intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
57
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực của Đài; tập trung tìm hiểu phát triển nguồn nhân lực, xem xét đánh giá ở khía cạnh Thể lực, trí lực, tâm lực, hiệu quả sử dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng mới, đánh giá và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong những năm qua (2010-2015),... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> DƯƠNG THĂNG LONG<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> DƯƠNG THĂNG LONG<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI<br /> TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. BÙI VĂN NHƠN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực<br /> của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC" là kết quả nghiên cứu khoa học của<br /> riêng tôi. Nội dung của luận văn được trình bày dựa trên cơ sở lý thuyết, tổng<br /> hợp phân tích thực tiễn, với sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Bùi Văn<br /> Nhơn và sự giúp đỡ của các cán bộ phòng, ban của Đài Truyền hình kỹ thuật<br /> số VTC nơi tôi đã thực tập. Các số liệu trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ<br /> chính xác, tin cậy và trung thực. Luận văn chưa từng được công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Dương Thăng Long<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... II<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................ IV<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ............................................................ V<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ.............................................................................. VI<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: ................................................................................................. 8<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG<br /> DOANH NGHIỆP ........................................................................................ 8<br /> 1.1.Các khái niệm ......................................................................................... 8<br /> 1.1.1. Khái niệm nhân lực .............................................................................. 8<br /> 1.1.2. Nguồn nhân lực .................................................................................... 9<br /> 1.1.3. Phát triển nguồn nhân lực .................................................................. 11<br /> 1.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực .............................................. 14<br /> 1.3. Các nội dung phát triển Nguồn nhân lực ........................................... 15<br /> 1.3.1. Phát triển thể lực ................................................................................ 15<br /> 1.3.2. Phát triển Trí lực ................................................................................ 18<br /> 1.3.3. Phát triển Tâm lực .............................................................................. 21<br /> 1.3.4. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả Nguồn nhân lực .................................. 25<br /> 1.3.5. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mới để tương thích với sự biến<br /> động của Nguồn nhân lực............................................................................. 27<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực trong doanh<br /> nghiệp .......................................................................................................... 28<br /> 1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.................................................. 28<br /> 1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................. 31<br /> 1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về phát triển<br /> nguồn nhân lực ........................................................................................... 33<br /> 1.5.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp một số nước<br /> trên thế giới .................................................................................................. 33<br /> 1.5.2. Bài học đối với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ................................ 37<br /> Tiểu kết Chương 1 ...................................................................................... 39<br /> CHƯƠNG 2: ............................................................................................... 40<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀI TRUYỀN<br /> HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC...................................................................... 40<br /> 2.1. Khái quát chung về Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ...................... 40<br /> 2.1.1. Quá trình ra đời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC .............................. 40<br /> 2.1.2. Vị trí và chức năng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC .......................... 43<br /> 2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ................... 43<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.1.4. Mô hình hoạt động Đài truyền hình kỹ thuật số VTC .......................... 46<br /> 2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số<br /> VTC ............................................................................................................. 50<br /> 2.2.1. Thực trạng thể lực cán bộ nhân viên lao động Đài VTC ..................... 50<br /> 2.2.2. Thực trạng trí lực cán bộ nhân viên lao động Đài VTC ...................... 56<br /> 2.2.3. Thực trạng tâm lực cán bộ nhân viên lao động Đài VTC .................... 59<br /> 2.2.4. Sử dụng hợp lý trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề người lao động<br /> vào bố trí công việc ...................................................................................... 65<br /> 2.2.5. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mới để tương thích với sự biến<br /> động của Nguồn nhân lực............................................................................. 68<br /> 2.3. Một số nhận xét rút ra từ những phân tích trên ................................ 84<br /> CHƯƠNG 3: ............................................................................................... 89<br /> QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KHUYẾN<br /> NGHỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ<br /> THUẬT SỐ VTC ............................................................................................<br /> 89<br /> 3.1. Quan điểm, phương hướng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền<br /> hình kỹ thuật số VTC. ................................................................................ 89<br /> 3.1.2. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình kỹ thuật số<br /> VTC .............................................................................................................. 89<br /> 3.1.2. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ thuật số<br /> VTC .............................................................................................................. 90<br /> 3.2. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Đài truyền hình kỹ<br /> thuật số VTC .............................................................................................. 92<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao trí lực cho phát triển nguồn nhân lực Đài<br /> truyền hình kỹ thuật số VTC ......................................................................... 92<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao thể lực và tầm vóc phát triển nguồn nhân lực<br /> Đài truyền hình kỹ thuật số VTC .................................................................. 98<br /> 3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao tâm lực cho phát triển nguồn nhân lực Đài<br /> truyền hình kỹ thuật số VTC ....................................................................... 100<br /> 3.2.4. Nhóm giải pháp đào tạo chuyên môn kỹ năng mới để tương thích với sự<br /> biến động của nguồn nhân lực.................................................................... 103<br /> 3.2.5. Nhóm giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ........................... 106<br /> 3.3. Một số khuyến nghị phát triển nguồn nhân lực Đài truyền hình kỹ<br /> thuật số VTC ............................................................................................ 107<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................... 110<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 112<br /> PHỤ LỤC.................................................................................................. 115<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản