intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
52
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày lý luận cơ bản về trả lương lao động gián tiếp trong doanh nghiệp, thực trạng trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, giải pháp nhằm hoàn thiện việc trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Trả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ MINH HUỆ<br /> <br /> TRẢ LƢƠNG CHO LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ THỊ MINH HUỆ<br /> <br /> TRẢ LƢƠNG CHO LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ THANH HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> I<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung của luận văn này là kết quả nghiên<br /> cứu của riêng tôi và chƣa từng xuất hiện hoặc công bố trong bất cứ một<br /> chƣơng trình đào tạo cấp bằng hoặc công trình nào khác. Các số liệu, nội<br /> dung đƣợc trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân<br /> thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Thị Minh Huệ<br /> <br /> II<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRẢ LƢƠNG LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .....................................................................................8<br /> 1.1. Một số khái niệm ..................................................................................................8<br /> 1.1.1. Lao động............................................................................................................8<br /> 1.1.2. Lao động gián tiếp, phân loại lao động gián tiếp và vị trí lao động gián tiếp<br /> trong doanh nghiệp .....................................................................................................8<br /> 1.2. Trả lƣơng cho lao động gián tiếp tại doanh nghiệp ...........................................11<br /> 1.2.1. Trả lương cho lao động quản lý lãnh đạo.......................................................11<br /> 1.2.2. Trả lương cho lao động làm công tác chuyên môn, phục vụ ..........................12<br /> 1.2.3. Trả lương cho lao động làm công tác kinh doanh ..........................................12<br /> 1.2.4. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của việc trả lương cho lao động gián tiếp .13<br /> 1.3. Nội dung của trả lƣơng cho lao động gián tiếp ..................................................16<br /> 1.3.1. Xác định phương án trả lương cho lao động gián tiếp ...................................16<br /> 1.3.2. Xây dựng và lựa chọn bảng lương cho lao động gián tiếp .............................20<br /> 1.3.3. Tổ chức thực hiện phương án trả lương cho lao động gián tiếp ....................22<br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng tới việc trả lƣơng ............................................................28<br /> 1.4.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài .....................................................28<br /> 1.4.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong .....................................................30<br /> 1.5. Kinh nghiệm của một số công ty về trả lƣơng cho lao động gián tiếp. .............33<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TRẢ LƢƠNG CHO LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN ................................36<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ..................................36<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ................................................................36<br /> 2.1.2. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty .............................................................37<br /> 2.1.3. Đội ngũ nhân lực của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ....................40<br /> 2.2. Thực trạng trả lƣơng cho lao động gián tiếp tại Công ty CP xi măng Vicem Bút<br /> Sơn.............................................................................................................................43<br /> <br /> III<br /> 2.2.1. Thực trạng trả lương cho lao động gián tiếp tại công ty....................................44<br /> 2.2.2. Thực trạng xây dựng và lựa chọn bảng lương cho lao động gián tiếp .................54<br /> 2.3. Thực trạng các nhân tố thuộc ảnh hƣởng tới việc trả lƣơng cho lao động gián<br /> tiếp tại công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ....................................................58<br /> 2.3.1. Thực trạng các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài .................................58<br /> 2.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong .....................................................61<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC TRẢ LƢƠNG CHO<br /> LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT<br /> SƠN ...........................................................................................................................71<br /> 3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trong giai<br /> đoạn 2015-2020. ........................................................................................................71<br /> 3.2. Một số giải pháp để hoàn thiện trả lƣơng cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ<br /> phần xi măng Vicem Bút Sơn. ..................................................................................73<br /> 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc cho lao động gián tiếp. ..74<br /> 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống bảng lương cho lao động gián tiếp theo chức danh công<br /> việc bằng phương pháp đánh giá điểm .....................................................................82<br /> 3.2.3. Hoàn thiện việc trả lương chức danh cho lao động gián tiếp ........................91<br /> 3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức và triển khai thực hiện phương án trả lương. ..92<br /> 3.3. Giải pháp mang tính điều kiện để đảm bảo tính hiệu quả của việc trả lƣơng tại<br /> công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn. ................................................................93<br /> 3.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiền lương. ......................93<br /> 3.3.2. Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn ........................................................94<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................95<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................96<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản