Luận văn: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
44
lượt xem
17
download

Luận văn: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hoá diễn ra rộng khắp. Sự xuất hiện của các khối kinh tế và mậu dịch trên thế giới là một tất yếu khách quan, một nấc thang phát triển mới trong quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế. Khi gia nhập vào các tổ chức thương mại trong khu vực và trên thế giới, mỗi quốc gia đều có những mục đích riêng, nhưng nhìn chung thì các nước đều muốn hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

 1. -1- BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH ---------------------------------- NGUYEÃN NGOÏC QUEÁ CHI ÑÒNH HÖÔÙNG VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2005
 2. -2- MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1- TOÅNG QUAN VEÀ DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG VAØ HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ TRONG LÓNH VÖÏC NGAÂN HAØNG 6 1.1. Khaùi nieäm veà dòch vuï ngaân haøng 6 1.2. Caùc loaïi dòch vuï ngaân haøng 9 1.2.1. Huy ñoäng tieàn gôûi 9 1.2.2. Caáp tín duïng 11 1.2.2.1. Cho vay 11 1.2.2.2. Baûo laõnh ngaân haøng 12 1.2.2.3. Cho thueâ taøi chính 13 1.2.2.4. Chieát khaáu 13 1.2.2.5. Bao thanh toaùn 14 1.2.3. Dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ 14 1.2.3.1. Thanh toaùn noäi ñòa 14 1.2.3.2. Thanh toaùn quoác teá 14 1.2.3.3. Dòch vuï thu chi hoä 16 1.2.4. Caùc dòch vuï khaùc 16 1.2.4.1. Baûo quaûn an toaøn vaät coù giaù 16 1.2.4.2. Dòch vuï uûy thaùc 16 1.2.4.3. Caùc dòch vuï khaùc 16 1.3. Taùc ñoäng cuûa hoäi nhaäp quoác teá ñoái vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng vaø phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng 17 1.3.1. Hoäi nhaäp quoác teá trong lónh vöïc ngaân haøng laø gì 17 1.3.2. Ñoäng löïc cuûa hoäi nhaäp quoác teá 18 1.3.2.1. Hoäi nhaäp ngaân haøng laø xu theá taát yeáu 18
 3. -3- 1.3.2.2. Hoäi nhaäp ngaân haøng laø moät phaàn cuûa phaùt trieån kinh teá 19 1.3.3. Caùc ñaëc ñieåm cuûa hoäi nhaäp quoác teá 20 1.3.4. Caùc cam keát vaø loä trình veà môû cöûa trong lónh vöïc ngaân haøng 20 1.3.4.1. Gia nhaäp WTO 21 1.3.4.2. Hieäp ñònh thöông maïi song phöông Vieät Nam- Hoa Kyø 22 1.3.4.3. Hieäp ñònh khung cuûa ASEAN veà dòch vuï 23 1.3.5. Taùc ñoäng cuûa hoäi nhaäp quoác teá ñoái vôùi lónh vöïc ngaân haøng vaø 24 phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng CHÖÔNG 2- THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM VAØ CAÙC NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI 27 2.1. Thöïc traïng cuûa heä thoáng dòch vuï ngaân haøngVN 27 2.1.1. Haïn cheá veà soá löôïng vaø chaát löôïng dòch vuï 28 2.1.1.1. Huy ñoäng voán 28 2.1.1.2. Caáp tín duïng 32 2.1.1.3. Caùc dòch vuï khaùc 37 2.1.2. Haïn cheá veà thò tröôøng 37 2.1.3. Haïn cheá veà tính caïnh tranh 38 2.1.4. Tyû troïng caùc loaïi dòch vuï ngaân haøng 39 2.1.5. Hoaït ñoäng tín duïng 40 2.1.6. Nhaän thöùc cuûa baûn thaân caùc NHVN 41 2.2. Moät soá nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa nhöõng toàn taïi, yeáu keùm cuûa heä thoáng dòch vuï NHVN. 41 2.2.1. Nguyeân nhaân töø baûn thaân caùc NHTMVN 42
 4. -4- 2.2.2. Nguyeân nhaân töø caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc 44 2.2.3. Nguyeân nhaân töø ñieàu kieän neàn kinh teá VN 44 2.2.4. Nguyeân nhaân töø moâi tröôøng phaùp lyù 45 2.2.5. Nguyeân nhaân töø NHNN 45 2.2.6. Nguyeân nhaân töø heä thoáng CNTT 46 CHÖÔNG 3- ÑÒNH HÖÔÙNG VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM 48 3.1. Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng 48 3.1.1. Ñònh höôùng chung 48 3.1.2. Ñònh höôùng phaùt trieån moät soá dòch vuï ngaân haøng chuû yeáu 49 3.1.2.1. Dòch vuï huy ñoäng voán 49 3.1.2.2. Dòch vuï caáp tín duïng 51 3.1.2.3. Dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ 53 3.1.2.4. Caùc dòch vuï khaùc 55 3.2. Caùc giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån dòch vuï NHVN 56 3.2.1. Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi baûn thaân caùc NHTMVN 56 3.2.1.1. Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính 56 3.2.1.2. Naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro 57 3.2.1.3. Hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng 59 3.2.1.4. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 61 3.2.1.5. Caùc giaûi phaùp khaùc 62 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp mang tính vó moâ 63 3.2.2.1. Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät vaø cô cheá, chính saùch 63 3.2.2.2. Giaûi phaùp ñoái vôùi NHNN 65 KEÁT LUAÄN 68 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 5. -5- LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Theá giôùi ñang böôùc vaøo kyû nguyeân cuûa hoäi nhaäp kinh teá vaø xu höôùng toaøn caàu hoaù dieãn ra roäng khaép. Söï xuaát hieän cuûa caùc khoái kinh teá vaø maäu dòch treân theá giôùi laø moät taát yeáu khaùch quan, moät naác thang phaùt trieån môùi trong quaù trình toaøn caàu hoaù neàn kinh teá. Khi gia nhaäp vaøo caùc toå chöùc thöông maïi trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, moãi quoác gia ñeàu coù nhöõng muïc ñích rieâng, nhöng nhìn chung thì caùc nöôùc ñeàu muoán höôùng tôùi moät neàn kinh teá phaùt trieån, moät xaõ hoäi vaên minh, hieän ñaïi, ñôøi soáng xaõ hoäi ñöôïc caûi thieän. Kinh nghieäm quoác teá ñaõ ñöa caùc nhaø nghieân cöùu ñeán keát luaän laø heä thoáng taøi chính vaø ngaân haøng caïnh tranh vaø môû cöûa laø heä thoáng taøi chính toát nhaát cho phaùt trieån vaø taêng tröôûng kinh teá. Hoäi nhaäp toaøn caàu seõ môû ra vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån vaø söû duïng nguoàn löïc tieàm naêng vaø taïo ra caùc cô hoäi taêng tröôûng töø söï chuyeân moân hoaù, maø neáu khoâng hoäi nhaäp seõ khoâng khai thaùc söû duïng ñöôïc. Cuõng nhö nhieàu ngaønh khaùc, caùc ngaân haøng cuûa VN ñang ñöùng tröôùc moät cuoäc caïnh tranh ñöôïc döï baùo tröôùc laø voâ cuøng khoác lieät khi hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá. Ngaân haøng laø lónh vöïc hoaøn toaøn môû trong cam keát gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) cuûa VN vôùi loä trình 7 naêm. Chính vì vaäy, caùc chuyeân gia cho raèng, neáu khaû naêng VN gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm 2005 laø hieän thöïc, thì hôn baát cöù ngaønh naøo, lónh vöïc ngaân haøng caàn phaûi taêng toác naâng cao naêng löïc caïnh tranh vì chính caïnh tranh cho pheùp caùc doanh nghieäp coù ñoäng löïc ñeå naâng cao chaát löôïng vaø ñoåi môùi toaøn dieän caùc maët hoaït ñoäng. Trong lòch söû ngaønh ngaân haøng, chöa coù thôøi ñieåm naøo caùc NHTM laïi phaùt trieån maïnh nhö hieän nay. Ngoaøi 5 NHTMNN, coøn coù ñeán 37 NHTM coå phaàn, 13 coâng ty taøi chính, 26 chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi, 4 ngaân haøng lieân doanh vaø moät heä thoáng caû ngaøn quyõ tín duïng nhaân daân caû trung öông laãn cô sôû. Heä thoáng
 6. -6- ngaân haøng VN cuõng ñaõ coù söï lôùn maïnh ñaùng keå veà dòch vuï, chaát löôïng hoaït ñoäng nhôø öùng duïng nhöõng coâng ngheä hieän ñaïi trong ngaønh ngaân haøng. Söï lôùn maïnh naøy vaãn chöa ñuû trong cuoäc caïnh tranh vôùi ngaân haøng khu vöïc vaø treân theá giôùi vaøo thôøi ñieåm VN chính thöùc hoäi nhaäp. Töøng dòch vuï ngaân haøng chöa taïo döïng ñöôïc thöông hieäu rieâng, qui moâ cuûa töøng dòch vuï coøn nhoû, chaát löôïng dòch vuï coøn haïn cheá, söùc caïnh tranh thaáp, ñaëc bieät laø tieän ích cuûa moät soá dòch vuï chöa cao, chöa thaät söï ña daïng vaø ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng. Dòch vuï ngaân haøng ñöôïc döï baùo laø lónh vöïc caïnh tranh khoác lieät khi voøng baûo hoä cho ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc khoâng coøn. Xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa hoäi nhaäp, moät trong nhöõng giaûi phaùp ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi VN laø phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá chính laø lyù do maø toâi choïn ñeà taøi naøy. 2. Xaùc ñònh vaán ñeà: Vôùi nhieàu chuyeån bieán tích cöïc cuûa ngaønh ngaân haøng trong thôøi gian gaàn ñaây, song nhìn chung dòch vuï NHVN vaãn coøn raát nhieàu haïn cheá, haïn cheá veà soá löôïng dòch vuï ngheøo naøn, ñôn ñieäu, haïn cheá veà chaát löôïng dòch vuï thaät söï vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc nhöõng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. Neáu nhö Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm 2005 thì ngaønh ngaân haøng seõ laø moät trong nhöõng ngaønh bò caïnh tranh nhieàu nhaát. Vôùi thöïc traïng veà heä thoáng dòch vuï cuûa caùc NHVN nhö hieän nay, chaéc chaén ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc seõ khoâng ñuû söùc ñeå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi chöa keå nhöõng yeáu toá khaùc nhö veà qui moâ voán, trình ñoä quaûn lyù, heä thoáng coâng ngheä thoâng tin, söï hieåu bieát caùc nghieäp vuï cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi treân theá giôùi…. Vaán ñeà troïng taâm maø Luaän vaên muoán ñeà caäp laø laøm theá naøo ñeå phaùt trieån caùc dòch vuï ñeå NHVN coù theå naâng cao naêng löïc caïnh tranh khi Vieät Nam hoäi nhaäp quoác teá. Nghieân cöùu thöïc traïng heä thoáng dòch vuï ngaân haøng trong nöôùc vaø
 7. -7- heä thoáng dòch vuï ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå töø ñoù coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng ñònh höôùng vaø giaûi phaùp thích hôïp nhaèm phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng trong nöôùc veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng trong nhöõng naêm tieáp theo. 3. Muïc tieâu nghieân cöùu: Ngaân haøng Vieät Nam tham gia hoäi nhaäp trong boái caûnh trình ñoä phaùt trieån kinh teá vaø coâng ngheä thaáp, ñaëc bieät caùc dòch vuï ngaân haøng coøn heát söùc ngheøo naøn, chuû yeáu laø caùc dòch vuï mang tính truyeàn thoáng (huy ñoäng voán vaø cho vay), chaát löôïng dòch vuï thaáp, möùc ñoä phoå bieán cuûa dòch vuï khoâng cao, ñoái töôïng söû duïng dòch vuï coøn phaân taùn. Trong hoaït ñoäng ngaân haøng, xu theá môû roäng dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi ñaõ vaø ñang laø muïc tieâu phaán ñaáu, laø lónh vöïc caïnh tranh hieäu quaû giöõa caùc ngaân haøng. Hôn nöõa, khi Vieät Nam gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi Quoác teá (WTO), dòch vuï ngaân haøng coøn laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö, cho vieäc thoâng giao quoác teá vaø môû roäng dòch vuï, du lòch. Trong khi ñieåm maïnh cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi laø söï ña daïng cuûa caùc loaïi hình dòch vuï (chieám hôn 50% treân toång thu nhaäp) thì thu nhaäp töø hoaït ñoäng caáp tín duïng vaãn coøn phoå bieán ôû haàu heát caùc ngaân haøng TMVN. So saùnh dòch vuï hieän coù cuûa caùc NHTMVN vaø dòch vuï cuûa moät soá ngaân haøng nöôùc ngoaøi ôû caùc nöôùc phaùt trieån nhö Citibank, HSBC, UOB, Wachovia, American Express …. qua ñoù ñöa ra ñònh höôùng vaø giaûi phaùp cho söï phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi ñaùp öùng yeâu caàu caïnh tranh trong quaù trình hoäi nhaäp chính laø muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän vaên. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu luaän vaên: Luaän vaên ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû phöông phaùp luaän moät caùch coù heä thoáng cuûa vaán ñeà caàn nghieân cöùu:
 8. -8- DVNH laø gì vaø vì sao phaûi phaùt trieån DVNH khi neàn kinh teá VN hoäi nhaäp QT Thöïc traïng cuûa heä thoáng DVNHVN khi so saùnh vôùi caùc nöôùc phaùt trieån vaø tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa noù Ñònh höôùng ñeå phaùt trieån DVNH vaø caùc giaûi phaùp cuï theå Khi nghieân cöùu luaän vaên, phöông phaùp nghieân cöùu döõ lieäu thöù caáp ñöôïc vaän duïng ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng dòch vuï cuûa caùc NHVN trong caùc naêm qua cho ñeán hieän nay vaø so saùnh vôùi heä thoáng ngaân haøng cuûa caùc nöôùc phaùt trieån khaùc. Ngoaøi ra, luaän vaên coøn söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng, töùc ñöa ra ñònh höôùng vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng treân cô sôû ñaõ phaân tích thöïc traïng vaø nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi cuûa heä thoáng dòch vuï NHVN nhaèm ñaùnh giaù ñöôïc baûn chaát cuûa vaán ñeà ñang nghieân cöùu. 5. Noäi dung nghieân cöùu: Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, luaän vaên bao goàm 3 chöông. Chöông I seõ ñi saâu vaøo tìm hieåu theá naøo laø dòch vuï ngaân haøng, nhöõng dòch vuï truyeàn thoáng cuûa moät ngaân haøng nhö ñi vay vaø cho vay coù phaûi laø dòch vuï ngaân haøng khoâng.
 9. -9- Qua ñoù vieäc tìm hieåu lyù do vì sao phaûi phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng trong neàn kinh teá hoäi nhaäp quoác teá. Khi Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp WTO maø döï kieán laø cuoái naêm 2005, söï caïnh tranh seõ dieãn ra heát söùc khoác lieät trong ñoù lónh vöïc hoaït ñoäng ngaân haøng seõ chòu aûnh höôûng tröïc tieáp. Caùc NHVN haàu nhö chöa coù kinh nghieäm trong vieäc tieáp caän vôùi dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi khi heä thoáng ngaân haøng VN coøn heát söùc non treû (laâu ñôøi nhaát cuõng chæ 30 naêm) trong khi ñoù nhieàu ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ coù quaù trình phaùt trieån treân haøng traêm naêm qua. Nhaän daïng ñöôïc nhöõng thöïc traïng cuûa heä thoáng dòch vuï NHVN vaø tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa nhöõng baát caäp, yeáu keùm seõ ñöôïc trình baøy ôû Chöông II cuûa luaän vaên. Cuoái cuøng, ôû Chöông III luaän vaên seõ ñi saâu vaøo nghieân cöùu ñònh höôùng phaùt trieån cuûa heä thoáng dòch vuï NHVN vaø qua ñoù ñeà ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå nhaèm phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng VN nhaèm thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá vaø hoäi nhaäp quoác teá. 6. YÙ nghóa nghieân cöùu: Dòch vuï ngaân haøng heát söùc ña daïng, vôùi nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi thì dòch vuï ngaân haøng cuõng khoâng ngöøng caûi tieán veà chaát löôïng vaø phaùt trieån veà soá löôïng, neân khoâng theå giôùi haïn hay neâu cuï theå taát caû caùc dòch vuï maø ngaân haøng VN caàn phaûi thöïc hieän bôûi moâi tröôøng hoaït ñoäng, naêng löïc hoaït ñoäng cuûa moãi ngaân haøng laø khaùc nhau. Ñeà taøi nghieân cöùu caàn höôùng ñeán laø laøm theá naøo ñeå dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng trôû neân ña naêng vaø hieän ñaïi khi Vieät Nam hoäi nhaäp quoác teá.
 10. -10- CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG VAØ HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ TRONG LÓNH VÖÏC NGAÂN HAØNG 1.1. Khaùi nieäm veà dòch vuï ngaân haøng: Cho ñeán nay, ôû nöôùc ta vaãn chöa coù moät khaùi nieäm naøo ñöôïc neâu cuï theå veà dòch vuï ngaân haøng. Coù khoâng ít quan nieäm cho raèng dòch vuï ngaân haøng khoâng thuoäc phaïm vi kinh doanh tieàn teä vaø caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï ngaân haøng theo chöùc naêng cuûa moät trung gian taøi chính (huy ñoäng tieàn gôûi, cho vay…), chæ nhöõng hoaït ñoäng ngaân haøng khoâng thuoäc noäi dung treân môùi goïi laø dòch vuï ngaân haøng nhö dòch vuï chuyeån tieàn, thu hoä uûy thaùc, mua baùn hoä, moâi giôùi kinh doanh chöùng khoaùn … Moät soá khaùc laïi cho raèng taát caû hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng phuïc vuï cho khaùch haøng laø caù nhaân vaø doanh nghieäp ñeàu goïi laø dòch vuï ngaân haøng. Ngay caû Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn cuûa ngaân haøng hieän nay cuõng ñaõ coù söï phaân bieät dòch vuï ngaân haøng khoâng coù hoaït ñoäng töø tín duïng vaø caùc ngaân haøng thöông maïi khi coâng boá thoâng tin veà tyû leä thu dòch vuï treân toång thu nhaäp cuõng ñaõ bao haøm thu dòch vuï khoâng coù thu nhaäp töø tín duïng. Ñoái vôùi hoaït ñoäng huy ñoäng voán vaø cho vay, caùc ngaân haøng thöôøng traùnh neù söû duïng thuaät ngöõ “dòch vuï” maø thay vaøo ñoù laø cuïm töø “saûn phaåm”. Theo Luaät caùc toå chöùc tín duïng do NHNNVN ban haønh, dòch vuï ngaân haøng cuõng khoâng ñöôïc ñònh nghóa vaø giaûi thích cuï theå. Taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 7, ñieàu 20 thì hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng bao haøm caû ba noäi dung: nhaän tieàn gôûi, caáp tín duïng vaø cung öùng dòch vuï thanh toaùn, nhöng ñaâu laø kinh doanh tieàn teä vaø ñaâu laø dòch vuï ngaân haøng thì vaãn chöa ñöôïc phaân ñònh roõ raøng.
 11. -11- Nhö vaäy, dòch vuï ngaân haøng seõ ñöôïc hieåu theo hai nghóa: nghóa roäng vaø nghóa heïp. Theo nghóa roäng, lónh vöïc dòch vuï ngaân haøng laø toaøn boä hoaït ñoäng tieàn teä, tín duïng, thanh toaùn, ngoaïi hoái…cuûa heä thoáng ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng laø doanh nghieäp vaø caù nhaân (nhöng khoâng bao goàm hoaït ñoäng töï laøm cho mình cuûa caùc toå chöùc tín duïng). Quan nieäm naøy ñöôïc söû duïng ñeå xem xeùt lónh vöïc dòch vuï ngaân haøng trong cô caáu cuûa neàn kinh teá quoác daân cuûa moät quoác gia. Quan nieäm naøy phuø hôïp vôùi caùch phaân ngaønh dòch vuï ngaân haøng trong dòch vuï taøi chính cuûa WTO vaø cuûa Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø, cuõng nhö cuûa nhieàu nöôùc phaùt trieån treân Theá giôùi. Theo nghóa heïp, dòch vuï ngaân haøng chæ bao goàm nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi chöùc naêng truyeàn thoáng cuûa ñònh cheá taøi chính trung gian (huy ñoäng voán vaø cho vay). Quan nieäm naøy chæ neân duøng trong phaïm vi heïp, khi xem xeùt hoaït ñoäng cuûa moät ngaân haøng cuï theå ñeå xem caùc dòch vuï môùi, phaùt trieån nhö theá naøo, cô caáu ra sao trong hoaït ñoäng cuûa mình. Khi noùi lónh vöïc dòch vuï ngaân haøng ñoái vôùi neàn kinh teá, caùc nöôùc ñeàu quan nieäm dòch vuï ngaân haøng theo nghóa roäng. Trong thöïc teá, moät ngaân haøng baùn leû lôùn thöôøng coù treân 300 dòch vuï khaùc nhau cho khaùch haøng caù nhaân hay doanh nghieäp. Dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng hieän ñaïi vaø khoâng coù giôùi haïn khi neàn kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån, xaõ hoäi ngaøy caøng vaên minh vaø nhu caàu cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao vaø ña daïng. Theo Toå chöùc thöông maïi Theá Giôùi (WTO): moät dòch vuï taøi chính laø baát kyø dòch vuï naøo coù tính chaát taøi chính, ñöôïc moät nhaø cung caáp dòch vuï taøi chính cung caáp. Dòch vuï taøi chính bao goàm moïi dòch vuï baûo hieåm vaø dòch vuï lieân quan ñeán baûo hieåm, moïi dòch vuï ngaân haøng vaø dòch vuï taøi chính khaùc (ngoaïi tröø baûo hieåm). Nhö vaäy dòch vuï ngaân haøng laø moät boä phaän caáu thaønh neân dòch vuï taøi
 12. -12- chính vaø cuõng khoù phaân ñònh roõ ñaâu laø dòch vuï ngaân haøng vaø ñaâu laø dòch vuï taøi chính nhö : Nhaän tieàn gôûi - Taát caû caùc loaïi hình cho vay - Cho thueâ taøi chính - Dòch vuï thanh toaùn vaø chuyeån tieàn - Baûo laõnh vaø cam keát - Buoân baùn cho chính taøi khoaûn cuûa mình hoaëc cho taøi khoaûn cuûa ngöôøi tieâu - duøng hoaëc laø taïi sôû giao dòch, taïi thò tröôøng phi taäp trung hoaëc ôû caùc nôi khaùc caùc saûn phaåm sau: caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng tieàn teä, ngoaïi teä, caùc saûn phaåm phaùi sinh, tyû giaù vaø caùc coâng cuï laõi suaát, caùc chöùng khoaùn chuyeån nhöôïng ñöôïc, caùc coâng cuï mua baùn ñöôïc khaùc vaø caùc taøi saûn chính Tham döï vaøo taát caû caùc vaán ñeà lieân quan ñeán chöùng khoaùn, bao goàm nhaän - baûo laõnh vaø ñaàu tö nhö moät ñaïi lyù vaø cung caáp caùc dòch vuï coù lieân quan Moâi giôùi tieàn teä - Quaûn lyù taøi saûn - Caùc dòch vuï thanh toaùn ñoái vôùi taøi saûn chính - Caùc dòch vuï tö vaán vaø phuï trôï khaùc - Cung caáp vaø chuyeån thoâng tin taøi chính vaø xöû lyù caùc döõ lieäu taøi chính vaø - phaàn meàm lieân quan ñöôïc cung caáp bôûi caùc nhaø cung öùng dòch vuï taøi chính khaùc. Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam-Hoa Kyø vaø Hieäp ñònh khung ASEAN veà dòch vuï (AFAS) ñaõ ñöôïc kyù keát cuõng hieåu vaø phaân loaïi dòch vuï taøi chính (trong ñoù coù dòch vuï ngaân haøng) töông töï nhö WTO. Toùm laïi, dòch vuï ngaân haøng laø moät boä phaän cuûa dòch vuï taøi chính vaø caàn phaûi ñöôïc hieåu theo nghóa roäng nhö Luaän vaên ñaõ ñeà caäp ôû phaàn treân.
 13. -13- 1.2. Caùc loaïi dòch vuï ngaân haøng: Dòch vuï ngaân haøng laø moät boä phaän cuûa dòch vuï taøi chính neân dòch vuï ngaân haøng raát ña daïng. Vôùi nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi, dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng phaùt trieån keå caû veà maët löôïng vaø chaát, neân khoâng theå thoáng keâ heát toaøn boä caùc dòch vuï ngaân haøng. Maët khaùc vieäc aùp duïng töøng loaïi dòch vuï ngaân haøng coøn tuyø thuoäc vaøo naêng löïc, quy moâ… cuûa töøng ngaân haøng khaùc nhau vaø taäp quaùn, thoùi quen, caùch soáng, thu nhaäp cuûa ngöôøi daân nhöng cô baûn dòch vuï ngaân haøng bao goàm nhöõng loaïi dòch vuï nhö huy ñoäng tieàn gôûi, caáp tín duïng, dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ vaø caùc dòch vuï khaùc. 1.2.1. Huy ñoäng tieàn gôûi: Caùc NH thöïc hieän moät dòch vuï raát quan troïng ñoái vôùi taát caû caùc khu vöïc cuûa neàn kinh teá baèng caùch cung öùng nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc gôûi tieàn tieát kieäm cuûa daân chuùng baèng caùch ñöa ra nhöõng phöông thöùc deã daøng ñeå thöïc hieän caùc muïc ñích coù tính chaát xaõ hoäi. Ngöôøi gôûi tieàn tieát kieäm seõ ñöôïc höôûng moät laõi suaát ñöôïc aán ñònh treân toång soá tieàn gôûi vôùi möùc ñoä an toaøn vaø thanh khoaûn cao. Caùc loaïi hình tieàn gôûi phoå bieán: Tieàn gôûi thanh toaùn: Tieàn gôûi thanh toaùn cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi laø tieàn gôûi cuûa caù nhaân, cuûa caùc nhaø doanh nghieäp vaø nhieàu nöôùc treân theá giôùi chính phuû trung öông vaø ñòa phöông cuõng môû taøi khoaûn thanh toaùn taïi caùc ngaân haøng thöông maïi. Ñoái vôùi loaïi tieàn gôûi naøy, muïc ñích gôûi laø nhaèm ñaûm baûo an toaøn veà taøi saûn vaø thöïc hieän caùc khoaûn chi traû trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng. Ñoái vôùi phaàn lôùn caùc khaùch haøng, muïc ñích höôûng lôïi ñoái vôùi loaïi tieàn gôûi naøy chæ giöõ vai troø thöù yeáu. Taøi khoaûn ñöôïc söû duïng cho tieàn gôûi thanh toaùn ñöôïc goïi laø taøi khoaûn giao dòch hay coøn goïi laø taøi khoaûn cheque (seùc), vì phaàn lôùn caùc khoaûn giao dòch
 14. -14- khoâng qua taøi khoaûn naøy ñöôïc thöïc hieän baèng seùc, maëc duø ngaøy nay vieäc chuyeån tieàn qua maïng vaø theû thanh toaùn ñaõ trôû thaønh phoå bieán. Tieàn gôûi coù kyø haïn: Caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân coù thu nhaäp taïm thôøi chöa söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh coù theå gôûi vaøo ngaân haøng döôùi hình thöùc kyù thaùc coù kyø haïn. Theo nguyeân taéc ñoái vôùi loaïi tieàn gôûi naøy, ngöôøi gôûi chæ ñöôïc ruùt ra khi ñaùo haïn. Tuy nhieân treân thöïc teá do aùp löïc caïnh tranh maø caùc ngaân haøng thöôøng cho pheùp khaùch haøng ruùt ra tröôùc haïn vôùi ñieàu kieän laø ngöôøi gôûi khoâng ñöôïc traû laõi, hoaëc chæ höôûng laõi khoâng kyø haïn hoaëc phaûi chòu moät möùc phaït naøo ñoù. Tieàn gôûi ñònh kyø vôùi nhieàu loaïi kyø haïn khaùc nhau thoâng thöôøng bao goàm caùc loïai sau: 1tuaàn, 1thaùng, 2 thaùng … ñeán 36 thaùng. Khaùc vôùi tieàn gôûi thanh toaùn, tieàn gôûi ñònh kyø laø tieàn taïm thôøi chöa söû duïng cuûa doanh nghieäp, caù nhaân maø chuû yeáu laø caù nhaân. Vì vaäy muïc ñích gôûi tieàn vaøo ngaân haøng laø nhaèm tìm kieám lôïi töùc. Ñoái vôùi ngaân haøng tieàn gôûi ñònh kyø laø nguoàn voán oån ñònh trong kinh doanh, do ñoù laõi suaát maø caùc ngaân haøng chi traû cho loaïi tieàn gôûi naøy cao hôn laõi suaát chi traû cho tieàn gôûi thanh toaùn. Maët khaùc, ñeå khuyeán khích khaùch haøng gôûi tieàn theo kyø haïn daøi ngaân haøng thöôøng aùp duïng nguyeân taéc kyø haïn caøng daøi thì laõi suaát caøng cao. Hieän nay caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñang aùp duïng hai loaïi tieàn gôûi ñònh kyø laø: tieàn gôûi theo taøi khoaûn vaø tieàn gôûi ñònh kyø döôùi hình thöùc phaùt haønh kyø phieáu ngaân haøng. Ngoaøi ra caùc ngaân haøng thöông maïi cuûa caùc nöôùc phaùt trieån coøn huy ñoäng voán baèng caùch phaùt haønh moät loaïi giaáy nhaän nôï coù meänh giaù cao goïi laø chöùng chæ tieàn gôûi ñöôïc chuyeån nhöôïng. Tieàn gôûi tieát kieäm: Tieàn gôûi tieát kieäm ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi coù hai loaïi chính:
 15. -15- Loaïi 1: Tieàn gôûi tieát kieäm theo taøi khoaûn coù thoâng tri, töùc laø tieàn gôûi khoâng coù thôøi gian ñaùo haïn maø ngöôøi gôûi khi muoán ruùt ra phaûi baùo tröôùc cho ngaân haøng moät thôøi gian, tuy nhieân ngaøy nay caùc ngaân haøng thöôøng cho pheùp khaùch haøng ñöôïc ruùt tieàn tieát kieäm maø khoâng caàn baùo tröôùc. Loaïi 2: Tieàn gôûi tieát kieäm coù muïc ñích: ngöôøi gôûi kyù thaùc ôû ngaân haøng ñeå söû duïng vaøo moät muïc ñích nhaát ñònh nhö mua nhaø ôû, trang traõi chi phí hoïc taäp… Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi gôûi tieàn loaïi naøy ngaân haøng thöôøng caáp tín duïng ñeå buø ñaép theâm phaàn thieáu huït khi söû duïng theo muïc ñích cuûa tieàn gôûi tieát kieäm. Ñoái vôùi Vieät Nam tieàn gôûi tieát kieäm heát söùc ña daïng nhö tieàn gôûi khoâng kyø haïn; tieàn gôûi tieát kieäm coù muïc ñích (tieát kieäm an cö cuûa Ngaân haøng Ñoâng AÙ, tích luyõ thöôûng cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín); tieát kieäm coù laõi vaø coù thöôûng (tieát kieäm ngoaïi teä coù thöôûng cuûa Ngaân haøng AÙ Chaâu, cô hoäi vaøng cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín); tieát kieäm luyõ tieán …. 1.2.2. Caáp tín duïng Caáp tín duïng laø moät trong nhöõng nghieäp vuï quan troïng nhaát ñem laïi nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cho caùc NHTM, caáp tín duïng bao goàm nhöõng dòch vuï chuû yeáu nhö sau: 1.2.2.1. Cho vay: Tín duïng laø ñöôïc hieåu nhö laø moät giao dòch veà taøi saûn (tieàn hoaëc haøng hoaù) giöõa beân cho vay (ngaân haøng vaø caùc ñònh cheá taøi chính khaùc) vaø beân ñi vay (caù nhaân, doanh nghieäp vaø caùc chuû theå khaùc), trong ñoù beân cho vay chuyeån giao taøi saûn cho beân ñi vay söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh theo thoaû thuaän, beân ñi vay coù traùch nhieäm hoaøn traû voâ ñieàu kieän voán goác vaø laõi cho beân cho vay khi ñeán haïn thanh toaùn. Coù raát nhieàu caùch ñeå phaân loaïi cho vay:
 16. -16- Caên cöù vaøo muïc ñích cho vay, goàm coù: cho vay saûn xuaát kinh doanh; taøi trôï xuaát nhaäp khaåu; cho vay mua saém baát ñoäng saûn; cho vay mua saém xe oâ toâ; cho vay tieâu duøng; cho vay noâng nghieäp; cho vay goùp chôï; cho vay du hoïc. Caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay, goàm coù: cho vay ngaén haïn: döôùi 12 thaùng; cho vay trung haïn: töø 1 ñeán 5 naêm (moät soá nöôùc treân theá giôùi laø7 naêm), cho vay daøi haïn: treân 5 naêm (ñoái vôùi Vieät Nam), treân 7 naêm (ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi). Caên cöù vaøo möùc ñoä tín nhieäm, goàm coù: Cho vay coù ñaûm baûo: ngöôøi ñi vay phaûi coù taøi saûn ñeå theá chaáp hoaëc caàm - coá hoaëc ñöôïc beân thöù 3 baûo laõnh. Cho vay khoâng coù ñaûm baûo: ngöôøi ñi vay khoâng coù taøi saûn ñeå theá chaáp - hoaëc caàm coá hoaëc ñöôïc beân thöù 3 baûo laõnh maø chuû yeáu chæ döïa vaøo uy tín cuûa beân ñi vay. Loaïi hình naøy chæ aùp duïng ñoái vôùi khaùch haøng coù tình hình taøi chính laønh maïnh, coù khaû naêng taøi chính toát hoaëc nhöõng caù nhaân laøm vieäc ôû cô quan ñôn vò. Caên cöù vaøo phöông phaùp hoaøn traû, goàm coù: Cho vay traû goùp: voán vaø laõi traû haøng thaùng - Cho vay moùn: voán traû cuoái kyø, laõi traû haøng thaùng. - Cho vay hoaøn traû theo yeâu caàu: aùp duïng kyõ thuaät thaáu chi. - 1.2.2.2. Baûo laõnh ngaân haøng: Baûo laõnh ngaân haøng cuõng laø moät loaïi tín duïng ñöôïc aùp duïng phoå bieán, nhöng tín duïng döôùi daïng chöõ kyù, chöa phaùt sinh giao dòch veà taøi saûn (tieàn hoaëc haøng hoaù). Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän moät nghóa vuï cuûa khaùch haøng, ngaân haøng ñöùng ra baûo laõnh cho khaùch haøng baèng vieäc phaùt haønh caùc chöùng thö baûo laõnh. Chöùng thö baûo laõnh laø giaáy cam keát cuûa ngaân haøng seõ thöïc hieän nghóa vuï thay ngöôøi ñöôïc baûo laõnh neáu ngöôøi naøy khoâng thöïc hieän nghóa vuï.
 17. -17- Baûo laõnh ngaân haøng coù caùc loaïi thoâng duïng nhö sau: baûo laõnh döï thaàu; baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng; baûo laõnh mua haøng traû chaäm; baûo laõnh thanh toaùn; baûo laõnh thueá quan; baûo laõnh thanh toaùn khoaûn taïm öùng; baûo laõnh baûo haønh saûn phaåm; baûo laõnh vay voán…. 1.2.2.3. Cho thueâ taøi chính: Cho thueâ taøi chính laø moät giao dòch hôïp ñoàng giöõa hai chuû theå goàm beân chuû sôû höõu taøi saûn vaø beân söû duïng taøi saûn, trong ñoù beân chuû sôû höõu taøi saûn (beân cho thueâ) chuyeån giao taøi saûn cho beân ñi thueâ söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh vaø beân söû duïng taøi saûn phaûi thanh toaùn tieàn thueâ cho beân chuû sôû höõu taøi saûn. Cho thueâ taøi chính laø loaïi cho thueâ voán daøi haïn, beân thueâ khoâng ñöôïc huyû boû hôïp ñoàng. Beân ñi thueâ chòu traùch nhieäm baûo trì, ñoùng baûo hieåm vaø thueá taøi saûn. Phaàn lôùn caùc hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính, beân thueâ ñöôïc quyeàn gia haïn hôïp ñoàng hoaëc ñöôïc quyeàn mua ñöùt taøi saûn sau khi thôøi haïn hôïp ñoàng keát thuùc. Thöïc chaát cuûa cho thueâ taøi chính laø moät hình thöùc taøi trôï voán, trong ñoù theo yeâu caàu söû duïng cuûa beân ñi thueâ, beân cho thueâ tieán haønh mua taøi saûn vaø chuyeån giao cho beân ñi thueâ söû duïng. Caùc loaïi cho thueâ taøi chính: Taùi cho thueâ hay coøn goïi laø baùn vaø thueâ laïi, laø moät daïng ñaëc bieät cuûa - phöông thöùc cho thueâ coù söï tham gia cuûa hai beân. Cho thueâ hôïp taùc: beân cho thueâ ñaõ vay phaàn lôùn voán töø ngaân haøng ñeå mua - taøi saûn cho thueâ. Cho thueâ giaùp löng. - 1.2.2.4. Chieát khaáu: Ngaân haøng ñöôïc chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân vaø coù theå taùi chieát khaáu caùc thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi ngaân haøng khaùc.
 18. -18- 1.2.2.5. Bao thanh toaùn: Ñaây laø moät hình thöùc caáp tín duïng cuûa ngaân haøng cho beân baùn haøng thoâng qua vieäc mua laïi caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh töø vieäc mua, baùn haøng hoùa ñaõ ñöôïc beân baùn haøng vaø beân mua haøng thoaû thuaän trong hôïp ñoàng mua, baùn haøng. Bao thanh toaùn goàm caùc loaïi bao thanh toaùn noäi ñòa vaø bao thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. 1.2.3. Dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ: 1.2.3.1. Thanh toaùn noäi ñòa: Khaùch haøng coù theå söû duïng dòch vuï naøy ñeå thanh toaùn cho caùc nhaø cung caáp, caùc chuû nôï khaùc hoaëc duøng ñeå traû löông tröïc tieáp cho nhaân vieân qua taøi khoaûn cuûa hoï. Coù raát nhieàu phöông thöùc thanh toaùn qua heä thoáng ngaân haøng nhö: Thanh toaùn baèng uûy nhieäm thu - Thanh toaùn baèng uûy nhieäm chi - Thanh toaùn baèng theû - Chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi vaø maïng vi tính - Chuyeån tieàn ñieän töû EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of - Sales). 1.2.3.2. Thanh toaùn quoác teá: Quan heä thöông maïi quoác teá taát yeáu daãn ñeán naûy sinh nhöõng nghóa vuï tieàn teä giöõa caùc chuû theå ôû caùc quoác gia khaùc nhau. Vieäc thöïc hieän nhöõng nghóa vuï tieàn teä naøy laø thöïc hieän quan heä thanh toaùn quoác teá. Quan heä thanh toaùn quoác teá ñöôïc tieán haønh thoâng qua caùc phöông thöùc thanh toaùn. Ñeå phuø hôïp vôùi tính ña daïng vaø phong phuù cuûa moái quan heä thöông maïi vaø thanh toaùn quoác teá, ngöôøi ta ñaõ ñöa ra nhieàu phöông thöùc thanh toaùn khaùc nhau.
 19. -19- Chuyeån tieàn: Phöông thöùc chuyeån tieàn laø phöông thöùc thanh toaùn, trong ñoù moät khaùch haøng (ngöôøi traû tieàn) yeâu caàu ngaân haøng phuïc vuï mình chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh cho moät ngöôøi khaùc (ngöôøi höôûng lôïi) ôû moät ñòa ñieåm nhaát ñònh. Phöông thöùc chuyeån tieàn coù theå ñöôïc tieán haønh baèng hình thöùc chuyeån tieàn thö (M/T) hoaëc chuyeån tieàn baèng ñieän (T/T). Vieäc chuyeån tieàn ngaøy nay coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua heä thoáng SWIFT. Phöông thöùc chuyeån tieàn laø moät phöông thöùc ñôn giaûn, ngaân haøng chæ ñoùng vai troø trung gian neân ngöôøi baùn seõ gaëp ruûi ro neáu ngöôøi mua khoâng thöïc hieän thanh toaùn. Phöông thöùc nhôø thu: Phöông thöùc nhôø thu laø moät phöông thöùc thanh toaùn, trong ñoù ngöôøi baùn sau khi hoaøn thaønh nghóa vuï chuyeån giao haøng hoaù hoaëc cung öùng dòch vuï cho khaùch haøng, uûy thaùc cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn cuûa ngöôøi mua treân cô sôû hoái phieáu do ngöôøi baùn laäp ra. Caùc loaïi nhôø thu: nhôø thu phieáu trôn vaø nhôø thu keøm chöùng töø. Phöông thöùc tín duïng chöùng töø (Documentary Credits): Tín duïng chöùng töø laø phöông thöùc thanh toaùn quoác teá ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát hieän nay. Noù laø söï thoaû thuaän trong ñoù moät ngaân haøng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng cuûa mình (ngöôøi xin môû L/C) seõ traû tieàn cho ngöôøi thöù ba hoaëc traû cho baát cöù ngöôøi naøo theo leänh cuûa ngöôøi thöù ba hoaëc seõ traû, chaáp nhaän mua hoái phieáu do ngöôøi höôûng lôïi phaùt haønh; hoaëc cho pheùp moät ngaân haøng khaùc traû tieàn, chaáp nhaän hay mua hoái phieáu khi xuaát trình ñaày ñuû caùc chöùng töø ñaõ quy ñònh vaø moïi ñieàu kieän ñaët ra ñeàu thöïc hieän ñaày ñuû. Phöông thöùc tín duïng chöùng töø laø phöông thöùc ñöôïc söû duïng töông ñoái phoå bieán hieän nay.
 20. -20- 1.2.3.3. Dòch vuï thu chi hoä: Ngaân haøng thay maët khaùch haøng ñeå thöïc hieän nghieäp vuï thu hoä khaùch haøng tieàn töø ngöôøi mua haøng hoaù, dòch vuï… hoaëc chi traû hoä löông, chi traû tieàn cho ñoái taùc cuûa khaùch haøng. Dòch vuï thu chi hoä coù theå baèng tieàn maët hoaëc baèng phöông thöùc chuyeån khoaûn. 1.2.4. Caùc dòch vuï khaùc 1.2.4.1. Baûo quaûn an toaøn vaät coù giaù: Baûo quaûn an toaøn vaät coù giaù laø moät trong nhöõng dòch vuï laâu ñôøi nhaát ñöôïc caùc ngaân haøng thöông maïi thöïc hieän. Coâng vieäc baûo quaûn vaät coù giaù ñöôïc chia thaønh hai boä phaän khaùc nhau: Keùt saét baûo quaûn kyù thaùc: ñöôïc laäp ra ñeå cho khaùch haøng thueâ. Khaùch - haøng ñöôïc quyeàn kieåm tra taøi saûn coù giaù cuûa hoï vaøo baát kyø thôøi ñieåm naøo. Caùc ngaân haøng chæ ñôn thuaàn cung caáp kho baûo quaûn. Tröïc tieáp baûo quaûn caùc giaáy tôø coù giaù trò: ngaân haøng tröïc tieáp quaûn lyù nhö - moät ñaïi lyù ñoái vôùi khaùch haøng 1.2.4.2. Dòch vuï uûy thaùc: Ñaõ nhieàu naêm qua ngaân haøng ñaõ vaø ñang ñieàu haønh quaûn trò tình hình taøi chính, taøi saûn cuûa caùc caù nhaân vaø caùc coâng ty (vôùi khoaûn phí nhaát ñònh tuyø thuoäc vaøo ñaùnh giaù quy moâ taøi saûn vaø caùc hoaït ñoäng). Haàu heát caùc ngaân haøng ñeà xuaát thöïc hieän dòch vuï uûy thaùc caù nhaân daønh cho caùc caù nhaân vaø hoä gia ñình, dòch vuï uûy thaùc thöông maïi- daønh cho caùc doanh nghieäp. Thoâng qua boä phaän dòch vuï uûy thaùc caù nhaân, khaùch haøng coù theå ñeå daønh tieàn chi traû hoïc phí cho con caùi sau naøy baèng caùch chuyeån giao cho ngaân haøng khaû naêng ñieàu haønh vaø ñaàu tö nguoàn tieàn cuûa hoï trong khi hoï chöa caàn ñeán. Caùc ngaân haøng thöôøng ñoùng vai troø thöïc hieän di chuùc, ñieàu haønh taøi saûn cuûa khaùch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản