intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
174
lượt xem
78
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã ở huyện Đông Anh, qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chính quyền cấp xã, đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính tại địa phương trong những năm tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN KIM THANH<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC<br /> CẤP XÃ HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN KIM THANH<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC<br /> CẤP XÃ HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM QUÝ THỌ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn “Nâng cao chất lượng đội ngũ công<br /> chức cấp xã huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” này là công trình nghiên<br /> cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu được sử dụng trung thực và kết quả nêu trong luận văn này<br /> chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Kim Thanh<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... IV<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................................... V<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................. 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài................................................................... 3<br /> 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu...................................................................................... 5<br /> 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 6<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................. 6<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn ................................................................................ 7<br /> 7. Kết cấu luận văn ................................................................................................................. 8<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI<br /> NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ...................................................................... 9<br /> 1.1. Một số khái niệm ............................................................................................................. 9<br /> 1.1.1. Đội ngũ công chức cấp xã..................................................................... 9<br /> 1.1.2. Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ................................................. 12<br /> 1.1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã .................................. 13<br /> 1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ............................... 14<br /> 1.2.1. Thể lực ............................................................................................... 14<br /> 1.2.2. Tâm lực .............................................................................................. 15<br /> 1.2.3. Trí lực................................................................................................. 19<br /> 1.2.4. Cơ cấu ................................................................................................ 24<br /> 1.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ........................ 25<br /> 1.3.1. Công tác tuyển dụng ........................................................................... 25<br /> 1.3.2. Chăm sóc sức khỏe ............................................................................. 26<br /> 1.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng ............................................................................. 27<br /> 1.3.4. Tiền lương .......................................................................................... 28<br /> <br /> II<br /> <br /> 1.3.5. Kỷ luật lao động ................................................................................. 29<br /> 1.3.6. Tạo động lực lao động ........................................................................ 31<br /> 1.3.7. Phân tích công việc............................................................................. 32<br /> 1.3.8. Đánh giá đội ngũ công chức ..................................................................... 33<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ............................................................................................... 34<br /> 1.4.1. Nhóm các nhân tố bên trong ............................................................... 34<br /> 1.4.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài............................................................... 36<br /> 1.5. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại<br /> một số địa phương ................................................................................................................ 37<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC<br /> CẤP XÃ HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI ............................................ 40<br /> 2.1. Khái quát về huyện Đông Anh .................................................................................. 40<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 40<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội .................................................... 41<br /> 2.1.3. Đặc điểm đội ngũ công chức cấp xã huyện Đông Anh ........................ 46<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện<br /> Đông Anh................................................................................................................................ 54<br /> 2.2.1. Công tác tuyển dụng ........................................................................... 54<br /> 2.2.2 Chăm sóc sức khỏe .............................................................................. 62<br /> 2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng ............................................................................. 62<br /> 2.2.4. Tiền lương .......................................................................................... 64<br /> 2.2.5. Kỷ luật lao động ................................................................................. 65<br /> 2.2.6. Tạo động lực lao động ........................................................................ 66<br /> 2.2.7. Phân tích công việc............................................................................. 68<br /> 2.2.8. Đánh giá đội ngũ công chức ............................................................... 68<br /> 2.3. Đánh giá........................................................................................................................... 70<br /> 2.3.1. Ưu điểm.............................................................................................. 70<br /> 2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân ..................................................................... 71<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ<br /> CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 77<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản