intTypePromotion=3

Luận văn: Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
144
lượt xem
44
download

Luận văn: Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận ba đình', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình

 1. Luận văn Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba Đình
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu ThuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, lµ c«ng cô quan träng ®Ó ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ cña mäi Nhµ n­íc. Song ®Ó biÖn ph¸p ®ã ®¹t hiÖu qu¶ sÏ rÊt cÇn ®Õn mét bé phËn chuyªn tr¸ch, chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ hµnh thu. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, ®ång thêi ®Ó b¾t nhÞp ®­îc víi b­íc chuyÓn biÕn vÒ c¬ cÊu, thµnh phÇn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· thùc thi c¶i c¸ch hÖ thèng ThuÕ b­íc hai. Trong ®ã, næi bËt nhÊt lµ viÖc thay thÕ 2 s¾c thuÕ Doanh thu vµ thuÕ Lîi tøc b»ng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø 11 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/1/1999. §©y lµ b­íc ®i v« cïng quan träng, thÓ hiÖn sù m¹nh d¹n cña §¶ng ta trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn sù khëi ®Çu nµo còng ®Òu cã nh÷ng ch¾c trë kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhÊt lµ ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ c¶ n­íc nãi chung vµ ®Æc biÖt ë QuËn Ba §×nh nãi riªng. §Ó cã thÓ th¸o gì ®­îc nh÷ng khã kh¨n nµy vµ t×m ra h­íng ®i míi lµ c¶ mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan h÷u quan. QuËn Ba §×nh lµ mét trong 7 QuËn néi thµnh cña thµnh phè Hµ néi. QuËn Ba §×nh kh«ng réng vÒ diÖn tÝch nh­ng cã nhiÒu trô së, c¬ quan trung ­¬ng cña §¶ng, chÝnh phñ, c¸c c¬ quan ngo¹i giao, ®¹i sø qu¸n. Tuy nhiªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë ®©y còng rÊt phong phó. Qua thêi gian thùc tËp ë Chi côc ThuÕ quËn Ba ®×nh, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i Chi côc, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba ®×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu Trang 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. triÓn khai luËt thuÕ míi nµy.Tõ ®ã còng xin ®­îc ®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ, gãp phÇn t¨ng thu cho Ng©n s¸ch nhµ n­íc. B¾t nguån tõ nh÷ng lÝ do trªn nªn ®Ò tµi cã tªn gäi lµ: “Bµn vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh" . Toµn bé ®Ò tµi ®­îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau: PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ hiÖn nay. PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh trong quý I n¨m 2003 PhÇn III: Mét sè ph­¬ng h­íng t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ë quËn Ba ®×nh. V× thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é h¹n hÑp nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái khiÕm khuyÕt, sai sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, c¸c c¸n bé thuÕ vµ nh÷ng ng­êi quan t©m. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Trang 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môc lôc PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ hiÖn nay. I. ThuÕ vµ vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña thuÕ. 2. Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë n­íc ta hiÖn nay: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho thuÕ Doanh thu. 2. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt. 3. Néi dung c¬ b¶n cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ III. gia t¨ng ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ: 1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ c¸ thÓ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ý nghÜa cña viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 2. ®èi víi khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ. Trang 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba §×nh quý I n¨m 2003. I. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ t×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh: 1. Mét sè nÐt vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi. 2. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y thu thuÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh. II. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¸c hé kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu thùc hiÖn luËt thuÕ míi: 1. Qu¶n lý ®èi t­îng nép thuÕ. 2. Qu¶n lý c¨n cø tÝnh thuÕ. 3. Qu¶n lý kh©u thu nép tiÒn thuÕ. PhÇn III: Mét sè ph­¬ng h­íng t¨ng c­êng qu¶n lý thu thuÕ ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ t¹i QuËn Ba §×nh. I. Qu¶n lÝ ®èi t­îng nép thuÕ: 1. Qu¶n lý nh÷ng hé ®· qu¶n lý ®­îc . Trang 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Qu¶n lý nh÷ng hé ch­a qu¶n lý ®­îc. II. Qu¶n lý vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ: III. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý thu nép trªn thuÕ: 1. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch. 2. C«ng t¸c ®«n ®èc thu nép thuÕ. 3. C«ng t¸c kiÓm tra vµ thanh tra thuÕ. IV. C¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé: 1. ChÊn chØnh bé m¸y ho¹t ®éng cña Chi côc thuÕ QuËn Ba §×nh. 2. T¨ng c­êng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé mét c¸ch cã hÖ thèng. 3. Cã chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé thuÕ. 4. Tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¬ quan thuÕ vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan. V. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c: 1. Tõng b­íc ®­a khoa häc kü thuËt vµo qu¶n lý thu thuÕ nh­ øng dông c«ng cô tin häc. 2. Lµm thay ®æi thãi quen cña ng­êi d©n vÒ viÖc sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ. 3. KiÕn nghÞ vÒ v¨n b¶n luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Trang 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ. I. ThuÕ vµ vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña ThuÕ: 1. ThuÕ xuÊt hiÖn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña Nhµ n­íc vµ sù ph¸t triÓn tån t¹i cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Nhµ n­íc sö dông thuÕ nh­ mét c«ng cô ®Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. LÞch sö cµng ph¸t triÓn, c¸c hÖ thèng thuÕ kho¸, c¸c h×nh thøc thuÕ kho¸ vµ ph¸p luËt thuÕ ngµy cµng ®a d¹ng vµ hoµn thiÖn cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ng­êi d©n cho Nhµ n­íc ®­îc x¸c ®Þnh vµ ®­îc quy ®Þnh c«ng khai b»ng luËt ph¸p cña Nhµ n­íc . C¸c kho¶n thuÕ ®ãng gãp cña d©n t¹o thµnh quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc. Cïng víi sù hoµn thiÖn chøc n¨ng cña Nhµ n­íc, ph¹m vi sö dông quü tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc ngµy cµng më réng. Nã kh«ng chØ ®¶m b¶o chi tiªu ®Ó duy tr× quyÒn lùc cña bé m¸y Nhµ n­íc, mµ cßn ®Ó chi tiªu cho c¸c nhu cÇu phóc lîi chung vµ kinh tÕ. Nh­ vËy g¾n liÒn víi Nhµ Trang 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. n­íc, thuÕ lu«n lµ mét vÊn ®Ò thêi sù nãng báng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi vµ víi mäi tÇng líp d©n c­. Cã rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm nh×n nhËn thuÕ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nh­ng ®øng trªn gãc ®é tµi chÝnh, cã thÓ xem xÐt thuÕ d­íi kh¸i niÖm nh­ sau: ThuÕ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh b¾t buéc nh­ng phi h×nh sù cña Nhµ n­íc nh»m ®éng viªn mét sè bé phËn thu nhËp tõ lao ®éng, tõ cña c¶i, tõ vèn, tõ c¸c chi tiªu hµng ho¸ vµ dÞch vô, tõ tµi s¶n cña c¸c thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n nh»m tËp trung vµo tay Nhµ n­íc ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ cho bé m¸y nhµ n­íc vµ c¸c nhu cÇu chung cña x· héi. C¸c kho¶n ®éng viªn qua thuÕ ®­îc thÓ chÕ ho¸ b»ng luËt. Víi nhËn thøc nh­ vËy, cã thÓ thÊy râ sù kh¸c nhau gi÷a thuÕ víi c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau ®©y:  §Æc ®iÓm thø nhÊt : ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p tµi chÝnh cña Nhµ n­íc mang tÝnh quyÒn lùc, tÝnh c­ìng chÕ, tÝnh ph¸p lý cao nh­ng sù b¾t buéc nµy lµ phi h×nh sù. Qu¸ tr×nh ®éng viªn nguån thu tõ thuÕ cña Nhµ n­íc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u mét bé phËn thu nhËp cña c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n thµnh quyÒn së h÷u cña Nhµ n­íc. Do ®ã Nhµ n­íc ph¶i dïng quyÒn lùc ®Ó thùc hiÖn quyÒn chuyÓn ®æi. TÝnh quyÒn lùc t¹o nªn sù b¾t buéc lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nh­ng v× c¸c ho¹t ®éng thu nhËp cña thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n kh«ng g©y c¶n trë cho x· héi nªn tÝnh b¾t buéc nµy lµ phi h×nh sù. V× vËy cã thÓ nãi viÖc ®¸nh thuÕ kh«ng mang tÝnh h×nh ph¹t. §Æc ®iÓm nµy ®­îc thÓ chÕ ho¸ trong hiÕn ph¸p cña mäi quèc gia, viÖc ®ãng gãp thuÕ cho nhµ n­íc ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nghÜa vô b¾t buéc ®èi víi c«ng d©n. Mäi c«ng d©n lµm nghi· vô ®ãng thuÕ theo Trang 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh÷ng luËt thuÕ ®­îc c¬ quan quyÒn lùc tèi cao quy ®Þnh vµ nÕu kh«ng thi hµnh sÏ bÞ c­ìng chÕ theo nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh. * §Æc ®iÓm thø hai: ThuÕ tuy lµ biÖn ph¸p tµi chÝnh cña Nhµ n­íc mang tÝnh b¾t buéc, song sù b¾t buéc ®ã lu«n lu«n ®­îc x¸c lËp trªn nÒn t¶ng kinh tÕ-x· héi cña ng­êi lµm nhiÖm vô ®ãng thuÕ, do ®ã thuÕ bao giê còng chøa ®ùng c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi. + YÕu tè kinh tÕ thÓ hiÖn : HÖ thèng thuÕ tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña mét Quèc gia, c¬ cÊu kinh tÕ, thùc tiÔn vËn ®éng cña c¬ cÊu kinh tÕ ®ã, còng nh­ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Cïng víi yÕu tè ®ã cßn ph¶i kÓ ®Õn ph¹m vi, møc ®é chi tiªu cña Nhµ n­íc nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh tÕ cña m×nh. + YÕu tè x· héi thÓ hiÖn : HÖ thèng thuÕ ph¶i dùa trªn phong tôc, tËp qu¸n cña quèc gia, kÕt cÊu giai cÊp còng nh­ ®êi sèng thùc tÕ cña c¸c thµnh viªn trong tõng giai ®o¹n lÞch sö. MÆt kh¸c thuÕ cßn thùc hiÖn ph©n phèi l¹i thu nhËp x· héi ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Nh­ vËy møc ®éng viªn qua thuÕ trong GDP cña mét quèc gia phô thuéc vµo nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ n­íc vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi cña quèc gia ®ã. * §Æc ®iÓm thø ba: ThuÕ lµ mét kho¶n ®ãng gãp kh«ng mang tÝnh chÊt hoµn tr¶ trùc tiÕp. Nghi· lµ kho¶n ®ãng gãp cña c«ng d©n b»ng h×nh thøc thuÕ kh«ng ®ßi hái ph¶i hoµn tr¶ ®óng b»ng sè l­îng vµ kho¶n thu mµ nhµ n­íc thu tõ c«ng d©n ®ã nh­ lµ mét kho¶n vay m­în. Nã sÏ ®­îc hoµn tr¶ l¹i cho ng­êi nép thuÕ th«ng qua c¬ chÕ ®Çu t­ cña Ng©n s¸ch nhµ n­íc cho viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ c«ng céng. §Æc ®iÓm nµy lµm næi râ sù kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ lÖ phÝ. LÖ phÝ ®­îc coi lµ mét kho¶n ®èi gi¸ gi÷a Nhµ n­íc víi c«ng d©n, khi c«ng d©n thõa h­ëng nh÷ng dÞch vô c«ng céng do nhµ n­íc cung cÊp ph¶i tr¶ mét phÇn thu nhËp cña m×nh cho nhµ n­íc. Tuy nhiªn viÖc trao ®æi nµy Trang 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th­êng kh«ng tu©n thñ theo h×nh thøc trao ®æi ngang gi¸ dùa trªn quy luËt cña thÞ tr­êng. Tãm l¹i, ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ cña mäi Nhµ n­íc, nã ®­îc thùc thi khi ho¹t ®éng kinh tÕ t¹o ra thu nhËp hoÆc sö dông nguån thu nhËp t¹o ra. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vai trß cña Nhµ n­íc ngµy cµng trë nªn quan träng th× vai trß cña thuÕ còng chiÕm vÞ trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. 2. Vai trß cña ThuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Sö dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ó c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ (s¶n xuÊt c¸i g×, nh­ thÕ nµo, cho ai) lµ ph¸t kiÕn vÜ ®¹i cña nh©n lo¹i, c¬ chÕ thÞ tr­êng th«ng qua nh÷ng yÕu tè cña nã ®· t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶, thóc ®Èy qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nh­îc ®iÓm lµ g©y cho x· héi nh÷ng l·ng phÝ vÒ lao ®éng, tµi nguyªn, vèn dÉn ®Õn ®éc quyÒn thñ tiªu c¹nh tranh. Víi c¬ chÕ ph©n phèi qua thÞ tr­êng th­êng khoÐt s©u hè ng¨n c¸ch gi÷a ng­êi giÇu vµ ng­êi nghÌo, t¹o sù bÊt æn ®Þnh vÒ kinh tÕ x· héi. Tõ nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã sù can thiÖp cña Nhµ n­íc vµo qu¸ tr×nh kinh tÕ -x· héi ®Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng nh­îc ®iÓm cña chóng. §Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ x· héi, Nhµ n­íc sö dông nhiÒu c«ng cô nh­: KÕ hoÆch ho¸, ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ..vv.. Trong c¸c c«ng cô trªn th× chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ®ãng vai trß quan träng nhÊt vµ ThuÕ lµ mét c«ng cô quan träng trong chÝnh s¸ch Trang 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tµi chÝnh tiÒn tÖ, thuÕ ®­îc nhµ n­íc sö dông ®Ó thùc hiÖn vai trß qu¶n lý vÜ m« kinh tÕ x· héi. Cã thÓ thÊy râ vai trß cña ThuÕ næi bËt ë c¸c mÆt sau: * ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Mét nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh ph¶i dùa chñ yÕu vµo nguån thu tõ néi bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.TÊt c¶ c¸c nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ n­íc ®Òu ®­îc ®¸p øng qua c¸c nguån thu tõ thuÕ, phÝ vµ c¸c h×nh thøc thu kh¸c nh­: vay m­în, viÖn trî n­íc ngoµi, b¸n tµi nguyªn quèc gia, thu kh¸c..vv.. Song thùc tÕ c¸c h×nh thøc thu ngoµi thuÕ ®ã cã rÊt nhiÒu h¹n chÕ, bÞ rµng buéc bëi nhiÒu ®iÒu kiÖn. Do ®ã thuÕ ®­îc coi lµ kho¶n thu quan träng nhÊt v× kho¶n thu nµy mang tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× kho¶n thu nµy cµng t¨ng. ë n­íc ta, ThuÕ thùc sù trë thµnh nguån thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc tõ n¨m 1990. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua tû träng sè thuÕ trong tæng thu ng©n s¸ch . BiÒu 1: T×nh h×nh tØ lÖ thuÕ vµ phÝ trong tæng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc ta trong thêi gian qua ( Tµi liÖu cña Tæng côc thuÕ ). N¨m Tæng sè thuÕ vµ phÝ % So víi tæng thu % So víi GDP ( tû ®ång) NSNN 1990 5906 73.7 14.0 1991 9844 92.7 12.83 1992 18514 88.0 16.75 1993 28695 90.5 21.0 1994 36629 89.6 21.51 Trang 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qua biÓu trªn ta thÊy sè thu thuÕ vµ phÝ ®· chiÕm phÇn chñ yÕu trong tæng thu NSNN vµ t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, ®· b¶o ®¶m vÒ c¬ b¶n yªu cÇu chi th­êng xuyªn ngµy cµng t¨ng cña NSNN, gi¶m béi chi ng©n s¸ch, gi¶m l¹m ph¸t, tõng b­íc gãp phÇn æn ®Þnh trËt tù x· héi, giµnh mét phÇn ®Ó t¨ng chi cho tÝch luü. Nh­ vËy, chøng tá thuÕ lµ nguån thu quan träng nhÊt cña NSNN. * ThuÕ, mét c«ng cô gãp phÇn ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc: ChÝnh s¸ch thuÕ ®­îc ®Æt ra kh«ng chØ nh»m mang l¹i sè thu ®¬n thuÇn cho ng©n s¸ch mµ yªu cÇu cao h¬n lµ qua thu gãp phÇn thùc hiÖn chøc n¨ng viÖc kiÓm kª, kiÓm so¸t, qu¶n lý h­íng dÉn vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng l­u th«ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo h­íng ph¸t triÓn cña kÕ ho¹ch nhµ n­íc, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®iÒu chØnh c¸c mÆt mÊt c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµy nay, h­íng vµo viÖc xö lý c¸c môc tiªu cña kinh tÕ vÜ m« lµ nhiÖm vô träng t©m cña mäi chÝnh phñ. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ lµ gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu cña kinh tÕ vÜ m«. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, ng­êi ta th­êng x¸c ®Þnh 4 môc tiªu c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m« mµ mäi chÝnh phñ ph¶i theo ®uæi. Bèn môc tiªu ®ã lµ: - §¶m b¶o thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ mét c¸ch hîp lý . - T¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng. - æn ®Þnh gi¸ c¶, tiÒn tÖ, chèng l¹m ph¸t. -Thùc hiÖn sù c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. Trang 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Víi 4 môc tiªu trªn ta cã thÓ thÊy râ ThuÕ lµ mét c«ng cô hÕt søc quan träng nh»m biÕn 4 môc tiªu ®ã thµnh hiÖn thùc. 1. ThuÕ kÝch thÝch sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm: §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nµy, mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng mµ nhµ n­íc sö dông lµ chÝnh s¸ch thuÕ. Néi dung ®iÒu tiÕt cña thuÕ gån hai mÆt: KÝch thÝch vµ h¹n chÕ. Nhµ n­íc ®· sö dông chÝnh s¸ch thuÕ mét c¸ch linh ho¹t trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, b»ng viÖc t¸c ®éng vµo cung-cÇu nh»m ®iÒu chØnh chu kú kinh doanh- mét ®Æc tr­ng vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, tøc lµ khi ®Çu t­ ngõng trÖ, s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®Òu gi¶m th× nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó kÝch thÝch ®Çu t­ vµ khuyÕn khÝch tiªu dïng. - B»ng viÖc gi¶m thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt, gi¶m thuÕ ®èi víi hµng s¶n xuÊt ra ®Ó khuyÕn khÝch t¹o lîi nhuËn, kÝch thÝch viÖc ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt. - B»ng viÖc gi¶m thÕ ®¸nh vµo tiªu dïng nh»m khuyÕn khÝch tiªu dïng. - §Ó h¹n chÕ vµ g©y ¸p lùc ®èi víi viÖc l­u gi÷ vèn kh«ng ®­a vµo ®Çu t­, cã thÓ t¨ng thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vÒ tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ thu nhËp vÒ tµi s¶n dù tr÷, tõ ®ã sÏ khuyÕn khÝch viÖc ®­a vèn vµo ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh. Khi nÒn kinh tÕ h­ng thÞnh, ®Ó ng¨n chÆn nguy c¬ mét nÒn kinh tÕ “nãng” ph¸t triÓn dÉn ®Õn l¹m ph¸t vµ khñng ho¶ng thõa th× nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó gi¶m tèc ®é ®Çu t­ å ¹t vµ gi¶m bít møc tiªu dïng cña x· héi. Song viÖc t¨ng thuÕ ph¶i ®­îc xem xÐt trong mét giíi h¹n cho phÐp Trang 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ó ®¶m b¶o võa t¨ng nguån thu cho NSNN võa ®iÒu chØnh c¬ cÊu ngµnh nghÒ hîp lý. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy sù t¸c ®éng cña thuÕ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ, ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ thÞ tr­êng cña Nhµ n­íc. Th«ng qua thuÕ, Nhµ n­íc thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ChÝnh s¸ch thuÕ cã ®Þnh h­íng ph©n biÖt, cã thÓ gãp phÇn t¹o ra sù ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, lµm gi¶m bít chi phÝ x· héi vµ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x¶y ra c¸c chu kú kinh doanh ®ã lµ chu kú dao ®éng lªn xuèng vÒ møc ®é thÊt nghiÖp vµ tû lÖ l¹m ph¸t, sù æn ®Þnh nÒn kinh tÕ víi t×nh tr¹ng cã ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm, l¹m ph¸t ë møc thÊp ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng lµ h­íng phÊn ®Êu nç lùc cña mäi chÝnh phñ nh»m san b»ng chu kú kinh doanh, ®­a gi¸ c¶ vÒ møc æn ®Þnh. 2. ThuÕ thùc hiÖn vai trß t¸i ph©n phèi c¸c nguån tµi chÝnh, gãp phÇn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi: Kinh tÕ thÞ tr­êng lµm ra t¨ng sù ph©n ho¸ giµu nghÌo, sù ph©n ho¸ nµy cã nh÷ng khi bÊt hîp lý vµ lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi. Do vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ph©n phèi l¹i cña c¶i x· héi nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ nµy, lµm lµnh m¹nh x· héi. Nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt phÇn chªnh lÖch gi÷a ng­êi giµu vµ ng­êi nghÌo, th«ng qua viÖc trî cÊp hoÆc cung cÊp hµng ho¸ c«ng céng. Th«ng qua thuÕ thu nhËp, Nhµ n­íc thùc hiÖn vai trß ®iÒu chØnh vÜ m« trong lÜnh vùc tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp, h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo vµ tiÕn tíi c«ng b»ng x· héi. Mét khÝa c¹nh kh¸c cña chÝnh s¸ch thuÕ nh»m ®iÒu chØnh thu nhËp lµ c¸c kho¶n thuÕ ®¸nh vµo tiªu dïng: ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Trang 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Víi nh÷ng hµng hãa dÞch vô thiÕt yÕu viÖc gi¶m thuÕ sÏ cã lîi cho ng­êi nghÌo h¬n vµ sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp còng ®­îc gi¶m bít. Tr¸i l¹i nh÷ng mÆt hµng xa xØ, cao cÊp viÖc t¨ng thuÕ sÏ gãp phÇn ph©n phèi l¹i mét bé phËn thu nhËp cña ng­êi giµu trong x· héi. Tuy nhiªn, khi sö dông c«ng cô thuÕ ®Ó ®iÒu chØnh thu nhËp, møc thu nªn x©y dùng hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng ®iÒu tiÕt qu¸ lín lµm gi¶m kh¸t väng lµm giµu cña nhµ kinh doanh vµ gi¶m kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. 3. ThuÕ lµ c«ng cô kiÒm chÕ l¹m ph¸t: Nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t cã thÓ do cung cÇu lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng lªn hoÆc do chi phÝ ®Çu vµo t¨ng. ThuÕ ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu chØnh l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng. NÕu cung nhá h¬n cÇu th× nhµ n­íc dïng thuÕ ®Ó ®iÒu chØnh b»ng c¸ch gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, gi¶m thuÕ thu nhËp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt ra nhiÒu khèi l­îng s¶n phÈm nhiÒu h¬n. §ång thêi t¨ng thuÕ ®èi víi hµng ho¸ tiªu dïng ®Ó gi¶m bít cÇu. NÕu l¹m ph¸t do chi phÝ t¨ng, gia t¨ng thÊt nghiÖp, sù tr× trÖ cña tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¸ c¶ ®Çu vµo t¨ng, nhµ n­íc dïng thuÕ h¹n chÕ t¨ng chi phÝ b»ng c¸ch c¾t gi¶m thuÕ ®¸nh vµo chi phÝ, kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 4. ThuÕ gãp phÇn b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¹o ®iÒu kiÖn hoµ nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi: B¶o hé hîp lý nÒn s¶n xuÊt trong n­íc tr¸nh khái sù c¹nh tranh khèc kiÖt tõ bªn ngoµi ®­îc coi lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c n­íc. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt th«ng qua thuÕ xuÊt nhËp khÈu. §Ó Trang 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kÝch thÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn, kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhµ n­íc ®¸nh thuÕ rÊt thÊp hoÆc kh«ng ®¸nh thuÕ vµo hµng xuÊt khÈu. KhuyÕn khÝch xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· qua chÕ biÕn, h¹n chÕ xuÊt khÈu nguyªn liÖu th«. §¸nh thuÕ nhËp khÈu thÊp ®èi víi hµng ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc vµ ®¸nh thuÕ nhËp khÈu cao ®èi víi hµng ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc hoÆc hµng ho¸ tiªu dïng xa xØ. HiÖn nay, xu h­íng héi nhËp kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Sù ­u ®·i, c¸c hiÖp ®Þnh vÒ thuÕ, tÝnh th«ng lÖ quèc tÕ cña chÝnh s¸ch thuÕ cã thÓ lµm gia t¨ng sù hoµ nhËp kinh tÕ gi÷a mét sè quèc gia víi khu vùc vµ céng ®ång quèc tÕ. Tr­íc sù ®æi míi m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh ph¶i thay ®æi cho phï hîp, trong ®ã cã chÝnh s¸ch thuÕ kho¸. Kú häp thø XI Quèc héi kho¸ IX n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ®· th«ng qua hai luËt thuÕ quan träng lµ LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/1999 thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu, lîi tøc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ngµnh thuÕ còng nh­ c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh 2 luËt thuÕ nµy gióp cho ThuÕ ngµy cµng cã søc kh¶ thi, hiÖu qu¶ h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II. Sù cÇn thiÕt ph¶I ¸p dông thuÕ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë n­íc ta hiÖn nay: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho thuÕ Doanh thu: Trang 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ChØ cã s¶n xuÊt míi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ nguån thu cho NSNN. Do ®ã, Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm quan t©m, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, l­u th«ng ®­îc th«ng suèt. Mét m«i tr­êng ®Çu t­ ®­îc coi lµ thuËn lîi nÕu trong ®ã, nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®­îc quy ®Þnh phï hîp, râ rµng, æn ®Þnh, Ýt cã biÕn ®éng ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp yªn t©m bá vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. ë n­íc ta, ®Õn thêi ®iÓm nµy, Nhµ n­íc thÊy cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó thay thÕ cho thuÕ doanh thu v× c¸c lý do sau: Víi ViÖt Nam, ThuÕ doanh thu ®· ®­îc ¸p dông tõ rÊt l©u, tr­íc ®©y cã tªn lµ ThuÕ doanh nghiÖp, tõ khi c¶i c¸ch thuÕ b­íc mét (tõ n¨m 1990) ®­îc ®æi tªn lµ ThuÕ doanh thu. ThuÕ doanh thu cã ®Æc tr­ng c¬ b¶n lµ cã nhiÒu møc thuÕ suÊt, ph©n biÖt theo nghµnh hµng vµ mÆt hµng. ThuÕ thu hµng th¸ng vµ tÝnh trªn tæng doanh thu b¸n hµng, kh«ng cã khÊu trõ thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc. ThuÕ suÊt ®­îc quy ®Þnh thÊp. ThuÕ doanh thu cã ­u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thu døt ®iÓm tõng lÇn b¸n hµng mµ kh«ng ph¶i theo dâi tho¸i tr¶ sè thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc. V× vËy, nguån thu cña c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng còng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn, thuÕ doanh thu cã nhiÒu nh­îc ®iÓm, trong ®ã, nh­îc ®iÓm lín nhÊt lµ thu thuÕ trïng l¾p. ThuÕ doanh thu quy ®Þnh cø mçi lÇn b¸n hµng lµ mét lÇn ph¶i nép ThuÕ doanh thu nªn cµng chuyªn m«n ho¸ s©u th× cµng ph¶i nép nhiÒu thuÕ. Ng­îc l¹i, nÕu tæ chøc s¶n xuÊt khÐp kÝn kiÓu tù cÊp tù tóc th× ph¶i nép Ýt thuÕ h¬n. Do ®ã, thuÕ doanh thu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸. MÆt kh¸c, c¬ chÕ thuÕ cã nhiÒu møc thuÕ suÊt ®Ó b¶o hé ®Õn tõng ngµnh hµng, mÆt hµng chØ phï hîp víi thêi kú kÕ hoÆch ho¸, thêi k× mµ gi¸ c¶ Trang 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®¹i bé phËn hµng ho¸ ®Òu do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý.ViÖc quy ®Þnh qu¸ nhiÒu thuÕ suÊt lµm cho s¾c thuÕ phøc t¹p, t¹o kÏ hë ®Ó trèn thuÕ, l¸ch thuÕ. MÆt kh¸c thuÕ Doanh thu quy ®Þnh qu¸ nhiÒu c¸c tr­êng hîp miÔn gi¶m thuÕ, nhiÒu khi kh«ng ®óng tÝnh chÊt cña thuÕ gi¸n thu, g©y phøc t¹p cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn, qu¶n lý. Sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hµng ho¸ do cung- cÇu trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh, nÕu vÉn duy tr× c¬ chÕ nhiÒu thuÕ suÊt th× chØ lµm t¨ng thªm khã kh¨n, phøc t¹p trong qu¶n lý vµ t¹o nhiÒu kÏ hë cho trèn lËu thuÕ... ChÝnh v× vËy, trong c¶i c¸ch thuÕ b­íc II nµy, Quèc héi ®· quyÕt ®Þnh ban hµnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó ¸p dông tõ 1/1/2003 thay thÕ cho thuÕ doanh thu. 2. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt: ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ thuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh ë tõng kh©u trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. V× chØ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ë tõng kh©u b¸n hµng, kh«ng ®¸nh vµo phÇn gi¸ trÞ ®· chÞu thuÕ ë kh©u tr­íc, cho nªn c¸ch tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ rÊt khoa häc, rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ vµ phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ. Víi b¶n chÊt ®ã, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so víi thuÕ doanh thu, nh­ sau: + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng thu trïng l¾p cho nªn gãp phÇn khuyÕn khÝch chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trang 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm, kh«ng tÝnh vµo vèn, nªn gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n bá vèn ra ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta trong thêi gian tíi. + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng gãp phÇn khuyÕn khÝch m¹nh mÏ viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, v× hµng ho¸ xuÊt khÈu ch¼ng nh÷ng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u xuÊt khÈu mµ cßn ®­îc tho¸i tr¶ l¹i toµn bé sè thuÕ ®· thu ë c¸c kh©u tr­íc. + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc thu tËp trung ngay ë kh©u ®Çu tiªn lµ kh©u s¶n xuÊt hoÆc kh©u nhËp khÈu hµng ho¸ vµ thu ë mçi kh©u ®Òu cã thÓ kiÓm tra ®­îc viÖc thu nép thuÕ ë kh©u tr­íc, cho nªn h¹n chÕ ®­îc thÊt thu h¬n so víi thuÕ doanh thu. + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc thùc hiÖn thèng nhÊt vµ chÆt chÏ theo nguyªn t¾c c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ®Ó khÊu trõ sè thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n mua hµng ghi râ sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë kh©u tr­íc th× kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ. V× vËy, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh khi mua hµng ph¶i ®ßi ho¸ ®¬n, vµ khi b¸n hµng ph¶i cã ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. Víi nguyªn t¾c thuÕ thu ë kh©u sau ®­îc khÊu trõ sè thuÕ ®· nép ë kh©u tr­íc, ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ gãp phÇn h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai sãt, gian lËn trong viÖc ghi chÐp ho¸ ®¬n. Ho¹t ®éng mua-b¸n hµng ho¸, cung øng lao vô, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ ®­îc ®­a vµo nÒ nÕp thµnh thãi quen trong nÒn kinh tÕ sÏ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tin häc ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n chÕ bít nh÷ng sai sãt, tiªu cùc vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho nÒn kinh tÕ. + ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt nam héi nhËp kinh tÕ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trang 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Râ rµng, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cã nhiÒu ­u ®iÓm næi tréi h¬n thuÕ doanh thu. Môc ®Ých chñ yÕu cña viÖc ¸p dông thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ t¹o thªm thuËn lîi cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn, chø kh«ng nh»m t¨ng møc ®éng viªn, cµng kh«ng ph¶i lµ lµm cho doanh nghiÖp khã kh¨n. 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: Theo luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®­îc quèc héi kho¸ IX th«ng qua t¹i kú häp thø 11. NghÞ ®Þnh sè 28/2003/N§-CP. Th«ng t­ sè 89/2003/TT-BTC.  Ph¹m vi ¸p dông : §èi t­îng chÞu thuÕ : Hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, a. kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt nam lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, trõ c¸c ®èi t­îng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ ®· quy ®Þnh trong luËt. Do nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh trong tõng thêi kú, luËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh 26 nhãm, mÆt hµng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. §Æc ®iÓm cña nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ: - Nh÷ng ho¹t ®éng nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh­ng ®ang gÆp khã kh¨n. VÝ dô: Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n­íc do nhµ n­íc b¸n cho ng­êi ®ang thuª. Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản