intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
82
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu những thành tựu, hạn chế của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tại tỉnh Phú Thọ, chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế; từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ PHƢƠNG THÚY<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG<br /> TÔN GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY<br /> <br /> ̀<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGANH TÔN GIÁO HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ PHƢƠNG THÚY<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG<br /> TÔN GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo ho ̣c<br /> Mã số: 60220309<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Kim Oanh<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của<br /> luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Phƣơng Thúy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn PGS.TS. Trần<br /> Thị Kim Oanh - ngƣời Thầy đã chỉ bảo, hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi rất tận tình<br /> trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình, chu đáo của<br /> các giáo sƣ, tiến sĩ, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội<br /> vụ tỉnh Phú Thọ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trong quá trình<br /> nghiên cứu để hoàn thành Luận văn này.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Phƣơng Thúy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 3<br /> CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ<br /> NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN<br /> GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY ...................................................... 11<br /> 1.1 Nhận thức chung về quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo .<br /> ............................................................................................................ 11<br /> 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ............. 11<br /> 1.1.2 Khách thể và chủ thể của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn<br /> giáo ....................................................................................................... 15<br /> 1.1.3 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo<br /> ....................................................................................................... 20<br /> 1.2 Tình hình tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay .................................. 24<br /> 1.2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội – văn hóa ........ 24<br /> 1.2.2 Tình hình, đặc điểm tôn giáo tỉnh Phú Thọ ................................... 27<br /> CHƢƠNG 2. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN<br /> GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ..... 34<br /> 2.1 Thành tựu quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo của Ban<br /> Tôn giáo tỉnh Phú Thọ .............................................................................. 34<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ ......................... 34<br /> 2.1.2 Những thành tựu............................................................................. 39<br /> 2.2. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt<br /> động tôn giáo ............................................................................................... 54<br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản