intTypePromotion=3

Luật về Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
208
lượt xem
20
download

Luật về Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật về Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) §Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn, tµi nguyªn, lao ®éng vµ c¸c tiÒm n¨ng kh¸c cña ®Êt n íc nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, v× sù nghiÖp d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1 Nhµ níc b¶o hé, khuyÕn khÝch, ®èi xö b×nh ®¼ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi trªn l·nh thæ ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 2 Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. "§Çu t trong níc" lµ viÖc sö dông vèn ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy. 2. "Nhµ ®Çu t" lµ tæ chøc, c¸ nh©n sö dông vèn ®Ó thùc hiÖn ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña LuËt nµy. 3. "Hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao" (BOT) lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ nhµ ®Çu t ®Ó x©y dùng, kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh do hai bªn tháa thuËn; hÕt thêi h¹n, nhµ ®Çu t chuyÓn giao kh«ng båi hoµn c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc. 4. "Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh" (BTO) lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ nhµ ®Çu t ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng; sau khi x©y dùng xong, nhµ ®Çu t chuyÓn giao c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång dµnh cho nhµ ®Çu t quyÒn kinh doanh c«ng tr×nh ®ã trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh do hai bªn tháa thuËn. 5. "Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao" (BT) lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ nhµ ®Çu t ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng; sau khi x©y dùng xong, nhµ ®Çu t chuyÓn giao c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n kh¸c ®Ó thu håi vèn ®Çu t vµ cã lîi nhuËn.
 2. 2 6. "Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi" lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ ngêi gèc ViÖt Nam c tró, lµm ¨n, sinh sèng l©u dµi ë níc ngoµi. 7. "Ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam" lµ c«ng d©n níc ngoµi vµ ngêi kh«ng quèc tÞch c tró, lµm ¨n, sinh sèng l©u dµi ë ViÖt Nam. 8. "§Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n" lµ ®Þa bµn vïng d©n téc thiÓu sè; miÒn nói; vïng cã kÕt cÊu h¹ tÇng cha ph¸t triÓn; vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi. 9. "§Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n" lµ ®Þa bµn vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao; h¶i ®¶o; vïng cã kÕt cÊu h¹ tÇng yÕu kÐm; vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn rÊt kh«ng thuËn lîi. §iÒu 3 Nhµ ®Çu t ®îc sö dông vèn b»ng tiÒn, tµi s¶n sau ®©y ®Ó ®Çu t t¹i ViÖt Nam: 1. TiÒn ViÖt Nam, tiÒn níc ngoµi; 2. Vµng, chøng kho¸n chuyÓn nhîng ®îc; 3. Nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng, thiÕt bÞ, m¸y mãc, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c; 4. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 5. Gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ; 6. C¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c. §iÒu 4 Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt nµy bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®Çu t sau ®©y: 1. §Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; 2. §Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i tr êng sinh th¸i, di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt ra khái ®« thÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, kinh doanh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ, s¶n phÈm; 3. Mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; 4. §Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao; ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh; ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao. §iÒu 5 1. §èi tîng ¸p dông cña LuËt nµy bao gåm: a) Nhµ ®Çu t lµ tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam;
 3. 3 b) Nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; c) Nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam. 2. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh nh÷ng trêng hîp cô thÓ cho phÐp nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp ViÖt Nam víi møc kh«ng qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. Ch¬ng II B¶o ®¶m vµ hç trî ®Çu t §iÒu 6 1. Nhµ níc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn ®Çu t, thu nhËp, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t. 2. Tµi s¶n vµ vèn ®Çu t hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t kh«ng bÞ quèc h÷u hãa, kh«ng bÞ tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh. Trong trêng hîp thËt cÇn thiÕt v× lý do quèc phßng, an ninh vµ v× lîi Ých quèc gia, Nhµ níc quyÕt ®Þnh trng mua hoÆc trng dông tµi s¶n cña nhµ ®Çu t, th× nhµ ®Çu t ®îc thanh to¸n hoÆc båi th êng theo thêi gi¸ thÞ tr êng t¹i thêi ®iÓm c«ng bè quyÕt ®Þnh trng mua hoÆc trng dông vµ ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Çu t vµo lÜnh vùc, ®Þa bµn thÝch hîp. 3. Trong trêng hîp do thay ®æi quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña nhµ ®Çu t, th× Nhµ níc cho phÐp nhµ ®Çu t ®îc tiÕp tôc h- ëng c¸c u ®·i ®· quy ®Þnh cho thêi gian cßn l¹i hoÆc Nhµ níc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng quyÒn lîi cho nhµ ®Çu t. §iÒu 7 Nhµ níc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t cã mÆt b»ng hoÆc më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh: 1. Giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ ph¸p luËt vÒ d©n sù; 2. C«ng bè c«ng khai quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ® îc duyÖt vµ quü ®Êt cha sö dông, ®Êt ®ang cã nhu cÇu giao vµ cho thuª cña tõng ®Þa ph¬ng; 3. ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng trêng hîp nhµ ®Çu t ®îc quyÒn chuyÓn ®æi, quyÒn chuyÓn nhîng, quyÒn cho thuª l¹i, quyÒn thÕ chÊp, quyÒn thõa kÕ ®èi víi ®Êt ®îc giao vµ ®Êt thuª. § iÒu 8 Nhµ níc hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng cho nhµ ®Çu t nh sau: 1. X©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp víi quy m« võa vµ nhá ë c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ó nhµ ®Çu t sö dông lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i;
 4. 4 2. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh; 3. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhµ ®Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, ®Æc khu kinh tÕ. §iÒu 9 Nhµ níc gãp vèn vµo c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ãng t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· h«i ®Æc biÖt khã kh¨n th«ng qua c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c tæ chøc tÝn dông cña Nhµ níc. §iÒu 10 Nhµ níc lËp vµ khuyÕn khÝch lËp c¸c Quü hç trî ®Çu t, Quü hç trî xuÊt khÈu tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc, tõ nguån gãp cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc. Quü hç trî ®Çu t cho vay ®Çu t trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i, trî cÊp mét phÇn l·i suÊt cho c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc u ®·i, b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t. Quü hç trî xuÊt khÈu cÊp tÝn dông víi l·i suÊt u ®·i nh»m hç trî cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, kinh doanh hµng xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu vµ b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng cña Quü hç trî ®Çu t, Quü hç trî xuÊt khÈu thùc hiÖn theo LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. §iÒu 11 1. Nhµ níc khuyÕn khÝch viÖc phæ biÕn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t ®îc sö dông víi møc phÝ u ®·i c¸c c«ng nghÖ t¹o ra tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Nhµ níc lËp Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc, tõ nguån gãp cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc nh»m hç trî cho c¸c nhµ ®Çu t vay víi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi, l·i suÊt u ®·i ®Ó nghiªn cøu, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ. Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 12 Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng hç trî ®Çu t sau ®©y: 1. T vÊn vÒ ph¸p lý, ®Çu t, kinh doanh vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp; 2. §µo t¹o nghÒ, c¸n bé kü thuËt; båi d ìng n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n vµ qu¶n lý kinh tÕ;
 5. 5 3. Cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ trêng, khoa häc - kü thuËt, c«ng nghÖ; b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; 4. TiÕp thÞ, xóc tiÕn th¬ng m¹i; 5. Thµnh lËp c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, c¸c hiÖp héi xuÊt khÈu. §iÒu 13 Dù ¸n ®Çu t cña c¸c nhµ ®Çu t thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy ®îc ¸p dông cïng mét møc gi¸ ®èi víi hµng hãa, dÞch vô do Nhµ níc ®Þnh gi¸, chÞu cïng møc thuÕ, ®îc hëng cïng møc u ®·i ®Çu t. § iÒu 14 Trong trêng hîp chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt trong níc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, nhµ ®Çu t ®îc thuª chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam theo nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh. Chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam lµm viÖc cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh trong níc ®îc chuyÓn ra níc ngoµi phÇn thu nhËp sau khi nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Ch¬ng III ¦u ®·i ®Çu t §iÒu 15 Dù ¸n ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc sau ®©y ®îc u ®·i: 1. Trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng; trång c©y l©u n¨m trªn ®Êt hoang hãa, ®åi, nói träc; khai hoang; lµm muèi; nu«i trång thñy s¶n ë vïng níc cha ®îc khai th¸c; 2. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ph¸t triÓn vËn t¶i c«ng céng; ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, v¨n hãa d©n téc; 3. S¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu; 4. §¸nh b¾t h¶i s¶n ë vïng biÓn xa bê; chÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n; dÞch vô kü thuËt trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp; 5. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ, dÞch vô khoa häc, c«ng nghÖ; t vÊn vÒ ph¸p lý, ®Çu t, kinh doanh, qu¶n trÞ doanh nghiÖp; b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; d¹y nghÒ, ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt, båi dìng vµ n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kinh doanh; 6. §Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ; c¶i thiÖn sinh th¸i vµ m«i trêng, vÖ sinh ®« thÞ; di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt ra khái ®« thÞ; ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ, s¶n phÈm; ®Çu t vµo
 6. 6 ngµnh nghÒ sö dông nhiÒu lao ®éng trong níc, tríc hÕt lµ lao ®éng t¹i ®Þa bµn ®Çu t; 7. Nh÷ng ngµnh, nghÒ cÇn u tiªn trong tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §iÒu 16 Dù ¸n ®Çu t t¹i c¸c ®Þa bµn sau ®©y ®îc u ®·i: 1. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n; 2. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. §iÒu 17 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ®îc gi¶m 50% tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp ®îc giao ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc gi¶m 75% tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp ®îc giao ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n hoÆc cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ® îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp ®îc giao ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt. §iÒu 18 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt tõ ba n¨m ®Õn s¸u n¨m, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt tõ b¶y n¨m ®Õn mêi n¨m, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt tõ mêi mét n¨m ®Õn mêi l¨m n¨m, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt tõ mêi mét n¨m ®Õn mêi l¨m n¨m, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ® îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. §iÒu 19 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña LuËt nµy ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt trong trêng hîp ®îc giao ®Êt.
 7. 7 Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 15 cña LuËt nµy ®îc gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt tõ b¶y n¨m ®Õn m êi n¨m, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt tõ b¶y n¨m ®Õn mêi n¨m, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t vµo lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt tõ mêi mét n¨m ®Õn mêi l¨m n¨m, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt tõ mêi mét n¨m ®Õn mêi l¨m n¨m, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ® îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. §iÒu 20 Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ §iÒu 16 cña LuËt nµy ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. §Çu t vµo lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy hoÆc ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc hëng thuÕ suÊt 25%; 2. §Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n hoÆc ®Çu t vµo lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc hëng thuÕ suÊt 20%; 3. §Çu t vµo lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc hëng thuÕ suÊt 15%. §iÒu 21 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña LuËt nµy ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 17 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña LuËt nµy hoÆc ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao hoÆc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi møc u ®·i cao nhÊt quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 17 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §iÒu 22 Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 15 cña LuËt nµy ngoµi u ®·i vÒ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cßn ®îc hëng u ®·i bæ sung nh sau:
 8. 8 1. §îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong hai n¨m tiÕp theo cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i; 2. §îc miÔn thªm hai n¨m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong ba n¨m tiÕp theo cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ãng t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n; 3. §îc miÔn thªm ba n¨m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong n¨m n¨m tiÕp theo cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ãng t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. §iÒu 23 Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 cña LuËt nµy kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp bæ sung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. § iÒu 24 1. Nhµ ®Çu t lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cho phÇn thu nhËp cã ®îc do gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp trong thêi h¹n n¨m n¨m kÓ tõ khi nhµ ®Çu t cã nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n. 2. Nhµ ®Çu t lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cho phÇn thu nhËp cã ®îc do gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña LuËt nµy trong thêi h¹n mêi n¨m, kÓ tõ khi nhµ ®Çu t cã nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n. 3. Nhµ ®Çu t gãp vèn b»ng quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cã ®îc tõ phÇn gãp vèn nµy. § iÒu 25 Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 cña LuËt nµy ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa sau ®©y mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu: 1. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng quy m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ; 2. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn dïng ®Ó ®a ®ãn c«ng nh©n. §iÒu 26 Ngoµi c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i LuËt nµy, nhµ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu, cßn ®îc hëng thªm u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. §îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t xuÊt
 9. 9 khÈu lÇn ®Çu tiªn, xuÊt khÈu mÆt hµng míi, xuÊt khÈu hµng hãa ra thÞ tr - êng míi; 2. §îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t cã doanh thu xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc; 3. §îc gi¶m 20% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t cã doanh thu xuÊt khÈu ®¹t tû lÖ trªn 50% tæng doanh thu hoÆc cã thÞ trêng xuÊt khÈu æn ®Þnh trong ba n¨m liªn tôc; 4. Nhµ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu ®îc hëng u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 hoÆc 3 §iÒu nµy, nÕu thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi khã kh¨n ®îc gi¶m thªm 25% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh; nÕu thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× ®îc miÔn sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ® îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh. §iÒu 27 Khi chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi, nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy nép mét kho¶n thuÕ b»ng 5% sè thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi. §iÒu 28 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 cña LuËt nµy ®îc Quü hç trî ®Çu t cña Nhµ níc xem xÐt cho vay tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n hoÆc trî cÊp mét phÇn l·i suÊt cho c¸c kho¶n vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt ra khái ®« thÞ, c¶i thiÖn sinh th¸i, m«i tr êng, vÖ sinh ®« thÞ ® îc Quü hç trî ®Çu t xem xÐt cho vay tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i ®¸p øng ®Õn 70% sè vèn ®Çu t. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n ®îc Quü hç trî ®Çu t cña Nhµ níc u tiªn xem xÐt cho vay tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i ®¸p øng ®Õn 50% sè vèn ®Çu t hoÆc ®îc Quü nµy xem xÐt b¶o l·nh ®Õn 70% kho¶n tiÒn vay ®Ó ®Çu t. 4. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc Quü hç trî ®Çu t cña Nhµ níc u tiªn xem xÐt cho vay tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i ®¸p øng ®Õn 70% sè vèn ®Çu t hoÆc ®îc Quü nµy xem xÐt b¶o l·nh ®Õn 80% kho¶n tiÒn vay ®Ó ®Çu t. 5. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu, ngoµi c¸c u ®·i vÒ tÝn dông ®Çu t quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu nµy cßn ®îc Quü hç trî xuÊt khÈu xem xÐt cho vay tÝn dông xuÊt khÈu víi l·i
 10. 10 suÊt u ®·i ®¸p øng ®Õn 80% kho¶n tÝn dông xuÊt khÈu c¨n cø vµo hîp ®ång xuÊt khÈu ®· ®îc ký kÕt hoÆc ® îc Quü nµy xem xÐt b¶o l·nh ®Õn 80% kho¶n tÝn dông xuÊt khÈu. §iÒu 29 C¨n cø vµo quy ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n íc trong tõng thêi kú, ChÝnh phñ quy ®Þnh danh môc ngµnh, nghÒ cña tõng lÜnh vùc u ®·i ®Çu t; danh môc ®Þa bµn u ®·i ®Çu t; tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ; quy m« sö dông lao ®éng ®Ó ®îc hëng u ®·i ®Çu t; c¸c møc u ®·i ®Çu t cô thÓ quy ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña LuËt nµy. Ch¬ng IV QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t §iÒu 30 Nhµ ®Çu t cã quyÒn sau ®©y: 1. Lùa chän ngµnh, nghÒ vµ ®Þa bµn ®Çu t trªn l·nh thæ ViÖt Nam; 2. Lùa chän h×nh thøc ®Çu t; ®îc thay ®æi hoÆc chuyÓn nhîng dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. §¨ng ký c¸c h×nh thøc u ®·i vµ møc hëng c¸c u ®·i phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt nµy; 4. Tù quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng ®Çu t vµ s¶n xuÊt, kinh doanh ®· ®¨ng ký; 5. Thuª lao ®éng kh«ng h¹n chÕ vÒ sè lîng; tr¶ tiÒn c«ng trªn c¬ së tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng; 6. XuÊt khÈu, nhËp khÈu trùc tiÕp s¶n phÈm ®· ®¨ng ký, trõ mÆt hµng cÊm xuÊt khÈu, nhËp khÈu hoÆc h¹n chÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; 7. XuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t; 8. KhiÕu n¹i, tè c¸o hoÆc khëi kiÖn víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan, c¸n bé, c«ng chøc nhµ n íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 31 Nhµ ®Çu t cã nghÜa vô sau ®©y: 1. S¶n xuÊt, kinh doanh theo ®óng ®¨ng ký, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña viÖc ®¨ng ký c¸c h×nh thøc u ®·i vµ møc h- ëng u ®·i; 2. Nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 11. 11 3. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi; 4. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi t¹i doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc ®ã ho¹t ®éng; 5. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng; 6. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr êng, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, danh lam th¾ng c¶nh. §iÒu 32 Trong trêng hîp cã sù thay ®æi nhµ ®Çu t trong thêi h¹n ®îc hëng u ®·i mµ nhµ ®Çu t míi vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ®ã, th× nhµ ®Çu t míi ®îc hëng c¸c u ®·i vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c nghÜa vô ®Ó ® îc h- ëng u ®·i cña dù ¸n ®Çu t ®· ®¨ng ký trong thêi h¹n cßn l¹i. §iÒu 33 Trong trêng hîp nhµ ®Çu t ®ang thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc hëng u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, th× c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh u ®·i ®Çu t xem xÐt ®iÒu chØnh tõng phÇn hoÆc hñy bá toµn bé c¸c u ®·i ®· ®îc chÊp thuËn. §iÒu 34 Nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy ®îc chuyÓn ra níc ngoµi: 1. Thu nhËp cã ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, thu nhËp do t¸i ®Çu t, thu nhËp cã ®îc do mua cæ phÇn; 2. TiÒn gèc vµ l·i cña c¸c kho¶n vay tõ níc ngoµi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh; 3. Vèn ®Çu t; 4. C¸c kho¶n tiÒn vµ tµi s¶n kh¸c thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p. Ch¬ng V Qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc §iÒu 35 ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong ph¹m vi c¶ níc. ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn cÊp u ®·i ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®Çu t theo LuËt nµy.
 12. 12 § iÒu 36 Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh cã liªn quan x©y dùng, bæ sung, thay ®æi, tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cô thÓ c¸c danh môc u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 cña LuËt nµy; 2. Phæ biÕn, híng dÉn, theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ chÕ ®é u ®·i ®Çu t; 3. CÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; cho c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr ëng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ ñy quyÒn trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n ®¨ng ký u ®·i; kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi; thèng nhÊt ý kiÕn vÒ c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t víi Bé trëng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ ñy quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp míi. C¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t ®îc ghi ®ång thêi vµo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. § iÒu 37 Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc t¹i ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. CÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®· thµnh lËp trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t; quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thµnh lËp míi. C¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t ®îc ghi ®ång thêi vµo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 38 ViÖc thanh tra ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ® îc quy ®Þnh nh sau: 1. ViÖc thanh tra ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i ®îc thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, ®óng thÈm quyÒn vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thanh tra vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn kh«ng qu¸ mét lÇn trong mét n¨m ®èi víi mét doanh nghiÖp. Thêi h¹n thanh tra tèi ®a kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy, trong trêng hîp ®Æc biÖt thêi h¹n thanh tra ®îc gia h¹n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cÊp trªn cã thÈm quyÒn, nh ng kh«ng ®îc qu¸ ba m- ¬i ngµy. ViÖc thanh tra bÊt thêng vµ thanh tra chuyªn ngµnh chØ thùc hiÖn khi cã c¨n cø cho r»ng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vi ph¹m ph¸p luËt;
 13. 13 2. Khi tiÕn hµnh thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn; khi kÕt thóc thanh tra ph¶i cã biªn b¶n kÕt luËn thanh tra; ngêi chñ tr× ®oµn thanh tra chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ biªn b¶n vµ kÕt luËn thanh tra; 3. Ngêi ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn viÖc thanh tra kh«ng ®óng ph¸p luËt hoÆc lîi dông thanh tra ®Ó vô lîi, s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ cho ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng cho nhµ ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI Khen thëng vµ Xö lý vi ph¹m §iÒu 39 Nhµ ®Çu t cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 40 Nhµ ®Çu t cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy, trong tr êng hîp g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i, hoµn tr¶ c¸c kho¶n u ®·i ®· ®îc hëng vµ tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 41 Ngêi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n c¶n trë viÖc ®Çu t , cho hëng u ®·i ®Çu t kh«ng ®óng víi quy ®Þnh, cã hµnh vi s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ ®èi víi nhµ ®Çu t hoÆc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña LuËt nµy, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 42 1. Nhµ ®Çu t ®ang ® îc hëng u ®·i theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 vÉn ® îc tiÕp tôc hëng c¸c u ®·i ®Çu t cho ®Õn hÕt thêi gian cßn l¹i theo GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· ®îc cÊp. 2. C¸c u ®·i bæ sung vÒ miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, c¸c u ®·i vÒ miÔn thuÕ nhËp khÈu, vÒ tÝn dông ®Çu t, tÝn dông xuÊt khÈu, b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t, b¶o
 14. 14 l·nh tÝn dông xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i LuËt nµy ®èi víi nhµ ®Çu t cã GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®îc cÊp tríc ngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, th× ®îc ®iÒu chØnh ®Ó ¸p dông cho kho¶ng thêi gian u ®·i cßn l¹i; 3. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 ® îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc. 4. Nhµ níc kh«ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c mµ nhµ ®Çu t ®· thùc hiÖn trong thêi gian tríc khi LuËt nµy cã hiÖu lùc. §iÒu 43 LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. LuËt nµy thay thÕ LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®· ®îc Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 5 th«ng qua ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 44 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa X, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản