intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ Hợp Long

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
60
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ Hợp Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sử dụng tài sản của Công ty cổ phần công nghệ Hợp Long, tìm ra những nhân tố là nguyên nhân hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ Hợp Long

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> HOÀNG THỊ DUYÊN<br /> <br /> HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S. NGUYỄN THỊ THANH HẢI<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................. ii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ...............................................................................................iii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................7<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp ......................................................9<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm tài sản của doanh nghiệp .......................................................9<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Phân loại tài sản của doanh nghiệp .......................................................10<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp .........................................13<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ................................................16<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.........................16<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp .......17<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp . 23<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN<br /> 2.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Phương pháp xử lý số liệu ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thiết kế nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG<br /> 3.1. Khái quát chung về công ty cổ phần công nghệ Hợp Long. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.2. Ngành nghề kinh doanh ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Đặc điểm hoạt động của công ty cổ phần công nghệ Hợp Long .. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty .. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ<br /> Hợp Long ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Thực trạng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ Hợp Long .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công<br /> nghệ Hợp Long ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. So sánh một số chỉ tiêu cơ bản giữa công ty cổ phần công nghệ Hợp Long và<br /> một số đối thủ cạnh tranh .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần công nghệ<br /> Hợp Long ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Những kết quả đạt được ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.2.<br /> <br /> Hạn chế và nguyên nhân ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NẤNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG<br /> 4.1.<br /> <br /> Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ..... Error! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.2.<br /> <br /> Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ<br /> <br /> phần công nghệ Hợp Long..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn hợp lý trên cơ sở<br /> xác định cơ cấu vốn tối ưu ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2.<br /> <br /> Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ................ Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.3.<br /> <br /> Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định Error! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.2.4.<br /> <br /> Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án.. Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 4.2.5.<br /> <br /> Thực hiện các chiến lược thị trường, tìm kiếm thị trường mới, sản<br /> <br /> phẩm mới và đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm. ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.6.<br /> <br /> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.7. Thiết lập bộ máy quản lý tài sản riêng biệt ............ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.8.<br /> <br /> Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp ................. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước.......... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nguyên nghĩa<br /> <br /> 1<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> 3<br /> <br /> DTT<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> <br /> 4<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> 5<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> 6<br /> <br /> HTK<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> 7<br /> <br /> LN<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> 8<br /> <br /> LNST<br /> <br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> 9<br /> <br /> LNTT<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> <br /> 10<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> 11<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 12<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> 13<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> 14<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> 15<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> 16<br /> <br /> VCĐ<br /> <br /> Vốn cố định<br /> <br /> STT<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2