intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

0
80
lượt xem
37
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện công tác Quản lý thuế từ chức năng của công tác thanh tra, kiểm tra thuế các tiêu chí như thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và hiệu quả. Góp phần tích cực trong việc chống thất thu NSNN, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, tạo lập công bằng về nghĩa vụ thuế, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các DN…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ HẢO<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. CAO TÔ LINH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp<br /> nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng<br /> Ninh” là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả, ý kiến<br /> nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố<br /> trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào trước đây.<br /> Hạ Long, ngày 30 tháng 11 năm 2013<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Hảo<br /> <br /> Học viên: Trần Thị Hảo<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả Luận văn xin bày tỏ sự cảm ơn chân<br /> thành, sâu sắc tới TS. Cao Tô Linh vì sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong<br /> quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, các Giảng viên đã nhiệt<br /> tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong quá trình tác giả theo học tại trường. Cảm<br /> ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi nhất cho tác giả trong thời gian học tập và nghiên cứu nhằm hoàn thành<br /> chương trình Thạc sỹ.<br /> Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp, các cơ quan hữu<br /> quan, đã tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sỹ và hoàn<br /> thành bản luận văn được thuận lợi.<br /> Cảm ơn gia đình, những người bạn đã cùng đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác<br /> giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện bản luận văn này.<br /> Sau cùng, xin được cảm ơn các Thầy, Cô trong Hội đồng bảo vệ và kính<br /> mong nhận được sự quan tâm, nhận xét của các Thầy, Cô để tác giả có điều kiện<br /> hoàn thiện tốt hơn những nội dung của luận văn nhằm đạt được tính hiệu quả, hữu<br /> ích khi áp dụng vào trong thực tiễn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả<br /> <br /> Học viên: Trần Thị Hảo<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ........... 6<br /> 1.1. Vai trò, chức năng của kiểm tra, thanh tra trong hoạt động quản trị ............... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra, thanh tra .............. 6<br /> 1.1.2. Các nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra, thanh tra ................................. 7<br /> 1.1.3. Chức năng của kiểm tra, thanh tra ........................................................... 9<br /> 1.1.4. Phân loại kiểm tra, thanh tra .................................................................... 9<br /> 1.1.5. Vị trí của kiểm tra chất lượng trong vòng tròn Deming (PDCA)............ 10<br /> 1.2. Lý luận cơ bản về thuế và các hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế ........................ 12<br /> 1.2.1. Lý luận cơ bản về thuế .......................................................................... 12<br /> 1.2.1.1. Khái niệm và căn cứ phân loại thuế ................................................. 12<br /> 1.2.1.2. Các loại thuế cơ bản áp dụng ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam .... 13<br /> 1.2.1.3 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường .................................... 15<br /> 1.2.2. Các lý luận cơ bản về kiểm tra, thanh tra thuế ....................................... 18<br /> 1.2.2.1. Khái niệm về kiểm tra, thanh tra thuế .............................................. 18<br /> 1.2.2.2. Mục tiêu của kiểm tra, thanh tra thuế .............................................. 21<br /> 1.2.2.3. Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra thuế ................................................. 21<br /> 1.2.2.4. Vai trò của kiểm tra, thanh tra thuế ................................................. 22<br /> 1.2.3. Các hình thức và nội dung về kiểm tra, thanh tra thuế: .......................... 23<br /> 1.2.3.1. Các hình thức kiểm tra, thanh tra thuế: ............................................ 23<br /> 1.2.3.2. Nội dung kiểm tra, thanh tra thuế .................................................... 27<br /> 1.2.3.3. Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế .................................................... 28<br /> 1.2.3.4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra thuế ...................................................... 29<br /> Học viên: Trần Thị Hảo<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1.2.3.5. Kiểm tra, thanh tra thuế trong cơ chế tự khai, tự nộp ....................... 30<br /> 1.2.3.6. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế.... 31<br /> 1.3. Kinh nghiệm rút ra từ công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở một số Cục thuế .. 34<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Cục thuế TP Hà Nội.............. 34<br /> 1.3.2. Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Cục thuế TP Hồ Chí Minh .... 37<br /> 1.3.3. Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Cục Thuế TP Hải Phòng ....... 39<br /> Kết luận chương 1 ............................................................................................... 41<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC<br /> KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH... 42<br /> 2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội và khái quát về Cục thuế tỉnh Quảng Ninh .......... 42<br /> 2.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh ....................................... 42<br /> 2.1.2. Khái quát về tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ............... 44<br /> 2.1.2.1. Công tác tổ chức bộ máy của Cục thuế ............................................ 44<br /> 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh ...................... 48<br /> 2.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các Chi Cục thuế..................................... 50<br /> 2.1.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kiểm tra thuế ............................... 51<br /> 2.1.2.5. Chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra thuế .................................... 52<br /> 2.2. Công tác quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế tại Cục thuế Quảng<br /> Ninh ................................................................................................................... 53<br /> 2.2.1. Kết quả thu NSNN ................................................................................ 53<br /> 2.2.2. Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, công tác quản lý nợ thuế ................ 58<br /> 2.2.2.1. Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT .................................................. 58<br /> 2.2.2.2. Công tác Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế ..................................... 61<br /> 2.3. Tổng quan công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh .. 63<br /> 2.4. Phân tích thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Quảng<br /> Ninh ................................................................................................................... 66<br /> 2.4.1. Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế .......................................................... 66<br /> 2.4.2. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thuế............................. 68<br /> 2.4.3. Nội dung kiểm tra, thanh tra thuế .......................................................... 71<br /> Học viên: Trần Thị Hảo<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản