Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
31
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông" nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững của công ty ELCOM thông qua đẩy mạnh công tác tạo động lực cho người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ<br /> ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ<br /> ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ: 60340120<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG ĐOÀN THỂ<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan: Luận văn với tên đề tài "Một số giải pháp tạo động<br /> lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ<br /> Điện tử - Viễn thông" là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, chưa<br /> được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước khi báo cáo kết quả nghiên cứu<br /> tại Phòng Sau đại học, khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Thăng Long. Các<br /> số liệu, biểu mẫu được sử dụng trong Luận văn này là trung thực, được thu<br /> thập qua quá trình khảo sát thực tế và tham khảo các tài liệu chuyên khảo có<br /> liên quan.<br /> Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về những nội dung trên.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 3<br /> 4.1. Phương pháp thu thập thông tin ........................................................... 3<br /> 4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu................................................................... 3<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn .............................................. 3<br /> 6. Bố cục của luận văn ................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG<br /> LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP .............................. 5<br /> 1.1. Khái niệm về động lực, tạo động lực và vai trò của tạo động lực .......... 5<br /> 1.1.1. Động lực............................................................................................ 5<br /> 1.1.2. Tạo động lực ..................................................................................... 6<br /> 1.1.3. Vai trò của tạo động lực .................................................................... 6<br /> 1.2. Một số học thuyết về tạo động lực .......................................................... 7<br /> 1.2.1. Các học thuyết nội dung ................................................................... 7<br /> 1.2.2. Các học thuyết quá trình ................................................................. 14<br /> 1.3. Các công cụ tạo động lực ...................................................................... 18<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản