intTypePromotion=1

luận văn: Giá - chính sách giá trong kinh doanh lữ hành của công ty Du lịch - dịch vụ Tây Hồ (thực trạng và giải pháp thu hút khách)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
119
lượt xem
34
download

luận văn: Giá - chính sách giá trong kinh doanh lữ hành của công ty Du lịch - dịch vụ Tây Hồ (thực trạng và giải pháp thu hút khách)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, khi nói đến thuật ngữ "du lịch" thì mọi người đều biết, vì vậy Du lịch ra đời từ rất lâu đời khi nền kinh tế phát triển ngành Du lịch cũng phát triển theo. Du lịch có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Du lịch không những là sự giao lưu giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn hoá này với nền văn hoá khác mà còn là chiếc cấu nối đi tới hoà bình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Giá - chính sách giá trong kinh doanh lữ hành của công ty Du lịch - dịch vụ Tây Hồ (thực trạng và giải pháp thu hút khách)

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI “Giá - chính sách giá trong kinh doanh l hành c a công ty Du l ch - d ch v Tây H (th c tr ng và gi i pháp thu hút khách).” 1
 2. L I NÓI U Ngày nay, khi nói n thu t ng "du l ch" thì m i ngư i u bi t, vì v y Du l ch ra i t r t lâu i khi n n kinh t phát tri n ngành Du l ch cũng phát tri n theo. Du l ch có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t và xã h i. Du l ch không nh ng là s giao lưu gi a qu c gia này v i qu c gia khác, gi a n n văn hoá này v i n n văn hoá khác mà còn là chi c c u n i i t i hoà bình. Khi du l ch phát tri n m t vùng nào ó, m t qu c gia nào ó cũng có nghĩa r ng ó có n n chính tr n nh và thúc y kinh t phát tri n. Nhưng du l ch phát tri n t t, ngo i tr có n n chính tr n nh, m t n n văn hoá phong phú c s c ra, i u quan tr ng không kém ó là chính sách giá ư c s d ng như th nào? Trên th trư ng hi n nay, giá ã như ng ch cho ch t lư ng song không có nghĩa là nó không có vai trò gì trong quy t nh c a khách du l ch i v i m t th trư ng du l ch. Nhu c u và mong mu n c a khách du l ch có th c hi n ư c hay không hay nói cách khác nó có tr thành c n hay không i u ó ph thu c và kh năng thanh toán, và i u ngư i ta c n xem xét ó là giá c . nh giá s n ph m, d ch v là v n c c kỳ quan tr ng, có nh hư ng tr c ti p n kh năng tiêu th s n ph m n l i nhu n và do ó có nh hư ng n s t n t i và phát tri n c a công ty. Vì th trong quá trình kinh doanh không th nh giá m t cách ch quan tuỳ ti n và càng không th xu t phát t lòng mong mu n cũng vì lý do ó mà ph i v n d ng chính sách giá như th nào cho h p lý và thu ư c l i nhu n t i ưu cho công ty xu t phát t lý do mà tôi ã ch n tài "Giá - chính sách giá trong kinh doanh l hành c a công ty Du l ch - d ch v Tây H (th c tr ng và gi i pháp thu hút khách)". Vi c ch n tài này là nh m m c ích phân tích th c tr ng c a ho t ng kinh doanh và n i dung chính sách giá ã áp d ng, nh ng t n ng và m t vài bi n pháp ki n ngh nh m hoàn thi n nâng cao chính sách giá c a công ty trong nh ng năm t i. Phương pháp nghiên c u: Dùng phương pháp duy v t bi n ch ng, vi c thu th p thông tin t báo 2
 3. cáo hàng năm c a công ty, c a t ng b ph n trong công ty, c a t ng phòng ban trong công ty... ngoài ra còn tr c ti p quan sát theo dõi và ghi chép nh ng thông tin hàng ngày công ty. K t c u c a lu n văn: Chương I: T ng quan v giá và chính sách giá trong kinh doanh l hành. Chương II: Th c tr ng v chính sách giá trong kinh doanh l hành công ty Du l ch - d ch v Tây H . Chương III: Hoàn thi n chính sách giá trong kinh doanh l hành công ty Du l ch - d ch v Tây H . 3
 4. CHƯƠNG I T NG QUAN V GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG KINH DOANH L HÀNH 1. M T S V N CƠ B N V DU L CH VÀ KINH DOANH L HÀNH 1.1 Khái ni m v du l ch 1.1.1 Khái ni m Du l ch th c s m i tr thành m t ngành công nghi p không khói m t s nư c ang phát tri n trong vòng 30 năm tr l i ây. Theo nh n nh c a các nhà kinh t trên th gi i, du l ch là m t ngành "k ngh " có t c phát tri n m nh hơn c ngay t nh ng năm u c a th p k 40 khi chi n tranh th gi i th hai chưa k t thúc. Vào năm 1950, c th gi i m i có 25 tri u ngư i i du l ch thì n 1980 con s này ã lên t i 285 tri u (g p 11 l n) và trong năm 1996 s lư ng ngư i i du l ch lên t i 592 tri u, năm 1997 v a qua có 613 tri u lư t khách qu c t và doanh thu là 448 t USD. Theo t ch c du l ch th gi i (WTO) n năm 2000 có 673 tri u ngư i i du l ch và n năm 2010 là 1 t ngư i. Do s phát tri n kinh t cùng v i s gia tăng c a dân s và s phát tri n nhanh chóng c a giao thông v n t i, du l ch ngày càng phát tri n m nh m . Do ph m vi và góc nghiên c u a d ng, cho nên khái ni m v du l ch ư c c p r t khác nhau. - Theo nh nghĩa c a nhà kinh t Kens: "Du l ch là hi n tư ng nh ng ngư i ch khác ngoài ch thư ng xuyên i n b ng phương ti n giao thông và s d ng các xí nghi p du l ch". - Theo nh nghĩa c a hai nhà kinh t Hunsker và Kraff: "Du l ch là t p h p các m i quan h và hi n tư ng phát sinh trong nh ng cu c hành trình và lưu trú c a nh ng ngư i ngoài a phương, n u như vi c lưu trú ó không tr thành lưu trú thư ng xuyên và không có ho t ng ki m l i". 4
 5. - nh nghĩa Bách khoa v Du l ch (Vi n hàn lâm) "Du l ch là t p h p các ho t ng tích c c c a con ngư i nh m th c hi n m t d ng hành trình là m t công nghi p liên k t nh m tho mãn các nhu c u c a khách du l ch, du l ch là m t cu c hành trình mà m t bên là ngư i kh i hành v i m c ích ã ư c ch n trư c và m t bên là nh ng công c làm tho mãn nhu c u c a h ". - nh nghĩa trư ng i h c Praha (C ng hoà Séc) "Du l ch là t ng h p các ho t ng k thu t kinh t và t ch c liên quan n cu c hành trình c a con ngư i mà vi c lưu trú c a h ngoài nơi thư ng xuyên v i nhi u m c ích khác nhau, ngo i tr m c ích hành ngh và thăm vi ng có tính ch t nh kỳ". - nh nghĩa c a Michael Coltman (M ) "Du l ch là s k t h p v i tương tác c a 4 nhóm nhân t trong quá trình ph c v du khách: Du kh ch Cơ quan cung ng d ch v C u Cung Du l ch Ch nh quy n Dõn cư s t i a phương 1.1.2. C u v du l ch: - Khái ni m v c u nói chung và c u du l ch nói riêng: + C u hàng hoá là s lư ng hàng hoá mà ngư i mua mu n em ra kh i th trư ng tương ng v i các m c giá nh t nh xét trên m t ơn v th i gian và m t th trư ng nh t nh. + C u v du l ch: Nhu c u trong du l ch ư c hình thành trên cơ s 5
 6. nhu c u t nhiên và nhu c u có kh năng thanh toán c a con ngư i. "Nhu c u là c m giác thi u h t m t cái gì ó mà con ngư i c m nh n ư c". Nhu c u trong du l ch là m t nhu c u c bi t là s c n thi t t m ng ng cu c s ng hàng ngày n v i khung c nh m i c a môi trư ng thiên nhiên, s c n thi t ph i gi i phóng h ra kh i cu c s ng hàng ngay căng th ng n ào, kh i s ô nhi m môi trư ng ngh ngơi gi i trí ph c h i s c kh e, gi i to s nhàm chán và tăng cư ng hi u bi t c a m i cá nhân. V y c u trong du l ch là nhu c u du l ch có kh năng thanh toán. - c i m c a c u trong du l ch + C u trong du l ch là cái ch y u v d ch v : Theo th ng kê cho th y trung bình 2/3 cho t i 3/4 chi phí cho các chuy n i là chi phí v d ch v . Trong ó nh ng d ch v ph c v cho nh ng nhu c u c n thi t y u c a con ngư i như d ch v v n chuy n, ăn u ng lưu trú chi m m t t tr ng l n c bi t là chi phí cho d ch v ng (khách s n). + C u trong du l ch có tính phân tán: Do s n ph m d ch v trong du l ch t o ra tho mãn nhu c u chơi gi i trí và hi u bi t c a con ngư i. ây là nh ng nhu c u có t t c m i cá nhân. Chính vì v y mà nh ng s n ph m d ch v này có s c thu hút l n i v i m i t ng l p dân cư m i l a tu i trên trái t, nó không phân bi t k giàu ngư i nghèo chính vì v y gây nên s phân tán trong nhu c u du l ch. Nó phân tán v m t a lý. Nhu c u du l ch không c nh m t qu c gia mà nó bao trùm lên toàn th gi i t t c nh ng nơi nào có con ngư i. ây là m t i u khó khăn cho các Công ty l hành là làm th nào thu hút ư c nhu c u v phía mình. Tuy nhiên t ng m c khác nhau thì nhu c u có kh năng thanh toán cũng có m t tính t p trung tương i. c bi t v i nhu c u có kh năng thanh toán cao. Thông thư ng, nh ng nhu c u này thư ng t p trung nhi u hơn nh ng nơi, nh ng khu v c có n n kinh t và văn hoá xã h i phát tri n. + C u trong du l ch d thay i C u trong du l ch d thay i hay d d ch chuy n t lo i s n ph m d ch v này sang m t lo i s n ph m d ch v khác. Ví d : cùng i du l ch bi n nhưng du khách có th thay i t vi c t m bi n b ng cách trò chơi th thao dư i bi n, du l ch thám hi m bi n. Ho c ngay trong cùng ý nh 6
 7. i du l ch thì du khách có th thay i du l ch ngh bi n b ng du l ch ngh núi. M t khác, do c tính c a s n ph m d ch v trong du l ch r t a d ng v hình th c và ch ng lo i. Hơn n a, có m t c tính quy t nh là cùng v i m t s ti n nh t nh du khách có quá nhi u hàng hoá và d ch v l a ch n mà nh ng hàng hoá và d ch v này v n em l i cho du khách nh ng c m giác thoái mái như nhau. ây chính là s khác bi t l n c a s n ph m và d ch v trong du l ch i v i s n ph m và d ch v c a hàng hoá thông thư ng, ây cũng chính là i u thúc y nh hư ng t i tính d thay i c a c u trong du l ch. Ngoài nh ng nguyên nhân trên ây tính d thay i c a c u trong du l ch còn là k t qu tác ng c a các nhân t như: i u ki n t nhiên, mùa v và tâm lý c a khách du l ch. Nhưng ây cũng ph i th y r ng trong i u ki n và xu hư ng như hi n nay khi thu nh p c a các t ng l p dân cư trong xã h i ngày càng tăng lên thì tính d thay i trong c u du l ch gi m xu ng vì khi ó nhu c u i du l ch s ư c áp ng nhi u hơn và thu c tính tâm lý nhàm chán v i nh ng gì l p i l p l i c a con ngư i cùng v i s phát tri n c a nh ng th lo i nh ng s n ph m và d ch v m i trong du l ch th p hơn nhu c u và kh năng thanh toán v du l ch. ây là nh ng nguyên nhân cơ b n làm gi m tính thay i trong c u v du l ch. + C u trong du l ch mang tính chu kỳ Tính chu kỳ c a c u v du l ch i v i m t vài lo i s n ph m d ch v nào ó m nh hơn nhi u l n so v i tính th i ph m d ch v nào ó m nh hơn nhi u l n so v i tính th i v c a c u v m t hàng hoá c th . c i m này ư c hình thành do tác ng c a nhi u nhân t trong ó nhân t t nhiên chi m m t tác ng l n quan tr ng. hi u rõ hơn v v n này chúng ta xét m t ví d sau: Trong m t năm t i nh ng khu v c ngh bi n khu v c phía B c nư c ta ch có khách vào mùa hè còn nh ng tháng còn l i h u như không có. i u này th t d hi u vì ch vào mùa nóng thì ngư i ta m i t m bi n ư c khi ó c u v du l ch ngh bi n m i xu t hi n. Hơn n a, do tính vô hình c a s n ph m du l ch l i tăng thêm tính chu kỳ này. Du khách không th mua m t tour du l ch ngh bi n vào tháng 1 sau ó dành t i tháng 8 m i mang ra tiêu dùng. S n ph m du l ch không th c t tr ư c gi ng như các s n ph m hàng hoá thông thư ng 7
 8. khác, do ó không có h th ng kho tàng b n bãi t o nên tính chu kỳ c a c u trong du l ch. + C u trong du l ch có kh năng t tho mãn ây là m t v n khá quan tr ng trong c u v du l ch. V n này ư c xác nh trên kh năng t t ch c các chương trình du l ch c a du khách. Khi có nhu c u i du l ch và có kh năng thanh toán du khách có th t t ch c chuy n i cho mình, h không ph i mua chương trình du l ch c a b t kỳ m t công ty du l ch nào c mà h t l p ra chương trình du l ch cho chính h . V i cách th c này du khách s áp ng t i a nhu c u c a mình v tuy n a i m du l ch, phương ti n v n chuy n và c bi t có th ti t ki m t i a chi phí cho chuy n i. Th nhưng m t th c t cho th y v i ki n th c, kinh nghi m và m i quan h c a m i ngư i không cho phép h làm ư c m t chương trình hoàn thi n cho mình c biêt là t ch c cho m t nhóm ông ngư i cùng i. Trong chuy n i du khách s g p r t nhi u b t tr c có th x y ra. Nh t là t ch c các chương trình t i nh ng vùng mà du khách chưa t chân t i. Du khách chưa có y nh ng thông tin ph c v cho chuy n hành trình. Ngoài tính th i v trong du l ch gây ra không ít khó khăn cho du khách. Khi ó nh ng chuy n i do du khách t l p ra tính hoàn thi n s gi m t i t c là ch t lư ng c a chương trình b gi m. Du khách s không c m th y tho mãn v i chuy n i. Chính vì i u ó mà du khách có mong mu n ó là ư c i du l ch theo chương trình du l ch mà các công ty, các hãng l hành du l ch bán theo giá tr n gói, và i u này thu c ph m vi kinh doanh c a các hãng l hành. + Tính àn h i c a c u Không như i v i các s n ph m khác: Nhu c u i v i s n ph m d ch v trong du l ch có m t s àn h i gi a kh i lư ng du khách v i giá c r t ph c t p do nhu c u trong du l ch ph thu c vào nhi u c tính tâm lý, văn hoá truy n th ng c a du khách c bi t là tính th i v trong du l ch. Các nhân t ó tác ng t i kh năng àn h i c a c u. i v i m i ch ng lo i s n ph m d ch v nh t nh ví d như du l ch leo núi, ngh bi n... thì kh năng àn h i c a c u r t l n. Do trong cùng m t ch ng lo i có r t nhi u s n ph m, d ch v tương t nhau vô cùng có 8
 9. tính h p d n như nhau. Do ó m t s thay i nh nh t trong giá cũng d n t i m t s thay i l n v kh i lư ng du khách ó là m t tác ng c a l i ích v t ch t. Tuy v y nhưng tính àn h i c a m t ch ng lo i s n ph m l i thay i r t l n theo th i v c a s n ph m ó. Ngoài th i v tính àn h i r t l n trong th i v tính h i r t nh th m chí vào chính v có th g i là c u không có giãn. Ngoài ra tính àn h i c a c u còn ph thu c vào c tính c a ngư i tiêu dùng và m i quan h gi a giá c và ch t lư ng. Có nh ng ngư i không c n d ch v có ch t lư ng cao, giá t mà h thích nh ng d ch v có ch t lư ng th p hơn nhưng giá r . ây là i u làm cho các công ty l hành ph i chú ý. Không ph i lúc nào, c ch t lư ng cao, giá t là có th thu hút ư c khách mà ph i tuỳ theo t ng i tư ng khách mà ưa ra các m c giá ch t lư ng và giá c phù h p v i yêu c u c a h . ó là cách nh giá s n ph m c a công ty mà tuỳ thu c vào ó doanh thu c a công ty tăng ho c gi m. Trong quá trình i du l ch áp ng ư c y nhu c u c a khách thì òi h i ph i k t h p nhi u b ph n v i nhau như: v n chuy n, v lưu trú, ăn u ng, vui chơi, gi i trí... Do ó c u v du l ch có tính t ng h p. Nó òi h i có s ph i h p ch t ch c a các nhà cung c p m i có th áp ng tương i y nhu c u trong du l ch. Quá trình bi n i mong mu n i du l ch n c u v du l ch (có kh năng thanh toán) ó là c m t quá trình h t s c ph c t p. thúc y quá trình này là nhi m v c a các doanh nghi p kinh doanh du l ch h làm gì và làm như th nào áp ng nhu c u ó. - nhu c u ó ư c áp ng thì ph i nghiêm túc và tìm hi u k xu hư ng phát tri n c a c u du l ch. T ó có bi n pháp h u hi u thu hút nh m t m c tiêu c a công ty. - Xu hư ng phát tri n c a công ty + Du l ch ngày càng ư c kh ng nh là m t hi n tư ng kinh t xã h i ph bi n b i các nguyên nhân sau: * i s ng ngư i dân ngày càng cao, càng ư c c i thi n hơn, m t khác, trong môi trư ng i công nghi p gây ra ô nhi m thì s c kh e con ngư i ngày càng suy gi m nhu c u v du l ch càng tăng. * Phương ti n v n chuy n ư c hoàn thi n nh t là v n chuy n khách 9
 10. b ng ư ng hàng không v i các ch ng lo i máy bay ngày càng hi n i v i các thuy n bay trên bi n v i v n t c 100 h i lý/ gi . Du khách có th i n nh ng nơi xa hơn mà v n có nhi u th i gian dành cho tham quan ngh dư ng và ph c h i s c kh e. * i u ki n hoà bình ngày càng n nh òi h i các qu c gia m r ng giao lưu kinh t . M i quan h v xã h i và kinh t gi a các nư c ư c m r ng hơn. Do ó du l ch có i u ki n phát tri n hơn. Nói chung nhu c u và kh năng do du l ch ngày m t tăng c v s lư ng và ch t lư ng. + S thay i v hư ng và v phân b c a lu ng khách Du l ch qu c t . Trư c ây, ngu n khách du l ch qu c t ch y u t p trung vào a Trung H i, Bi n en, V nh Caribe v mùa hè. Còn v mùa ông, thì t p trung vùng núi châu Âu như dãy Anpơ... Ngày nay, nhu c u du l ch thay i h mong mu n tìm hi u và phát tri n nh ng i u m i m vùng châu á- Thái Bình Dương. S phân b c a lu ng khách Du l ch qu c t có s thay i rõ r t t tr ng khách du l ch n châu Âu và châu M là hai khu v c có v trí quan tr ng nh t c a n n du l ch th gi i có xu hư ng gi m rõ nét trong 30 năm g n ây. (1960-1990) gi m t 96,7% xu ng 83,5%. Ngư c l i vùng Châu á - Thái Bình Dương t l ó tăng lên rõ r t t 0,98% lên 10, 94%. + Có s thay i trong cơ c u chi tiêu c a khách du l ch. Nh ng năm trư c ây, t tr ng chi tiêu c a khách du l ch dành cho các d ch v cơ b n/ d ch v b sung (vui chơi, gi i trí) = 7/3 song cho n nay t tr ng ó là 3/7. Khách t p trung vào các d ch v vui chơi gi i trí nhi u hơn. + Khách du l ch ch s d ng m t ph n d ch v c a các t ch c kinh doanh du l ch nhi u khi h không mua các chương trình du l ch ho c là các chương trình tr n gói nh t là khách du l ch vì h ư c t do n u như h i và ph n trăm tr n gói ư c gi m giá nhưng b các i lý ăn ch n do ó t ng giá trong d ch v tr n gói l n hơn bán l . Do ó h thi t thòi và nhu c u v chương trình tr n gói gi m. + S hình thành ba thành ph n khách trên th trư ng th gi i. ó là khách du l ch thanh niên, trong tu i lao ng tích c c, cao tu i. Xu hư ng hình thành 3 thành ph n khách du l ch thì lo i 1 và 3 ph i 10
 11. có chính sách giá h p lý thu hút h . 1.2. Khái ni m v kinh doanh du l ch 1.2.1. Khái ni m Kinh doanh du l ch là ho t ng s n xu t và bán cho khách du l ch các d ch v và hàng hoá c a nh ng doanh nghi p du l ch ( m b o vi c i l i, lưu trú, ăn u ng, gi i trí... cho khách du l ch) m b o l i ích cho qu c gia và l i nhu n cho t ch c ó. Như v y kinh doanh du l ch bao g m kinh doanh nh ng hàng hoá và d ch v áp ng nhu c u c a khách du l ch như vui chơi, gi i trí, hàng lưu ni m, d ch v v n chuy n, hư ng d n, lưu trú, ăn u ng... Căn c vào vi c tho mãn các nhu c u c a khách du l ch trong quá trình du l ch có 3 lo i. Kinh doanh lưu trú, kinh doanh d ch v b sung vào kinh doanh l hành. Có hai cách nhìn nh n v khái ni m kinh doanh l hành: - Theo nghĩa r ng ta có th hi u l hành v i du l ch là m t nghĩa là nói n l hành du l ch là nói n các ho t ng i l i và các ho t ng khác có liên quan n các chuy n i v i m c ích du l ch. Do v y, ây khái ni m kinh doanh l hành ng nh t v i kinh doanh du l ch (thư ng ph bi n các nư c B c M ) - Theo nghĩa h p thì ho t ng l hành ư c hi u là nh ng ho t ng t ch c các chương trình tr n gói. Theo nh nghĩa c a t ng c c du l ch Vi t Nam, "Kinh doanh l hành là vi c th c hi n các ho t ng nghiên c u th trư ng thi t l p các chương trình này tr c ti p hay gián ti p thông qua các trung gian và t ch c chương trình hư ng d n du l ch. 1.2.2. Cung trong du l ch - Khái ni m: "Cung trong du l ch là kh năng cung c p các hàng hoá và d ch v nh m áp ng các nhu c u trong du l ch. Nó bao g m toàn b hàng hoá và d ch v ư c ưa ra th trư ng trong m t th i gian nh t nh". - Cung du l ch là m t ph n c a cung hàng hoá do ó nó ch u tác ng c a các y u t như cung hàng hoá song có khác bi t sau: 11
 12. + Cung trong du l ch ch y u là cung v du l ch: Trong n n kinh t hàng hoá khi xu t hi n nhu c u thì t t y u ph i có cung áp ng nhu c u . ây là 2 m t c a m t v n mua bán và trao i hàng hoá, d ch v chúng luôn i cùng v i nhau tác ng t i nhau. Nhi u nơi nhi u lúc cung là g i m nhu c u ti m năng. i v i cung trong du l ch cũng như cung c a hàng hoá nói chung ch u tác ng c a nh ng y u t : công ngh , giá c c a các y u t s n xu t (thay th ) s lư ng ngư i bán, s mong ch . Tuy v y, trong du l ch cung cũng có m t vài i m riêng bi t như sau: + Cung trong du l ch ch y u là cung v d ch v : ây là nh ng c i m riêng bi t c a du l ch. c i m này b t ngu n t c i m c a các hàng hoá du l ch ch y u là d ch v . Do c u trong du l ch r t ph c t p và a d ng nên cung trong du l ch cũng ph i bao g m s ph i h p c a nhi u ngành và nhi u lĩnh v c t giao thông v n t i, bưu chính vi n thông, xây d ng... i u này th hi n tính khác bi t cao gi a các y u t c u thành s n ph m d ch v trong du l ch c bi t là chương trình trong du l ch. + Cung trong du l ch mang tính c nh và th ng Cung trong du l ch không t n ư c v i c u như h u h t các s n ph m hàng hoá khác. Nó ch có th nơi, tài nguyên du l ch Trung Qu c n u mu n xem ngư i nơi khác không th mang v xem ư c mà ph i n t n nơi xem. Do ó cung trong du l ch là c nh. Nó ch ư c s d ng khi du khách n nơi và tiêu th nó t c là xem xét nó ch không ch ng mang n cung c p như các hàng hoá hay d ch v khác. + Cung trong du l ch ch u nh hư ng l n b i tài nguyên du l ch c v không gian và th i gian. Như chúng ta ã bi t cung trong du l ch ư c t o ra b i nh ng y u t cơ b n là: Tài nguyên du l ch và cơ s v t ch t k thu t ph c v du l ch. Nhưng s n ph m và d ch v t i i m du l ch ph i phù h p v i tài nguyên du l ch t i nơi ó. Ví d : t i m t i m du l ch ngh núi không th ưa ra các d ch v cho thuê phao bơi... mà ph i là các d ch v săn b n leo núi. Hơn n a nh ng cơ s v t ch t k thu t ph c v du l ch t i i m du l ch ph i phù h p v i tài nguyên du l ch t i nơi ó. Ví d : t i m t bãi ch có th kinh doanh v t m bi n m t ngày không th xây d ng ó nh ng 12
 13. kh ch s n v i t ng s phòng quá cao, như th không thích h p. N u như ch bi t khai thác tài nguyên mà không bi t c i t o gi gìn thì cho dù ó là tài nguyên thiên nhiên hay nhân t o nó cũng s b ki t qu . Các nhà cung c p du l ch ph i nhìn vào ti m năng, kh năng c a tài nguyên và ph i có chương trình tôn t o, b o v nó. + Cung trong du l ch r t khó t o ra nh ng s n ph m và d ch v m i nó òi h i nhi u th i gian, v n cũng như các y u t liên quan khác. Như ã bi t các s n ph m và d ch v trong du l ch ra i áp ng nhu c u cao c p c a con ngư i chính vì i u ó mà nh ng s n ph m và d ch v du l ch bao g m nh ng s n ph m có ch t lư ng cao và hi n i, i u này ph i nhi u v n, s n ph m và d ch v trong du l ch là s c u thành h t s c ph c t p c a nhi u s n ph m và d ch v khác. Do v y, nó òi h i ph i có th i gian nghiên c u th trư ng và kh năng áp ng. Ngoài ra có m t s n ph m, d ch v có ch t lư ng nó còn ph thu c nhi u vào cơ s h t ng c a t nư c, nó òi h i ph i có th i gian và kh i lư ng v n l n, do ó khó t o s n ph m m i hay trong ng n h n cung du l ch ít àn h i. ưa ra ư c chương trình thu hút nhi u khách òi h i ph i nghiên c u k v cung và c u. Cung và c u có liên quan n vi c nh giá trong các chương trình du l ch. Quan h cung và c u có liên quan n vai trò c a các công ty l hành du l ch t ó ưa ra chính sách giá h p lý cho các chương trình du l ch. 1.3. Quan h cung c u du l ch và vai trò c a các công ty l hành S t n t i c a các công ty l hành là m t t t y u khách quan. Nói như v y là vì ch có các công ty l hành m i gi i quy t ư c tính ph c t p và tính mâu thu n trong m i quan h cung c u du l ch. Tính ph c t p và tính mâu thu n này th hi n các i m sau ây: - Cung du l ch mang tính ch t c nh, không th di chuy n còn c u du l ch thì phân tán kh p m i nơi. Th hi n các tài nguyên du l ch, ph n l n các nhà cung c p s n ph m du l ch như: khách s n, nhà hàng, vui chơi gi i trí. Không th c ng hi n nh ng giá tr c a mình n t n nơi c a khách du l ch. có ư c nh ng giá tr nói trên thì khách du l ch ph i r i kh i nơi thư ng xuyên c a mình n v i tài nguyên, n v i s n ph m du l ch c a nhà cung c p. Mu n t n t i ư c bu c nhà cung c p s n ph m 13
 14. du l ch b ng m i cách thu hút khách n v i cơ s c a mình t ó trong du l ch ch có dòng chuy n ng 1 chi u c a c u n v i cung. Không có dòng chuy n ng ngư c chi u như các ho t ng kinh doanh khác. gi i quy t mâu thu n này òi h i ph i có các công ty l hành ng ra ch p n i cung và c u. + C u du l ch mang tính t ng h p trong khi ó m i m t nhà cung c p s n ph m du l ch ch có th áp ng ư c m t trong m t vài n i dung c a c u. Tính c l p c a các thành ph m trong cung du l ch gây không ít khó khăn cho khách trong vi c t s p x p b trí các ho t ng có m t chuy n i như ý mu n có h và gi i quy t mâu thu n này òi h i ph i có các công ty l hành. + Các nhà cung c p s n ph m du l ch g p nhi u khó khăn trong vi c qu ng bá s n ph m c amình. Trong khi ó, khách du l ch không có th i gian và khó khăn trong vi c tìm ki m thông tin và kh năng t t ch c các chuy n i du l ch v i ch t lư ng cao phù h p v i mong mu n c a h . Do ó công ty l hành ra i. Sau ây ta xét n vai trò c a công ty l hành. T t c các cơ s nói trên ch ra r ng c n có m t tác nhân trung gian làm nhi m v liên k t gi a cung và c u trong du l ch. Tác nhân ó chính là các công ty l hành du l ch. Là nh ng ngư i th c hi n các ho t ng kinh doanh l hành. th c hi n ư c vai trò liên k t này òi h i các công ty l hành có nhi m v th c hi n các ho t ng sau ây: - T ch c các ho t ng trung gian và tiêu th s n ph m c a các nhà cung c p s n ph m du l ch t ó rút ng n kho ng cách gi a khách du l ch và nhà cung c p s n ph m du l ch. Do ó không m t nhi u th i gian và ti n b c cho vi c thu th p thông tin làm cho giá thành gi m. - T ch c các chương trình du l ch tr n gói. Các chương trình du l ch tr n gói này nh m liên k t s n ph m du l ch mang tính ơn l như: v n chuy n, lưu trú, tham quan vui chơi gi i trí... thành m t s n ph m th ng nh t. Do ư c ưu ãi c a các nhà cung c p do ó chương trình thư ng gi m giá hơn so v i i l . - i v i công ty l hành du l ch l n v i h th ng cơ s v t ch t k thu t phong phú t các công ty hàng không t i các chu i khách s n, h 14
 15. th ng ngân hàng... Nh m m b o t t c các nhu c u c a khách t khâu u tiên n khâu cu i cùng trong quá trình th c hi n chuy n i. Do ó chi phí cho m t chuy n i s gi m. T ó ta th y r ng các công ty l hành làm l i cho c khách du l ch (c u) và nhà cung c p (cung), làm cho m i quan h cung c u cùng khăng khít hơn. Nhưng các chương trình tr n gói do công ty l hành làm ra có thu hút khách du l ch không? và t ó ph i có chính sách giá h p lý cho mình. V y chính sách giá là gì? 2. GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ TRONG DU L CH 2.1. Khái ni m v giá Mu n kinh doanh ph i có thông tin c a th trư ng. Thông tin v giá là thông tin u tiên, quan tr ng nh t mà m i ngư i kinh doanh ph i tìm bi t vì không có thông tin này, không có cơ s ra quy t nh kinh doanh c a công ty. V y giá là gì? - Theo khái ni m c i n: "Giá là bi u hi n b ng ti n c a giá tr hàng hoá". Khái ni m này l t t ư c b n ch t c a ph m trù giá c . - Theo khái ni m v giá g n v i hành vi trao i hay th trư ng "Giá là m t tương quan trao i trên th trư ng gi a 1 bên là hàng hoá v i 1 bên là ti n t ". - Khái ni m v giá trong du l ch Trong kinh doanh l hành: "Giá thành c a chương trình du l ch là toàn b nh ng chi phí tr c ti p mà công ty l hành ph i chi tr ti n hành th c hi n m t chương trình du l ch nào ó". Giá thành c a m t chương trình du l ch là xác nh cho m t khách du l ch cũng ph thu c vào s lư ng khách du l ch trong oàn. Vì v y, ngư i ta nhóm toàn b chi phí vào 2 lo i cơ b n. + Chi phí bi n i là chi phí tính cho m t khách du l ch. Nó bao g m chi phí c a t t c các lo i d ch v và hàng hoá mà ơn giá c a m i lo i này quy nh cho t ng khách. Các chi phí này thông thư ng g n li n tr c ti p v i s tiêu dùng riêng bi t c a t ng khách. + Chi phí c nh: là chi phí tính cho c oàn khách, lo i này bao 15
 16. g m t t c các chi phí c a các lo i hàng hoá và d ch v mà ơn giá c a chúng ư c xác nh cho c oàn khách. Nhóm chi phí này thư ng là các chi phí mà m i thành viên trong oàn u tiêu dùng chung, không bóc tách ư c cho t ng thành viên. Có nhi u lo i giá trong kinh doanh l hành. - Giá tr n gói: Giá bao g m h u h t các lo i d ch v và hàng hoá phát sinh trong quá trình i du l ch. ây là hình th c ch y u c u các chương trình du l ch do các công ty l hành t ch c. - Giá cơ b n: Bao g m giá c a m t s d ch v ch y u trong chuy n i. - M c giá t ch n: Khách du l ch tuỳ ý l a ch n các c p ph c v khác nhau v i các m c giá khác nhau. C p ch t lư ng ph thu c vào th h ng c a s n ph m lưu trú và th h ng c a các s n ph m lưu trú và th h ng c a các s n ph m v n chuy n và ch t lư ng c a b n thân hàng hoá c th . M c giá t ch n này ít ư c l a ch n vì nó r t ph c t p cho công tác t ch c i v i m t chương trình du l ch. 2.2. Chính sách giá: Giá c gi m t vai trò thi t y u trong Marketing - Mix và dù trong n n kinh t phát tri n c a th gi i c nh tranh v giá ã như ng ch cho c nh tranh v ch t lư ng. Nhưng các quy t nh v giá là quan tr ng trong vi c xác nh giá tr cho khách hàng và gi vai trò trong vi c t o d ng m t hình nh c a d ch v và cũng b i vì vi c nh giá thu hút doanh l i trong kinh doanh. Vi c áp d ng chính sách giá trong các cơ s s n xu t kinh doanh ưa n cho cơ s nh ng i u ki n m i, nh ng nhân t m i m r ng th trư ng n v i s n ph m c a mình. tăng doanh thu, l i nhu n và gi m m o hi m i v i s n ph m c a cơ s . Chính sách giá i v i m i s n ph m c a các ơn v s n xu t kinh doanh là vi c quy nh m c giá bán cho phù h p. M c giá bán quy nh có th là m c giá bán cho ngư i tiêu dùng ho c cho các khâu trung gian. Vi c xác nh giá cho s n ph m có ý nghĩa c c kỳ quan tr ng, tác ng l n t i kh i lư ng bán ra c a s n ph m, b i vì giá chính là m t 16
 17. trong nh ng tiêu chu n thư ng xuyên, quan tr ng trong vi c quy t nh mua s n ph m và s l a ch n c a khách hàng. Giá c là s bi u hi n t p trung c a các quan h kinh t , v trí và vai trò c a doanh nghi p trên th trư ng. 2.2.1. M c tiêu c a chính sách giá: Chính sách giá có 2 m c tiêu sau ây: - Kh i lư ng bán: Vi c tăng t i a kh i lư ng bán hay ít ra t ư c m t kh i lư ng bán áng k luôn luôn là m c tiêu quan tr ng c a công ty. - L i nhu n: ây là m t m c ích thư ng xuyên c a các doanh nghi p là i u cu i cùng mà các xí nghi p công ty khi kinh doanh ph i t ư c chính sách giá cũng không ngoài m c ích ó do nh hư ng c a giá t i doanh s c a doanh nghi p. 2.2.2. Các y u t nh hư ng n giá: Vi c hình thành giá c c a các s n ph m ch u tác ng c a các nhân t : - Lu t pháp và chính sách ch qu n lý giá c a Nhà nư c. - Nh ng yêu c u b t bu c v phía th trư ng i v i ngành du l ch. - c tính c a tài nguyên du l ch t nư c. i u này hoàn toàn ph thu c vào ch t lư ng c a môi trư ng thiên nhiên, tài nguyên du l ch các i u ki n và k t c u cơ s h t ng. - Ch t lư ng s n ph m: Khi có ch t lư ng cao c a s n ph m thì có th mưu c u giá cao cho s n ph m ó. - Cơ c u chi phí c a s n ph m: Giá bán ph i bù p ư c chi phí và có lãi. - S tác ng c a các chính sách khác trong Marketing - Mix vì chính sách giá n m trong h th ng các chính sách c u Marketing - Mix i u này ưa t i nh ng nh hư ng c a các chính sách khác t i chính sách giá c . Ngoài các y u t trên ra chính sách còn ch u s tác ng c a các y u t b t bu c v th trư ng. ó là quan h cung - c u, m c c nh tranh trên th trư ng, hai y u t này s i u ch nh m c giá c a th trư ng. ó là m c giá l a ch n xác nh chính sách giá cho phù h p. 17
 18. 2.2.3. Nguyên t c xác nh giá trong các công ty l hành: - Các chi phí ph i ư c tâp h p y và chính xác. - Các ơn v ti n t khi s d ng tính giá thành ph i th ng nh t, n u thay i ph i quy nh trư c tính theo th i giá hi n hành lúc thanh toán. - Chi phí ư c tính ph i là chi phí g c t c là không ư c tính các kho n hoa h ng mà công ty ư c hư ng t các nhà cung c p d ch v du l ch. m b o các chi phí ư c tính là chi phí th c, không b ch ng chéo lên nhau. 2.2.4. Các phương pháp nh giá trong công ty l hành - Giá tính theo chi phí: Nghĩa là tính trên t ng chi phí t o ra s n ph m (g m c chi phí c nh và bi n i). ây là phương pháp xác nh giá cơ b n nh t, nó ư c áp d ng cho m i ngành kinh t , m i cơ s s n ph m. Giá s n ph m d ch v ư c xây d ng theo phương pháp này ư c coi là giá chu n chính th c c a cơ s . Xây d ng giá theo phương pháp này chúng ta n m rõ ư c cơ c u giá. ây là i u h t s c quan tr ng có bi n pháp tác ng thích h p và nh ng ph n nh t nh trong cơ c u giá nh m gi m nh ng chi phí b t h p lý, giá này là giá g c mà căn c vào ó công ty thay i theo chi n thu t riêng c a mình phù h p v i th trư ng và i u ki n và c nh tranh. T chi phí bi n i và chi phí c nh tính ư c giá thành c a m t chương trình cho c oàn hay b ng cách t p h p t t c các chi phí phát sinh trong t t c các ngày c a chương trình theo t ng lo i chi phí bi n i, hay chi phí c nh. Ta có: Z = A + b.N Trong ó: Z: giá thành c oàn A: T ng chi phí c nh c oàn b: Chi phí bi n i c a m i khách N: T ng s khách c a oàn Khi xác nh giá, ngư i ta căn c vào giá thành, l i nhu n và nh ng chi phí khác (thu , chi phí bán...) t t c các chi phí này t o nên m t h s tr i giá trên giá thành ( = t l lãi). 18
 19. Theo phương pháp c ng ti n, giá bán ư c tính theo công th c: G = Z + P + Cb + Ck + T = Z + Zxp + Zxb + Zxk + Zxt = Z (1 + X ) Trong ó: G: Giá bán chương trình P: L i nhu n Cb: Chi phí bán và chi phí qu ng cáo Ck: Chi phí khác: chi phí qu n lý T: Thu X: H s các kho n chi phí tính trên giá thành X∑: H s t ng c ng - nh giá d a vào c nh tranh: Theo phương pháp này chi phí cá bi t không ư c quan tâm t i mà ch căn c vào giá trên th trư ng c a i th c nh tranh nh giá c a mình. - Các chi n lư c s n ph m m i + i v i các s n ph m m i có th s d ng nh ng chi n lư c nh giá sau: * V i các s n ph m m i sáng ch : * nh giá cao (h t váng s a): Khi tung ra s n ph m m i sáng ch ra th trư ng, công ty khác bi t v i các s n ph m khác trên th trư ng, sau khi m c bán ban u gi m, công ty h giá xu ng lôi kéo khách hàng k ti p v n nh y c m v i giá. Trong kinh doanh du l ch, khi quan h cung c u căng th ng, c u quá nhi u, cung quá h n h p, chi n lư c này thư ng ư c áp d ng. * nh giá th p nh m thâm nh p th trư ng. Do là th trư ng m i do ó công ty s d ng chính sách này thu hút lư ng khách l n. (tăng kh i lư ng) * V i các s n ph m mô ph ng: Cao 1. Chi n lư c 2. Chi n lư c 3. Chi n lư c siêu phàm thâm nh p giá tr tuy t h o 19
 20. Ch t Trung 4. Chi n lư c 5. Chi n lư c 6. Chi n lư c lư ng bình bán t trung bình giá tr khác s n Th p 7. Chi n lư c 8. Chi n lư c 9. Chi n lư c ph m giá c t c giá borax giá tr th p Cao Trung bình Th p - Các chi n lư c i u ch nh giá?: + Chi t giá: dành cho nh ng khách hàng quen thu c ho c cho khách hàng thanh toán nhanh, bao g m: * Chi t giá do thanh toán nhan * Chi t giá theo kênh phân ph i * Chi t giá theo mùa * Tr gi m qu ng cáo + Th ng giá (theo mùa, theo i tư ng khách và theo tiêu dùng c th c a khách trong chương trình) Th ng giá nh m m c ích khai thác t i a th trư ng cũng như nh m tăng uy tín c a chương trình du l ch. Trong du l ch, giá tr c a chương trình du l ch là do c m nh n c u khách hàng, ng th i các chương trình khác nhau i v i t t c nh ng oàn khách nên chi n lư c th ng giá có th th c hi n m t cách d dàng có hi u qu . + nh giá phân bi t: nh giá khác nhau cho các i tư ng khách khác nhau nh m khai thác tri t các o n th trư ng. 3.Ý NGHĨA C A VI C NGHIÊN C U Như ta ã bi t, mu n kinh doanh ph i có thông tin c a th trư ng. Thông tin v giá là thông tin u tiên quan tr ng nh t mà m i nhà kinh doanh ph i tìm bi t vì không có thông tin này không có cơ s ra các quy t nh kinh doanh c a công ty. Các quy t nh giá cho d ch v c bi t ư c ưa ra giá tr vô hình c a s n ph m d ch v . Giá ư c tr cho m t d ch v báo hi u cho khách hàng bi t v ch t lư ng d ch v có th h s nh n ư c. T m quan tr ng c a giá ư c th hi n trong các m t: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2