Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 7

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
15
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới.Chương 7: Xác định thị trường đối với bò thịt của vùng nhiệt đới bắc Australia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 7

  1. X¸c ®Þnh thÞ tr−êng ®èi víi bß thÞt cña vïng nhiÖt ®íi b¾c óc B.M. Burns, C. Gazzola, G.T. Bell, K.J. Murphy Giíi thiÖu thÞ tr−êng thÞt bß ThÞ tr−êng xuÊt khÈu gia sóc sèng cã thÓ chia thµnh ba lo¹i C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña thÞ tr−êng thÞt bß lu«n • Bß vç bÐo vµ giÕt thÞt vµo c¸c n−íc §«ng Nam thay ®æi. Khi cã c¸c th«ng tin míi vÒ gi¸ c¶ thÞt ¸ tr−êng, th«ng tin vÒ kh¸ch hµng −a chuéng c¸c ®Æc • Bß gièng tÝnh nµy sÏ thay ®æi. C¸c ®Æc tÝnh ®−îc trÝch dÉn ë • Bß vç bÐo vµo c¸c n−íc B¾c ¸ ®©y liªn quan ®Õn tªn c¸c s¶n phÈm th«ng dông. C¸c lo¹i gia sóc ®−îc −a chuéng lµ: Tªn mét sè lo¹i s¶n phÈm lµ sù ph©n lo¹i tæng • Bß ®ùc non vµ bß c¸i t¬ 2 - 4 r¨ng qu¸t vµ cã thÓ chøa ®ùng mét lo¹t cña c¸c ®Æc tÝnh • Kh«ng sõng kü thuËt cña s¶n phÈm. VÝ dô, cã h¬n 15 ®Æc tÝnh • ThÝch hîp víi ®iÒu kiÖn dù tr÷ kh¸c nhau ®èi víi tªn mét s¶n phÈm th«ng dông, • Cã 1/2 ®Õn 1/4 m¸u bß Bos indicus (bß u) mµ th«ng th−êng ®−îc gäi lµ “thÞt bß thiÕn nu«i b»ng ngò cèc cho NhËt B¶n”. C¸c ®Æc tÝnh kh«ng chØ thay ®æi theo thêi gian mµ cßn thay ®æi gi÷a Ngoµi ra bß víi tÝnh khÝ hiÒn lµnh (®iÒu khiÓn dÔ c¸c thÞ tr−êng. Do vËy ®iÒu cÇn thiÕt lµ t¹o uy tÝn h¬n vµ cho n¨ng suÊt cao khi vç bÐo), c¸c vÕt bÇm vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸c yªu cÇu tõ c¸c thÞ dËp nhá (h− háng phÇn da lµ tèi thiÓu) còng ®−îc tr−êng cã tiÒm n¨ng vµ c¸c nhµ chÕ biÕn thÞt. Mét −a chuéng. sè yªu cÇu vÒ khèi l−îng vµ tuæi cña gia sóc ®èi víi c¸c thÞ tr−êng chÝnh ®−îc xem xÐt d−íi ®©y Yªu cÇu vÒ khèi l−îng sèng còng rÊt kh¸c nhau vµ (phô lôc 1, 2, 3, 4). phô thuéc vµo yªu cÇu cña thÞ tr−êng. ThÞ tr−êng Indonesia hiÖn nay yªu cÇu gia sóc ®−îc vç bÐo cã khèi l−îng sèng 300 - 400 kg víi thêi gian vç bÐo Ba lo¹i thÞ tr−êng nhanh. Bß thÞt ë óc phï hîp víi ba lo¹i thÞ tr−êng lín B¶ng 1: §Æc tÝnh kü thuËt cña thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ • ThÞ tr−êng dù tr÷: thÞ tr−êng bß sèng xuÊt tiªu dïng néi ®Þa vÒ khèi l−îng bß sèng khÈu vµ thÞ tr−êng néi ®Þa ThÞ tr−êng Giíi tÝnh Tuæi KL sèng • ThÞ tr−êng néi ®Þa (r¨ng) (kg) • ThÞ tr−êng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu ®ùc non, c¸i t¬ 0-4 180 - 420 bß sèng ThÞ tr−êng dù tr÷ bß sèng cho xuÊt §Þa ph−¬ng ®ùc non, c¸i t¬ 0-4 230 - 500 khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa C¶ hai thÞ tr−êng nµy ®ang t¨ng tr−ëng vµ rÊt quan Do gi¸ bß t−¬ng ®èi cao vµ gi¸ thøc ¨n t−¬ng ®èi träng, ®Æc biÖt lµ ë b¾c óc. Do nhu cÇu vÒ thÞ thÊp nªn ®ang cã xu thÕ nhËp khÈu bß mét n¨m tuæi (180 - 220 kg) gi¸ t−¬ng ®èi rÎ h¬n vµ vç bÐo tr−êng dù tr÷ néi ®Þa còng ®ang t¨ng lªn, óc ®· trong thêi gian dµi h¬n. Th«ng th−êng thÞ tr−êng t¨ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu bß sèng tõ d−íi 100 Philippin yªu cÇu bß ®ùc non cã khèi l−îng sèng ngµn con vµo n¨m 1990 lªn ®Õn trªn 500 ngµn vµo 280 - 330 kg, trong khi thÞ tr−êng Malaysia yªu n¨m 1995. ThÞ tr−êng nµy t¨ng lªn do t¨ng nhu cÇu bß ®ùc cã khèi l−îng nhá h¬n, non h¬n (250 - cÇu ®èi víi thÞt bß ë §«ng Nam ¸, nh÷ng n−íc ®· 300 kg) vµ d−íi 24 th¸ng tuæi. gi¶m sè l−îng bß néi ®Þa do t¨ng ¸p lùc sö dông ®Êt cho th©m canh c©y trång, thay thÕ søc kÐo Nhu cÇu vÒ bß cung cÊp cho thÞ tr−êng dù tr÷ ®Þa b»ng m¸y mãc. Mét vµi n−íc ë vïng nµy ®· gi¶m ph−¬ng ®ang t¨ng lªn do nhu cÇu cña nhiÒu c¬ së thuÕ ®èi víi thÞt bß nhËp. vç bÐo vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt. C¸c kh¸ch hµng t×m óc n»m gÇn c¹nh c¸c n−íc §«ng Nam ¸, khÝ hËu kiÕm thÞ tr−êng dù tr÷ h−íng tíi c¸c bß ®ùc non vµ c¸i t¬ chñ yÕu lo¹i kh«ng sõng vµ kh«ng chøa t−¬ng tù vµ gia sóc cña óc kh«ng mang bÖnh, óc nhiÒu h¬n 5/8 m¸u bß Bos indicus phï hîp víi cã c¬ héi lý t−ëng cung cÊp mét sè l−îng lín bß cho c¸c thÞ tr−êng nµy. C¸c mèi nguy c¬ tiÒm tµng ®iÒu kiÖn dù tr÷. Khèi l−îng yªu cÇu ®èi víi bß ®Ó ®èi víi th−¬ng m¹i bao gåm sù tù m·n vÒ chÊt vç bÐo phô thuéc vµo ®Æc tr−ng cña thÞ tr−êng ®Æt l−îng, sù ®èi lËp ë mét vµi kh©u cña c«ng nghiÖp ra, nh−ng cã 2 nhãm: khèi l−îng 400-500 kg ®èi chÕ biÕn thÞt vµ phong trµo quyÒn ®éng vËt. víi thÞ tr−êng xuÊt khÈu khèi l−îng lín vµ 230- 330 kg ®èi víi thÞ tr−êng xuÊt khÈu khèi l−îng nhá h¬n vµ thÞ tr−êng néi ®Þa. 30
  2. ThÞ tr−êng néi ®Þa ThÞ tr−êng xuÊt khÈu ë óc, thÞt ®−îc c¸c siªu thÞ vµ c¸c nhµ b¸n lÎ b¸n chñ yÕu cho c¸c gia ®×nh, cßn c¸c nhµ bu«n th× Mét lo¹t s¶n phÈm thÞt ®−îc xuÊt khÈu, bao gåm: b¸n cho c¸c lo¹i dÞch vô ¨n uèng (bao gåm c¶ thøc thÞt sóc ®−îc gãi b¶o qu¶n ch©n kh«ng lµm l¹nh vµ ¨n nhanh), kh¸ch s¹n (KS) vµ nhµ hµng (NH). ThÞt ®ãng b¨ng, th©n thÞt ®ãng b¨ng, s¶n phÈm ®ãng ®−îc mæ tõ c¸c gia sóc ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau vµ b¨ng trong hép b×a cøng tõ thÞt ®á ®Õn thÞt c¾t rêi. khèi l−îng th©n thÞt kh¸c nhau, khèi l−îng lín cã chiÒu h−íng cho gi¸ cao h¬n. ThÞt lµm l¹nh ®−îc xuÊt khÈu ®Õn mét sè thÞ tr−êng vµ chóng ®−îc c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng vµ Nh×n chung, c¸c yªu cÇu cña siªu thÞ lµ gia ®×nh sö dông. ThÞt ®ãng b¨ng trong b×a cøng • Bß ®−îc nu«i vç bÐo b»ng ngò cèc vµ cá chiÕm mét tû lÖ lín ®èi víi thÞt bß xuÊt khÈu cña • Bß ®ùc vµ c¸i t¬ víi 0 - 2 r¨ng óc. Lo¹i thÞt nµy còng ®−îc sö dông nh− s¶n phÈm • Khèi l−îng th©n thÞt (KLTT) 160 - 170 kg thÞt lµm l¹nh vµ cã thÓ pha trén víi thÞt “®Þa • §é dµy mì 5 - 17 mm. ph−¬ng” ®Ó s¶n xuÊt thÞt b¨m viªn. Th©n thÞt bß Yªu cÇu cña h·ng Woolworths, h·ng ph©n phèi ®ãng b¨ng ®−îc gi¶i ®«ng, c¸c th©n thÞt ®−îc läc 51% thÞ tr−êng kinh doanh thÞt siªu thÞ x−¬ng, ®ãng gãi l¹i vµ ®ãng b¨ng l¹i ®Ó b¸n cho Queensland (thµnh lËp gi÷a n¨m 1995) gåm: ng−êi tiªu dïng. • Bß ®ùc non vµ bß c¸i t¬ • Con lai víi 1/2 - 5/8 m¸u bß Anh (Ch©u ¢u) HiÖn t¹i (1994 - 1995), c¸c thÞ tr−êng chÝnh nhËp ®−îc −a chuéng, trªn 1/2 m¸u bß Bos indicus khÈu thÞt bß cña óc lµ NhËt B¶n, Mü, Canada, nh−ng kh«ng u còng ®−îc chÊp nhËn Nam TiÒu Tiªn, c¸c thÞ tr−êng ch©u ¸ kh¸c vµ • 2 r¨ng hoÆc Ýt h¬n céng ®ång chung ch©u ¢u. Mét vµi ®Æc tr−ng tæng • Khèi l−îng th©n thÞt: 200 - 260 kg ®èi víi ®ùc qu¸t ®èi víi c¸c thÞ tr−êng nµy ®−îc dÉn ra ë b¶ng non vµ 200 - 250 ®èi víi bß c¸i t¬ 3. C¸c ®Æc tr−ng kh¸c ¸p dông bao gåm kh«ng cã vÕt th©m ë c¸c phÇn thÞt chñ yÕu, kh«ng cã vÕt • §é dµy mì ë ®iÓm P8 (DMP8): 4 - 15 mm th©m ë th©n thÞt ®èi víi thÞ tr−êng Nam TiÒu Tiªn, • pH c¬: 5,3 - 5,7 h×nh d¸ng m«ng tèi thiÓu lµ C, mµu s¾c mì s¸ng. • Mµu s¾c thÞt: 1B - 3 PhÇn lín c¸c nhµ chÕ biÕn cã quy ®Þnh th−ëng ph¹t • Mµu s¾c mì: 1 - 3 ¸p dông ®Æc biÖt ®èi víi ®é dµy mì, ®é tuæi vµ • V©n thÞt: 1 -3 khèi l−îng th©n thÞt. B¶ng 2: §Æc tÝnh kü thuËt cña thÞ tr−êng néi ®Þa ThÞ Giíi Tuæi DMP8 KLTT Tµi liÖu tham kh¶o tr−êng tÝnh (r¨ng) (mm) (kg) Chefins, R. (1996) Meeting Beef Markets - The §Þa ®ùc non, 0-2 4 - 15 160 - 220 nutritional and management opportunity. QDPI. ph−¬ng c¸i t¬ Bundaberg. Sponsored by the Meat Research Siªu thÞ ®ùc non, 0-2 5 - 17 160 - 270 Corporation. c¸i t¬ KS, NH ®ùc non, 0-6 5 - 15 180 - 280 c¸i t¬ B¶ng 3: C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña thÞt bß cho mét vµi thÞ tr−êng nhËp khÈu thÞt bß chñ yÕu cña óc ThÞ tr−êng Giíi tÝnh KLTT (kg) Tuæi DMP8 Vç bÐo b»ng cá cho NhËt B¶n ®ùc non, c¸i t¬ 280 - 420 0-8 7 - 22 Vç bÐo ng¾n ngµy cho NhËt B¶n ®ùc non, c¸i t¬ 285 - 420 0-7 7 - 27 Vç bÐo ng¾n ngµy bß 1 n¨m tuæi cho NhËt B¶n ®ùc non, c¸i t¬ 180 - 240 0-2 8 - 12 Vç bÐo b»ng cá cho Nam TiÒu Tiªn ®ùc non, c¸i t¬ 180 - 280 0-7 3 - 22 Vç bÐo b»ng h¹t cho Nam TiÒu Tiªn ®ùc non, c¸i t¬ 230 - 340 0-7 7 - 32 Céng ®ång chung ch©u ¢u (EC) ®ùc non, c¸i t¬ 240 -330 0-4 7 - 18 Mü (USA) tÊt c¶ tÊt c¶ 0-8 3 - 22 Chó ý: - Vç bÐo “ng¾n ngµy” - tèi thiÓu 100 ngµy cho ¨n víi tû lÖ ngò cèc thÝch hîp - §èi víi céng ®ång chung ch©u ¢u - kh«ng ®−îc sö dông hormone sinh tr−ëng (HGPs) - C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt thÞ tr−êng Canada rÊt gièng thÞ tr−êng Mü. 31
  3. Phô lôc 1: ThÞ tr−êng bß thÞt vç bÐo b»ng cá 900 ThÞ tr−êng Mü 450 800 400 ThÞ tr−êng NhËt 700 350 Khèi l−îng sèng (kg) 600 300 ThÞ tr−êng ch©u ¢u Khèi l−îng th©n thÞt (kg) 500 (kh«ng cã hormone sinh tr−ëng) 250 400 ThÞ tr−êng Nam Triªï Tiªn 200 ThÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng 300 150 200 100 100 R¨ng s÷a 50 8 r¨ng 6 r¨ng 2 r¨ng 4 r¨ng 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Tuæi (th¸ng) 32
  4. Phô lôc 2: ThÞ tr−êng bß thÞt vç bÐo b»ng ngò cèc 900 450 800 400 Khèi l−îng th©n thÞt 700 ThÞ tr−êng NhËt Khèi l−îng sèng (kg) 350 600 ThÞ tr−êng ch©u Au Nam 300 (kg) K.s¹n cao cÊp §«ng Nam ¸ (kh«ng TriÒu 500 hmst ) Tiªn 250 400 ThÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng 200 300 150 200 100 100 8 r¨ng 50 6 r¨ng R¨ng s÷a 2 r¨ng 4 r¨ng 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 Tuæi (th¸ng) 33
  5. Phô lôc 3 C¸c tiªu chuÈn vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt C¸c tiªu chuÈn nµy cã thÓ ®−îc sö dông trong t−¬ng lai ®Ó hiÖu chØnh gi¸ cho ng−êi b¸n theo tiªu cña thÞ tr−êng chuÈn ®¸nh gi¸ thÞt lµm l¹nh cña óc. Tiªu chuÈn chñ yÕu dïng ®Ó miªu t¶ th©n thÞt lµ Mµu s¾c thÞt - mµu s¾c cña c¬ dµi l−ng t¹i ®iÓm tuæi giÕt mæ vµ khèi l−îng th©n thÞt. C¸c tiªu 1/4 th©n thÞt, ®−îc ®o b»ng thÞ gi¸c vµ cho ®iÓm chuÈn kh¸c bao gåm giíi tÝnh, ®é dµy mì d−íi da theo thang ®iÓm 10, tõ 0 ®iÓm (mµu s¸ng) ®Õn 9 vµ mì bao phñ, vÕt bÇm tÝm, h×nh d¹ng m«ng, ®é ®iÓm (mµu tèi). v©n cña thÞt, mµu s¾c thÞt vµ mì. §é mÒm vµ tû lÖ th©n thÞt sÏ lµ c¸c tiªu chuÈn trong t−¬ng lai. Mµu s¾c mì - ®¸nh gi¸ b»ng m¾t th−êng mµu cña mì gi¾t trong c¬ dµi l−ng t¹i ®iÓm 1/4 th©n thÞt vµ C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña thÞ tr−êng kh«ng nh÷ng cho ®iÓm theo thang ®iÓm 10, tõ 0 ®iÓm (mµu thay ®æi theo thêi gian mµ cßn thay ®æi gi÷a c¸c tr¾ng) ®Õn 9 ®iÓm (mµu vµng). nhµ chÕ biÕn trong cïng mét thêi gian. Do vËy, §é v©n - ®µnh gi¸ b»ng m¾t th−êng v©n mì ë c¬ nªn lu«n kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt míi nhÊt dµi l−ng t¹i ®iÓm 1/4 th©n thÞt vµ cho ®iÓm theo cña c¸c nhµ chÕ biÕn thÞt, c¸c dÞch vô vµ ®¹i lý thang ®iÓm 7, tõ 0 ®iÓm (kh«ng cã ) ®Õn 6 ®iÓm ch¨n nu«i. (qu¸ nhiÒu). C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt trong t−¬ng lai nh− ®é mÒm C¸c ®Æc ®Æc tÝnh kü thuËt cña thÞ tr−êng hiÖn nay thÞt vµ tû lÖ thÞt tinh cã thÓ lµ mét phÇn cña hÖ gåm: thèng ®¸nh gi¸ gi¸ th©n thÞt. Khèi l−îng th©n thÞt nãng tiªu chuÈn lµ mét trong Tuæi - ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng ®Õm sè l−îng r¨ng cöa c¸c tiªu chuÈn quan träng nhÊt. §èi víi ng−êi b¸n vÜnh viÔn: gia sóc, khèi l−îng th©n thÞt ®−îc −íc tÝnh tèt nhÊt Kh«ng cã r¨ng cöa vÜnh viÔn nµo (d−íi 25 th¸ng b»ng c©n khèi l−îng sèng vµ cÇn cã sù hiÓu biÕt vÒ tuæi) tû lÖ thÞt xÎ. 2 r¨ng cöa vÜnh viÔn (20 - 30 th¸ng tuæi) 4 r¨ng cöa vÜnh viÔn (25 - 35 th¸ng tuæi) X¸c ®Þnh khèi l−îng gia sóc b»ng sö dông c©n 6 r¨ng cöa vÜnh viÔn (30 - 45 th¸ng tuæi) chÝnh x¸c vµ hÖ thèng “¨n no” tiªu chuÈn. Khèi 8 r¨ng cöa vÜnh viÔn (trªn 40 th¸ng tuæi) l−îng sèng cÇn ®−îc c©n theo tiªu chuÈn “no” Giíi tÝnh (ruét c¨ng ®Çy) hoÆc theo tiªu chuÈn “nhÞn ®ãi” - §ùc non: bß ®ùc thiÕn hoÆc kh«ng thiÕn nh−ng (ruét kh«ng cã g×, gia sóc cho nhÞn ®ãi qua ®ªm, kh«ng cã ®Æc tr−ng sinh dôc thø cÊp cho hoÆc kh«ng cho uèng n−íc); ph¶i x¸c ®Þnh - Bß: bß c¸i hoÆc bß ®ùc kh«ng thiÕn cã Ýt h¬n 7 nªn theo tiªu chuÈn nµo lµ phï hîp nhÊt ®Ó sö r¨ng cöa vÜnh viÔn, vµ nÕu lµ bß ®ùc th× kh«ng cã dông vµ thùc hiÖn nã. c¸c ®Æc tr−ng sinh dôc thø cÊp Tû lÖ thÞt xÎ trung b×nh dao ®éng tõ 45 - 55% so - Bß s÷a: bß c¸i víi 8 r¨ng cöa vÜnh viÔn víi khèi l−îng sèng (tiªu chuÈn ¨n no). C¸c yÕu tè - Bß ®ùc: bß ®ùc thiÕn hoÆc kh«ng thiÕn cã biÓu chi phèi ®Õn tû lÖ thÞt xÎ bao gåm: hiÖn c¸c ®Æc tr−ng sinh dôc thø cÊp. KiÓu gen - Bß Bos indicus th«ng th−êng cho tû lÖ Khèi l−îng th©n thÞt: khèi l−îng th©n thÞt nãng thÞt xÎ cao h¬n so víi bß Bos taurus tõ 1,5 - 2%. (KLTTN), ®−îc tÝnh b»ng kg vµ theo tiªu chuÈn Con lai víi bß ch©u ¢u cã chiÒu h−íng trung gian c¾t gän. hoÆc gièng víi Bos indicus. §é dµy mì: tÝnh b»ng mm vµ ®o trªn th©n thÞt NhÞn ®ãi - t¨ng tû lÖ thÞt xÎ nãng t¹i ®iÓm P8 ë m«ng. MÊt n−íc - c¸c gia sóc mÊt n−íc cã tû lÖ thÞt xÎ VÕt th©m tÝm - ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng thÞ gi¸c. VÞ trÝ thÊp h¬n c¸c vÕt th©m trªn th©n thÞt ®¸nh gi¸ møc ®é KhÈu phÇn ¨n - t¨ng tû lÖ thÞt xÎ khi n¨ng l−îng nghiªm träng cña nã. C¸c phÇn c¾t gän còng ®−îc cña thøc ¨n t¨ng vµ gi¶m khi thµnh phÇn x¬ t¨ng yªu cÇu ®¸nh gi¸ c¸c vÕt th©m tÝm. §é bÐo th©n thÞt - tû lÖ thÞt xÎ t¨ng lªn víi c¸c TÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn trªn cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó th©n thÞt bÐo theo tiªu chuÈn “th©n thÞt tiªu x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cho ng−êi b¸n hµng. ë nh÷ng n¬i chuÈn”, tû lÖ thÞt xÎ sÏ gi¶m ®i ®èi víi c¸c gia sóc mµ c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt nµy kh«ng ®−îc ®¸p qu¸ bÐo vµ mì bÞ läc bá. øng th× sÏ ph¹t vµo gi¸. Trong nhiÒu tr−êng hîp, Khèi l−îng th©n thÞt - t¨ng tû lÖ thÞt xÎ khi khèi c¸c tiªu chuÈn sau cßn ®−îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh l−îng th©n thÞt t¨ng gi¸: Bß c¸i t¬ - cã thÓ cã tû lÖ thÞt xÎ thÊp h¬n ®èi víi MÆt nghiªng cña m«ng - ®¸nh gi¸ b»ng thÞ gi¸c c¸c th©n thÞt cã khèi l−îng lín do qu¸ bÐo. ngo¹i h×nh cÊu tróc c¬ cña th©n thÞt Sù ph©n bè mì - ®¸nh gi¸ b»ng thÞ gi¸c sù ph©n bè mì d−íi da bao phñ th©n thÞt vµ c¸c phÇn nhÊt ®Þnh. 34
  6. Phô lôc 4: C¸c ®Æc tr−ng thÞ tr−êng thÞt bß S¶n phÈm HÖ thèng s¶n §Æc tÝnh kü thuËt cña th©n thÞt S¶n phÈm cuèi cïng xuÊt (HTSX) ThÞ tr−êng NhËt B¶n ThÞt vç bÐo Vç bÐo b»ng KLTTN: tèi thiÓu 280 kg C¸c miÕng c¾t 1/4 th©n sau vµ c¬ b»ng cá vµ ch¨n th¶ hoÆc cá DMP8: 12 - 22 mm dµi l−ng ®−îc chän läc vµ ph©n lo¹i lµm l¹nh tiªu c¾t Tuæi : tèi ®a 7 r¨ng ë NhËt ®Ó b¸n lÎ. C¸c miÕng c¾t 1/4 chuÈn H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C th©n tr−íc ®−îc sö dông trong c¸c Mµu s¾c thÞt, mì: kh«ng cã s½n dÞch vô chÕ biÕn thøc ¨n §iÓm v©n: kh«ng cã s½n ThÞt vç bÐo Vç bÐo trªn KLTTN: tèi thiÓu 300 kg C¸c miÕng c¾t th©n sau vµ c¬ dµi b»ng cá vµ ®ång cá c¶i tiÕn DMP8: 12 - 22 mm l−ng ®−îc chän läc vµ ph©n lo¹i ë lµm l¹nh ®Æc hoÆc cá c¾t hoÆc Tuæi: tèi ®a 7 r¨ng NhËt ®Ó b¸n lÎ. Tû lÖ thÞt b¸n lÎ biÖt cho ¨n thøc ¨n H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C chiÕm phÇn lín. §©y lµ s¶n phÈm bæ sung Mµu s¾c mì: 0 - 5 thÞt ®Æt biÖt vç bÐo b»ng cá. Mµu s¾c thÞt: 1A - 5 §iÓm v©n: kh«ng cã s½n ThÞt vç bÐo Tèi thiÓu 100 KLTTN: tèi thiÓu 300 - 400kg C¬ dµi l−ng vµ c¸c miÕng c¾t 1/4 ng¾n ngµy vµ ngµy vç bÐo víi DMP8: 10 - 22 mm th©n sau th−êng ®−îc khuyÕn m¹i lµm l¹nh tiªu tû lÖ h¹t thÝch Tuæi: tèi ®a 7 r¨ng d−íi tªn “thÞt bß óc”. Siªu thÞ chuÈn hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C th−êng sö dông s¶n phÈm nµy ®Ó Mµu s¾c mì, thÞt: kh«ng cã s½n b¸n trong cöa hµng §iÓm v©n: kh«ng cã s½n ThÞt vç bÐo Tèi thiÓu 100 KLTTN: tèi thiÓu 300 - 400kg Mét tû lÖ lín cña c¬ dµi l−ng vµ ng¾n ngµy vµ ngµy vç bÐo víi DMP8: 12 - 25 mm th©n sau sö dông ®Ó b¸n lÎ. ThÞt lµm l¹nh ®Æc tû lÖ h¹t thÝch Tuæi: tèi ®a 7 r¨ng ngùc vµ thÞt 2 bªn m×nh cã ®é v©n biÖt hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C cao h¬n vµ ®−îc bé phËn dÞch vô ¨n Mµu s¾c mì, thÞt: 0 -4 uèng sö dông ®Ó lµm mãn Yakiniki §iÓm v©n: tèi thiÓu 1 vµ Shabu shabu ThÞt vç bÐo Tèi thiÓu 180 KLTTN: tèi thiÓu 350kg PhÇn lín ®−îc sö dông nh− thÞt bß dµi ngµy vµ ngµy vç bÐo víi DMP8: 15 - 32 mm quµy b¸n lÎ hoÆc cho dÞch vô ¨n lµm l¹nh ®Æc tû lÖ h¹t thÝch Tuæi: tèi ®a 7 r¨ng uèng. S¶n phÈm tiªu thô ®−îc b¸n biÖt hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu B trùc tiÕp. Mét tû lÖ nhá cña s¶n Mµu s¾c mì: 0 - 2 phÈm nµy ®−îc b¸n bu«n. Mµu s¾c thÞt: 1A - 3 §iÓm v©n: tèi thiÓu 3 ThÞt bß 1 Tèi thiÓu 100 KLTTN: 180 - 240kg PhÇn lín ®−îc b¸n lÎ d−íi d¹ng thÞt n¨m tuæi vµ ngµy vç bÐo víi DMP8: 8 - 12 mm l¹nh. HiÖn t¹i ®ang thö nghiÖm vç bÐo b»ng tû lÖ h¹t thÝch Tuæi: tèi ®a 2 r¨ng ®¸nh gi¸ ph¶n øng cña ng−êi tiªu ngò cèc . hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C dïng ®èi víi thÞt bß non nhiÒu n¹c. Mµu s¾c mì: 0 - 2 Cho ¨n ngò cèc ®−îc sö dông ®Ó Mµu s¾c thÞt: 1A - 4 n©ng cao tÝnh æn ®Þnh. §iÓm v©n: kh«ng cã s½n ThÞ tr−êng Nam TiÒu Tiªn Vç bÐo b»ng Vç bÐo b»ng KLTTN: 180 - 280kg PhÇn lín thÞt bß b¸n cho bé phËn cá ch¨n th¶ hoÆc cá DMP8: 5 - 15 mm phô tr¸ch thÞt bß cña chÝnh phñ c¾t Tuæi: tèi ®a 6 r¨ng Nam TiÒu Tiªn. Mét sè l−îng h¹n H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C chÕ ®−îc b¸n theo c¸c hîp ®ång cô Mµu s¾c mì: 0 - 9 thÓ. Mµu s¾c thÞt: 1A - 6 §iÓm v©n: kh«ng cã s½n 35
  7. S¶n phÈm HTSX §Æc tÝnh kü thuËt cña th©n thÞt S¶n phÈm cuèi cïng Vç bÐo b»ng Tèi thiÓu 100 KLTTN: 225 - 340 kg HÖ thèng mua b¸n chµo thÇu. HÖ ngò cèc ngµy vç bÐo víi DMP8: 6 - 22 mm thèng nµy cho phÐp quan hÖ víi tû lÖ h¹t thÝch Tuæi : tèi ®a 6 r¨ng nh÷ng ®èi t¸c nhËp khÈu t− nh©n hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C chÆt chÏ h¬n vµ th«ng tin víi kh¸ch Mµu s¾c mì: 0 - 5 hµng tèt h¬n. Mµu s¾c thÞt: 1A - 5 §iÓm v©n: kh«ng cã s½n ThÞ tr−êng céng ®ång chung ch©u ¢u (EC) ThÞt bß lµm Vç bÐo trªn ®ång KLTTN: tèi ®a 327 kg 95% s¶n phÈm thÞt lµm l¹nh ®−îc l¹nh chÊt cá c¶i t¹o hoÆc cá DMP8: 15 - 32 mm chuyÓn ®Õn sö dông trong kh¸ch l−îng cao c¾t, thªm ngò cèc Tuæi : tèi ®a 4 r¨ng s¹n vµ dÞch vô ¨n uèng. 5 % s¶n (tèi thiÓu 100 H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C phÈm cßn l¹i ®−îc lµm l¹nh s©u. ngµy giai ®o¹n Mµu s¾c mì: 0 - 3 cuèi cho ¨n ngò Mµu s¾c thÞt: 1 - 3 cèc ThÞ tr−êng §«ng Nam ¸ Phôc vô Tèi thiÓu 100 KLTTN: 260 - 300 kg Sö dông trong c¸c kh¸c s¹n, nhµ kh¸ch s¹n ngµy nu«i vç bÐo DMP8: 16 - 22 mm hµng cao cÊp phôc vô c¸c mãn ¨n cao cÊp víi tû lÖ h¹t thÝch Tuæi : tèi ®a 2 r¨ng ph−¬ng t©y hîp H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C Mµu s¾c mì: 0 - 5 ThÞ tr−êng néi ®Þa Th©n thÞt Vç bÐo trªn ®ång KLTTN: 160 - 220 kg Sö dông ë c¸c cöa hµng b¸n thÞt vµ tiªu chuÈn cá c¶i t¹o DMP8: 6 - 22 mm siªu thÞ. Cöa hµng b¸n thÞt chiÕm cña bß 1 Tuæi: 0 r¨ng 64% thÞ phÇn b¸n lÎ thÞt bß. n¨m tuæi H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C Mµu s¾c mì: 0 - 5 Mµu s¾c thÞt: 1A - 5 ThÞt ®ãng Tèi thiÓu 70 ngµy KLTTN: 180 - 240 kg ThÞt bß ®ãng gãi ®−îc së dông bëi hép cña bß nu«i vç bÐo víi tû DMP8: 8 - 12 mm c«ng nghiÖp dÞch vô ¨n uèng vµ nhµ 1 n¨m tuæi lÖ h¹t thÝch hîp Tuæi: 0 r¨ng hµng kh¸ch s¹n. Ngoµi ra c¸c siªu vç bÐo H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C thÞ vµ cöa hµng b¸n thÞt còng sö b»ng ngò Mµu s¾c mì: 0 - 3 dông c¸c phÇn thÞt ®Æc biÖt. cèc Mµu s¾c thÞt: 1A - 3 ThÞt bß 1 Cho ¨n thøc ¨n bæ KLTTN: 150 - 240 kg PhÇn lín ®−îc sö dông bëi siªu thÞ n¨m tuæi sung hoÆc ngò DMP8: 8 - 11 mm khi kh«ng cã cá nu«i bß. Mét Ýt s¶n phôc vô cèc lóc kÕt thóc Tuæi: tèi ®a 2 r¨ng phÈm ®−îc b¸n ë cöa hµng b¸n thÞt. siªu thÞ. vç bÐo. H×nh d¸ng m«ng: tèi thiÓu C Siªu thÞ chiÕm 36% thÞ phÇn thÞt bß Mµu s¾c mì: 0 - 3 b¸n lÎ. Mµu s¾c thÞt: 1A - 4 ThÞ tr−êng chÕ biÕn cña Mü ThÞt bß chÕ Nu«i vç bÐo b»ng TÊt c¶ c¸c møc khèi l−îng. Tuy Sö dông ®Ó chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm biÕn ngò cèc hoÆc cá nhiªn th©n thÞt khèi l−îng lín vµ thÞt bß nh− thÞt b¨m viªn vµ c¸c nhiÒu n¹c ®−îc −a chuéng. thøc ¨n chÕ biÕn. Nguån: Beef Improvement News & AMLC 36
  8. H×nh 1: C¸c nhµ s¶n xuÊt thÞt bß ®¸nh gi¸ th©n thÞt cho thÞ tr−êng xuÊt khÈu. 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản