intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
40
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Đề tài là: Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007- 2012, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THU HUYỀN<br /> <br /> THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG<br /> KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TẠI<br /> TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS TRẦN VĂN BÌNH<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian học tập, nghiên cứu chuyên ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> tại Viện Kinh tế và Quản lý- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, em đã trau dồi<br /> thêm kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế và quản lý môi trường, đặc biệt là<br /> trong quá trình thực hiện Luận văn, em đã trang bị thêm được nhiều kiến thức về<br /> mặt lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến nội dung nghiên cứu, đáp ứng cho nhu<br /> cầu công tác của bản thân.<br /> Với tất cả lòng chân thành, em xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ban giám hiệu<br /> trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Viện Kinh tế và Quản lý; Viện Đào tạo sau Đại<br /> học; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh; Chi cục Bảo vệ Môi trường<br /> tỉnh Quảng Ninh; Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh<br /> Quảng Ninh; Ban quản lý Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường Cấp tỉnh ở Việt<br /> Nam (VPEG)- Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Uỷ ban Nhân dân thành<br /> phố Hạ Long; Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ em trong suốt quá trình<br /> nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.<br /> Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự chỉ bảo, giúp đỡ, hướng dẫn<br /> tận tình của thầy giáo PGS.TS Trần Văn Bình - Bộ môn Kinh tế Công nghiệpViện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng toàn thể các<br /> thầy, cô giáo trong Viện Kinh tế và Quản lý đã giúp đỡ em hoàn thành Luận văn./.<br /> Hà Nội, tháng 8 năm 2013<br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng bản Luận văn này là công trình nghiên cứu<br /> khoa học, độc lập của tôi. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn<br /> này là trung thực, chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi<br /> cũng xin cam đoan rằng mọi sự tham khảo cho việc thực hiện Luận văn<br /> đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 8 năm 2013<br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................i<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................ii<br /> DANH MỤC BẢNG.............................................................................................. viii<br /> DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ...................................................................................ix<br /> DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ...................................................................................ix<br /> DANH MỤC PHỤ LỤC............................................................................................x<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................................................1<br /> 2. CƠ SỞ KHOA HỌC, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .......3<br /> 2.1. Cơ sở khoa học ............................................................................................3<br /> 2.2. Cơ sở pháp lý và thực tiễn .........................................................................3<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ..................................5<br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...............................................5<br /> 5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ..................................................................................6<br /> 6. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI ............................................................7<br /> CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO<br /> VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG.....8<br /> 1.1. Những khái niệm chung.................................................................................8<br /> 1.1.1. Khái niệm về quản lý và quản lý nhà nước ...............................................8<br /> 1.1.2. Khái niệm môi trường, bảo vệ môi trường và chức năng của<br /> môi trường. ..........................................................................................................9<br /> 1.1.3. Khái niệm về quản lý môi trường và quản lý nhà nước về môi trường....11<br /> 1.1.4. Các mục tiêu chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về môi trường.....11<br /> 1.1.5. Công cụ quản lý môi trường.....................................................................11<br /> 1.1.6. Nguồn tài chính cho bảo vệ môi trường ...................................................12<br /> 1.1.7. Khái niệm về ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cho bảo vệ<br /> môi trường .........................................................................................................14<br /> 1.2. Khái niệm và cơ sở pháp lý của kinh phí sự nghiệp môi trường .............15<br /> 1.2.1. Khái niệm sự nghiệp môi trường .............................................................15<br /> 1.2.2. Khái niệm kinh phí sự nghiệp môi trường ...............................................16<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.3. Phân cấp và vai trò nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường..........................17<br /> 1.3.1. Phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường .........................................17<br /> 1.3.2. Vai trò của kinh phí sự nghiệp môi trường đối với công tác quản lý<br /> môi trường. ........................................................................................................17<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi<br /> trường.......................................................................................................... 18<br /> CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG<br /> KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH..............22<br /> 2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã<br /> hội của tỉnh Quảng Ninh.....................................................................................22<br /> 2.1.1. Đặc điểm, khái quát về điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ninh...................22<br /> 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn<br /> 2007 - 2012 ........................................................................................................25<br /> 2.2. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ninh giai<br /> đoạn 2007- 2012 ...................................................................................................28<br /> 2.2.1. Tóm tắt hiện trạng môi trường ................................................................28<br /> 2.2.2. Công tác quản lý môi trường...................................................................28<br /> 2.2.3. Đánh giá chung........................................................................................31<br /> 2.3. Công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của<br /> Việt Nam giai đoạn 2007- 2012...........................................................................33<br /> 2.3.1. Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường ..............33<br /> 2.3.2. Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường ở Bộ,<br /> ngành Trung ương và một số địa phương .........................................................35<br /> 2.3.3. Đánh giá chung tình hình chi sự nghiệp môi trường ở Việt Nam giai<br /> đoạn 2007- 2012 ................................................................................................41<br /> 2.4. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường<br /> của Quảng Ninh giai đoạn 2007- 2012 ...............................................................42<br /> 2.4.1. Một số nguồn tài chính cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh<br /> Quảng Ninh........................................................................................................42<br /> 2.4.2. Về mức chi kinh phí sự nghiệp môi trường..............................................44<br /> 2.4.3. Nguồn thu bổ sung cho nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường ...............47<br /> 2.4.4.Về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường ..............................................51<br /> 2.4.5. Mục đích chi ............................................................................................54<br /> 2.4.6. Công tác lập dự toán, quyết toán.............................................................59<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2