intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

64
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX

ĐỒNG TRỌNG CHIẾN<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Đồng Trọng Chiến<br /> <br /> Chuyên ngành QTKD<br /> <br /> Đề tài: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ<br /> CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 504VINACONEX<br /> <br /> KHOÁ 2009<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> <br /> 5<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> 6<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> <br /> 8<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 9<br /> <br /> CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN<br /> LÝ DOANH NGHIỆP<br /> 1.1 Quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường<br /> 1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh<br /> nghiệp<br /> 1.2.1 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo<br /> của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp<br /> 1.2.2 Đánh giá mức dộ đáp ứng, phù hợp về trình độ (cấp độ) chuyên<br /> môn được đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp<br /> 1.2.3 Đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ CBQL doanh nghiệp.<br /> 1.3 Các nhân tố và phương hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý<br /> doanh nghiệp<br /> CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ<br /> CBQL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 504-VINACONEX<br /> 2.1 Các đặc điểm và tình hình hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần<br /> xây dựng 504-Vinaconex<br /> 2.2 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL của công ty CP xây<br /> dựng 504-Vinaconex<br /> 2.2.1 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo<br /> của đội ngũ cán bộ quản lý công ty CP xây dựng 504-Vinaconex<br /> 2.2.2 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về cấp độ chuyên môn được<br /> 1<br /> <br /> 11<br /> 11<br /> 16<br /> <br /> 22<br /> <br /> 24<br /> 24<br /> 26<br /> <br /> 33<br /> <br /> 40<br /> <br /> 47<br /> <br /> 48<br /> 52<br /> <br /> đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý công ty CP xây dựng 504-Vinaconex<br /> 2.2.3 Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp bằng<br /> cách khảo sát chất lượng công tác<br /> 2.3 Những nguyên nhân của tình hình chất lượng CBQL chưa cao của<br /> công ty CP xây dựng 504-Vinaconex<br /> 2.3.1 Mức độ sát đúng của kết quả xác định nhu cầu và quy hoạch<br /> thăng tiến cán bộ quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> 54<br /> <br /> 57<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.3.2 Mức độ hấp dẫn của chính sách thu hút ban đầu thêm cán bộ<br /> quản lý giỏi và mức độ hợp lý của tổ chức đào tạo bổ sung cho cán bộ<br /> <br /> 58<br /> <br /> mới được bổ nhiệm<br /> 2.3.3 Mức độ hợp lý của tiêu chuẩn và quy trình xem xét bổ nhiệm,<br /> miễn nhiệm cán bộ quản lý của doanh nghiệp<br /> 2.3.4 Mức độ hợp lý của phương pháp đánh giá thành tích và mức độ<br /> hấp dẫn của chính sách đãi ngộ cho các loại cán bộ quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> 62<br /> <br /> 64<br /> <br /> 2.3.5 Mức độ hấp dẫn của chính sách hỗ trợ và mức độ hợp lý của<br /> chương trình, phương pháp đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại cán<br /> <br /> 68<br /> <br /> bộ quản lý doanh nghiệp<br /> CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ<br /> CBQL CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG 504-VINACONEX<br /> 3.1 Những sức ép mới đối với công ty và những yêu cầu mới đối với<br /> đội ngũ cán bộ, quản lý của công ty đến năm 2015.<br /> 3.1.1 Những sức ép, thách thức đối với sự tồn tại và phát triển của<br /> Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX<br /> 3.1.2 Những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, quản lý của công ty<br /> CP xây dựng 504-Vinaconex trong thời gian từ nay đến 2015.<br /> <br /> 71<br /> <br /> 71<br /> <br /> 71<br /> <br /> 73<br /> <br /> 3.2 Giải pháp 1: Đổi mới cơ chế sử dụng: quy hoạch thăng tiến, bổ<br /> nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá thành tích đóng góp, đãi ngộ cán bộ quản<br /> <br /> 74<br /> <br /> lý của công ty CP xây dựng 504-Vinaconex giai đoạn 2012-2015<br /> 3.2.1 Đổi mới quy hoạch thăng tiến, bổ nhiệm, miễn nhiệm.<br /> 2<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.2.2 Đổi mới công tác đánh giá thành tích đóng góp<br /> 3.2.3 Đổi mới chính sách đãi ngộ cho cán bộ quản lý công ty CP xây<br /> dựng 504-Vinaconex<br /> <br /> 76<br /> 81<br /> <br /> 3.3 Giải pháp 2: Đổi mới chính sách hỗ trợ và tổ chức đào tạo nâng cao<br /> trình độ cho từng loại cán bộ quản lý của công ty CP xây dựng 504-<br /> <br /> 85<br /> <br /> Vinaconex đến 2015.<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 90<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ kinh tế ngành Quản trị kinh doanh với đề tài "Giải pháp<br /> nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng<br /> 504-VINACONEX" tác giả viết dưới sự hướng dẫn của GS-TS. Đỗ Văn Phức.<br /> Luận văn này được viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về về nâng cao chất<br /> lượng của đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504VINACONEX để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ<br /> quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX.<br /> Khi viết Luận văn này, tác giả có tham khảo và kế thừa một số lý luận chung<br /> về sản xuất tinh gọn từ sách, mạng internet ... theo danh mục tham khảo.<br /> Tác giả cam đoan không có sự sao chép nguyên văn từ bất kỳ luận văn nào<br /> hay nhờ người khác viết. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam đoan của<br /> mình và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Trường Đại học Bách<br /> khoa Hà Nội.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đồng Trọng Chiến<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2