MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
280
lượt xem
26
download

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 03/LK-TV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) Mẫu 03/LK-TV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 1. Tên tổ chức: ..................................................................................... 2. Người đại diện ................................ ................................ ................................ .......... 3. Chức vụ .................................................................................................................... ủ y quyền cho: - Tên nhân viên ................................ ................................ ................................ ...............
  2. - Chức vụ ................................ ................................ ................................ ........................ - Địa chỉ thường trú ......................................................................................................... - Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ................................................................................ Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Giấy ủ y quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đ ăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)..................và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng................. …………, ngày ………. tháng ……… năm ……….. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản