intTypePromotion=1

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
238
lượt xem
13
download

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  12­C P  N G µ Y   S 2­3­1993 B A N  H µ N H   ¶ N   U Y  ® Þ N H  V Ò  S ¾ P   Õ P  L ¹I T æ   H ø C  V µ B Q X   C ® æ I  M íI  ¬  C H Õ  Q U ¶ N   ý  C¸ C  D O A N H  N G HI Ö P C L N « N G  N G H I Ö P  N H µ  N í C.  CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; §Ó  ph¸thuy      µ  Öu    vai trß v hi qu¶  kinh  Õ  ña    t c c¸c doanh  nghiÖp n«ng   nghiÖp  µ   íctrong n Òn  Nh n     kinhtÕ  èc  ©n;   qu d Theo    Þ  ña  é  ëng    é  ®Ò ngh c B tr c¸c B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc  th phÈ m,  © m   L nghiÖp,Thuû    s¶n,Thuû  î    li , NGH Þ   NH:  ®Þ §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  nh  Ò   ¾p   ®Þ vs xÕp  ¹ tæ  l i chøc  µ  æi  íi c¬  Õ     v® m   ch qu¶n  ýc¸c doanh  l    nghiÖp n«ng nghiÖp  Nhµ   íc. n  §i Ò u    bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  2. C¸c  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  trùc thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û     Ch ph   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  §i Ò u    Þ   nh  µy    µnh  Ó   õ ngµy  ý,nh÷ng  3. Ngh ®Þ n thih k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ b ®Ò b∙i b Q U Y  ® Þ N H V Ò   ¾ P  X Õ P  L ¹I æ  C H ø C  V µ S  T ® æ I  M íI  ¬  C H Õ  Q U ¶ N   ý  C¸ C  D O A N H  N G HI Ö P   C L N « N G   G HI Ö P  N H µ  N í C. N (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  3­   ®Þ s 12­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ). c Ch ph S ¾ P   Õ P   ¹ITæ   X L   CHøC   C¸C  DOANH   NGHI Ö P   N«NG   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 1.  Doanh  nghiÖp n«ng  nghiÖp  µ   íc bao  å m     n   Þ  Nh n   g c¸c ®¬ v quèc  doanh  s¶n  Êt vµ  Þch  ô  xu   d v n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,thuû  î    Ý    l ic¸c x nghiÖp,tr¹m  ¹  ,   tr itrung t©m  ,   s¶n  Êt thùc nghiÖm   xu     n«ng    ­ l©m      ­ ng nghiÖp  Nhµ   ícthµnh  Ëp,cÊp  èn  µ  do  n  l  v v qu¶n  ývíi   l     c¸ch lµchñ  ë  t    s h÷u, ho¹t®éng      theo  ¬  Õ   Þ  êng  ã  nh   íng  ña  µ   íc vµ  ùc c ch th tr c ®Þ h c Nh n   th   hiÖn nguyªn t¾c  ¹ch to¸nkinhtÕ,cã    h       tr¸chnhiÖ m    b¶o  µn  µ    iÓnvèn. to v ph¸ttr  
  2. 2 §i Ò u    ¾ p   Õp  ¹ c¸c doanh  2. S x l    i nghiÖp n«ng nghiÖp  µ   íchiÖn  ã  Nh n   c theo híng nh      sau: 1.  ÷ng  Nh doanh nghiÖp  ang  ùc  Ön    ¹t®éng  ® th hi c¸c ho   s¶n  Êt  xu kinh   doanh  quan  äng,lµm  s¶n  È m   Êt khÈu      ïng  Ëp  tr   ra  ph xu   ë c¸c v t trung chuyªn    canh, cã  ¾n   íichÕ   Õn, kinh doanh  ã  Öu   g v  bi     c hi qu¶  kinh tÕ, cã      kh¶  n¨ng  i t¸  ®Ç u    vµ  t ph¸ttr Ón  ètth×  îc ®¨ng  ý  ¹   i t  ®  k li theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 388­ H§BT   ngµy  11­ 20­ 1991  µ  Õp tôcph¸ttr Óntheo kh¶  v ti       i     n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp. Nh÷ng doanh  nghiÖp    t hiÖu  tuy ®¹   qu¶ kinh tÕ  a    ch cao  ng  ã  Þ  Ý nh c v tr   träng yÕu  i víi   ®è     kinh tÕ     éicña  ïng,cã    ­x∙h   v   kh¶  n¨ng  ¬n    ¾c  ôc  ã  v lªnkh ph kh kh¨n    t hiÖu  ®Ó ®¹   qu¶ kinh  Õ  t cao  ×  îc ®¨ng  ý  ¹ theo  th ®   k li  NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­H§BT. 2. C¸c    doanh nghiÖp  Õu  Ð m,  µm  thua  ç,kh«ng  ã  y k l ¨n  l  c kh¶ n¨ng  æi  ® míi vµ    ph¸t tr Ón  ×    Ó     i th gi¶ith theo  quy  nh   ®Þ chung  ña  µ   íc.Doanh  c Nh n   nghiÖp  ph¶ikiÓm    µ    kª v b¶o qu¶n chÆt  Ïtoµn  é  èn,tµis¶n,®Êt  ai theo  ch   bv      ®  quy  nh  Ön  µnh  µ  µm  ñ  ôc giao  ¹ ®Êt  ®Þ hi h v l th t   li  cho  Ýnh  Òn  a   ­ ch quy ®Þ ph ¬ng    ®Ó giao ®Êt    nh,  ©u  µicho    é    æn ®Þ l d  c¸c h c«ng  ©n  µ  nh v n«ng  ©n    d s¶n xuÊt. 3. Chuy Ón    giao  Çn  índoanh  ph l  nghiÖp  n«ng nghiÖp  µ   íc hiÖn    Nh n   do Trung  ng  ¬ qu¶n  ýcho  a   ¬ng  l  ®Þ ph qu¶n  ý;chØ  ÷ l¹ m ét  è  l  gi     i s doanh nghiÖp  quy    ín,g ¾n   íichÕ   Õn, xuÊt  Èu  m« l   v  bi   kh hoÆc   µm  Ö m   ô  l nhi v nghiªn cøu    khoa  äc,lµm  èng gèc  Çn  Trung  ng  h  gi   c do  ¬ qu¶n  ý. l 4. Nh÷ng    doanh  nghiÖp  ñ  Õu  µm  Þch  ô  ü  Ëtnh  û  î    ch y ld v k thu   thu l is¶n , xuÊt  èng  ©y, gièng  gi c  con..  îc ®¨ng  ý  ¹t®éng  .®   k ho   theo quy  Õ   ña    ch c c¸c doanh  nghiÖp  µm  Ö m   ô  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  l nhi vx d c s h  cho  s¶n  Êt,® îcNhµ   xu     níc ®Ç u    vèn  µ    t v c¸c  iÒu  Ön  ® ki kh¸c    ¹t ®éng;  ng  êi  ®Ó ho   ®å th ,khuyÕn  khÝch  doanh  nghiÖp    iÓn kinh doanh  a  ¹ng  ph¸ttr     ®d nh»m       Ëp    t¨ng thu nh cho ®¬n  Þ  µ  êilao ®éng. C¸c  v v ng       doanh nghiÖp  û  thu n«ng  Çn  ¾p  Õp  ¹ theo cs x l i   híng tinhgi¶n bé       m¸y  qu¶n  ý, l b¶o  ¶m   Ýnh  Ö   èng,tÝnh u  ùc  ña  ® t h th   l v c c«ng  tr×nh,xo¸ bá  ù      s chiac ¾t    m¸y  ãc  m theo  a  í hµnh  Ýnh;n©ng  ®Þ gi  i ch   cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  Ö   èng  chøc  òng    Öu  ho   c h th tæ  c nh hi qu¶  ö  ông  sd c«ng  ×nh. tr 5. Nh÷ng    doanh nghiÖp  ã  Ö m   ô  õa  c nhi v v s¶n  Êt,võa  ÷g×n  ninh xu   gi   an    quèc  phßng    ÷ng  a  µn  ë nh ®Þ b xung  Õu  Ïcã  y s   quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u  3. Doanh  nghiÖp n«ng nghiÖp  µ   íc sau    ¾p   Õp   µ  Nh n   khi s x v ®¨ng  ý  ¹ kinh doanh  k l  i   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­ H§BT  ph¶ichó  äng ® æi  íi   tr   m  vµ    êng  t¨ngc quan  Ö   ÷a doanh  h gi   nghiÖp  íi ïng s¶n  Êt,cô  Ó  µ: v  v  xu   th l 1. §i®«i víitæ          chøc  s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong ph¹m      viqu¶n  ý,doanh  l  nghiÖp  ph¶itÝch  ùc  ãp  Çn  µo  Öc  ¹ora    c g ph v vi t   m«i  êng  Ën  î s¶n  Êt tr thu l  i xu   cña  ïng nh  ùc hiÖn  Þch  ô  ü  Ët,cung  v   th   d v k thu   øng  Ët t  Õ   Õn  µ    ô v  ,ch bi v tiªuth   s¶n  È m,  Ën  û    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    a  µn,sím  ëthµnh  ph nh u th¸cx d c s h  trªn®Þ b   tr   trungt©m  óc ®Èy    iÓnkinhtÕ     éitoµn  ïng.   th   ph¸ttr     ­x∙h   v 2.C¸c  ù    nh    d ¸n ®Þ canh,®Þnh  ,dù    ång c©y    c   ¸n tr   c«ng nghiÖp  µingµy, d    trång rõng,nu«itrång thuû          s¶n  ×nh  µnh    h th c¸c khu  kinh tÕ  íithùc hiÖn      m    trªn ®Þa  µn  ã    b c c¸cdoanh  nghiÖp  n«ng  nghiÖp  µ   íctrùctiÕp kinh doanh  × Nh n         th   c¸c doanh    nghiÖp    ã  Ó  îc Nhµ   íc giao  µm  ñ  ù  ®Ç u      µm  ®ã c th ®   n  l ch d ¸n  t ®Ó l c¸c kh©u  Þch  ô  ü  Ët,x©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  µ  chøc  ùc l ng   d v k thu   d kc ht v tæ  l  î   nh©n  ©n  ùc hiÖn    ù    d th   c¸cd ¸n.
  3. 3 § æI  íIC¬   Õ   M   CH QU¶N   ý  éI  é   L N B DOANH   NGHI Ö P   §i Ò u    doanh  4. C¸c  nghiÖp  n«ng  nghiÖp  µ   ícph¶i® æi  íic¬  Õ   Nh n     m   ch qu¶n  ýnéibé  l     theo  íng khaith¸cm¹nh  Òm  h     ti n¨ng  èn  ã  ña  v c c doanh  nghiÖp  còng    Òm  nh ti n¨ng  ña    é  c c¸c h c«ng  ©n,  é  nh h n«ng  ©n.  ¹t®éng  ña    d Ho   c c¸c doanh nghiÖp  ñ  Õu  Ëp  ch y t trung  µo    Ünh  ùc  Þch  ô  ü  Ët,chÕ   v c¸c l vd v k thu   biÕn  µ    ô  v tiªuth s¶n  È m,  ¹o®iÒu  Ön  µ  ph t  ki v m«i  êng  tr kinh tÕ  Ën  î ®Ó     thu l   i ph¸ttr Óns¶n  Êtvíi èc®é    i   xu       nhanh  µ  thiÖu  t v ®¹   qu¶ kinhtÕ    éicao:   x∙h   1. Doanh    nghiÖp  ph¶i ®iÒu    chØnh  ¹  ¬  Êu  li c c s¶n  Êt phï hîp  íiyªu xu     v    cÇu  ña  Þ  êng  µ  î thÕ  ña  c th tr v l  i c doanh  nghiÖp, chuyÓn    ¹t®éng      c¸c ho   s¶n xuÊt g ¾n   ùctiÕp  íi®Êt  ai,m Æt   íc,c©y  ång,vËt nu«icho    tr   v  ®  n  tr      kinh tÕ  é   h gia ®×nh    c«ng  ©n,  Ó   hé  nh k c¶  n«ng  ©n  µi doanh  d ngo   nghiÖp, kÓ   ®Êt    c¶  ®ai thõa trongc¸ctr ng  ¾n,         ê b kho  µng,doanh  ¹qu©n  i. t   tr   i ®é 2.C¸c    doanh nghiÖp n«ng  nghiÖp  µ   ícph¶ikiÓm    µ  c¸o ®Çy   Nh n     kª v b¸o    ®ñ   ×nh  ×nh  ö  ông  t  ña  t h sd ®Ê c doanh  nghiÖp  íi ¬  v   quan  ñ  c ch qu¶n    ùc  ®Ó th hiÖn    iÓ m   ñ  ¬ng  døt ® ch tr giao  cho  Ýnh  Òn  a   ¬ng  Ön  Ých  t  ch quy ®Þ ph di t ®Ê cha  ö  ông  sd hoÆc   ö  ông  Ð m   Öu  sd k hi qu¶    ®Ó giao cho    n«ng  ©n  ö  ông. d sd 3.Sè  éng  t  doanh    ru ®Ê do  nghiÖp qu¶n  ýth× thùc hiÖn  l      kho¸n æn   nh     ®Þ l©u  µi cho  êi lao ®éng  d  ng     hoÆc   é  µnh    h th viªn doanh  nghiÖp    chøc  ®Ó tæ  s¶n  Êt kinh doanh;doanh  xu       nghiÖp  chøc  ètc¸cho¹t®éng  Þch  ô.Thùc  tæ  t      d v  hiÖn  nh  ®Þ møc kho¸n chiphÝ, s¶n îng trªnc¬  ë  îp ®ång       l     sh  kinh tÕ,phÇn  ît    v  kho¸n ngêinhËn      kho¸n ® îchëng.    §èi víic¸c vên  ©y  ©u       c l n¨m  µ  n    óc  µ   íng    iÓn tËp  Ó  v ®µ gia s m h ph¸ttr   th khã  kh¨n:cÇn  Õn hµnh    ti   tæng  Õt    ×nh  k c¸ch thøc kho¸n gän,cho        thuª,   ên   v b¸n c©y, ®µn    óc    gia s cho  é h c«ng  ©n  µ  é  nh v h n«ng  ©n    õng  íc m ë   éng  d ®Ó t b  r c¸ch×nh    thøc cã  Öu    hi qu¶  nh»m   ôc  ch    åi® îcvèn  ím    i u    m ®Ý thu h     s ®Ó t¸ ®Ç t   khai hoang  t  íi.C¸c  é   ñ    ®Ê m   B ch qu¶n  ïng    µnh  ªnquan  Èn  ¬ng  c c¸c ng li   kh tr chuÈn  Þ     b c¸c v¨n  b¶n  íng  Én    ë   éng  Ý  iÓ m   ×nh  h d ®Ó m r th ® h thøc  b¸n  ên  v c©y, ®µn    óc    gia s cho    é  µnh    µ    é  c¸c h th viªnv c¸c h n«ng  ©n  d theo  ¬ng  ph thøc  tr¶tiÒn    ngay  hoÆc     Çn.  Öc  tr¶d Vi b¸n  ên  ©y, ®µn    óc  vc  gia s cho    é  c¸c h ph¶i   ® îctiÕn hµnh  õng bíctrªnc¬  ë  ¸nh    ng    Þvµ  nh        t       s® gi¸®ó gi¸tr   ®Þ gi¸c«ng  khai,   d©n  ñ,chÝnh    íi ù  Óm    ch   x¸cd   ki s tra,gi¸m    s¸tchÆt  Ïcña    ¬  ch   c¸cc quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íc ®èi  íidoanh  n  v  nghiÖp, kh«ng  îc ®Ó   Êttho¸ttµis¶n  µ   íc.Bé    ®  th      Nh n   n«ng  nghiÖp  µ  v c«ng  nghiÖp  ùc phÈ m,  é   © m   th   BL nghiÖp,Bé   µi chÝnh  µ    T  v Ban  Ët    Ýnh  ñ  V gi¸Ch ph chØ  o  ®¹ chÆt  Ïc«ng  Öc  µy  µ  c¸o kÕt    ch   vi n v b¸o    qu¶ vµo  èin¨m  cu   1993    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem  Ðt cho  ùc hiÖn  ë   éng. x  th   mr 4.§èivíi ¹t®éng  Õ   Õn  Ëp         ho ch bi t trung cã  Ó  ùc hiÖn    th th   kho¸n díi Òu     nhi h×nh  thøc nh    kho¸n doanh    Õt  îp kho¸n s¶n îng vµ  Êt l ng s¶n  È m,    thu k h     l   ch  î   ph g ¾n   Òn ¬ng, tiÒn  ëng  ña  ti l   th c c«ng  ©n,  bé  nh c¸n  doanh  nghiÖp  íikÕt    v  qu¶ thu  Ëp  èicïng  ña  nh cu   c doanh  nghiÖp..    ÷ng  ïng  . nh ë v nguyªn  Öu tËp  li   trung  g ¾n  íi ¬  ë  Õ   Õn  ín, Çn  ë   éng  ×nh  v   s ch bi l   c c mr h thøc tæ    chøc  ¾n  µ  g nh m¸y  íiv  c¸c hé    s¶n  Êt nguyªn  Öu,nhµ  xu   li   m¸y  ã  c tr¸chnhiÖ m     iÓn vïng    ph¸ttr   nguyªn   liÖu æn   nh  ©u  µi,b¶o  ¶m   î Ých  ña  µ    ®Þ ld  ® l i c nh m¸y  µ  î Ých  ña  êis¶n  v l  i c ng   xuÊtë  ïng nguyªn liÖu.  v    
  4. 4 5.  èi víic¸c  ¹t ®éng  ©y  ùng  ¬  §   ho   x d c b¶n, vËn  ,söa  ÷a, th ng    t¶i  ch   ¬ nghiÖp..  ùc hiÖn  u  Çu  .th   ®Ê th theo  c«ng  ×nh,theo  tr   c«ng  Öc,theo  vi   chuyÕn  hµng hoÆc  kho¸n doanh    ítõng c«ng  Öc  ô  Ó.   thu t   i   vi c th 6. C¸c doanh nghiÖp  Þch  ô  d v s¶n  Êt  ×  ùc  Ön  xu th th hi c¸c  ×nh h thøc  kho¸n  Ých  îp  íi® Æc   iÓ m   ña  õng  n  Þ    th h v  ® ct ®¬ v nh kho¸n  än  dÞch  ô, g c¶  v  c«ng  Öc  vi hoÆc   kho¸n tõng    c«ng  o¹n.. nh»m   ¾n  ®   . g tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  î   v quy l i cña  êithùc hiÖn  íi Õt  ng     v k qu¶  èicïng. cu   §i Ò u  Bé   5.  m¸y qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp n«ng nghiÖp  µ   íccÇn  îc Nh n   ®  tinhgi¶n thËtgän  Ñ, m çi doanh       nh     nghiÖp  ã  c Gi¸m  c  µ  2  ã  ®è v 1­ Ph Gi¸m  c,®è   kÕ     ëng,gióp viÖc  to¸ntr     Gi¸m  c  ã  ét  è  ®è c m s chuyªn viªngiáivÒ         chuyªn m«n     nghiÖp  ô. v Nh÷ng  doanh nghiÖp  ín, ã  chøc  i hoÆc   ©n  ëng  l   tæ  c ®é   ph x s¶n  Êtth× xu     c¸n bé    qu¶n  ýcña  çi  n  Þ  l  m ®¬ v chØ  å m   i tr ng  g ®é   ë (hoÆc qu¶n  c  ©n  ­ ®è ph x ëng) vµ  ét  Õ     m k to¸n. Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho      t  ki thu l   i tæ chøc §¶ng trong doanh    nghiÖp  ph¸thuy        o  ña    vaitrß l∙nh ®¹ c §¶ng  trong c¸c    lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  v ho   c doanh  nghiÖp,® Æc   Ötlµtrong viÖc  ùa chän,båi   bi       l     dìng  o  ¹o®éi  ò  bé  ña  ®µ t   ng c¸n  c doanh  nghiÖp    ®ñ kh¶ n¨ng qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp theo c¬  Õ   íi.   ch m   §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u    6. B¶n  Quy  nh  µy    ông  ®Þ n ¸p d cho  Êtc¶    t   c¸cdoanh  nghiÖp  n«ng  nghiÖp  µ   ícdo    é, c¸c®Þa  ¬ng  Nh n   c¸cB     ph qu¶n  ý. l C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  ùctr   thuéc  Ýnh  ñ  Ch ph theo  chøc n¨ng, nhiÖm   ô  µ  ¹m      v v ph vi tr¸ch nhiÖ m   ña    c m × nh, ban  µnh    h Th«ng   íng dÉn    µnh  th   thih Quy  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2