intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

543
lượt xem
219
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương trong công ty TNHH Poongshinvina. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương cho công ty TNHH TNHH Poongshinvina.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I -------------***------------- TR N TH THANH TÂM H TH NG KI M SOÁT N I B CHU TRÌNH NHÂN S TI N LƯƠNG T I CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành Qu n tr kinh doanh Mã s 60.34.05 Ngư i hư ng d n khoa h c GS.TS. PH M TH M DUNG HÀ N I – 2011
 2. L I CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u khoa h c c a riêng tôi. Các s li u và k t qu trong lu n văn là hoàn toàn trung th c và chưa t ng ñư c ai công b trong b t kỳ công trình khoa h c nào khác. Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011 H c viên Tr n Th Thanh Tâm Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. i
 3. L I C M ƠN Sau m t th i gian h c t p và nghiên c u t i trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i. Tôi ñã hoàn thành lu n văn th c s khoa h c qu n tr kinh doanh v i ñ tài “ H th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina ”. Tôi xin bày t s kính tr ng và bi t ơn sâu s c t i GS.TS. Ph m Th M Dung ñã dành nhi u tâm huy t, t n tình hư ng d n và giúp ñ tôi trong su t quá trình nghiên c u ñ tài này. Tôi xin chân thành c m ơn Vi n ðào t o Sau ñ i h c, các th y cô giáo trong Khoa K toán và Qu n tr kinh doanh, b môn K toán trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã t o ñi u ki n, giúp ñ tôi th c hi n ñ tài này. Tôi xin chân thành c m ơn các phòng, ban và cán b công nhân viên Công ty TNHH PoongshinVina ñã h p tác và t o ñi u ki n giúp ñ tôi thu th p tài li u cho ñ tài này. Trong su t quá trình h c t p và th c hi n ñ tài, tôi ñã nh n ñư c nhi u s giúp ñ , ñ ng viên, khích l r t nhi u t phía gia ñình và b n bè ñ ng nghi p. Tôi xin chân thành c m ơn s giúp ñ và ghi nh n nh ng tình c m quý báu ñó. Xin chân thành c m ơn! Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2011 H c viên Tr n Th Thanh Tâm Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. ii
 4. DANH M C CÁC T VI T T T HTKSNB H th ng ki m soát n i b CNV Công nhân viên LðTL Lao ñ ng ti n lương Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. iii
 5. M CL C L i cam ñoan i L i c m ơn ii Danh m c các t vi t t t iii Danh m c b ng vi Danh m c sơ ñ viii 1 M ð U 1 1.1 Tính c p thi t c a ñ tài 1 1.2 M c tiêu nghiên c u 2 1.3 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài 2 2 CƠ S LÝ LU N 4 2.1 Nh ng v n ñ chung v h th ng ki m soát n i b 4 2.2 Cơ c u c a h th ng ki m soát n i b 11 2.3 Nh ng h n ch c a h th ng ki m soát n i b 19 2.4 Ki m soát n i b trong chu trình nhân s ti n lương 20 3 ð C ðI M CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 33 3.2 Phương pháp nghiên c u 39 3.3 H th ng ch tiêu nghiên c u 41 4 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 42 4.1 Th c tr ng c a h th ng ki m soát n i b t i Công ty TNHH PoongshinVina 42 4.1.1. Môi trư ng ki m soát 42 4.1.2 H th ng k toán 44 4.1.3 Th t c ki m soát 44 4.2 Ki m soát n i b trong chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 45 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. iv
 6. 4.2.1 Ki m soát n i b quy trình tuy n d ng 45 4.2.2 Ki m soát n i b quy trình s d ng lao ñ ng c a Công ty TNHH PoongshinVina 51 4.2.3 Ki m soát n i b quy trình tính lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 63 4.2.4 Ki m soát n i b quy trình thanh toán lương c a Công ty TNHH PoongshinVina 67 4.3 ðánh giá th c tr ng h th ng ki m soát n i b Công ty TNHH PoongshinVina 72 4.3.1 Nh ng m t tích c c c a h th ng ki m soát n i b t i Công ty TNHH PoongshinVina 72 4.3.2 Nh ng m t h n ch c a h th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 73 4.4 Bi n pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 75 4.4.1 Bi n pháp hoàn thi n môi trư ng ki m soát 75 4.4.2 Bi n pháp hoàn thi n HTKSNB quy trình tuy n d ng 75 4.4.3 Bi n pháp hoàn thi n HTKSNB quy trình s d ng lao ñ ng 80 4.4.4 Bi n pháp hoàn thi n HTKSNB quy trình tính lương 84 4.4.5 Bi n pháp hoàn thi n HTKSNB quy trình tr lương 85 5 K T LU N VÀ Ý KI N ð XU T 87 5.1 K T LU N 87 5.2 Ý KI N ð XU T 88 TÀI LI U THAM KH O 90 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. v
 7. DANH M C B NG STT Tên b ng Trang 4. 1 Quy trình tuy n d ng nhân viên văn phòng 46 4. 2 Quy trình tuy n d ng công nhân may 47 4. 3 D ñoán kh năng r i ro trong quy trình tuy n d ng 50 4. 4 Quy trình ch m công 51 4. 5 B ng ch m công I t i Công ty TNHH PoongshinVina (trích) 52 4. 7 M u phi u báo ăn hàng ngày 54 4. 8 B ng phân lo a công chuyên c n t i Công ty TNHH PoongshinVina 56 4. 9 B ng d ñoán r i ro quy trình ch m công t i Công ty TNHH PoongshinVina 57 4. 10 B ng quy trình ñánh giá công vi c t Công ty TNHH PoongshinVina 59 4. 11 B ng d ñoán r i rô trong quy trình ñánh giá công vi c t i Công ty TNHH PoongshinVina 59 4. 12 B ng d ñoán r i ro trong quy trình ñi u ch nh nhân s t i Công ty TNHH PoongshinVina 61 4. 13 B ng quy trình ñi u ch nh lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 61 4. 14 M u danh sách ñi u ch nh lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 62 4. 15 B ng d ñoán r i ro quy trình ñi u ch nh lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 63 4. 16 b ng quy trình tính lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 63 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. vi
 8. 4. 18 b ng d doán r i ro trong quy trình tính lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 66 4. 19 B ng d ñoán r i ro trong quy trình thanh toán lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 70 4. 20 B ng t ng h p k t qu t 100 phi u ki m soát 71 4. 21 B ng s d ng th t c ki m soát trong chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 74 4. 22 B ng ñ xu t b sung các bư c trong quy trình tuy n d ng t i Công ty TNHH PoongshinVina 77 4. 23 B ng m u phi u ñ xu t nhân s 78 4. 24 b ng m u s theo dõi ngư i xin vi c 79 4. 25 B ng ñ xu t bư c ki m tra tay ngh trong quy trình tuy n d ng nhân s t i Công ty TNHH PoongshinVina 79 4. 26 B ng ñ xu t quy trình ch m công t i Công ty TNHH PoongshinVina 82 4. 27 B ng ñ xu t bi n pháp ki m soát r i ro trong quy trình thanh toán lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 86 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. vii
 9. DANH M C SƠ ð STT Tên sơ ñ Trang 2. 1 Quá trình và ch c năng qu n lý 4 2. 2 Quá trình ki m soát 5 2. 3 Cơ c u c a h th ng KSNB 11 2. 4 Môi trư ng ki m soát 11 2. 5 Quy trình k toán 16 2. 6 Quá trình v n ñ ng c a ch ng t 16 2. 7 Các th t c ki m soát 17 2. 8 Sơ ñ chu trình nhân s ti n lương 21 2. 9 Sơ ñ quy trình s d ng lao ñ ng 25 3. 1 Sơ ñ b máy ho t ñ ng c a Công ty TNHH Poongshin Vina 34 4. 1 Quy trình thanh toán lương t i Công ty TNHH PoongshinVina 67 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. viii
 10. 1. M ð U 1.1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong n n s n xu t xã h i c a b t kỳ qu c gia nào, nhân s ti n lương luôn là v n ñ thu hút s quan tâm sâu s c c a ngư i lao ñ ng và ngư i s d ng lao ñ ng. T ch c t t công tác nhân s ti n lương giúp cho vi c qu n lý lao ñ ng ñi vào n n p, thúc ñ y ngư i lao ñ ng hăng say làm vi c, ch p hành t t k lu t lao ñ ng nh m tăng năng su t và hi u qu công vi c. Tuy nhiên m t th c tr ng khá ph bi n nhi u doanh nghi p t i Vi t Nam hi n nay là công tác qu n lý nhân s ti n lương còn l ng l o, các công ty nh qu n lý theo ki u gia ñình, các công ty l n l i phân quy n ñi u hành cho c p dư i mà thi u s ki m tra ñ y ñ . C hai mô hình này ñ u d a trên s tin tư ng cá nhân mà thi u nh ng quy ch thông tin, ki m tra ki m soát gi a các b ph n. ð h n ch nh ng gian l n và ñ t thành công trong qu n tr nhân s ti n lương, vi c ki m tra – ki m soát c n ph i ñư c h t s c coi tr ng. Chính vì v y, vi c xây d ng và hoàn thi n h th ng ki m soát n i b (HTKSNB) chu trình nhân s ti n lương tr thành m t yêu c u c p thi t ñ i v i t t c các doanh nghi p nh t là ñ i v i doanh nghi p có s lư ng công nhân viên l n. Hi n nay ngh may m c Thái Bình ñang phát tri n, thu hút nhi u lao ñ ng. Các doanh nghi p may t i Thái Bình ñang c nh tranh gay g t v m i m t nh t là v lao ñ ng. Công ty TNHH PoongshinVina là công ty 100% v n ñ u tư nư c ngoài, chuyên may gia công xu t kh u, Công ty có lư ng lao ñ ng l n và thư ng xuyên bi n ñ ng. Vì v y, công tác nhân s ti n lương ñang là v n ñ mà nhà qu n tr c a Công ty TNHH PoongshinVina ñ t lên hàng ñ u. V y làm th nào ñ qu n lý công tác nhân s ti n lương ñ t hi u qu ? Làm th nào ñ xác l p m t cơ ch ki m soát chu trình nhân s ti n lương t i ưu cho Công ty TNHH PoongshinVina? Là h c viên chuyên ngành qu n tr kinh doanh, tôi ñ c bi t quan tâm Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 1
 11. ñ n các v n ñ xây d ng và hoàn thi n HTKSNB nói chung và HTKSNB chu trình nhân s ti n lương nói riêng. Th c t kh o sát t i m t s công ty may Thái Bình và ch y u là Công ty TNHH PoongshinVina, tôi có cơ h i tìm hi u sâu hơn v th c tr ng HTKSNB nhân s ti n lương t i các công ty may Thái Bình, bên c nh nh ng m t ñ t ñư c còn m t s m t h n ch mà theo tôi c n ph i c i thi n. T nh ng lý do trên chúng tôi ñã ch n ñ tài “ H th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina” làm ñ tài nghiên c u lu n văn th c s ñ có cơ h i bày t quan ñi m c a b n thân và góp ph n ñưa ra nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n hơn HTKSNB chu trình nhân s ti n lương t i các công ty may. 1.2. M c tiêu nghiên c u 1.2.1. M c tiêu chung ðánh giá h th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n luơng trong Công ty TNHH PoongshinVina. T ñó ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng ki m soát n i b chu trình nhân s ti n lương cho Công ty TNHH PoongshinVina. 1.2.2. M c tiêu c th - H th ng hoá các v n ñ lý lu n v h th ng ki m soát n i b trong chu trình nhân s ti n lương - Trên cơ s lý lu n trên, ñánh giá th c tr ng h th ng ki m soát n i b trong chu trình nhân s ti n lương c a Công ty TNHH PoongshinVina. - ð xu t m t s bi n pháp nh m hoàn thi n h th ng ki m soát n i b trong chu trình nhân s ti n lương c a Công ty TNHH PoongshinVina. 1.3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài 1.3.1. ð i tư ng nghiên c u ð tài t p trung nghiên c u v h th ng KSNB chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 2
 12. 1.3.2. Ph m vi nghiên c u - Ph m vi th i gian T tháng 5/2010 ñ n 12/2010. - Ph m vi không gian Công ty TNHH PoongshinVina - Ph m vi n i dung Th c tr ng KSNB chu trình nhân s ti n lương t i Công ty TNHH PoongshinVina Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 3
 13. 2. CƠ S LÝ LU N 2.1. Nh ng v n ñ chung v h th ng ki m soát n i b 2.1.1. Lý lu n chung v ki m soát trong qu n lý Th nào là qu n lý? Qu n lý nhân s ? Qu n lý trong kinh doanh hay qu n lý trong các t ch c nhân s nói chung là hành ñ ng ñưa các cá nhân trong t ch c làm vi c cùng nhau ñ th c hi n, hoàn thành m c tiêu chung c a t ch c [4]. Quá trình qu n lý có th chia thành các giai ño n khác nhau và ñư c c th hóa qua các giai ño n ho ch ñ nh, t ch c th c hi n, ghi chép và phân tích ñánh giá. Sơ ñ 2. 1 Quá trình và ch c năng qu n lý Môi trư ng qu n lý Quá trình qu n lý Ho ch ñ nh (Planning) T ch c th c hi n (Implimenting) Ghi chép (Record) Phân tích (Analysis) Môi trư ng qu n lý Ngu n Ph m Th M Dung, Bùi B ng ðoàn, 2001 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 4
 14. Th nào là ki m soát? ð ñ m b o hi u qu ho t ñ ng, m i ñơn v thư ng xuyên ph i rà soát t t c các khâu c a quá trình qu n lý và t t c các ho t ñ ng ñ k p th i ñi u ch nh nh m ñ t m c tiêu cu i cùng, vi c rà soát này ñư c g i là ki m soát. [2] Ki m soát không ph i là m t khâu hay m t giai ño n trong quá trình qu n lý mà là m t ch c năng c a qu n lý vì nó có trong m i giai ño n qu n lý và m i ho t ñ ng c a t ch c. Ki m soát cũng không ph i là m t vi c mà là m t quá trình bao g m ñ ra m c tiêu, ño lư ng k t qu , so sánh th c hi n v i m c tiêu, phân tích nguyên nhân chênh l ch, xác ñ nh hành ñ ng qu n lý thích h p, hành ñ ng c th ñ có k t qu t t hơn, ti p t c ñánh giá l i. Sơ ñ 2. 2 Quá trình ki m soát ð ra các m c tiêu ðo lư ng k t qu So sánh th c hi n v i m c tiêu Phân tích nguyên nhân chênh l ch Xác ñ nh hành ñ ng qu n lý thích h p Hành ñ ng c th ñ có k t qu t t hơn Ti p t c ñánh giá l i Ngu n Ph m Th M Dung (2010) Bài gi ng h th ng KSNB cho CH. QTKD Ki m soát có th ñư c phân thành ki m soát tr c ti p và ki m soát t ng quát. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 5
 15. + Ki m soát tr c ti p Là các th t c, các quy ch ki m soát ñư c xây d ng trên cơ s ñánh giá các y u t , các b ph n c u thành h th ng qu n lý. Ki m soát tr c ti p bao g m 3 lo i hình cơ b n là ki m soát hành vi, ki m soát x lý và ki m soát b o v . Ki m soát hành vi là vi c ki m soát các ho t ñ ng riêng l do nh ng nhân viên ñ c l p v i ngư i th c hi n ho t ñ ng ti n hành. ðây là bi n pháp tương ñ i hi u qu nh m phát hi n và ngăn ch n các gian l n, sai sót. M t h th ng ki m soát hành vi h u hi u s giúp cho toàn b công vi c ki m soát ñư c gi m nh m t cách ñáng k . Ki m soát x lý là ki m soát vi c n m b t, gi i quy t các giao d ch hay nh ng công vi c mà nh chúng các giao d ch ñư c công nh n, cho phép, phân lo i, tính toán, ghi chép, t ng h p và báo cáo. Trong trư ng h p thông tin ñư c x lý b ng h th ng máy tính thì ki m soát x lý ñư c th c hi n thông qua ch c năng x lý b ng ñi n toán. Ki m soát b o v là các bi n pháp, quy ch ki m soát nh m ñ m b o s an toàn c a tài s n và thông tin trong ñơn v . Các tr ng ñi m nh m vào m c ñích này bao g m: M t là, Phân ñ nh trách nhi m b o v tài s n, ñ c bi t là phân ñ nh trách nhi m b o qu n v i trách nhi m ghi chép v tài s n, h n ch s ti p c n tr c ti p c a ngư i không có trách nhi m v i tài s n và s sách c a ñơn v khi chưa ñư c phép c a ngư i qu n lý. Ch ng h n Ban hành và th c hi n quy ch ki m soát vi c ra vào kho hàng, quy ch b o trì và s a ch a tài s n, ki m soát vi c tham kh o các tài li u k toán, các d li u lưu tr trong máy vi tính. Hai là, H th ng an toàn. Ví d nhà kho, két s t ch u l a, h th ng báo ñ ng, báo cháy, cài ñ t mã truy c p thông tin… Ba là, Ki m kê hi n v t và xác nh n c a bên th ba + Ki m soát t ng quát Là s ki m soát t ng th ñ i v i nhi u h th ng, nhi u công vi c khác nhau. Trong môi trư ng tin h c hóa qu n lý m cñ Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 6
 16. cao thì ki m soát t ng quát thu c ch c năng c a phòng kinh doanh. Mu n ñánh giá ki m soát trong trư ng h p này ph i s d ng các chuyên gia am hi u v máy tính. Ki m soát t ng quát ch y u d a trên các th t c phân công, u quy n và b t kiêm nhi m. Như v y, có th nói ki m soát là t ng h p các phương sách ñ n m l y và ñi u hành ñ i tư ng ho c khách th qu n lý. M t h th ng ki m soát h u hi u b o ñ m r ng m i ho t ñ ng ñư c hoàn t t theo nh ng cách th c ñưa ñ n vi c ñ t ñư c m c tiêu c a t ch c. Qua nghiên c u lý lu n v ki m soát trong qu n lý, có th th y ki m soát g n li n v i qu n lý, ñâu có qu n lý ñó có ki m soát. 2.1.2. Khái ni m h th ng ki m soát n i b Quan ñi m c a Liên ñoàn k toán qu c t (IFAC) Theo quan ni m c a IFAC thì “H th ng KSNB là m t h th ng nh ng chính sách và th t c nh m 4 m c tiêu sau b o v tài s n c a ñơn v , b o ñ m ñ tin c y c a các thông tin, b o ñ m vi c th c hi n các ch ñ pháp lý, b o ñ m hi u qu c a các ho t ñ ng”. [19] Theo ñó, KSNB là m t ch c năng thư ng xuyên c a ñơn v , t ch c và trên cơ s xác ñ nh r i ro có th x y ra trong t ng khâu công vi c ñ tìm ra bi n pháp ngăn ch n nh m th c hi n có hi u qu t t c các m c tiêu ñ ra c a ñơn v . • B o v tài s n c a ñơn v Tài s n c a ñơn v ñư c b o v bao g m tài s n h u hình, tài s n vô hình và các tài s n phi v t ch t khác như s sách k toán, các tài li u quan tr ng… c a doanh nghi p. • B o ñ m ñ tin c y c a các thông tin Thông tin mu n nói ñây chính là thông tin kinh t tài chính do b máy k toán x lý và t ng h p. Thông tin này c n ñư c b o ñ m ñ tin c y b i ñó Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 7
 17. là căn c quan tr ng cho vi c hình thành các quy t ñ nh c a nhà qu n lý. Các thông tin cung c p ph i ñ m b o tính k p th i v th i gian, tính chính xác, tin c y v th c tr ng ho t ñ ng và ph n ánh ñ y ñ , khách quan các n i dung ch y u c a m i ho t ñ ng kinh t tài chính. • B o ñ m vi c th c hi n các ch ñ pháp lý H th ng KSNB ñư c thi t k trong doanh nghi p ph i ñ m b o các quy t ñ nh và ch ñ pháp lý liên quan ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ñư c tuân th ñúng m c. • B o ñ m hi u qu c a các ho t ñ ng và năng l c qu n lý Các quá trình ki m soát trong m t ñơn v ñư c thi t k nh m ngăn ng a s l p l i không c n thi t các tác nghi p – nguyên nhân gây ra s lãng phí trong ho t ñ ng và s d ng kém hi u qu các ngu n l c trong doanh nghi p. Bên c nh ñó, ñ nh kỳ các nhà qu n lý thư ng ñánh giá k t qu ho t ñ ng trong doanh nghi p ñư c th c hi n v i cơ ch giám sát c a H th ng KSNB doanh nghi p nh m nâng cao kh năng qu n lý, ñi u hành c a b máy qu n lý doanh nghi p. Quan ñi m c a các k toán viên công ch ng M (AICPA) Theo Vi n k toán viên công ch ng (IACPA) (M ), KSNB ñư c ñ nh nghĩa như sau: “KSNB g m k ho ch t ch c và t t c nh ng phương pháp, bi n pháp ph i h p ñư c th a nh n dùng trong kinh doanh ñ b o v tài s n c a t ch c, ki m tra ñ chính xác và ñ tin c y c a các thông tin k toán, thúc ñ y hi u qu ho t ñ ng và khích l bám sát nh ng ch trương qu n lý ñã ñ ra”. [19] Theo quan ni m này thì h th ng KSNB cũng có xu hư ng thiên v ph c v các m c tiêu c a doanh nghi p g n v i quan ni m c a liên ñoàn k toán qu c t . Quan ñi m c a chu n m c ki m toán Vi t Nam (VSA) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 8
 18. Theo VSA 400 H th ng KSNB ñư c ñ nh nghĩa như sau “H th ng KSNB là các qui ñ nh và các th t c ki m soát do ñơn v ñư c ki m toán xây d ng và áp d ng nh m ñ m b o cho ñơn v tuân th pháp lu t và các qui ñ nh ñ ki m tra, ki m soát, ngăn ng a và phát hi n gian l n, sai sót; ñ l p báo cáo tài chính trung th c và h p lý; nh m b o v , qu n lý và có hi u qu tài s n c a ñơn v . H th ng KSNB bao g m môi trư ng ki m soát, h th ng k toán và các th t c ki m soát”. [04] HTKSNB th c ch t là các ho t ñ ng, bi n pháp, k ho ch, quan ñi m, n i quy chính sách và n l c c a m i thành viên trong t ch c ñ ñ m b o cho t ch c ñó ho t ñ ng hi u qu và ñ t ñư c m c tiêu ñ t ra m t cách h p lý. Nói cách khác ñây là t p h p nh ng vi c mà công ty c n làm ñ có ñư c nh ng ñi u mu n có và tránh ñư c nh ng ñi u mu n tránh. H th ng này không ño ñ m k t qu d a trên các con s tăng trư ng, mà ch giám sát nhân viên, chính sách, h th ng, phòng ban c a công ty ñang v n hành ra sao và n u v n gi nguyên cách làm ñó thì có kh năng hoàn thành k ho ch không. Thi t l p m t HTKSNB h u hi u s h n ch ñ n m c th p nh t vi c th t thoát tài s n c a công ty. [14] Qua các ñ nh nghĩa ñã nêu cho th y KSNB ñư c phân bi t thành hai d ng là ki m soát k toán và ki m soát qu n lý. KSNB v k toán là h th ng các ch ñ , th t c và các quy ñ nh mà ban giám ñ c ch u trách nhi m t ch c, thi t l p nh m t p trung vào các h th ng cung c p s li u cho vi c ñưa ra quy t ñ nh như h th ng s sách k toán, báo cáo tài chính cùng các phương ti n s d ng ñ xác ñ nh, ñ nh lư ng phân lo i thông tin. M c tiêu c a KSNB v k toán là ñ m b o tin c y, tính xác th c và toàn v n c a thông tin tài chính và thông tin nghi p v nh m ñưa ra các bi n pháp b o v tài s n và th m tra s t n t i c a tài s n ñó. KSNB v qu n lý là h th ng các ch ñ , th t c và các quy ñ nh mà ban giám ñ c ch u trách nhi m t ch c thi t l p nh m: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 9
 19. - ð m b o s tuân th c a t ch c ñ i v i các chính sách, k ho ch, th t c pháp lu t và các quy ñ nh hi n hành, t ñó tránh các sai ph m do thi u tuân th . - ð ra nh ng chu n m c ñi u hành rõ ràng ñ ñ nh hư ng vi c s d ng các ngu n l c ti t ki m và có hi u qu . - Xây d ng các m c tiêu và m c ñích cho các ho t ñ ng ho c chương trình, tri n khai và th c hi n các th t c ki m soát và hư ng t i các k t qu ho t ñ ng chương trình mong mu n. ð ng th i tìm ra nh ng chính sách và th t c t t hơn, hoàn thi n hơn và t ñó ñ ra nh ng m c tiêu cao hơn. M c tiêu c a h th ng ki m soát qu n lý bao g m ñ m b o ch c ch n r ng nhà qu n lý và nhân viên hi u rõ các công vi c c n thi t mà h ph i th c hi n ñ ñ t ñư c m c tiêu ñó; thông qua k t qu công vi c ñ n t ng b ph n trong t ch c; H th ng ki m soát qu n lý chú tr ng vào vi c ra quy t ñ nh qu n tr n i b và xúc ti n vi c th c hi n theo sát v i m c tiêu c a t ch c. ð ñ t ñư c các m c tiêu t ch c, KSNB v qu n lý ph i phù h p v i cơ c u t ch c c a ñơn v . N i dung ch y u c a m i ho t ñ ng ki m soát qu n lý cũng tùy thu c vào lo i hình ho t ñ ng. V i ho t ñ ng kinh doanh thì m c tiêu là l i nhu n nên ki m soát s hư ng t i vi c xem xét hi u qu c a v n, lao ñ ng, tài nguyên. V i ho t ñ ng s nghi p thì m c tiêu ho t ñ ng l i là th c hi n t t các nhi m v v xã h i, v qu n lý v i chi phí h p lý nên ki m soát thư ng xem xét tính tuân th và hi u năng c a qu n lý. Ki m soát qu n lý phù h p v i các lo i ki m soát các ho t ñ ng nhân s , ki m soát t ch c, ki m soát ch t lư ng k thu t… Ki m soát k toán và ki m soát qu n lý có vai trò như nhau và luôn h tr cho nhau. Tuy nhiên, ki m soát k toán có nh hư ng tr c ti p ñ n tính chính xác c a thông tin k toán hơn là ki m soát qu n lý. Ki m soát qu n lý g n li n v i trách nhi m th c hi n các m c tiêu c a t ch c và là ñi m xu t phát ñ thành l p ki m soát k toán. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 10
 20. 2.2. Cơ c u c a h th ng ki m soát n i b ð công tác qu n lý c a t ch c có hi u qu thì t ch c c n ph i thư ng xuyên x y d ng và c ng c HTKSNB v i ba y u t chính Môi trư ng ki m soát, h th ng k toán, các th t c ki m soát. Sơ ñ 2. 3 Cơ c u c a h th ng KSNB H th ng KSNB Môi trư ng H th ng Th t c ki m soát k toán ki m soát Ngu n Ph m Th M Dung (2010) Bài gi ng h th ng KSNB cho CH. QTKD 2.2.1. Môi trư ng ki m soát Môi trư ng ki m soát bao g m toàn b nhân t bên trong ñơn v và bên ngoài ñơn v có tính môi trư ng tác ñ ng ñ n vi c thi t k và v n hành c a các quá trình KSNB. Môi trư ng ki m soát c a HTKSNB g m b y y u t sau Sơ ñ 2. 4 Môi trư ng ki m soát Môi trư ng ki m soát ð c Cơ Cơ Chính Công Ki m Các thù c ut ch sách tác k toán nhân qu n ch c ho t nhân ho ch n i t bên lý ñ ng s b ngoài ki m soát Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2