intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
23
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư, luận văn phân tích thực trạng công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà nội 1, rút ra nhận xét về những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế để từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong tại Công ty Điện thoại Hà nội 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Nguyễn Hữu Hoằng<br /> <br /> Đề tài:<br /> GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY ĐIỆN<br /> THOẠI HÀ NỘI 1<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. ĐĂNG VŨ TÙNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………...3<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ…………………………….….…3<br /> PHẦN MỞ ĐẦU………………………………… …………………………..4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ...…..….7<br /> 1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. ...........................7<br /> 1.1.1. Khái niệm về đầu tư...............................................................................7<br /> 1.1.2. Dự án đầu tư ..........................................................................................8<br /> 1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư............................................8<br /> 1.2. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.............................9<br /> 1.2.1. Khái niệm. .............................................................................................9<br /> 1.2.2. Phân loại dự án đầu tư xây dựng..........................................................10<br /> 1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.........................14<br /> 1.3.1. Mục đích, yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng: ....................................14<br /> 1.3.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng. ............................................14<br /> 1.4. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.............................28<br /> 1.4.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng:.............28<br /> 1.4.2 Công cụ sử dụng trong quản lý tiến độ dự án:.......................................30<br /> 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:........................................................................33<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CTY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1 ........................34<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1...........................34<br /> 2.1.1. Giới thiệu về Công ty Điện thoại Hà nội :............................................34<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ..............................................35<br /> 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY 1.......36<br /> 2.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản. .............................36<br /> 2.2.2. Nhiệm vụ chung của các phòng, ban chức năng: .................................37<br /> 2.2.3 Mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty.................40<br /> 2.2.4.Quy trình quản lý dự án tại Công ty Điện thoại Hà nội 1:. ....................43<br /> 2.3 THỰC TRẠNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI CÔNG TY ......44<br /> Nguyễn Hữu Hoằng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1<br /> <br /> 2.3.1 Tổng quan: ...........................................................................................44<br /> 2.3.2 Kết quả thực hiện: ................................................................................45<br /> 2.3.3 Nguyên nhân gây chậm tiến độ dự án ................................................. 457<br /> 2.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ ........49<br /> 2.4.1. Công tác khảo sát, thiết kế. ..................................................................49<br /> 2.4.2. Công tác thẩm định thiết kế, dự toán. ..................................................52<br /> 2.4.3. Công tác lựa chọn nhà thầu..................................................................55<br /> 2.4.4. Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng. ..............................................59<br /> 2.4.5. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. ................................................61<br /> 2.4.6. Công tác tổ chức thi công và giám sát thi công. ...................................63<br /> 2.4.7. Công tác nghiệm thu............................................................................68<br /> 2.4.8. Công tác thanh quyết toán. ..................................................................69<br /> 2.4.9. Công tác lưu trữ hồ sơ. ........................................................................73<br /> CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1...............................76<br /> 3.1. MỤC TIÊU CỦA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ........76<br /> 3.2. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ DỰ ÁN. .................................76<br /> 3.2.1. Giải pháp về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ĐTXDCB...........76<br /> 3.2.2. Giải pháp về đền bù, giải phóng mặt bằng ...........................................80<br /> 3.2.3. Giải pháp về công tác lựa chọn nhà thầu..............................................85<br /> 3.2.4. Giải pháp về công tác giám sát thi công xây dựng: ..............................85<br /> 3.2.5. Giải pháp về công tác khảo sát, thiết kế: ..............................................88<br /> 3.2.6. Giải pháp về thẩm định dự án, thiết kế và tổng dự toán của dự án .......90<br /> 3.2.7. Giải pháp về đàm phán, thương thảo hợp đồng....................................92<br /> 3.2.8. Giải pháp về công tác nghiệm thu........................................................95<br /> 3.2.9. Giải pháp về công tác thanh toán, quyết toán công trình ......................97<br /> 3.2.10. Giải pháp về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ ......................................99<br /> KẾT LUẬN.................................................................................................101<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………...………………...………103<br /> <br /> Nguyễn Hữu Hoằng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> BCKT-KT<br /> <br /> Báo cáo kinh tế kỹ thuật<br /> <br /> Công ty<br /> <br /> Công ty Điện thoại Hà nội 1<br /> <br /> ĐTXDCB<br /> <br /> Đầu tư xây dựng cơ bản<br /> <br /> KTTC<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> <br /> KTNV<br /> <br /> Kỹ thuật nghiệp vụ<br /> <br /> NCKT<br /> <br /> Nghiên cứu khả thi<br /> <br /> NCTKH<br /> <br /> Nghiên cứu tiển khả thi<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> VNPT<br /> <br /> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ<br /> Bảng 1.1 Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hình 1.2<br /> <br /> Đấu thầu giữa các nhà thầu<br /> <br /> 19<br /> <br /> Hình 1.3<br /> <br /> Sơ đồ PERT<br /> <br /> 31<br /> <br /> Hình 1.4<br /> <br /> Biểu đồ biểu diễn công việc theo đường GANTT<br /> <br /> 32<br /> <br /> Bảng 2.1 Các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD của Công ty<br /> <br /> 35<br /> <br /> Hình 2.2<br /> <br /> Mô hình tổ chức của công ty Điện thoại Hà nội 1<br /> <br /> 37<br /> <br /> Hình 2.3<br /> <br /> Mô hình quản lý dự án tại Công ty Điện thoại Hà nội 1<br /> <br /> 42<br /> <br /> Bảng 2.4 Tổng hợp tiến độ các dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1<br /> <br /> 45<br /> <br /> Bảng 2.5 Thống kê mức độ các dự án chậm tiến độ so với kế hoạch<br /> <br /> 47<br /> <br /> Bảng 2.6 Tổng hợp số lần xuất hiện nguyên nhân gây chậm tiến độ dự án<br /> <br /> 49<br /> <br /> Tổng hợp % các yếu tố chính gây chậm tiến độ dự án<br /> <br /> 50<br /> <br /> Hình 2.7<br /> <br /> Nguyễn Hữu Hoằng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do nghiên cứu đề tài<br /> Viễn thông là một ngành kinh tế kỹ thuật thuộc cơ sở kỹ thuật thông tin<br /> xã hội. Sự phát triển của ngành có tác động tích cực đến tốc độ phát triển của<br /> các ngành kinh tế quốc dân khác. Trong thời gian qua nhờ có những thành tựu<br /> khoa học to lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các công nghệ Viễn thông<br /> đã được liên tục đổi mới và cho ra đời hàng loạt các dịch vụ mới và tiện ích,<br /> hầu hết các dịch vụ mới này đều có khả năng thay thế các dịch viễn thông cũ<br /> bởi chúng tích hợp nhiều tính năng mới, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử<br /> dụng dịch vụ ngày càng tăng lên của khách hàng.<br /> Công ty Điện thoại Hà nội 1 là một thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu<br /> chính – Viễn thông Việt nam (VNPT), là đơn vị trực tiếp sản xuất, quản lý và<br /> phát triển hệ thống mạng điện thoại cố định và các hệ thống mạng dịch vụ viễn<br /> thông mới trên địa bàn Hà nội, là đơn vị tạo ra các sản phẩm và trực tiếp cung<br /> cấp sản phẩm cho khách hàng. Để cung cấp và phục vụ một cách tốt nhất các<br /> dịch vụ viễn thông cho khách hàng trên địa bàn Hà nội, Công ty Điện thoại Hà<br /> nội 1 đã luôn xem công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông và<br /> kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty và vấn đề then chốt trong hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh vì vậy đến hiện nay Công ty đã phát triển được hệ thống<br /> mạng viễn thông với dung lượng trên 1.500.000 số điện thoại và các hệ thống<br /> mạng Internet băng rộng, mạng truyền số liệu đa dịch vụ hiện đại rộng khắp<br /> trên ½ địa bàn Thủ đô.<br /> Nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới, phục vụ khách hàng với chất<br /> lượng tốt nhất, trong nhưng năm qua, Công ty Điện thoại Hà nội 1 đã triển<br /> khai nhiều dự án nhiều dự án đầu tư, tập trung vào các hạng mục chính sau:<br /> - Xây dựng các trạm Tổng đài mới nhằm nâng cao dung lượng phục vụ.<br /> - Xây dựng thêm các tuyến cống bể cáp thông tin, nhằm nâng cao chất<br /> lượng thông tin, đồng thời góp phần tạo nên mỹ quan Thành phố.<br /> <br /> Nguyễn Hữu Hoằng<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản