intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Quận Hoàn Kiếm

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
53
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Quận Hoàn Kiếm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, nghiên cứu đề tài này sẽ đem lại lợi ích cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm nói riêng và Ngành điện nói chung, sẽ đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại Công ty Điện lực Quận Hoàn Kiếm

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG<br /> <br /> I H C BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> VŨ LÊ TÙNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ<br /> <br /> XU T M T S<br /> <br /> CÔNG TÁC QU N TR D<br /> <br /> GI I PHÁP HOÀN THI N<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> U TƯ T I CÔNG TY<br /> <br /> I N L C QU N HOÀN KI M<br /> <br /> Chuyên ngành : Qu n Tr Kinh Doanh<br /> <br /> LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C<br /> TS. NGUY N ĂNG TU<br /> <br /> Hà N i – 2014<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> M CL C<br /> L I CAM OAN ............................................................................................................ 3<br /> L I C M ƠN .................................................................................................................. 4<br /> L IM<br /> <br /> U .................................................................................................................. 7<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC QU N TR D ÁN<br /> U<br /> TƯ TRONG NGÀNH I N ......................................................................................... 10<br /> <br /> 1.1. u tư xây d ng cơ b n ngành i n ........................................................ 10<br /> 1.1.1. M t s khái ni m ..................................................................................... 10<br /> 1.1.2. c i m kinh t k thu t c a ngành i n ............................................... 11<br /> 1.1.3. c i m u tư XDCB c a ngành i n .................................................. 12<br /> 1.1.4. Vai trò, nhi m v<br /> u tư XDCB các công trình i n ................................ 13<br /> 1.1.5. Trình t<br /> u tư XDCB các công trình i n. .............................................. 15<br /> 1.2. Qu n lý d án u tư xây d ng ................................................................ 16<br /> 1.2.1. Khái ni m, m c tiêu qu n lý d án u tư xây d ng ................................. 16<br /> 1.2.2. Tác d ng c a qu n lý d án u tư xây d ng. ........................................... 21<br /> 1.2.3. N i d ng công tác qu n lý d án u tư xây d ng công trình ................... 21<br /> 1.2.4. Các mô hình t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình................ 24<br /> 1.3. Các nhân t nh hư ng n công tác qu n lý d án u tư xây d ng. .. 29<br /> 1.3.1. Nhân t con ngư i .................................................................................... 29<br /> 1.3.2. K năng, ki n th c và các n i dung ư c áp d ng trong qu n lý d án u<br /> tư xây d ng ...................................................................................................... 30<br /> 1.3.3. Nhân t cơ ch qu n lý d án u tư xây d ng công trình ........................ 31<br /> 1.4. Các công c qu n lý d án<br /> <br /> u tư xây d ng công trình .......................... 32<br /> <br /> CHƯƠNG 2 TH C TR NG TÌNH HÌNH CÁC D ÁN<br /> U TƯ VÀ CÔNG TÁC<br /> QU N TR D ÁN<br /> U TƯ T I CÔNG TY I N L C HOÀN KI M ................ 39<br /> <br /> 2.1. T ng quan chung v Công ty i n l c Hoàn Ki m ................................. 39<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty i n L c Hoàn Ki m. ...... 39<br /> 2.1.2 Mô hình t ch c qu n lý c a Công ty i n l c Hoàn Ki m. ...................... 40<br /> 2.1.3 Ch c nămg và nhi m v c a Công ty i n l c Hoàn Ki m. ...................... 41<br /> 2.1.4 Hi n tr ng lư i i n phân ph i: ................................................................. 42<br /> 2.1.5 K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty i n l c Hoàn Ki m ( 2010 2012) ................................................................................................................ 43<br /> 2.1.6 Quy trình u tư xây d ng cơ b n Công ty i n l c Hoàn Ki m ............ 49<br /> 2.2. Th c tr ng công tác qu n tr d án u tư xây d ng t i Công ty i n l c<br /> Hoàn Ki m ....................................................................................................... 54<br /> 2.2.1 Các d án TXD Công ty i n l c Hoàn Ki m ã th c hi n (2010-2012) 54<br /> 2.2.2 c i m chung c a các d án u tư xây d ng t i Công ty i n l c Hoàn<br /> Ki m ................................................................................................................ 57<br /> 2.2.3. Quy trình và cơ ch qu n lý d án u tư t i Công ty i n l c Hoàn Ki m... 58<br /> 2.2.4. Th c trang công tác qu n lý d án u tư t i Công ty i n l c Hoàn Ki m .. 61<br /> 2.3. Phân tích công tác qu n lý d án c i t o h th ng lư i i n trung th –<br /> nâng công su t 30 TBA và thay th tuy n cáp ng m trung th l 476, l 481<br /> thu c TBA 110kV E1.18 .................................................................................. 75<br /> 2.3.1 Gi i thi u d án c i t o h th ng lư i i n trung th : ................................ 75<br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------H c viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> 2.3.2 Phân tích quy trình qu n lý d án c i t o h th ng lư i i n trung th ....... 76<br /> 2.4. ánh giá công tác qu n lý d án t i Công ty i n l c Hoàn Ki m ........ 80<br /> 2.4.1. Nh ng k t qu<br /> t ư c.......................................................................... 80<br /> 2.4.2. Nh ng m t h n ch .................................................................................. 80<br /> 2.4.3. M t s nguyên nhân ................................................................................. 81<br /> CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯ NG VÀ M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO<br /> HO T<br /> NG QU N TR D ÁN<br /> U TƯ T I CÔNG TY I N L C HOÀN<br /> KI M ............................................................................................................................. 83<br /> <br /> 3.1. Quy ho ch phát tri n i n l c Qu n Hoàn Ki m n năm 2015 có xét<br /> n năm 2020: .................................................................................................. 83<br /> 3.1.1 Cơ s pháp lý tính nhu c u i n Qu n Hoàn Ki m: .............................. 83<br /> 3.1.2.D báo nhu c u i n năng Qu n Hoàn Ki m – TP Hà N i n năm 2015 có<br /> xét n năm 2020. ............................................................................................ 83<br /> 3.2. Các d án u tư t i Công ty i n l c Hoàn Ki m 2014 – 2015. ............ 87<br /> 3.2.1. Kh i lư ng u tư và xây d ng: ............................................................... 87<br /> 3.2.2. Xác nh t ng v n u tư: ........................................................................ 90<br /> 3.2.3 Các d án u tư trong năm 2014 – 2015 ................................................. 93<br /> 3.3 Các nguyên t c, quan i m và căn c<br /> xu t các gi i pháp hoàn thi n<br /> công tác qu n lý d án u tư xây d ng công trình t i Công ty i n l c<br /> Hoàn Ki m. ...................................................................................................... 94<br /> 3.3.1 Các nguyên t c hoàn thi n công tác qu n lý d án u tư xây d ng .......... 94<br /> 3.3.2 Quan i m hoàn thi n công tác qu n lý d án u tư xây d ng ................. 94<br /> 3.3.3 Các căn c<br /> xu t gi i pháp ..................................................................... 95<br /> 3.4 Các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý d án u tư xây d ng công<br /> trình t i Công ty i n l c Hoàn Ki m. ........................................................... 97<br /> 3.4.1 Nâng cao ch t lư ng công tác l p, th m nh và phê duy t các d án u tư<br /> ......................................................................................................................... 97<br /> 3.4.2 Nâng cao ch t lư ng công tác l a ch n nhà th u ....................................... 99<br /> 3.4.3 Hoàn thi n khâu thanh toán, quy t toán v n u tư ................................. 100<br /> 3.4.4 Nâng cao ch t lư ng t ch c, ào t o cán b ........................................... 101<br /> 3.4.5 Áp d ng quy tình ISO trong vi c qu n lý h sơ ....................................... 102<br /> K T LU N .................................................................................................................. 103<br /> TÀI LI U THAM KH O ........................................................................................... 104<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------H c viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> L I CAM OAN<br /> <br /> B n lu n văn này ư c hoàn thành là c quá trình nghiên c u nghiêm<br /> túc c a tôi cùng v i s giúp<br /> <br /> t n tình c a giáo viên hư ng d n TS. Nguy n<br /> <br /> ăng Tu . Các s li u, k t qu , trích d n trong lu n văn có ngu n g c rõ<br /> ràng và trung th c.<br /> Tác gi<br /> <br /> `<br /> <br /> Vũ Lê Tùng<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------H c viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> hoàn thành b n lu n văn này, em xin chân thành c m ơn s hư ng<br /> d n t n tình c a TS. Nguy n<br /> <br /> ăng Tu trong su t quá trình vi t và hoàn<br /> <br /> thành lu n văn.<br /> Em xin bày t lòng bi t ơn t i các th y cô giáo trong H i<br /> h c Trư ng<br /> <br /> i h c Bách khoa Hà N i, Vi n ào t o Sau<br /> <br /> i h c Bách khoa Hà N i ã t o i u ki n và giúp<br /> <br /> ng khoa<br /> <br /> i h c, Trư ng<br /> <br /> tác gi hoàn thành lu n<br /> <br /> văn này.<br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> H c viên<br /> <br /> Vũ Lê Tùng<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------H c viên: Vũ Lê Tùng – 12BQTKD1<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản