intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
255
lượt xem
77
download

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với 2 mục tiêu sau: Phân tích việc thực hiện các Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc tại thành phố Biên Hòa, trong quá trình thẩm định; phân tích khả năng duy trì thực hiện một số Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc, trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGA<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG<br /> VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH<br /> TỐT NHÀ THUỐC CỦA CÁC NHÀ THUỐC<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA<br /> TỈNH ĐỒNG NAI<br /> <br /> LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGA<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG<br /> VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH<br /> TỐT NHÀ THUỐC CỦA CÁC NHÀ THUỐC<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA<br /> TỈNH ĐỒNG NAI<br /> <br /> LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> MÃ SỐ: CK 60 72 04 12<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà<br /> Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô giáo<br /> PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà, Trưởng Phòng Sau đại học đã tận tình hướng<br /> dẫn và truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu cho tôi trong quá trình thực hiện<br /> luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo GS.TS Nguyễn Thanh<br /> Bình cùng các thầy cô giáo Trường Đại học Dược Hà Nội đã tận tâm giảng<br /> dạy truyền đạt kiến thức chuyên môn cho tôi trong suốt quá trình học tập.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Tổ chức<br /> cán bộ, Phòng Sau đại học Trường Đại học Dược Hà nội. Cảm ơn các Thầy cô<br /> trong Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo Trường Trung cấp Quân Y 2 đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Dược,<br /> Phòng Quản lý hành nghề và Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tạo điều<br /> kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình điều tra, thu thập số liệu nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Phòng Y tế thành phố Biên Hòa,<br /> BSCKII Trần Hữu Hậu, Trưởng Phòng Y tế thành phố Biên Hòa đã tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi suốt quá trình thu thập số liệu nghiên cứu tại địa phương.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng nghiệp, bạn bè và<br /> những người thân của tôi đã giúp đỡ, khích lệ tôi trong suốt thời gian qua để<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> Trân trọng!<br /> Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2017<br /> Ngƣời thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Nga<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 3<br /> 1.1. Khái quát thực hành tốt nhà thuốc ............................................................ 3<br /> 1.1.1. Quá trình hình thành Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc tại Việt Nam.....3<br /> 1.1.2. Một số khái niệm.............................................................................................4<br /> 1.1.2.1. Khái niệm thực hành tốt nhà thuốc ...................................................... 4<br /> 1.1.2.2. Bán thuốc và cơ sở bán lẻ thuốc .......................................................... 5<br /> 1.1.3. Nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc ..............................................................5<br /> 1.1.4. Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc ...............................................................6<br /> 1.1.5. Nội dung của GPP - WHO..............................................................................6<br /> 1.1.6. Yêu cầu quan trọng trong thực hành tốt nhà thuốc .......................................6<br /> 1.2. Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc tốt do Bộ Y tế Việt Nam ban hành ... 7<br /> 1.2.1. Nhân sự ............................................................................................................7<br /> 1.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở bán lẻ thuốc .....................................7<br /> 1.2.3. Hồ sơ, sổ sách và tài liệu chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc .....................8<br /> 1.2.4. Các hoạt động chủ yếu của cơ sở bán lẻ thuốc ..............................................9<br /> 1.2.5. Yêu cầu đối với người bán lẻ trong thực hành nghề nghiệp .........................9<br /> 1.3. Thẩm định Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc ...................................... 10<br /> 1.3.1. Danh mục chấm điểm kiểm tra Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.........10<br /> 1.3.2. Nguyên tắc chấm điểm ..................................................................................10<br /> 1.3.3. Các tiêu chí cần chú ý....................................................................................10<br /> 1.3.4. Cách tính điểm ...............................................................................................10<br /> 1.3.5. Cách kết luận..................................................................................................11<br /> 1.4. Thực trạng thực hiện Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các nhà<br /> thuốc ở Việt Nam trong những năm gần đây .................................................. 12<br /> 1.4.1. Lộ trình thực hiện Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc-GPP tại Việt Nam . 12<br /> 1.4.2. Thực trạng việc thực hiện Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc tại một số<br /> địa phương trong nước.............................................................................................13<br /> <br /> 1.5. Một vài nét về đặc điểm kinh tế - xã hội, mạng lưới cung ứng thuốc và<br /> tình hình thực hiện GPP trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .... 18<br /> 1.5.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội ..............................................................................18<br /> 1.5.2. Mạng lưới bán lẻ thuốc và tình hình thực hiện GPP trên địa bàn thành phố<br /> Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .........................................................................................18<br /> Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 21<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 21<br /> 2.2. Thời gian nghiên cứu: Năm 2015 ........................................................... 21<br /> 2.3. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................... 21<br /> 2.4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 21<br /> 2.4.1. Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang. .................................21<br /> 2.4.2. Cỡ mẫu nghiên cứu .......................................................................................21<br /> 2.4.3. Nội dung nghiên cứu.....................................................................................21<br /> 2.4.4. Các biến số nghiên cứu ................................................................................23<br /> 2.5. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................... 29<br /> Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 32<br /> 3.1. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn trong quá trình thẩm định GPP của các<br /> nhà thuốc tại thực địa ...................................................................................... 32<br /> 3.1.1. Về số lượng và tỷ lệ biên bản trong quá trình thẩm định, tái thẩm định. ..32<br /> 3.1.2. Số lượng và tỷ lệ nhà thuốc đạt GPP trong quá trình thẩm định trong số<br /> các biên bản thẩm định được chọn để phân tích sự đáp ứng các tiêu chuẩn GPP33<br /> 3.1.3. Về hồ sơ pháp lý............................................................................................34<br /> 3.1.4. Về nhân sự .....................................................................................................34<br /> 3.1.5. Về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị ................................................35<br /> 3.1.6. Hồ sơ, sổ sách tài liệu chuyên môn ..............................................................39<br /> 3.1.7. Quy trình hoạt động nhà thuốc .....................................................................40<br /> 3.1.8. Thực hiện quy chế chuyên môn và thực hành nghề nghiệp........................41<br /> 3.1.9. Đảm bảo chất lượng thuốc ............................................................................42<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản