intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

139
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương khảo sát thực trạng nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ TNCNST; từ đó, đề xuất một số biện pháp tác động tâm lý nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực về an toàn tình dục cho nữ TNCNST nói riêng, nữ TNCN nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ thanh niên công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ------------------------------<br /> <br /> Đoàn Bắc Việt Trân<br /> <br /> NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ AN TOÀN TÌNH DỤC<br /> CỦA NỮ THANH NIÊN CÔNG NHÂN<br /> KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN<br /> TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> --------------------------------<br /> <br /> Đoàn Bắc Việt Trân<br /> <br /> NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ AN TOÀN TÌNH DỤC<br /> CỦA NỮ THANH NIÊN CÔNG NHÂN<br /> KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN<br /> TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> Chuyên ngành: Tâm lý học<br /> Mã số:<br /> 60 31 80<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ TÂM LÝ HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TRẦN THỊ THU MAI<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Mục lục<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................ 12<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................................................... 12<br /> 1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài ................................................................... 16<br /> 1.2.1. Nhận thức, thái độ và mối quan hệ giữa nhận thức và thái độ ..................... 16<br /> 1.2.2. Sức khoẻ sinh sản và an toàn tình dục .......................................................... 29<br /> 1.2.3. Nhận thức, thái độ về an toàn tình dục ......................................................... 39<br /> 1.2.4. Một số đặc điểm về giới tính và giới của nữ liên quan đến sức khỏe sinh<br /> sản và an toàn tình dục ............................................................................................ 45<br /> 1.2.5. Tuổi thanh niên và một số nét tâm lý đặc trưng ........................................... 47<br /> 1.2.6. Khái quát về cuộc sống của công nhân khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh<br /> Bình Dương ............................................................................................................ 50<br /> 1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ của nữ TNCN về an toàn<br /> tình dục ................................................................................................................... 51<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ AN TOÀN<br /> <br /> TÌNH<br /> <br /> DỤC CỦA NỮ THANH NIÊN CÔNG NHÂN KCN SÓNG THẦN ........................... 56<br /> 2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ............................................................................ 56<br /> 2.2. Thực trạng nhận thức, thái độ về an toàn tình dục của nữ TNCNST .................. 61<br /> 2.2.1. Thực trạng nhận thức về an toàn tình dục của nữ TNCNST ........................ 61<br /> 2.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về an toàn tình dục của nữ<br /> TNCNST ................................................................................................................. 78<br /> 2.2.3. Thực trạng thái độ về an toàn tình dục của nữ TNCNST ............................. 84<br /> <br /> 2.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thái độ về an toàn tình dục của nữ<br /> TNCNST ................................................................................................................. 89<br /> CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM MỘT VÀI BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG TÂM LÝ<br /> NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, XÂY DỰNG THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ................ 95<br /> 3.1. Các biện pháp tác động tâm lý nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ<br /> tích cực về an toàn tình dục cho nữ TNCN ................................................................ 95<br /> 3.2. Tổ chức thực nghiệm ......................................................................................... 100<br /> 3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm .......................................................................... 103<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................... 114<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> AIDS<br /> <br /> : Acquired Immune Deficiency Syndrome – hội chứng<br /> <br /> suy<br /> giảm miễn dịch mắc phải<br /> ĐTN<br /> <br /> : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> : điểm trung bình<br /> <br /> HIV<br /> <br /> : Human Immunodeficiency Virus – vi rút gây suy<br /> <br /> giảm<br /> miễn dịch ở người<br /> HPN<br /> <br /> : Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam<br /> <br /> HTN<br /> <br /> : Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : khu công nghiệp<br /> <br /> NXB<br /> <br /> : nhà xuất bản<br /> <br /> TNCN<br /> <br /> : thanh niên công nhân<br /> <br /> TNCNST<br /> <br /> : thanh niên công nhân đang làm việc tại các nhà máy<br /> <br /> khu<br /> công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương<br /> TP.HCM<br /> <br /> : Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> UNFPA<br /> <br /> : the United Nations Population Fund – Quỹ Dân số<br /> <br /> Liên<br /> Hiệp Quốc<br /> UNICEF<br /> <br /> : United Nations Children's Fund – Quỹ Nhi đồng Liên<br /> Hiệp Quốc<br /> <br /> WHO<br /> <br /> : World Health Organization – Tổ chức Y tế thế giới<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=139

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2