu ng Nam th ng Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t nam. Đư c 2.2.1.1 Các ngu n tuy n d ng thành l p vào ngày 01/01/1997, trên cơ s tách ra t S Giao d ch III- Theo k t qu ñi u tra t ngân hàng Agribank và m t s ngân hàng NHNo&PTNT Vi t Nam t i Đà N ng thành 2 chi nhánh: Chi nhánh khác th i ñi m 31/12/2009, chúng ta nh n xét như sau: Ngu n tuy n d ng Agribank Đà N ng và Chi nhánh Agribank Qu ng Nam, theo Quy t ñ nh s t ng viên n i b chi m t l cao nh t 40%, k ñ n là b n bè c a nhân viên 515/NHNo-02, ngày 16/12/1996 c a Ch t ch H i ñ ng qu n tr Agribank chi m 19% và th p nh t là tuy n d ng t ngu n nhân viên cũ, ngu n khác Vi t Nam. ch b ng 4%. S li u c th như sau: 2.1.2 Cơ c u, ch c năng, nhi m v c a các b máy ñi u hành 2.2.1.2 Môi trư ng và văn hóa doanh nghi p t i Ngân hàng: - Sơ ñ t ch c: Trang ph c ñi làm -Ch c năng, nhi m v c a các b ph n M t trong nh ng nét văn hóa ñ c trưng c a ngân hàng là trang 2.1.3 Ch c năng, nhi m v c a chi nhánh ph c, ñ ng ph c ñi làm c a các nhân viên, nó th hi n s ñoàn k t, tính -Huy ñ ng v n thương hi u c a ngân hàng. Nhìn vào trang ph c c a nhân viên, ngư i ta có -Cho vay th ñánh giá ñư c ph n nào v ngân hàng ñó. -Kinh doanh ngo i h i và vàng b c Th i gian ngh gi i lao và nh ng ho t ñ ng gi i trí -Cung ng các d ch v thanh toán và ngân qu Gi gi i lao và các ho t ñ ng gi i trí s giúp nhân viên ph c h i -Kinh doanh các d ch v ngân hàng khác s c lao ñ ng và gi m b t áp l c trong công vi c, t o tinh th n s ng khoái, -Các d ch v c m c , b o lãnh năng su t công vi c cao hơn. Bên c nh ñó, s gi i lao, vui ñùa cũng giúp -Các d ch v tư v n cho nhân viên tr nên g n bó, thân thi n, giúp ñ nhau và hi u nhau hơn, t -Th c hi n yêu c u qu n lý ñ b o toàn ngu n v n và kinh doanh ñó t o nên b u không khí ñoàn k t trong ngân hàng và con ngư i g n bó có lãi. hơn v i nơi làm vi c c a mình. 2.1.4 Tình hình kinh doanh c a chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam M c ñ g p g gi a nhân viên và qu n lý: trong các năm qua Ngoài công vi c chính trong ngân hàng thì s g p g gi a nhân 2.1.4.1 Nghi p v huy ñ ng v n viên và qu n lý có ý nghĩa quan tr ng trong vi c duy trì s g n bó c a nhân 2.1.4.2 Nghi p v cho vay viên v i ngân hàng. Thông qua s ti p xúc, g p g s giúp cho nhân viên và Cho vay là nghi p v sinh l i ch y u c a các NHTM nói chung và nhà qu n lý hi u nhau hơn, kho ng cách gi a nhà qu n lý và nhân viên Agribank Qu ng Nam nói riêng. Trong nh ng năm qua, Agribank Qu ng không còn xa n a. Vi c g p g s giúp cho nhà qu n lý hi u ñư c nh ng Nam luôn chú tr ng ñ n công tác tín d ng, ñ u tư v n cho t t c các thành tâm tư, nguy n v ng, nh ng ñi u còn vư ng m c trong quá trình làm vi c ph n kinh t , tăng trư ng d n bình quân hàng năm trên 15%. mà nhân viên trong th i gian làm vi c ít có cơ h i trình bày. T ñó giúp nhà 2.1.4.3 Nghi p v kinh doanh các s n ph m d ch v qu n lý có nh ng hư ng khác ph c, ñi u ch nh và b sung ñ h n ch nh ng Trên lĩnh v c d ch v ngân hàng, bên c nh vi c khai thác các d ch khi m khuy t trong công vi c và th c hi n vi c qu n lý nhân s m t cách v truy n th ng như: chuy n ti n, thu ñ i ti n cũ, ti n rách, cho thuê các hi u qu . d ch v kho qu , ... chi nhánh còn ch ñ ng m r ng phát tri n các d ch v M c ñ riêng tư, yên tĩnh cho nhân viên:
 6. 11 12 Trong môi trư ng ngân hàng, m i ngư i ñ u có ho t ñ ng khác 2.3 TH C TR NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NNL T I CHI nhau. Ngư i làm công vi c k toán, ngân qu thì th i gian ch y u là làm t i NHÁNH AGRIBANK QU NG NAM TRONG TH I GIAN QUA ngân hàng, nhưng v i nh ng ngư i làm v tín d ng, th m ñ nh hay hành 2.3.1 Công tác thu hút ngu n nhân l c chánh thì ñôi khi công vi c ñòi h i ph i ra ngoài. Vì v y ngân hàng c n có Công tác tuy n d ng ñư c chi nhánh chú tr ng v ch t lư ng cán m t không gian phù h p ñ làm vi c và nh ng quy ñ nh c th nh m t o b khi ñư c tuy n d ng, trình ñ c a cán b khi ñư c tuy n d ng d n ñư c ñi u ki n t t cho nhân viên hoàn thành công vi c ñư c giao nâng t m cao theo xu hư ng phát tri n c a xã h i. N u như trong các năm 2.2.1.3 Đi u ki n làm vi c và ch t lư ng lao ñ ng 2004, 2005 chi nhánh v n tuy n d ng cán b có trình ñ sơ c p, thì ñ n các Các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng làm vi c năm g n ñây ch tuy n d ng ña s cán b có trình ñ Đ i h c, c th 36 trên Đi u ki n làm vi c là y u t nh hư ng tr c ti p ñ n ngư i lao 38 trư ng h p có b ng ñ i h c năm 2008. Đ n năm 2009 chi nhánh tuy n ñ ng. Do ñó, nó quy t ñ nh ñ n vi c l i ho c ra ñi c a nhân viên. Đi u d ng 100% cán b có trình ñ ñ i h c. ki n làm vi c càng t t s t o ñi u ki n cho nhân viên g n bó v i ngân hàng S lư ng cán b ñư c tuy n d ng cũng phù h p v i tình hình tăng và th c hi n t t công vi c. trư ng ho t ñ ng kinh doanh. N u năm 2006, tình hình tài chính c a ñơn v Y u t liên quan ñ n ti n lương: b âm nên chi nhánh ch tuy n d ng 06 trư ng h p bù ñ p s lao ñ ng ñã K t qu kh o sát ta th y các ngân hàng ñã có s công nh n và ngh hưu ho c xin chuy n ngành, ñưa s lao ñ ng gi m 01 trư ng h p so thư ng theo s ñóng góp c a nhân viên vào công vi c, tuy nhiên lương b ng v i năm 2005. Thì ñ n năm 2007 chi nhánh ñã tuy n d ng 27 ch tiêu, năm v n chưa cao, mà h u h t thì nhân viên s ng ch y u d a vào thu nh p c a 2008 là 38 ch tiêu, năm 2009 là 32 ch tiêu, ñưa t ng s cán b c a chi Ngân hàng nên v i m c lương chưa cao, chưa th t s ñáp ng ñư c ñ y ñ nhánh là 412 ngư i. nhu c u cho cu c s ng c a cán b công nhân viên ngân hàng. Qua b ng trên ta nh n th y r ng công tác tuy n d ng t i chi nhánh 2.2.2 Phân tích tình hình phát tri n ngu n nhân l c v m t s lư ng t i d n d n phát tri n v ch t lư ng tuy n d ng n u như t l cán b có b ng t i Agribank Qu ng Nam ch c tuy n d ng vào năm 2005 là 56,25%; năm 2006 là: 40,0%; thì các Th c t cho th y r ng, t c ñ tăng lao ñ ng hàng năm là trên 5%, năm g n ñây trình ñ cán b khi tuy n d ng ñư c nâng lên m c cao hơn, ch năm 2006 lao ñ ng t i chi nhánh gi m 1 ngư i, t l gi m 0,29%. S dĩ c th năm 2008, t l cán b tuy n d ng có b ng Đ i h c t i ch c ch còn năm 2006 gi m s lư ng lao ñ ng do dư n cho vay năm này cũng gi m so 28,9% và năm 2009 là 18,8%. Ngư c l i, trình ñ cán b khi tuy n d ng có v i 2005 nên chi nhánh không tăng thêm lao ñ ng. b ng chính quy tăng m nh, năm sau cao hơn năm trư c. 2.2.3 Phân tích tình hình phát tri n ngu n nhân l c v ch t lư ng S cán b ñư c tuy n d ng có b ng ñ i h c ngành tài chính ngân Th c t cho th y, t tr ng lao ñ ng n các năm g n ñây ñ u cao hàng và các ngành h c kinh t chi m t tr ng khá cao trong các năm qua, hơn lao ñ ng nam. Đi u ñó phù h p v i ñ c thù c a ngành Ngân hàng. ñi u ñó cho th y r ng chính sách tuy n d ng t i chi nhánh t p trung vào Hi n t i cán b , nhân viên chi nhánh có ñ tu i trung bình quá cao. ñúng chuyên ngành, phù h p v i công vi c kinh doanh c a Ngân hàng trong S cán b n m trong ñ tu i t 35 ñ n dư i 45 chi m ñ i ña s v i 189 th i gian ñ n. ngư i chi m 45,87% t ng s cán b toàn chi nhánh, s cán b t 45 tu i tr 2.3.2 Công tác ñào t o ngu n nhân l c lên chi m 31,55% còn l i s cán b t 25 ñ n dư i 35 tu i ch chi m Trong các năm qua, chi nhánh luôn chú tr ng ñ n công tác ñào t o 22,57%. Đi u này ch ng t r ng, ña s cán b trên ñ u tr i qua th i kỳ bao ngu n nhân l c, c th qua b ng 2.11 dư i ñây cho th y, trong th i gian t c p, nên ít nhi u v n còn ch u nh hư ng v cung cách, tác phong theo th i 2000 ñ n năm 2009 ñã cho ñi ñào t o sau ñ i h c 81 cán b , trong ñó ñã có kỳ bao c p, nh hư ng r t nhi u ñ n hi u qu , ch t lư ng công vi c. 01 cán b có b ng Ti n s kinh t , 31 th c s kinh t . Hi n t i có 01 cán b Trình ñ c a cán b hi n t i chi nhánh là tương ñ i cao, qua b ng ñang h c Nghiên c u sinh và 49 cán b ñang hoàn ch nh cao h c t i các 2.8 dư i ñây cho th y, ñ n 2009, s cán b có trình ñ sau Đ i h c là 27 trư ng Đ i h c Đà N ng, H c vi n chính tr - Hành chính qu c gia H Chí ngư i, chi m t l 6,55% t ng s cán b ; s cán b có trình ñ ñ i h c là Minh. 356 ngư i, chi m t l 86,41%; S cán b có trình ñ cao ñ ng là 3 ngư i, Ngoài vi c ñào t o chuyên môn, chi nhánh còn chú tr ng ñ n công chi m t l 0,73%; s cán b có trình ñ trung c p là 23 ngư i, chi m t l tác ñào t o nghi p v ñ ph c v cho công tác, dư i nhi u hình th c như 5,58% và s cán b có trình ñ sơ c p ch chi m t l 0,73%. ñào t o t i ch , ho c c ñi h c t i các Trung tâm ñào t o c a Ngành, ho c các trung tâm ñào t o ngh t i Qu ng Nam và Thành ph Đà N ng.Vì v y,
 7. 13 14 trong th i gian qua ñã c nhi u lư t cán b ñi h c trang b thêm các ki n Công tác làm vi c nhóm chưa ñư c quan tâm ñúng m c, mà ch th c tin h c, ngo i ng nh m ñáp ng trình ñ phát tri n ngày càng cao c a m t nhóm ngư i là Trư ng, Phó phòng chuyên ñ làm vi c t i H i s chi khoa h c công ngh thông tin, c a quá trình h i nh p kinh t khu v c và nhánh, ch tham mưu m t s lĩnh v c ph trách, song cũng không dám ñưa qu c t . Bên c nh ñó chi nhánh còn chú tr ng cho ñi ñào t o ki n th c qu n ra quan ñi m theo ý mình, mà ph n l n các ý ki n ch ñưa ra mang tính ch t lý nhà nư c, trình ñ lý lu n chính tr cho m t s cán b lãnh ñ o, cán b tham mưu và cu i cùng ñ u do Giám ñ c chi nhánh quy t ñ nh. n m trong di n quy ho ch ñ t o ngu n cán b trong tương lai. Nguyên nhân c a v n ñ nói trên, là do: 2.3.3 Công tác duy trì, kích thích ngu n nhân l c -Phòng hành chính nhân s l c lư ng quá m ng, l i ñ m ñương 2.3.3.1 Các chính sách lương nhi u vi c, hơn n a nhân s phòng này thư ng xuyên thay ñ i, nên ñã nh *Thù lao tr c ti p: Bao g m lương cơ b n, lương kinh doanh và hư ng ñ n ch t lư ng công vi c. các kho n ph c p khác -Phòng chưa tham mưu rõ cho Ban giám ñ c chi nhánh v công tác *Thù lao gián ti p ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c. -Chi nhánh tr 100% lương ñ i v i các trư ng h p ngh phép năm, -B máy ho ch ñ nh chi n lư c c a chi nhánh chưa có quy trình s L , T t, m thai s n, ma chay, cư i h i theo ñúng qui ñ nh c a nhà nư c d ng ngu n nhân l c minh b ch. Vi c b trí và ñãi ng nhân s ph i d a -Đư c cung c p b o h lao ñ ng, trang ph c giao d ch, khám s c trên năng l c th c s c a ngu n nhân l c. Nhưng vi c b trí và ñãi ng này kh e ñ nh kỳ chưa có quy trình rõ ràng mà ch d a vào c m tính, do v y chưa t o ñư c Thu nh p c a ngư i lao ñ ng ñ u tăng bình quân x p x 20% trên ñ ng l c cho các cán b có năng l c th c s . m t năm. M c tăng thu nh p c a ngư i lao ñ ng phù h p v i tình hình tăng 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG V TH C TR NG CHI N LƯ C PT NNL trư ng ho t ñ ng kinh doanh, tr năm 2006, chi nhánh b âm qu thu nh p T I AGRIBANK QU NG NAM TRONG TH I GIAN QUA ph i vay ti n lương t Ngân hàng c p trên ñ tr lương cho nhân viên, còn 2.4.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c các năm g n ñây chi nhánh ñ u ñ t và vư t h s ti n lương do Ngân hàng *Công tác thu hút ngu n nhân l c c p trên giao. Vì th tình hình thu nh p c a ngư i lao ñ ng liên t c tăng qua Công tác tuy n d ng cán b cho th y chi nhánh r t chú tr ng ñ n các năm, phù h p v i m c tăng trư ng c a n n kinh t , phù h p v i vi c m ch t lư ng cán b ñư c tuy n d ng, s cán b có trình ñ ñ i h c ñư c r ng ho t ñ ng kinh doanh, v a b o ñ m thu nh p cho ngư i lao ñ ng ñ h tuy n d ng ngày càng cao phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i, s yên tâm ph c v công vi c. lư ng tuy n d ng ngày càng l n phù h p v i vi c m r ng quy mô s n xu t. 2.3.3.2 Chính sách thư ng Tính ñ n th i ñi m 31/12/2009, chi nhánh ñã xây d ng ñư c m t ñ i ngũ Chi nhánh chưa có chính sách thư ng riêng, chưa có chính sách lao ñ ng ñ v s lư ng, ñ m b o v ch t lư ng nh m ñáp ng chi n lư c thư ng ñ c bi t cho các nhân viên có thành tích n i tr i, mà ch thư ng kinh doanh c a chi nhánh trong th i gian qua, c th : mang tính ch t cào b ng và ph thu c khá r vào chính sách thư ng c a *Công tác ñào t o ngu n nhân l c Ngân hàng c p trên. -Công tác ñào t o ngu n nhân l c ñư c chi nhánh chú tr ng ñ u tư. 2.3.4 Công tác ho t ñ ng c a b máy lãnh ñ o doanh nghi p Chính vì v y, chi nhánh có th m nh v ngu n nhân l c ch t lư ng cao, Trong th i gian qua, công tác ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n bi u hi n qua các m t: s lao ñ ng có trình ñ Đ i h c và sau ñ i h c cao, ngu n nhân l c tuy có tri n khai th c hi n, c th bi u hi n qua các ho t chi m 92,96% t ng s lao ñ ng toàn chi nhánh th i ñi m 31/12/2009. ñ ng ñào t o ngu n nhân l c, ch t lư ng tuy n d ng, công tác phân tích -S lao ñ ng có thâm niên công tác trên 20 năm chi m t tr ng cao, công vi c... Song, các m t này ch ñư c th c hi n trong ng n h n. Chi ñi u ñó ch ng t s lao ñ ng r t có kinh nghi m trong công tác kinh doanh nhánh chưa có chi n lư c dài h n v nhân s , chưa có chi n lư c ñào t o v ngân hàng. k năng, chưa ch ñ ng t o d ng ngu n l c cao c p t chính ngu n l c c a 2.4.2 Nh ng m t h n ch y u kém mình. *Công tác tuy n d ng: Công tác chia s quy n l c cho c p dư i chưa ñư c chú tr ng hi u - S cán b ñư c tuy n d ng có trình ñ ñ i h c t i ch c chi m t l qu , mà ch v n còn ki u qu n lý c - ki u ch p hành m nh l nh m t th khá l n nh hư ng ñ n ch t lư ng lao ñ ng trong ho t ñ ng s n xu t kinh trư ng, nên không phát huy ñư c h t năng l c c a b ph n c p dư i. doanh. Trình ñ tin h c, ngo i ng c a cán b ñư c tuy n d ng chưa ñư c chú tr ng ñúng m c, chưa ñúng v i xu th phát tri n c a xã h i.
 8. 15 16 -Vi c tuy n d ng c a công ty chưa ñư c ph bi n r ng rãi, chưa theo Chương 3 ñúng qui trình c a quá trình ñ m b o nhân s t bên ngoài. Vi c tuy n d ng CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C ch y u và ph bi n là thông qua gi i thi u, quen bi t, ngư i thân và các T I AGRIBANK QU NG NAM Đ N NĂM 2015 tiêu chu n tuy n d ng ch mang tính hình th c chưa th t s phù h p v i công vi c 3.1 NH NG NHÂN T TÁC Đ NG TR C TI P Đ N CHI N LƯ C -B ph n qu n tr ngu n nhân l c chưa th c hi n ñư c vi c phân tích PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CHI NHÁNH AGRIBANK công vi c thông qua b ng mô t công vi c và b ng tiêu chu n công vi c cho QU NG NAM các ch c danh trong công ty. Do v y d n ñ n tình tr ng nhân s m i dù ñáp 3.1.1 Môi trư ng vĩ mô ng ñư c m t s yêu c u v b ng c p, trình ñ chuyên môn và kinh nghi m 3.1.1.1 Môi trư ng kinh t nhưng công ty cũng m t r t nhi u th i gian ñ ñào t o l i h cho phù h p Quy mô và ti m l c kinh t c a t nh t ng bư c ñã ñư c m r ng và v i yêu c u công vi c. tăng cư ng; Các cơ ch , chính sách thông thoáng ñang ñư c tri n khai th c *Công tác ñào t o hi n s là tác nhân thúc ñ y trong vi c huy ñ ng các ngu n l c vào ñ u tư -Công tác ñào t o chưa ñi vào chi u sâu, nhi u cán b c a Agribank phát tri n. Đi u ñó s tác ñ ng ñ n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ñư c ñào t o theo chương trình cũ, ñ i ña s ch ñư c ñào t o h c ñ i h c ph i phù h p v i chi n lư c kinh doanh c a chi nhánh. t i ch c, ñ i h c m , ñ i h c t xa, ... do ñó c n ph i ñào t o l i s cán b 3.1.1.2 Môi trư ng t nhiên này ñ ñáp ng v i tình hình phát tri n ngân hàng trong th i kỳ h i nh p. Qu ng Nam, v i ưu th có 2 di s n văn hóa Th gi i, do ñó là nơi -M t s cán b ñư c quan tâm cho ñi ñào t o sau ñ i h c, nhưng ña có r t nhi u khách tham quan, du l ch trong nư c và qu c t . Vì v y, có ñi u s cán b này là cán b ñã l n tu i, n u s cán b này h t tu i lao ñ ng v ki n ñ phát tri n các s n ph m Ngành Du l ch, bên c nh ñó, Qu ng Nam hưu s d n ñ n thi u h t cán b ch ch t. n m sát Thành ph Đà N ng - M t Trung tâm kinh t xã h i l n c a Mi n -M t s cán b ch n h c các Trung tâm g n ch làm vi c, v a ñ m Trung, v i vai trò là trung tâm công ngh thông tin, thương m i và d ch v b o công vi c, v a h c hoàn ch nh ñ i h c nên ch t lư ng h c t p ñôi lúc phát tri n. Đ c bi t, Thành ph Đà N ng cũng là nơi có r t nhi u trư ng Đ i chưa ñư c quan tâm ñúng m c. h c, Cao Đ ng nên r t có ñi u ki n ñ phát tri n ngu n nhân l c c a chi -Vi c trang b trình ñ ngo i ng , trình ñ vi tính chuyên sâu ñư c nhánh. chi nhánh quan tâm không ñ ng b , ch có s cán b tr ñư c quan tâm ñ u 3.1.1.3 Môi trư ng chính tr -phát lu t tư còn m t s cán b l n tu i ít chú tr ng hơn, ña s ñã b ng lòng v i trình Môi trư ng chính tr c a nư c ta nói chung, Qu ng Nam nói riêng ñ c a mình mà không ch u khó h c t p thêm. trong nh ng năm g n ñây r t n ñ nh. H th ng pháp lu t ñ ng b , ñ y ñ , *Thù lao và ch ñ ñãi ng rõ ràng, minh b ch t o ñi u ki n cho chi n lư c kinh doanh c a chi nhánh Thù lao c a cán b tuy ñ m b o n ñ nh cu c s ng cho b n thân h phát tri n nói chung và chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c nói riêng. và gia ñình h , song v i m c thu nh p bình quân c a m t nhân viên 7,5 3.1.1.4 Môi trư ng công ngh tri u ñ ng trên tháng n u so sánh v i m t s ngân hàng c ph n khác trên Môi trư ng công ngh nh hư ng r t nhi u ñ n chi n lư c phát ñ a bàn thì ñây chưa th là m c thu nh p h p d n ngư i lao ñ ng, ñ h t p tri n ngu n nhân l c c a chi nhánh, v i s phát tri n m nh m c a công trung ph c v h t mình cho ñơn v , do v y v n có m t s trư ng h p ho c ngh thông tin v i nhi u s n ph m, d ch v ra ñ i ñòi h i cao v trình ñ vi mu n xin chuy n ngành, ho c ñã chuy n sang làm cho các ngân hàng c tính, ngo i ng như: chương trình giao d ch IPCAS, d ch v Mobile ph n. banking, internet Banking, Phone banking, home banking... s tác ñ ng ñ n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ñ n m b t k p th i v i tình hình phát tri n c a công ngh thông tin. 3.1.1.5 Môi trư ng văn hóa xã h i Qu ng Nam là t nh m i tách ra t Qu ng Nam Đà N ng cũ, song v n ñ ñ u tư cho các ngành Y t , Giáo d c, Văn hóa thông tin, ... r t ñư c t nh chú tr ng. Thư ng xuyên ñ y m nh có hi u qu xã h i giáo d c, ñào t o, ñã hình thành trư ng Đ i h c Qu ng Nam, ñ u tư, nâng cao ch t lư ng
 9. 17 18 ñào t o, quan tâm ñào t o cán b có trình ñ trên Đ i h c, các chuyên gia Công nghi p, Khu Kinh t m Chu Lai, ho t ñ ng theo xu hư ng v a có ñ u ngành. Chính ñi u ñó, tác ñ ng tích c c ñ n chi n lư c phát tri n ngu n tr ng tâm, v a m r ng và ña d ng hóa các lo i hình kinh doanh s cho nhân l c c a Chi nhánh. phép Ngân hàng m r ng th trư ng, tăng doanh thu, c ng c v th ưu vi t 3.1.2 Môi trư ng vi mô c a Ngân hàng và san s r i ro. 3.1.2.1 Ngu n nhân l c -Lành m nh hóa tài chính thông qua vi c nâng cao ch t lư ng tài T nh Qu ng Nam là m t t nh nh , còn nghèo, ñi u ki n phát tri n s n có, không ng ng nâng cao hi u qu kinh doanh, gi m chi phí ñ u vào, kinh t còn ch m so v i khu v c. Hơn n a l i g n Thành ph Đà n ng- nâng cao hi u qu ngu n v n, ñáp ng các tiêu chu n và thông l Qu c t v Trung tâm kinh t l n c a khu v c Mi n Trung và Tây Nguyên. Do ñó an toàn lao ñ ng. Đ th c hi n t t ñ nh hư ng này, Ngân hàng ph i tăng ngu n nhân l c có ch t lư ng có xu hư ng ra Thành ph Đà N ng tìm vi c cư ng qu n tr toàn di n, trong ñó các gi i pháp m r ng th ph n, t ch c ñ có cơ h i phát tri n hơn nên ñã nh hư ng không nh ñ n ch t lư ng t t lao ñ ng, gi m thi u t n th t có vai trò quan tr ng. ngu n nhân l c c a ngành Ngân hàng Qu ng Nam nói chung và Agribank -Xây d ng chi n lư c và t ch c th c hi n t t công tác ti p th Qu ng Nam nói riêng. nh m qu ng bá thương hi u, góp ph n cùng ngân hàng Agribank Vi t Nam 3.1.2.2 Các nhà cung ng làm cho thương hi u Agribank ngày càng ñư c nâng cao và tr thành “l a H th ng các trư ng ñ i h c trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam m i bư c ch n s m t” ñ i v i khách hàng h s n xu t, doanh nghi p nh và v a, các ñ u thành l p và ch chính th c ñào t o các ngành kinh t vào năm 2008, như trang tr i, h p tác xã t i ñ a bàn nông nghi p, nông thôn và là “ngân hàng v y không th ñáp ng nhu c u h c t p c a nhân viên chi nhánh Agribank ch p nh n ñư c” ñ i v i khách hàng l n trong các Khu Công nghi p, Khu t nh Qu ng Nam. Như v y trong th i gian ñ n chi nhánh ch c ñi ñào t o t i kinh t m , dân cư có thu nh p cao t i khu v c ñô th . ñ i h c kinh t Đà N ng, ho c ñ i h c Ngân hàng Phú Yên, ho c các 3.2.2 M c tiêu c th trư ng ñ i h c các Thành ph l n như Thành ph H Chí Minh, Hà N i... Ph n ñ u ñ n năm 2015 chi nhánh ñ t ñư c m t s ch tiêu c th 3.1.2.3 Các ñ i th c nh tranh như sau: Xét v th trư ng, th ph n c a chi nhánh Agribank t nh Qu ng -T ng ngu n v n: t 6.000 – 6.300 t ñ ng Nam tính ñ n th i ñi m 31/12/2009, t ng ngu n v n huy ñ ng c a chi -T l tăng trư ng ngu n v n: 17-20% trên năm nhánh Agribank t nh Qu ng nam chi m t tr ng 66,97% trên t ng ngu n -T tr ng ti n g i dân cư: 70-75%/t ng ngu n v n v n huy ñ ng Kh i Ngân hàng Thương m i nhà nư c và chi m t tr ng -Dư n tín d ng: 5.000 – 5.500 t ñ ng 39,33% trên t ng ngu n v n huy ñ ng toàn Ngành Ngân hàng Qu ng Nam; -T c ñ tăng trư ng cho vay: 15-17%/năm T ng dư n chi m t tr ng 39,42% trên t ng dư n Kh i Ngân hàng -T l cho vay trung dài h n: 40-45%/t ng dư n Thương m i nhà nư c và chi m t tr ng 19,42% trên t ng dư n toàn -T l n x u, n quá h n < 3% Ngành ngân hàng Qu ng Nam. (Ngu n: NHNN Qu ng Nam). 3.3 Đ NH HƯ NG, M C TIÊU CHI N LƯ C PHÁT TRI N 3.1.2.4 Các t ch c trung gian trên ñ a bàn NGU N NHÂN L C C A AGRIBANK T NH QU NG NAM Đ N Các trung tâm gi i thi u vi c làm, các h i ch vi c làm ñã ñư c t NĂM 2015 ch c thư ng xuyên trên ñ a bàn, ñó cũng là ñi u ki n ñ chi nhánh ti p xúc, 3.3.1 Đ nh hư ng tuy n ch n ñư c ngu n nhân l c ch t lư ng cao. Qua t ch c trung gian này -Đ i v i công tác tuy n d ng, chi nhánh c n công khai, thông báo chi nhánh có th ch n l a các ng viên phù h p v i yêu c u công vi c hơn, r ng rãi ra bên ngoài ñ ñ m b o ñ s lư ng ng viên n p ñơn vào, ñi u ñó hơn n a vi c ch n l a các ng viên s dân ch , công b ng hơn. ch t lư ng tuy n d ng s cao hơn. 3.2 Đ NH HƯ NG KINH DOANH C A CHI NHÁNH AGRIBANK -Công tác ñào t o và ñào t o l i nghi p v ph i trên quan ñi m ñào QU NG NAM Đ N NĂM 2015 t o có tr ng tâm, tr ng ñi m, ngoài nghi p v chuyên môn c n có chính sách 3.2.1 M c tiêu t ng quát ñào t o nh ng ki n th c b tr v kinh t , xã h i, pháp lu t, ... t o cho cán -Gi v ng và c ng c v th ch ñ o và ch l c trong vai trò cung b hi u bi t sâu, r ng trong nhi u lĩnh v c. Th c hi n công tác ñào t o c p tài chính, tín d ng khu v c nông nghi p, nông thôn trên ñ a bàn t nh ngu n nhân l c theo hư ng nâng cao thông qua các kênh ñào t o hi n hành, Qu ng Nam. Chú tr ng t p trung ñ u tư phát tri n các doanh nghi p nh và trong ñó tăng cư ng công tác ñào t o chuyên sâu v t ng mãng chuyên ñ v a, ñem l i hi u qu cao cho kinh doanh t i các Khu Đô th , Khu, C m nghi p v , ñ nh kỳ ph i m l p ñào t o theo t ng chuyên ñ v i n i dung bài
 10. 19 20 gi ng, tài li u h c t p sát v i công vi c và chú tr ng truy n ñ t các thông tin gi ngư i t 4 m t tr n là thu hút, tuy n d ng, h i nh p và c ng tác. Trong th trư ng, m các h i ngh chuyên ñ , t ch c thi cán b nghi p v gi i. ñó danh ti ng c a Agribank Qu ng Nam là y u t ñ u tiên, quan tr ng nh m Bên c nh ñó, tích c c tuy n ch n và có k ho ch ñào t o, b i dư ng nh ng thu hút ngư i gi i t bên ngoài, ñ ng th i gi chân ngư i gi i ñang làm vi c cán b tr có năng l c, ph m ch t ñ o ñ c t t ñ quy ho ch, b nhi m vào cho mình. nh ng v trí lãnh ñ o-ñi u hành trong ñi u ki n h i nh p WTO. Agribank Qu ng Nam c n xây d ng b ng mô t công vi c và ñ ra -Thù lao và ñãi ng c n nâng lên cao ñ ngư i lao ñ ng ñ m b o thu các tiêu chu n ñ ñánh giá nhân viên. Ph i áp d ng b ng ch m ñi m c th nh p và tích lũy có dư ñ nuôi s ng b n thân và gia ñình c a h . cho nhân viên ñ th c hi n vi c ñánh giá k t qu m t cách minh b ch, công -Chú tr ng các y u t như: môi trư ng và văn hoá doanh nghi p, ñi u khai và có ch ñ khen thư ng, ñ b t và b i dư ng cán b . N i dung c a ki n làm vi c, th i gian ngh ngơi và nh ng ho t ñ ng gi i trí nh m kích b ng ch m ñi m ph i có các m t: v chuyên môn nghi p v , tác phong làm thích nhân viên. vi c, m c ñ chuyên c n, m c ñ tin c y, trung thành và s ñoàn k t c a 3.3.2 M c tiêu nhân viên,… 3.3.2.1 M c tiêu v s lư ng ngu n nhân l c: C n thi t l p tiêu chu n tuy n d ng cán b ñ ñ m b o ch t V i m c tiêu ñ m b o ñ ngu n nhân l c cho ti n trình phát tri n c a lư ng ngu n nhân l c cho phát tri n kinh doanh ngân hàng cho ñ n năm 2015, ngay t bây gi Ngân hàng Agribank Chi Công tác tuy n d ng có th xem là m t trong nh ng gi i pháp tr ng nhánh Qu ng Nam c n ho ch ñ nh và xây d ng nh ng chính sách ñ thu hút y u nh m ñ m b o cho ngân hàng có ñư c m t ngu n nhân l c ñ v s và tuy n ch n ngu n nhân l c có ch t lư ng. Theo tôi thì Agribank Qu ng lư ng và ñáp ng ñ y ñ yêu c u c a công vi c v trình ñ , kinh nghi m và Nam c n xác ñ nh s lư ng ngu n nhân l c căn c theo t c ñ tăng trư ng các t ch t c n thi t ñ th c thi m c tiêu phát tri n c a ngân hàng. c a ch tiêu dư n bình quân trên m t lao ñ ng, trong ñó ta lo i tr m c ñ Xây d ng thương hi u suy gi m lao ñ ng do tình hình ti n b c a khoa h c công ngh d n ñ n kh Vi c xây d ng và qu ng bá hình nh thương hi u Agribank Qu ng năng t ñ ng hoá, tin h c hoá, ... M c ñ suy gi m lao ñ ng ñư c xác ñ nh Nam ñ t o hình nh t t cho nhân viên và các ng viên bên ngoài. Đây là m c 5% trên t ng s lao ñ ng/trên 1 năm vào năm 2010 và tăng d n hàng chi n lư c dài h n c a chi nhánh, ñó là t ng th các tr i nghi m mà m i năm là 1%. Nhu c u lao ñ ng ñư c xác ñ nh theo m c tăng trư ng dư n nhân viên c a công ty và ng viên thu th p ñư c trong quá trình làm vi c. hàng năm chia cho m c dư n bình quân trên m t lao ñ ng. Xây d ng lòng trung thành 3.3.2.2 M c tiêu ch t lư ng ngu n nhân l c Khi m t t ch c g p khó khăn, thì nhân viên thư ng có xu hư ng -Coi tr ng ch t lư ng ngu n nhân l c khi tuy n d ng, ñ m b o ch t ñi tìm ñ i tác m i, nơi làm vi c m i. Vì v y chi nhánh c n có các bi n pháp lư ng ñ u vào, k t h p v i công tác ñào t o và ñào l i cán b ñ ph n ñ u ñ gi chân h , khi n h không th ra ñi vì luôn có lòng trung thành v i chi ñ n năm 2015 có trên 95% lao ñ ng có trình ñ ñ i h c và sau ñ i h c, ñ c nhánh. Do ñó, Ban lãnh ñ o chi nhánh c n t o s tin tư ng tuy t ñ i vào bi t ph i có trên 30% s cán b có trình ñ sau ñ i h c ñ b trí vào cán b nhân viên c p dư i, có như v y nhân viên m i tin tư ng tuy t ñ i vào nhà ch ch t, cán b lãnh ñ o m t s chi nhánh ph thu c và các Trư ng phó lãnh ñ o c p trên; L i nói c a c p trên ph i ñi ñôi v i hành ñ ng, v i công phòng t i chi nhánh t nh. vi c. Vì th lãnh ñ o chi nhánh ph i có ni m tin, ph i có lòng trung thành 3.4 CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CHI v i nhân viên c a mình thì m i ñòi h i ñư c lòng trung thành c a nhân viên NHÁNH AGRIBANK QU NG NAM Đ N NĂM 2015 v i chi nhánh c a mình. 3.4.1 Thu hút, gi chân ngu n nhân l c ch t lư ng 3.4.2 Đào t o - b i dư ng ngu n nhân l c H u như m i s c g ng ñ u không mang l i k t qu như mong Tăng cư ng công tác ñào t o và ñào t o l i ñ i ngũ nhân viên ñ mu n, nhân viên gi i v n ti p t c ra ñi. Ph i chăng ñây là bài toán chưa có ñáp ng tình hình kinh doanh trong th i kỳ h i nh p. C n ñ y m nh ñào t o l i gi i ñáp?. Đây là nh ng câu h i ñã ñư c các ngân hàng ñ t ra nhưng theo chuyên ñ : trong th i gian ñ n, Agribank Qu ng Nam nên chú tr ng dư ng như ch d ng l i vi c nêu lên hi n tư ng ch chưa tìm ra phương hơn ñ n công tác ñào t o. Ngân hàng nên thư ng xuyên c cán b tham gia pháp ñ gi i quy t. Đã có nhi u chuyên gia v lĩnh v c nhân s thông qua các chương trình t p hu n h i th o do Agribank Vi t Nam và Trung tâm ñào các cu c h i th o ñ c p ñ n nh ng v n ñ như trên. Theo tôi, Agribank t o Agribank Vi t Nam khu v c mi n trung t ch c ... Tuy nhiên các Qu ng Nam c n ph i coi vi c thu hút, gi chân ngư i gi i là chi n lư c ch chương trình này chưa th ñáp ng yêu b i dư ng cán b c a Ngân hàng do không ph i là bi n pháp ñ i phó nh t th i. Chính vì v y ph i có chi n lư c th i gian t p hu n ng n và n i dung ñào t o còn mang tính ph c p, chưa
 11. 21 22 th t s chuyên sâu. Do ñó, Agribank t nh Qu ng Nam c n t t ch c nhi u hư ng ñ n mô hình qu n tr ngu n nhân l c hi n ñ i ñ m b o th c thi các hơn các các khóa b i dư ng chuyên ñ sâu hơn v tín d ng, công ngh ngân ho t ñ ng ch c năng m t cách t p trung và toàn di n. hàng, ... C n nâng cao nh n th c, k năng qu n lý: -Đ i v i cán b t 40 ñ n dư i 45 tu i thì nên cân nh c ñưa m t s Năng l c phát tri n ngu n nhân l c c a cán b lãnh ñ o, qu n lý là ngư i nào có hư ng phát tri n hơn ñ ñào t o chuyên sâu v nghi p v y u t có tính ch t quy t ñ nh ñ n hi u qu công tác phát tri n ngu n nhân chuyên môn như: Th c sĩ, Ti n s . Đ ng th i tăng cư ng b i dư ng trình ñ l c c a ngân hàng. B i chính h là nh ng ngư i ñ nh hư ng và t ch c th c tin h c, ngo i ng , trình ñ lý lu n chính tr và trình ñ qu n lý nhà nư c thi các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c c a ñơn v mình. Chính vì v y, -Đ i v i cán b dư i 40 tu i thì b t bu c ph i h c t p thư ng xuyên chi nhánh ngân hàng Agribank Qu ng Nam c n xây d ng cho mình m t ñ i ñ n m b t ñư c xu th phát tri n v kinh t , v công ngh thông tin c a khu ngũ cán b lãnh ñ o, qu n lý có nh n th c, ki n th c và k năng v chi n v c và trên th gi i. lư c phát tri n ngu n nhân l c -Đ i v i m t s cán b ñã ñào t o trư c ñây thì tuỳ theo công vi c 3.4.3.2 Kích thích ngu n nhân l c chuyên môn ñang làm, trong th i gian ñ n cho ñi ñào t o ñ phù h p v i Mu n kích thích ngu n nhân l c làm vi c h t mình, Agribank Qu ng yêu c u c a công vi c, nh m ñáp ng ñư c yêu c u s d ng ñư c các Nam c n ti n hành các công vi c sau: phương ti n công ngh tiên ti n trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng. Xây d ng chính sách ti n lương, ti n thư ng h p lý ñ kích -Đ i v i cán b qu n lý thích l c lư ng lao ñ ng ch t lư ng cao C n ñào t o l i nh ng ki n th c cơ b n trên m t s lĩnh v c quan -C n tăng m c thu nh p c a nhân viên bình quân 8,5 tri u tr ng như qu n tr ngân hàng, qu n lý ñi u hành kinh doanh, các ki n th c ñ ng/ngư i/tháng, có như vây m i kích thích ngư i lao ñ ng c ng hi n h t v công ngh thông tin, phân tích, d báo th trư ng,.. bên c nh ñó càng mình cho công vi c, tăng năng su t lao ñ ng ñem l i hi u qu kinh doanh trang b thêm v trình ñ lý lu n chính tr , trình ñ qu n lý nhà nư c. cho chi nhánh, ñ ng th i ñ h t p trung làm vi c hơn. N u so v i m t b ng Đ i v i Ban lãnh ñ o t i chi nhánh thì nh t thi t ph i ñư c ñào t o chung c a các Ngân hàng thương m i, Ngân hàng c ph n trên ñ a bàn thì trình ñ Ti n sĩ, ho c Th c sĩ ngành ngân hàng nh m trang b ñ y ñ ki n m c thu nh p này là tương ñ i cân b ng hơn. th c, năng l c lãnh ñ o, năng l c chuyên môn ñ ñ i phó giai ño n ñ n, C n có các qu khen thư ng ñ t xu t ñ khuy n khích ngư i lao giai ño n bùng n c a khoa h c k thu t, công ngh thông tin tiên ti n, và ñ ng có nh ng sáng ki n trong công tác làm l i cho chi nhánh, làm gi m t i cũng là giai ño n chúng ta h i nh p sâu vào n n kinh t th gi i, các ngân ña chi phí c a chi nhánh. Có như v y m i tăng cư ng kh năng sáng t o, hàng nư c ngoài s ñ u tư vào Vi t Nam v i quy mô, trình ñ k thu t cao, luôn tìm tòi cái m i ñ áp d ng vào trong tình hình kinh doanh. ti m năng tài chính m nh. -Đáp ng th a ñáng v n ñ l i ích: -Đ i v i cán b tác nghi p Mu n khai thác tri t ñ , phát huy t i ña vai trò, s c m nh c a Ti p t c c cán b viên ch c ñi h c ñ i h c, cao h c t i các trư ng ngu n l c con ngư i nh t thi t ph i tìm ra ñư c ñ ng l c thúc ñ y tích c c ñ i h c có uy tín, t o th và l c m i trong kinh doanh, hoàn thành nhi m v con ngư i ñó là l i ích mang l i cho h và ñ c bi t là l i ích cá nhân bao gi chính tr , nhi m v kinh t c a ñ a phương và c a Ngành c p trên giao. cũng là l i ích tr c ti p, kích thích m nh m nh t tính tích c c c a con 3.4.3 Duy trì ngu n nhân l c ngư i. Đi u ñó cho th y, vi c gi i quy t v n ñ l i ích trong chính sách ti n 3.4.3.1 S d ng ngu n nhân l c lương ph i ñ m b o công b ng theo năng l c c ng hi n c a h . Tuy n d ng, ñào t o ngu n nhân l c ñã là v n ñ khó khăn và ph c Có chính sách ñãi ng th a ñáng ñ i v i lao ñ ng trí tu , nh t là t p. Song v n ñ s d ng ngu n nhân l c càng khó hơn, do v y chi nhánh ñ i ngũ cán b gi i, ch ñ lương, thư ng v t ch t, tinh th n ph i ch ng t ph i có cơ ch s d ng ngu n nhân l c h p lý, khuy n khích k p th i cán b , ñư c s ưu ñãi c a chi nhánh ñ i v i ngư i tài ñó. nhân viên không ng ng nâng cao tinh th n trách nhi m, kích thích h n l c V chính sách ti n lương ph n ñ u trong công tác là h t s c c n thi t. V vi c phân ph i ti n thư ng C n s p x p l i cơ c u, b máy qu n tr : Có ch ñ ñãi ng trong vi c thăng ti n, ñ b t ñ kích thích Đ công tác phát tri n ngu n nhân l c ñ t hi u qu cao, trư c tiên ngư i lao ñ ng ph i t ch c s p x p l i b máy qu n tr ngu n nhân l c các c p nh m Bên c nh vi c ñào t o, b i dư ng cán b , Ban lãnh ñ o Ngân hàng c n ph i cân nh c khi b trí nhân s ñ phát huy ñư c th m nh và h n ch
 12. 23 24 ñư c như c ñi m c a m i cán b ñ h có th c ng hi n ñư c nhi u nh t, ñưa rư c nhân viên h ng ngày, mà nên xem xét v vi c s d ng xe ñưa rư c ñ ng th i góp ph n gi m thiêu t h i do r i ro tín d ng b ng chính công vào sáng th Hai và chi u th Sáu. Như v y, s làm gi m b t gánh n ng chi vi c có ch t lư ng cao c a h . Mu n v y ph i thư ng xuyên theo dõi ho t phí mà nhân viên ph i chi tr cho vi c ñi l i và giúp h an tâm trong công ñ ng c a nhân viên ñ có th ñánh giá v h ñư c chính xác. vi c c a mình. 3.4.4 Công tác ho t ñ ng c a b máy lãnh ñ o 3.5.1.3 T ch c m t b ng Công tác chia s quy n l c Hi n nay các chi nhánh, phòng giao d ch c a ngân hàng Agribank Cán b lãnh ñ o c n ph i ñ m b o các k năng v ñánh giá con ñư c t ch c v i quy mô l n và t n kém so v i quy mô kinh doanh c a ngư i, bi t cách trao quy n th c s cho ngư i dư i quy n, có như v y h ngân hàng. Đi u này là không c n thi t, làm tăng chi phí cho ngân hàng và m i c ng hi n h t mình vì s phát tri n c a Agribank Qu ng Nam. Chi nh hư ng ñ n hi u qu kinh doanh c a toàn chi nhánh. Chính vì v y trong nhánh c n phát huy ti m l c c a cán b tr , bên c nh ñó cũng c n xây d ng th i gian t i, ngân hàng c n xem xét l i và xây d ng m t mô hình tr s làm nh ng tiêu chu n b t bu c khi b trí ñ b t cán b . vi c chu n, khoa h c và thu n ti n t o ñi u ki n cho nhân viên th c hi n Công tác làm vi c t p th nghi p v nhanh chóng và hi u qu thay vì ñ u tư các tr s v i kinh phí C n phát huy m nh tính làm vi c t p th ñ t o nên m t s c m nh l n mà hi u qu không cao. ñoàn k t nhân viên, t o nên kh i th ng nh t ñ hoàn thành công vi c. Chi 3.5.2 V quy trình làm vi c: nhánh c n xây d ng quy ch làm vi c t p th ñ t t c cán b viên ch c toàn Hi n nay Ngân hàng Agribank nói chung ñã xây d ng cho mình chi nhánh c ng hi n h t mình vì s phát tri n chung c a Agribank Qu ng các quy trình làm vi c khá rõ ràng. Quy trình này ñư c ph bi n r ng rãi và Nam. công khai ñ m i ngư i có th n m và th c hi n. V quy trình làm vi c hi n 3.5 CÁC GI I PHÁP TH C HI N CHI N LƯ C PHÁT TRI N nay t i ngân hàng ñư c xem là ñã n và chu n. Tuy nhiên, m t v n ñ mà NGU N NHÂN L C CHO CHI NHÁNH AGRIBANK QU NG NAM tôi mu n ñ xu t ñây là ngân hàng nên xây d ng m t h th ng m ng n i Đ N NĂM 2010 b , t m g i là soffice (system office). V i m ng n i b này, toàn th nhân 3.5.1 Các gi i pháp liên quan ñ n cơ s v t ch t k thu t viên trong h th ng có th trao ñ i v i nhau kinh nghi m, các văn b n, 3.5.1.1 V phương ti n làm vi c thông tin v khách hàng, trao ñ i v nghi p v m i, s n ph m m i và có c Hi n nay, s cán b làm vi c t i H i s chi nhánh và các Ngân di n ñàn mà t i ñó nhân viên có th có cơ h i ñư c h i tr c ti p v i ngư i hàng mi n núi h u như ph i xa nhà. Do v y, chi nhánh ph i xây nh ng lãnh ñ o c p cao c a ngân hàng. khu nhà t p th ñ b trí ch cho h ñ gi i quy t ph n nào kho n chi 3.5.3 Các gi i pháp v tài chính phí thuê nhà tr . Ho c n u chi nhánh chưa có ñi u ki n làm nhà t p th thì Agribank Qu ng Nam c n tính toán trích m t kho n kinh phí ñ ph i có chính sách h tr ti n thuê nhà Ngân hàng có th xem xét gi i pháp ñ u tư cho ho t ñ ng ñào t o, các kho n chi phí này bao g m: lương tr cho h tr chi phí thuê nhà, ví d như h tr 50% ho c 70% ti n thuê nhà và ñưa các nhà qu n lý trong th i gian ñào t o các nhân viên c a h , ti n thù lao ñi u kho n này vào trong quy ch tuy n d ng, ñây là m t trong nh ng gi i cho các nhân viên ñào t o, ti n công tr cho nh ng ngư i hư ng d n và các pháp thu hút ngu n nhân l c ch t lư ng cho chi nhánh. nhân viên ph c v khác, ti n tr cho các trung tâm ñào t o v các kho n 3.5.1.2 V phương ti n ñi l i: ñi n, phòng h c, các kho n chi phí v tài li u h c t p, máy móc, sách v , … Ngân hàng c n trang b xe ñưa ñón cho cán b làm vi c xa nhà vào Bên c nh ñó, Ngân hàng c n có nh ng gi i pháp h tr nhân viên sáng th hai và chi u th sáu. Đây là mô hình mà các thành ph l n ñã trong vi c nâng cao trình ñ chuyên môn như h tr kinh phí h c cao h c, th c hi n như t i thành ph H Chí Minh, m t s doanh nghi p có tr s ñ i h c và các l p nghi p v nâng cao. Đ th c hi n ñi u này, ngân hàng có Th Đ c ho c Bình Dương cách thành ph H Chí Minh trên dư i 40km, th ñưa ra nh ng ràng bu c như ngư i lao ñ ng cam k t ph i làm vi c t i nhưng v i nhu c u thu hút các cán b năng ñ ng, có chuyên môn thì h thi u 10 năm. N u sau th i gian ñư c h tr kinh phí h c t p, ngư i lao thư ng có các chính sách h tr cho vi c ñi l i như s d ng xe ñưa rư c t p ñ ng ngh vi c s ph i hoàn tr l i toàn b kinh phí h tr ñã nh n c a ngân trung t i m t ñ a ñi m mà theo ñó các nhân viên có th thu n ti n cho vi c hàng. s d ng xe ñưa rư c ñ ñi làm m i ngày. Vì ñi u ki n t i Qu ng Nam cũng không gi ng v i thành ph H Chí Minh v th i gian và ñư ng xá nên chi nhánh ngân hàng Agribank t nh Qu ng Nam không th áp d ng hình th c xe
 13. 25 26 K T LU N th tránh kh i nh ng thi u sót. Tôi r t mong nh n ñư c nh ng l i nh n xét Trong xu th h i nh p kinh t qu c t ngày nay, các ngân hàng và góp ý quý báu t quý Th y, Cô giáo, ñ ng nghi p và các b n ñ lu n văn không nh ng ph i c nh tranh v i các ngân hàng trong nư c mà còn ph i ñư c hoàn thi n hơn và ng d ng có hi u qu trong chi n lư c phát tri n c nh tranh gay g t v i các Ngân hàng nư c ngoài r t có ti m năng v tài ngu n nhân l c t i chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam trong giai ño n ñ n chính, v công ngh , v kh năng c nh tranh. Do ñó y u t ngu n nhân l c năm 2015. là v n ñ s ng còn c a ngân hàng. Tôi xin chân thành c m ơn! Ngu n nhân l c ñư c xem là y u t quan tr ng c a vi c phát tri n ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. Ngu n nhân l c t t, có ch t lư ng cao là ti n ñ v ng ch c và là nhân t quy t ñ nh ñ n vi c m r ng quy mô kinh doanh, tăng hi u qu , năng su t lao ñ ng. Ngu n nhân l c c a chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam bên c nh nh ng ưu th như: t l lao ñ ng có trình ñ ñ i h c cao, s lao ñ ng có kinh nghi m trong lĩnh v c kinh doanh ngân hàng chi m ñ i ña s . Song l c lư ng lao ñ ng ña s ñư c ñào t o theo chương trình cũ, không phù h p v i s phát tri n c a n n kinh t , bên c nh ñó, có m t s m i ñư c ñào t o sau này nhưng ph n l n ñư c ñào t o h ñ i h c t i ch c v a h c v a làm, t xa, ... nên ch t lư ng lao ñ ng chưa ñư c ñ m b o, ph n l n trong s ñó h c ñ i phó v i b ng c p ñ kh i b m t vi c do vi c tinh gi m biên ch ... Do v y, ñ tình hình kinh doanh phát tri n n ñ nh, b n v ng, lâu dài, v i s c nh tranh kh c li t c a các ñ i th c nh tranh. Chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam c n có ñ nh hư ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ñ t o ñi u ki n thu n l i trong ho t ñ ng kinh doanh c a mình. Chi nhánh c n ph i nhanh chóng th c hi n hàng lo t các gi i pháp v ñào t o ngu n nhân l c, v nâng cao hi u qu s d ng ngu n nhân l c, gi i pháp v thu hút ngu n nhân l c, xây d ng môi trư ng làm vi c thu n l i... Chi nhánh c n xây d ng ñư c m t ñ i ngũ nhân l c có ch t lư ng, phù h p v i b i c nh toàn c u hoá và H i nh p kinh t qu c t , ngu n nhân l c không nh ng gi i v chuyên môn nghi p v , có tác phong công nghi p và tinh th n k lu t cao, năng ñ ng, sáng t o ... mà còn ph i có kh năng giao ti p t t, thông th o ngo i ng , bi t s d ng nh ng phương ti n công ngh hi n ñ i, có s hi u bi t sâu, r ng v pháp lu t, hi u bi t thông l kinh doanh c trong nư c và qu c t , có kh năng suy nghĩ và làm vi c ñ c l p, có kh năng chuy n ñ i cao, thích ng v i n n kinh t th trư ng. Gi i h n trong ph m vi và ñ i tư ng nghiên c u, Lu n văn ñã ñánh giá toàn di n th c tr ng v công tác phát tri n t i chi nhánh Agribank t nh Qu ng Nam trong th i gian qua, trên cơ s ñó, lu n văn ñưa ra các gi i pháp c th nh m góp ph n hoàn thi n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c t i chi nhánh trong th i gian ñ n. Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c là m t ñ tài r ng và ph c t p, c n ñư c hoàn thi n thư ng xuyên c v lý lu n l n th c ti n. Vì v y, dù b n thân ñã c g ng tìm tòi, h c h i và nghiên c u, song lu n văn s không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản