intTypePromotion=3

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
11
lượt xem
1
download

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng đánh giá nhân viên được lập nhằm xây dựng các tiêu chí để đánh giá một cách toàn diện nhân viên, đề xuất hinh thức khen thưởng đối với nhân viên có kết quả đánh giá tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng đánh giá nhân viên

  1. BANG ĐANH GIA NHÂN VIÊN - CÔNG NHÂN TRONG CÔNG TY Ho tên: ................................................ Chưc vu: . ............................... Lương khơi điêm: …...................... Bô phân: ............................................. Ngay nhân viêc: .................. Lương hiên tai: ……................…….. Trinh đô hoc vân : ................................................................ Băng câp cao nhât : ........................................................ Thâm niên Công tac : ........................................................... Vi tri chuyên môn : ........................................................ Câp Quan ly trưc tiêp : ...................................................................................................................................................... A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thư tư ưu tiên) STT CÔNG VIÊC CHINH CÔNG VIÊC PHU 1 2 3 4 5 6 7 8 B. CÂP QUAN LY TRƯC TIÊP ĐANH GIA ( Điêm sô tôi đa la 10 điêm ) STT ĐÔI VƠI CÔNG VIÊC PHÂN ĐANH GIA ĐIÊM SÔ 1 Tinh phưc tap ................................................................................................................... ................................................................................................................... Khôi lương công viêc (sô 2 ................................................................................................................... giơ lam viêc trong ngay) ................................................................................................................... 3 Tinh sang tao, linh đông ................................................................................................................... ................................................................................................................... 4 Tinh phôi hơp, tô chưc ................................................................................................................... ................................................................................................................... 5 Tinh thân trach nhiêm ................................................................................................................... ...................................................................................................................
  2. 6 Tinh ky luât ................................................................................................................... ................................................................................................................... 7 Kêt qua đat đươc ................................................................................................................... ................................................................................................................... 8 Kinh nghiêm giai quyêt ................................................................................................................... ................................................................................................................... 9 Ky năng chuyên môn ................................................................................................................... ................................................................................................................... 10 Kha năng quan ly điêu hanh ................................................................................................................... ................................................................................................................... TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA: 100 XÊP LOAI : .................................... GHI CHU : XÊP LOAI : XUÂT SĂC : 81≤ X ≤100 điêm T.BINH : 51≤ X ≤60 điêm GIOI : 71≤ X ≤ 80 điêm YÊU : X ≤50 điêm KHA : 61≤ X ≤70 điêm C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIA VA ĐÊ XUÂT CUA CÂP QUAN LY 1. Đanh gia chung: MĂT TICH CƯC MĂT HAN CHÊ TRIÊN VONG ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ........................................................... ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... ............................................................................. ................................................. ........................................................... 2. Đê xuât: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. NGAY CHƯ KY ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
  3. D. Y KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIA ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. NGAY CHƯ KY ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. E. Y KIÊN PHONG NHÂN SƯ ............................................................................................................................................... NGAY ............................................................................................................................................... CHƯ KY ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... F. XET DUYÊT CUA BAN GIAM ĐÔC ............................................................................................................................................... CHƯ KY NGAY ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản