intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Phương Minh

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
18
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Phương Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc nghiên cứu và phân tích các quan điểm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tác giả đi sâu làm rõ cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chỉ rõ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp giúp doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Phương Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH<br /> PHƯƠNG MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP<br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA<br /> CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC........................................................................................................iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .......................................................................viii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ............... 4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh.............................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh .................................................................................4<br /> 1.1.2. Các công cụ cạnh tranh ..............................................................................6<br /> 1.1.3. Khái niệm năng lực cạnh tranh...................................................................8<br /> 1.2 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.....................11<br /> 1.2.1. Các yếu tố bên ngoài ................................................................................11<br /> 1.2.2. Các yếu tố bên trong.................................................................................16<br /> 1.3. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp<br /> ...............................................................................................................................19<br /> 1.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..................19<br /> 1.3.2. Các công cụ sử dụng cho đánh giá năng lực cạnh tranh ..........................26<br /> <br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.................................................................................. 29<br /> CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG<br /> TY TNHH PHƯƠNG MINH.......................................................................... 30<br /> 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Phương Minh...................................................30<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Phương Minh. .........30<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phương Minh........................30<br /> 2.1.3 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH Phương Minh .........................32<br /> 2.1.4. Các lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp. .............................................33<br /> 2.1.5. Tổng quan về Kết quả kinh doanh của công ty ........................................36<br /> 2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Phương Minh ...............38<br /> iii<br /> <br /> 2.2.1. Khái quát về thị trường dịch vụ tin học của công ty ................................38<br /> 2.2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH<br /> Phương Minh trong thời gian qua. .....................................................................39<br /> 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Phương<br /> Minh.......................................................................................................................61<br /> 2.3.1. Nghiên cứu và phát triển ..........................................................................61<br /> 2.3.2. Chính sách bán hàng và sau bán hàng......................................................62<br /> 2.3.3. Quản lý và văn hóa tổ chức ......................................................................64<br /> 2.3.4. Năng lực sản xuất .....................................................................................65<br /> 2.3.5. Thông tin ..................................................................................................67<br /> <br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.................................................................................. 71<br /> CHƯƠNG 3 – ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH ..................................... 72<br /> 3.1. Mục tiêu và chiến lược của công ty TNHH Phương Minh.............................72<br /> 3.1.1. Định hướng và mục tiêu của công ty TNHH Phương Minh ....................72<br /> 3.1.2. Chiến lược ................................................................................................74<br /> 3.2. Những thay đổi trong môi trường kinh doanh của công ty TNHH Phương<br /> Minh.......................................................................................................................76<br /> 3.2.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô ..............................................................76<br /> 3.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô........................................................81<br /> 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .............................................86<br /> 3.3.1. Căn cứ hình thành giải pháp.....................................................................86<br /> 3.3.2. Mục tiêu....................................................................................................86<br /> 3.3.3. Nội dung ...................................................................................................86<br /> 3.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp...................................................................88<br /> 3.3.5. Kết quả dự kiến ........................................................................................88<br /> 3.4. Giải pháp tăng khả năng tài chính ..................................................................89<br /> 3.4.1. Căn cứ hình thành giải pháp.....................................................................89<br /> 3.4.2. Mục tiêu....................................................................................................89<br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản