intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn tốt nghiệp Môi trường và tài nguyên: Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
95
lượt xem
20
download

Luận văn tốt nghiệp Môi trường và tài nguyên: Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp Môi trường và tài nguyên: Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai thiết kế, xây dựng CSDL địa chính phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ địa chính; thiết kế, xây dựng ứng dụng xử lý biến động đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Môi trường và tài nguyên: Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C NÔNG LÂM TP HCM<br /> KHOA MÔI TRƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> <br /> LU N VĂN T T NGHI P<br /> ng d ng GIS phát tri n ng d ng h tr công tác<br /> qu n lý h sơ ñ a chính t i huy n<br /> Xuân L c – t nh Đ ng Nai<br /> Ngành<br /> : H th ng thông tin ñ a lý<br /> Niên khoá<br /> : 2007 – 2011<br /> L p<br /> : DH07GI<br /> Sinh viên th c hi n : Đoàn Minh Thành<br /> MSSV<br /> : 07162023<br /> GVHD<br /> : Văn Công Đ c<br /> <br /> TP.H CHÍ MINH, tháng 11 năm 2011<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Tôi xin c m ơn Trư ng Đ i H c Nông Lâm – TP. H Chí Minh ñã t o ñi u ki n<br /> cho tôi hoàn thành lu n văn này.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn s giúp ñ t n tình c a các gi ng viên trong B Môn<br /> Thông Tin Đ a Lý<br /> <br /> ng D ng – Khoa Môi Trư ng Và Tài Nguyên, s hư ng d n<br /> <br /> nhi t tình c a TS.Nguy n Kim L i, ñ c bi t là s c ng tác và hư ng d n tr c ti p<br /> vô cùng t n tình chu ñáo c a th y Văn Công Đ c, là trư ng b môn Tin h c cơ s Khoa Công Ngh Thông Tin<br /> Tôi xin c m ơn s ñ ng viên và giúp ñ c a t t c nh ng ngư i thân trong gia<br /> ñình, c a các b n bè, ñ ng nghi p trong quá trình th c hi n lu n văn này.<br /> Đoàn Minh Thành<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH SÁCH THU T NG<br /> <br /> VÀ CH<br /> <br /> VI T T T<br /> <br /> Chú thích<br /> <br /> Thu t ng và<br /> t vi t t t<br /> CSDL<br /> <br /> Cơ S D li u<br /> <br /> GCNQSDD<br /> <br /> Gi y Ch ng Nh n Quy n S D ng Đ t<br /> <br /> CSD<br /> <br /> Ch S D ng<br /> <br /> VBA<br /> <br /> Visual Basic for Application (Môi trư ng phát tri n s d ng ngôn<br /> ng VB)<br /> <br /> CP<br /> UBND<br /> <br /> Chính ph<br /> y ban Nhân dân<br /> <br /> CMND<br /> <br /> Ch ng minh thư nhân dân<br /> <br /> TP<br /> <br /> T nh/Thành ph<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công ngh thông tin<br /> <br /> HTTT<br /> <br /> H th ng thông tin<br /> <br /> LAN<br /> <br /> Local Area Network (M ng n i b )<br /> <br /> PC<br /> <br /> Personal Computer (Máy tính cá nhân)<br /> <br /> Server<br /> <br /> Máy ch<br /> <br /> SQL<br /> <br /> Structred Query Language (Ngôn ng truy v n có c u trúc)<br /> <br /> QSHNƠ<br /> <br /> Quy n s h u nhà<br /> <br /> QSDĐ<br /> <br /> Quy n s d ng ñ t<br /> <br /> GIS<br /> <br /> Geographic Information System (H th ng thông tin ñ a lý)<br /> <br /> GCN<br /> <br /> Gi y ch ng nh n<br /> <br /> HS<br /> <br /> H sơ<br /> <br /> TN-MT<br /> <br /> Tài nguyên – Môi trư ng<br /> <br /> LIS<br /> <br /> Land Management Information System ( H thông tin ñ t ñai)<br /> <br /> ii<br /> <br /> M CL C<br /> L I C M ƠN ..........................................................................................................i<br /> DANH SÁCH THU T NG<br /> <br /> VÀ CH<br /> <br /> VI T T T................................................ii<br /> <br /> M C L C ............................................................................................................ iii<br /> DANH M C CÁC HÌNH .......................................................................................v<br /> TÓM T T..............................................................................................................vi<br /> CHƯƠNG 1 M Đ U...........................................................................................1<br /> 1.1 Cơ s lý lu n và th c ti n ..................................................................................1<br /> 1.2 M c ñích, m c tiêu ñ tài..................................................................................2<br /> 1.2.1 M c ñích......................................................................................................2<br /> 1.2.2 M c Tiêu .....................................................................................................2<br /> CHƯƠNG 2 T NG QUAN Đ TÀI ......................................................................3<br /> 2.1 Th c tr ng .........................................................................................................3<br /> 2.1.1Th c tr ng qu n lý nhà ñ t............................................................................3<br /> 2.1.2 Các căn c th c hi n ....................................................................................3<br /> 2.1.3 Th c tr ng phát tri n ph n m m...................................................................3<br /> 2. 2 K t lu n ............................................................................................................4<br /> CHƯƠNG 3 T NG QUAN TÀI LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ......5<br /> 3.1 Đ i tư ng nghiên c u ........................................................................................5<br /> 3.1.1 H Th ng Thông Tin Đ t Đai.......................................................................5<br /> 3.1.2 H th ng thông tin ñ a lý GIS.......................................................................5<br /> 3.1.3 Shapefile, và H qu n tr Cơ s d li u (CSDL)...........................................7<br /> 3.2 Ph m vi, Khu v c nghiên c u ...........................................................................8<br /> 3.2.1 Ph m vi nghiên c u......................................................................................8<br /> 3.2.2 Khu v c nghiên c u .....................................................................................8<br /> 3.3 Phương pháp nghiên c u .................................................................................10<br /> CHƯƠNG 4 N I DUNG NGHIÊN C U ............................................................12<br /> 4.1 Phân tích hi n tr ng .........................................................................................12<br /> 4.1.1 Ch c năng t ng th c a h th ng qu n lý h sơ ñ a chính c p qu n huy n .12<br /> 4.1.2 Li t kê các H Sơ và Công Vi c.................................................................12<br /> 4.1.3 Các Phi u H Sơ........................................................................................12<br /> 4.1.5 M u phi u công vi c ..................................................................................18<br /> 4.1.6 Các phi u công vi c ...................................................................................19<br /> 4.1.7 Lưu ñ công vi c, h sơ .............................................................................22<br /> <br /> iii<br /> <br /> 4.1.8 Các quy t c qu n lý....................................................................................23<br /> 4.1.9 Li t kê d li u ............................................................................................23<br /> 4.1.10 T ñi n d li u.........................................................................................23<br /> 4.2 Mô hình hóa h th ng ......................................................................................26<br /> 4.2.1 Mô hình ch c năng c a h th ng................................................................26<br /> 4.2.2 Thi t k chi ti t th c th , k t h p ...............................................................27<br /> 4.2.3 Chuy n ñ i mô hình Th c th - K t h p thành mô hình d li u quan h và<br /> chu n hóa, thi t k mô hình d li u.....................................................................33<br /> 4.2.4 T ng h p mô hình h th ng x lý ..............................................................36<br /> 4.2.5 Thi t k các mô hình x lý cơ s c a h th ng ...........................................36<br /> 4.3 Tri n khai và xây d ng h th ng......................................................................45<br /> 4.3.1 Gi i thi u công ngh xây d ng h th ng ....................................................45<br /> 4.3.2 Các ch c năng chính c a ng d ng ............................................................45<br /> 4.3.3 Giao di n chính c a ng d ng ....................................................................45<br /> CHƯƠNG 5 K T LU N VÀ HƯ NG PHÁT TRI N ........................................47<br /> 5.1 K t lu n ...........................................................................................................47<br /> 5.2 H n ch và hư ng phát tri n ............................................................................47<br /> TÀI LI U THAM KH O .....................................................................................48<br /> PH L C..............................................................................................................49<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản