intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thương mại điện tử cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộ

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
46
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thương mại điện tử cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu vào đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng trang web TMĐT cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộ, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng trang web TMĐT cho mặt hàng nông sản và nâng cao hiệu quả công tác tìm đầu cho các nông sản sản xuất bởi các nông hộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thương mại điện tử cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> PHẠM VIỆT PHƢƠNG<br /> <br /> THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO MẶT HÀNG NÔNG SẢN<br /> GẮN VỚI NÔNG HỘ<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60 34 01 02<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LƢU THỊ MINH NGỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................i<br /> DANH SÁCH BẢNG .................................................................................... ii<br /> DANH SÁCH HÌNH .................................................................................... iii<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ<br /> LÝ LUẬN TMĐT CHO SẢN PHẨM NÔNG SẢN GẮN VỚI NÔNG HỘ .........6<br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu về thương mại điện tử<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2. Cơ sở lý luận về thương mại điện tử và nông hộ 9<br /> 1.2.1. Khái niệm thương mại điện tử<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.2 Nông hộ 15<br /> 1.2. Mối quan hệ giữa trang web TMĐT với nông hộ<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.1. Lợi ích của trang web TMĐT với nông hộ 21<br /> 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng trang web TMĐT cho<br /> mặt hàng nông sản gắn với nông hộ 23<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................27<br /> 2.1. Thiết kế nghiên cứu 27<br /> 2.1.1. Xác định vấn đề, hình thành mục tiêu nghiên cứu 27<br /> 2.1.2. Quy trình nghiên cứu 27<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu 28<br /> 2.2.1. Phương pháp định tính bằng phỏng vấn sâu 28<br /> <br /> 2.2.2. Phương pháp định tính bằng điều tra xã hội học<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Công tác thu thập thông tin<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.4. Công tác xử lý thông tin<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TMĐT CHO<br /> MẶT HÀNG NÔNG SẢN GẮN VỚI NÔNG HỘ .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Bối cảnh công tác xây dựng trang web TMĐT cho mặt hàng nông sản<br /> gắn với nông hộ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng vấn đề xây dựng trang web TMĐT cho<br /> mặt hàng nông sản gắn với nông hộ<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Kết quả mẫu khảo sát Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện tại của nông hộ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Mức độ nhận biết và nhu cầu xây dựng TMĐT cho mặt hàng<br /> nông sản của nông hộ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Mức độ sẵn sàng cho xây dựng TMĐT cho mặt hàng nông sản của<br /> nông hộ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Yếu tố ảnh hưởng TMĐT mặt hàng nông sản của nông hộ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp tham gia vào trang web TMĐT<br /> trong việc tiêu thụ nông sản cho nông hộ<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG CHỢ<br /> TMĐT CHO MẶT HÀNG NÔNG SẢN GẮN VỚI NÔNG HỘError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.1. Nhóm giải pháp về kỹ thuật xây dựng trang web TMĐT<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 4.1.1. Giải pháp về thiết kế website Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Giải pháp về hạ tầng, hệ thống thông tin<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.1.3. Giải pháp về an toàn, bảo mật<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.1.4. Giải pháp về nhân sự Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Giải pháp về phía nông hộ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3. Nhóm giải pháp về xúc tiến marketing điện tử Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.3.1. Giải pháp quảng cáo trực tuyến<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.3.2. Giải pháp quan hệ công chứng điện tử<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.3.3. Giải pháp chính sách xúc tiến Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4. Giải pháp dành cho đối tượng doanh nghiệp, Hiệp hội bán lẻ tham gia<br /> vào quản lý trang web TMĐT Error! Bookmark not defined.<br /> 4.5. Giải pháp về phía các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực TMĐT<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 4.6. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước cơ liên quan Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................29<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> S<br /> TT<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nguyên nghĩa<br /> <br /> 1<br /> <br /> BĐVHX<br /> <br /> Bưu điện văn hóa xã<br /> <br /> 2<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> 3<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm trong nước<br /> <br /> 5<br /> <br /> HCM<br /> <br /> Hồ Chí Minh<br /> <br /> 6<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> 7<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> 8<br /> <br /> TMĐT<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 9<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> TT<br /> <br /> Thông tấn<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> UNCTAD<br /> <br /> USD<br /> <br /> Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát<br /> triển<br /> United States dollar<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2