intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi Trung ương

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

78
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày một số lý luận về tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên, thực trạng tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi Trung ương, giải pháp tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi Trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhi Trung ương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM HUỆ<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO ĐIỀU DƢỠNG VIÊN<br /> TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM HUỆ<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO ĐIỀU DƢỠNG VIÊN<br /> TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LƢƠNG XUÂN DƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của tôi, chƣa<br /> từng đƣợc công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Về số liệu<br /> tham khảo đƣợc thu thập và xử lý công khai minh bạch và không sao chép của<br /> bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.<br /> Tôi xin cam đoan những ý kiến trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có<br /> vấn đề gì xảy ra tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Huệ<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .........................................................................vii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: .......................................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .................................................... 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: ............................................................... 5<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 6<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu:.............................................................................. 6<br /> 6. Đóng góp mới của đề tài: .............................................................................. 8<br /> 7. Kết cấu của luận văn gồm 3 chƣơng ............................................................. 8<br /> CHƢƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG<br /> CHO ĐIỀU DƢỠNG VIÊN ........................................................................ 9<br /> 1.1. Các khái niệm ............................................................................................. 9<br /> 1.1.1. Nhu cầu, động cơ và lợi ích .................................................................... 9<br /> 1.1.2. Động lực lao động ................................................................................. 10<br /> 1.1.3. Tạo động lực lao động........................................................................... 11<br /> 1.1.4. Khái niệm về đối tƣợng nghiên cứu................................................12<br /> 1.2. Các học thuyết liên quan đến tạo động lực lao động ............................... 13<br /> 1.2.1. Học thuyết về thứ bậc nhu cầu của Abraham Maslow ......................... 13<br /> 1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom ................................................. 14<br /> 1.2.3. Học thuyết công bằng của Adam. ......................................................... 16<br /> 1.2.4. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Frederic Herzberg. ............................ 18<br /> 1.3. Nội dung tạo động lực lao động ............................................................... 19<br /> 1.3.1. Xác định nhu cầu của ngƣời lao động ................................................... 19<br /> 1.3.2. Tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích vật chất. ........... 20<br /> 1.3.3. Tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích tinh thần .......... 24<br /> <br /> iii<br /> 1.4. Các tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động. .............................. 27<br /> 1.4.1. Năng suất lao động. ............................................................................... 27<br /> 1.4.2. Mức độ hài lòng của NLĐ .................................................................... 28<br /> 1.4.3. Thái độ làm việc của NLĐ .................................................................... 29<br /> 1.4.4. Mức độ gắn bó của ngƣời lao động ..................................................... 29<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lựclao động. .................................. 30<br /> 1.5.1. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên ngoài ........................................... 30<br /> 1.5.2. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng bên trong............................................ 32<br /> 1.6. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số đơn vị và bài học rút ra<br /> cho Bệnh viện Nhi TW. .................................................................................. 34<br /> 1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực lao động của một số đơn vị. ....................... 34<br /> 1.6.2. Bài học rút ra cho Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng..................................... 37<br /> CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO<br /> ĐIỀU DƢỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG ........... 39<br /> 2.1. Tổng quan về Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng .............................................. 39<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 39<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện .................................................... 42<br /> 2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Bệnh viện .................................................... 43<br /> 2.1.4. Đặc điểm của điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng ............ 44<br /> 2.2. Thực trạng tạo động lực lao động cho điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi<br /> Trung ƣơng. ..................................................................................................... 47<br /> 2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu của điều dƣỡng viên tại Bệnh viện Nhi<br /> trung ƣơng. ...................................................................................................... 47<br /> 2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích vật<br /> chất. ................................................................................................................. 50<br /> 2.2.3. Thực trạng tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích phi vật<br /> chất .................................................................................................................. 67<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2