intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
136
lượt xem
39
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Phát triển chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình" thực hiện nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch Ninh Bình thông qua việc tạo ra chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình, từ đó kiến nghị các giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu trên. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> Nguyễn Quang Học<br /> <br /> PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> Nguyễn Quang Học<br /> <br /> PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ: 60340120<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐỒNG XUÂN NINH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài "Phát triển chuỗi giá trị<br /> du lịch tỉnh Ninh Bình" được bảo vệ tại Trường Đại học Thăng Long là kết<br /> quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi. Các số liệu, biểu mẫu được sử dụng<br /> trong Luận văn này là trung thực, được thu thập qua quá trình nghiên cứu<br /> thực tế và tham khảo các tài liệu chuyên khảo có liên quan.<br /> Một lần nữa, Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về những nội dung<br /> trong luận văn trên.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Quang Học<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu ............................................................................... 1<br /> 3. Mục đích nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ............................................ 3<br /> 4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu ..................................... 3<br /> 5. Ý nghĩa khoa học của luận văn ................................................................. 4<br /> 6. Bố cục và nội dung chủ yếu của luận văn ................................................. 4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ PHÁT<br /> TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH................................................................. 5<br /> 1.1. Khái niệm cơ bản về du lịch .................................................................. 5<br /> 1.1.1. Khái niệm du lịch ............................................................................ 5<br /> 1.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch ....................................................... 7<br /> 1.1.3. Các loại hình du lịch ....................................................................... 9<br /> 1.1.4. Khái niệm về ngành du lịch .......................................................... 13<br /> 1.1.5. Vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội ................... 14<br /> 1.2. Khái niệm chuỗi giá trị du lịch............................................................. 15<br /> 1.2.1. Khái niệm chuỗi giá trị ................................................................. 15<br /> 1.2.2. Chuỗi giá trị du lịch ...................................................................... 18<br /> 1.2.3. Phân biệt chuỗi giá trị du lịch với chuỗi cung ứng ....................... 20<br /> 1.3. Nội dung cơ bản trong phân tích chuỗi giá trị du lịch ......................... 21<br /> 1.3.1. Lập sơ đồ chuỗi giá trị .................................................................. 21<br /> 1.3.2. Phân tích kinh tế của chuỗi giá trị ................................................. 24<br /> 1.3.3. Quản trị chuỗi giá trị ..................................................................... 26<br /> 1.3.4. Nâng cấp chuỗi giá trị ................................................................... 27<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 1.3.5. Liên kết kinh tế trong chuỗi giá trị................................................ 29<br /> 1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chuỗi giá trị trong ngành du lịch ........... 30<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị du lịch ................. 31<br /> 1.5.1. Môi trường vĩ mô .......................................................................... 31<br /> 1.5.2. Môi trường vi mô .......................................................................... 36<br /> 1.5.3. Môi trường nội bộ ......................................................................... 37<br /> 1.6. Những kinh nghiệm của nước ngoài và bài học cho du lịch Việt<br /> Nam ..................................................................................................... 38<br /> 1.6.1. Singapore ...................................................................................... 38<br /> 1.6.2. Thái Lan ........................................................................................ 39<br /> 1.6.3. Bài học đối với du lịch Việt Nam ................................................. 40<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .................................................................................. 42<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH NINH<br /> BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2014..................................................................... 43<br /> 2.1. Tiềm năng, các nguồn lực và tình hình phát triển du lịch tỉnh Ninh<br /> Bình ..................................................................................................... 43<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................... 43<br /> 2.1.2. Điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội ................................................. 46<br /> 2.1.3. Tài nguyên du lịch tự nhiên ........................................................... 48<br /> 2.1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn ......................................................... 52<br /> 2.2. Phân tích chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình ..................................... 56<br /> 2.2.1. Đánh giá mô hình chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình ................ 56<br /> 2.2.2. Phân tích chuỗi giá trị du lịch tỉnh Ninh Bình .............................. 57<br /> 2.3. Tổ chức vận hành thị trường ................................................................ 79<br /> 2.3.1. Phương thức giao dịch .................................................................. 79<br /> 2.3.2. Phương thức thanh toán ................................................................ 80<br /> 2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ...................................................... 80<br /> 2.4. Những kết quả và hạn chế của hoạt động du lịch tỉnh Ninh Bình ....... 82<br /> 2.4.1. Kết quả .......................................................................................... 82<br /> 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................................................... 84<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .............................................................................. 91<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản