intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý văn hóa nhà trường ở trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
148
lượt xem
55
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý văn hóa nhà trường ở trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các biện pháp quản lý VHNT mang tính khả thi, phù hợp với thực tế quản lý giáo dục ở Trường THPT Đoan Hùng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường và chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách người học trong điều kiện hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý văn hóa nhà trường ở trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT<br /> <br /> QUẢN LÝ VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOAN HÙNG,<br /> TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI<br /> GIÁO DỤC HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT<br /> <br /> QUẢN LÝ VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOAN HÙNG,<br /> TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI<br /> GIÁO DỤC HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn, tác giả đã nhận được sự động<br /> viên, khuyến khích, hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý kiến nhiệt tình của các cấp lãnh đạo,<br /> các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo trường<br /> Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội đã tạo điều kiện để học viên hoàn thành chương<br /> trình học tập tại trường và thực hiện đề tài này.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo – GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc,<br /> người đã tận tình và dành rất nhiều thời gian cũng như tâm huyết hướng dẫn nghiên<br /> cứu trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo, nhân viên, các<br /> tổ chức đoàn thể, các em học sinh trong trường Trung học phổ thông Đoan Hùng –<br /> tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ để tác giả có những thông tin, số liệu thực tế về vấn đề<br /> nghiên cứu, giúp đánh giá một cách khách quan và rút ra được những kinh nghiệm<br /> thực tiễn vô cùng quý báu cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho luận văn.<br /> Đồng thời, tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã luôn ở bên<br /> cạnh động viên, khích lệ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> Với sự nỗ lực hết sức của bản thân tác giả đã cố gắng hoàn thành luận văn với<br /> nội dung đầy đủ, sâu sắc, có hướng mở. Tuy nhiên, do hạn chế về nhận thức và thời<br /> gian nghiên cứu, luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất<br /> mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn đồng<br /> nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Hoàng Thị Ánh Tuyết<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CB<br /> <br /> : Cán bộ<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> : Cán bộ quản lý<br /> <br /> ĐHGD<br /> <br /> : Đại học giáo dục<br /> <br /> ĐHQG<br /> <br /> : Đại học Quốc gia<br /> <br /> ĐHSP<br /> <br /> : Đại học sư phạm<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> : Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GV<br /> <br /> : Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> : Học sinh<br /> <br /> NV<br /> <br /> : Nhân viên<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> : Quản lý giáo dục<br /> <br /> STT<br /> <br /> : Số thứ tự<br /> <br /> TDTT<br /> <br /> : Thể dục thể thao<br /> <br /> THPT<br /> <br /> : Trung học phổ thông<br /> <br /> VHNT<br /> <br /> : Văn hóa nhà trường<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ............................................................vii<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA<br /> NHÀ TRƢỜNG Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ................................. 5<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ............................................................................5<br /> 1.1.1. Nghiên cứu văn hóa nhà trường....................................................................... 5<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về quản lý văn hóa nhà trường ..................................................... 6<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài ........................................................................7<br /> 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường ............................................... 7<br /> 1.2.2. Văn hóa, văn hoá tổ chức, văn hóa nhà trường ............................................ 10<br /> 1.2.3. Quản lý văn hóa nhà trường ......................................................................... 13<br /> 1.3. Những vấn đề lý luận về văn hóa nhà trƣờng ................................................13<br /> 1.3.1. Vai trò của văn hóa nhà trường .................................................................... 13<br /> 1.3.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường .................................................... 18<br /> 1.3.3. Cấu trúc và biểu hiện của văn hóa nhà trường ............................................ 23<br /> 1.4. Những vấn đề lý luận về quản lý văn hóa nhà trƣờng ...................................26<br /> 1.4.1. Mục đích quản lý văn hóa nhà trường ........................................................... 26<br /> 1.4.2. Nội dung quản lý văn hóa nhà trường ........................................................... 28<br /> 1.4.3. Vai trò của Hiệu trưởng trong việc quản lý văn hóa nhà trường ................. 34<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý văn hóa nhà trƣờng ở trƣờng<br /> Trung học phổ thông ...............................................................................................35<br /> 1.5.1. Các yếu tố khách quan ................................................................................... 36<br /> 1.5.2. Các yếu tố chủ quan ....................................................................................... 37<br /> 1.6. Các đặc trƣng và yêu cầu của bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ...............39<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG Ở<br /> <br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌERROR! BOOKMA<br /> <br /> 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình trƣờng THPT Đoan HùngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản