Nghị định ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
320
lượt xem
7
download

Nghị định ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  98/CP  g µ y  13 th¸ng 9 n¨ m  1997  a n  h µ n h  " Q u y  n b ch Õ   o ¹t ® é n g   ñ a b¸o c h Ý  Vi Ö t  a m  liªn q u a n h c N   ® Õ n  n íc n g o µ i" C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt B¸o  Ý  µy  th¸ng12  cø    ch ng 28    n¨m  1989; § Ó     êng  t¨ngc qu¶n  ývµ  ¶m   l  ® b¶o    iÒu  Ön  Ën  îcho  ¹t®éng   c¸c® ki thu l   i ho   cña    Ý  ÖtNam   ªnquan  n   ícngoµi; b¸o ch Vi   li   ®Õ n   Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n ho¸  Th«ng    µ  é   ëng  é   ­  tinv B tr B ngo¹igiao,   Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy:   ®Þ n "Quy  Õ   ¹t®éng  ña    Ý  ÖtNam   ªnquan  n   ícngoµi". ch ho   c b¸o ch Vi   li   ®Õ n   §i Ò u    2.­ 1. C¬     quan  b¸o  Ý, c¬  ch   quan  ñ ch qu¶n  b¸o  Ý, tæ  ch   chøc  éi  µ     H Nh b¸o ViÖt Nam;  êi® øng  u   ¬    ng   ®Ç c quan  chÝ, tæ  b¸o    chøc  éi Nhµ   ViÖt Nam;  H  b¸o    nhµ  ViÖt Nam;  ãng  b¸o    ph viªn,biªntËp    ña  ¬     viªnc c quan  chÝ  Öt Nam;  b¸o  Vi   ngêi níc ngoµilµm  Öc  ¹  ¬       vi t i quan  c b¸o  Ý  Öt Nam;  ¬  ch Vi   c quan, tæ    chøc,c¸    nh©n  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  c li   ®Õ ho   c b¸o  Ý  Öt Nam   ªnquan  n   íc ch Vi   li   ®Õ n   ngoµicã    tr¸chnhiÖ m  Êp  µnh    ch h Quy  Õ   µy. ch n 2.C¬     quan,tæ    chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m       ch viviph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy   chÕ   µy  ×  ú  n th tu theo  møc       ¹m,  Ï bÞ   ö  ýtheo    ®é viph s   x l  c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u 3.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy      ®Þ n c hi l   15  k t  ban hµnh. Nh÷ng    quy  nh  íc ®©y     íiQuy  Õ   ®Þ tr   tr¸ v   i ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  µy  u     á. n ®Ò b∙i b Bé   ëng  é   tr B V¨n  ho¸  Th«ng    µ  é   ëng  é   ­  tin v B tr B Ngo¹i giao  ã    c tr¸ch   nhiÖ m    ra Th«ng   íng dÉn    µnh  th   thih Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh     ®Þ nµy  ícngµy  th¸ng9  tr   30    n¨m  1997.
  2. 2 §i Ò u 4.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n   Q uy   Õ ch H o ¹t ® é n g   ñ a b¸o c h Ý  Vi Ö t  a m c N liªn u a n  ® Õ n  n íc n g o µ i  q (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 98/CP  µy  th¸ng9  ng 13    n¨m  1997  ña  c ChÝnh  ñ) ph C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­  C¸c  ¹t®éng  ña  ho   c b¸o  Ý   Öt  ch Vi Nam   ªnquan  n   íc li   ®Õ n   ngoµinªu    trongQuy  Õ   µy  å m:   ch n g 1. Ph¸t hµnh    b¸o  Ý,  ch ph¸t sãng  ¬ng  ×nh    ch tr ph¸tthanh    truyÒn  ×nh  h ViÖtNam     ícngoµi;   ra n   2. Thµnh  Ëp  ¬    l c quan  b¸o  Ý   ña  ¬  ch c c quan  i diÖn  Öt Nam     íc ®¹   Vi   ën   ngoµi;inb¸o  Ý, ph¸tsãng  ¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  Öt Nam         ch     ch tr       h Vi   ë nícngoµi;   3.Cö   µ    ãng      ícngoµi;   nh b¸o,ph viªnra n   4.LËp    V¨n  phßng  idiÖn  ña    Ý  ÖtNam     ícngoµi; ®¹   c b¸o ch Vi   ën   5.Cung  Êp    µi,h×nh,¶nh    c tin,   b   cho    Ý  ícngoµi; b¸o ch n   6.Ho¹t®éng  îp t¸ccña    Ý  ÖtNam   íi ícngoµi;     h   b¸o ch Vi   v   n 7.Thuª    chuyªn gia,céng      ícngoµi.    t¸cviªnn   §i Ò u    èit ng ¸p dông  ña  2.­§  î     c Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g 1. C¬     quan b¸o  Ý, c¬  ch   quan  ñ  ch qu¶n b¸o  Ý, tæ  ch   chøc  éi  µ     H Nh b¸o ViÖtNam;   2.Ng êi® øng  u   ¬      ®Ç c quan    Ý,tæ  b¸o ch   chøc  éi Nhµ     ÖtNam; H  b¸o Vi   3.Nhµ   ViÖtNam     b¸o    (theoquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët B¸o  Ý);   ®Þ t  i 14  Lu   ch 4.Phãng    viªn,   Ëp    ña  ¬   biªnt viªnc c quan    Ý  ÖtNam; b¸o ch Vi   5. Ng êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹  ¬         vi t i quan  c b¸o  Ý, tæ  ch   chøc b¸o  Ý  Öt ch Vi   Nam; 6. C¬     quan, tæ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña     c li   ®Õ ho   c b¸o  Ý  ch ViÖtNam   ªnquan  n   ícngoµi.   li   ®Õ n  
  3. 3 §i Ò u    é  ho¸ ­ Th«ng    ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt 3.­B V¨n      tinn   ho x∙h   ngh Vi   Nam  (sau  y  äilµBé   ®© g     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µc¬  tin)   quan  ùc hiÖn  l th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícc¸cho¹t®éng  ña    Ý  ÖtNam   ªnquan  n   ícngoµi l  n      c b¸o ch Vi   li   ®Õ n     vµ cho  Ðp    ¹t®éng  ña  ph c¸c ho   c b¸o  Ý  Öt Nam   ªnquan  n   íc ngoµi ch Vi   li   ®Õ n     nªu  ¹  Òu  cña  ti §i 1  Quy  Õ   µy.Bé   ch n   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶icã    quy  Õ     ch trao ® æi    Õn  íi   ¬  ý ki v   c quan  c¸c chøc n¨ng  ña  c §¶ng  Ò     ¹t®éng. v c¸cho   §i Ò u 4.­ äi  ¹t®éng  ña   M ho   c b¸o  Ý   Öt Nam   ªnquan  n   íc ch Vi   li   ®Õ n   ngoµicña    i t ng nªu  ¹ §iÒu  cña    c¸c®è  î   t i   2  Quy  Õ   µy  ch n ph¶i® îctiÕn hµnh  ï      ph   hîp  íikho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët  v  5  6  §i 10  Lu B¸o  Ý  µ    ch v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËtViÖtNam.      C h ¬ n g  II P h¸t h µ n h  b¸o c h Ý , p h¸t ã n g  c h ¬ n g  tr × nh p h¸t  s  thanh, truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m  ra n í c n g o µ i §i Ò u 5.­ 1.  Öc  Vi ph¸thµnh    b¸o  Ý,  ch ph¸tsãng  ¬ng  ×nh    ch tr ph¸tthanh, truyÒn      h×nh  Öt Nam     ícngoµiph¶ixin phÐp  é   Vi   ra n        B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    å   ¬    tin. s xin H phÐp theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 2.  Öc  a  Vi ® th«ng      ¹ng  tin lªn m INTERNER   Öt  Vi Nam   ùc  Ön  th hi theo  "Quy  Õ   ¹m  êivÒ   ch t th   qu¶n  ý,thiÕtlËp, sö  ông  ¹ng  l     d m INTERNET     Öt ë Vi   Nam"  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 21/CP  µy  th¸ng 3  ng 5    n¨m 1997  µ  v c¸cTh«ng   íng dÉn  Õp theo.   th   ti   §i Ò u 6.­ 1. Bé     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Êp  Êy  Ðp    µnh  tinc gi ph ph¸th b¸o  Ý, ph¸tsãng  ch     ch¬ng  ×nh  tr ph¸tthanh, truyÒn  ×nh  Öt Nam   níc ngoµi trong  êih¹n      h Vi   ra      th   chË m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. nh     ng k t   nh ®ñ h s h   Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp  ×  é   tr h t    gi ph th B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶i   th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan,tæ    chøc    Êp  Ðp  µ  xinc ph v ph¶inªu  â lý   r    do trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.     30  k t  nh ®ñ h s h   2. Sau  ngµy  Ó   õ ngµy      90  k t  ghi trong giÊy  Ðp, n Õu  ¹t®éng  ∙      ph   ho   ® xin phÐp kh«ng  îctr Ónkhai, Êy phÐp  Ïm Æc   ®  i    gi   s  nhiªnh Õt  Öu  ùc.   hi l 3. C¬     quan, tæ    chøc  îc cÊp  Ðp  ®  ph ph¶i thùc  Ön  ng  ÷ng  iÒu    hi ®ó nh ® ghitrong giÊy phÐp; n Õu  èn          mu thay ® æi  iÒu  µo  × ph¶ixinphÐp  ¹ .   ® n th      li C h ¬ n g  III T h µ n h  l Ë p c ¬  q u a n  b¸o c h Ý  c ñ a c ¬  q u a n ®¹i di Ö n  Vi Ö t N a m  ë  n í c n g o µ i;  in b¸o c h Ý , p h¸t ã n g  c h ¬ n g   s tr × nh p h¸t  thanh, truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m ë  n í c n g o µ i
  4. 4 §i Ò u    Öc  µnh  Ëp  ¬  7.­Vi th l c quan  chÝ  ña  ¬  b¸o  c c quan  idiÖn  Öt ®¹   Vi   Nam     ícngoµi;inb¸o  Ý, ph¸tsãng  ¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ën      ch     ch tr       h ViÖtNam     ícngoµiph¶iphïhîp víi   ën            ph¸p luËtcña  ícsë  ¹ vµ  îctiÕn hµnh     n   t  ®   i   theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c Quy  Õ   µy  µ  ña  Ët B¸o  Ý  ÖtNam. ch n v c Lu   ch Vi   §i Ò u 8.­ 1. C¬     quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµimuèn  µnh  Ëp  ¬  ®¹   Vi   ën     th l c quan   b¸o chÝ; c¬    quan, tæ    chøc  èn    mu in b¸o  Ý, ph¸tsãng  ¬ng  ×nh  ch     ch tr ph¸tthanh,     truyÒn  ×nh  Öt Nam     íc ngoµi,sau    ã    Õn  ng    ña  é   ¹i h Vi   ën     khic ý ki ®å ý c B Ngo   giao  Öt Nam,  Vi   ph¶i xin phÐp  é      B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Öt Nam.  å   ¬    tinVi   H s xin phÐp  theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B V¨n     ho¸ ­Th«ng    ÖtNam. tinVi   2. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp c¬  tinc gi   th l   quan  chÝ  ña  b¸o  c c¬ quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi;in b¸o  Ý, ph¸tsãng  ¬ng  ×nh ®¹   Vi   ën      ch     ch tr   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ÖtNam     ícngoµitrong thêih¹n  Ë m   Êt lµ30      h Vi   ën         ch nh     ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. k t  nh ®ñ h s h   Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp  ×  é   tr h t    gi ph th B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶i   th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan,tæ    chøc    Êp  Ðp  µ  xinc ph v ph¶inªu  â lý   r    do trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.     30  k t  nh ®ñ h s h   3. C¬     quan, tæ    chøc  îc cÊp  Ðp  ®  ph ph¶i thùc  Ön  ng  ÷ng  iÒu    hi ®ó nh ® ghitrong giÊy phÐp; n Õu  èn          mu thay ® æi  iÒu  µo  × ph¶ixinphÐp  ¹ .   ® n th      li §i Ò u    ¬   9.­C quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµicã  ¬  ®¹   Vi   ën     c quan    Ý  b¸o ch ph¶ib¶o  ¶m:   ® 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   äi  Æt   ¹t®éng  ña  ¬    vm m ho   c c quan b¸o  Ý  ña  ch c m × nh; 2. §Þnh  ú    k th«ng b¸o cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  ¬  tinv c quan  i diÖn  ®¹   ngo¹igiao  Öt Nam     íc së  ¹  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ¬    Vi   ë n   ti t v h ho   c c quan    b¸o chÝ. C h ¬ n g  IV C ö  n h µ  b¸o, h ã n g  viªn ra n í c n g o µ i  p §i Ò u 10.­ 1. C¬     quan  chÝ, tæ  b¸o    chøc  éi Nhµ   muèn  ö  µ    ãng    H  b¸o  c nh b¸o,ph viªn ra nícngoµiho¹t®éng    Ý        b¸o ch ph¶iháiý  Õn  µ  öihå  ¬  n   é      ki v g   s ®Õ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    å   ¬  tin. s theo quy  nh  ña  é  H   ®Þ c B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 2. Bé     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã    Õn  Êp  Ën  tinc ý ki ch thu b»ng  v¨n b¶n  ö  µ  c nh b¸o,phãng    níc ngoµi ho¹t®éng    viªnra        b¸o  Ý  ch trong thêih¹n  Ë m   Êt  µ    ch nh l   15  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®ñ h s h   Trong  êng  îp  õ  èi chÊp  Ën  ×  é   tr h t ch   thu th B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin ph¶i   th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan,tæ    chøc  áiý  Õn  µ  h   ki v ph¶inªu  â lýdo    r     trong thêih¹n     15  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®ñ h s h  
  5. 5 §i Ò u 11.­Ng êi ®øng  u   ¬      ®Ç c quan b¸o  Ý, tæ  ch   chøc  éi  µ     H Nh b¸o ph¶ib¶o  ¶m:   ® 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   ©n  ù  µ  éi dung  ¹t®éng  ña  µ    v nh svn  ho   c nh b¸o,   phãng    îccö    ícngoµi; viªn®   ra n   2. Th«ng  cho  é     b¸o  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  ¬  tinv c quan  ¹idiÖn  ¹igiao  §  Ngo   ViÖtNam     ícsë  ¹ vÒ   Õt    ë n   t   k qu¶  ¹t®éng  ña  µ    ãng    îccö    i ho   c nh b¸o,ph viªn®   ra nícngoµi.   C h ¬ n g  V L Ë p  v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  c ñ a b¸o c h Ý  Vi Ö t N a m ë  n í c n g o µ i §i Ò u 12.­ 1. C¬     quan  chÝ  èn  Ëp  b¸o  mu l V¨n  phßng  chÝ  êng  óë  ícngoµi b¸o  th tr   n     ph¶ixinphÐp  é     B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    å   ¬    Ðp  tin. s xinph H theo  quy  nh  ña  é   ®Þ cB V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 2. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  Ðp  Ëp  tinc gi ph l V¨n phßng  b¸o  Ý  êng  ch th tróë  íc ngoµitrong thêih¹n  Ë m   Êt lµ 30  µy  Ó   õ ngµy  Ën    å   n       ch nh     ng k t   nh ®ñ h s¬  îp lÖ. h  Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp  ×  é   tr h t    gi ph th B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶i   th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ¬  c quan b¸o  Ý    Êp  Ðp  µ  ch xin c ph v ph¶inªu  â lý   r    do trongthêih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.     30    t  nh ®ñ h s h   3. Sau  ngµy  Ó   õ ngµy      90  k t  ghitrong giÊy  Ðp, n Õu  ¬    ph   c quan b¸o  Ý  ch kh«ng  iÓnkhaiho¹t®éng, giÊy phÐp  Ïm Æc   tr          s  nhiªnh Õt  Öu  ùc.   hi l §i Ò u 13.­Ng êi ®øng  u   ¬      ®Ç c quan b¸o  Ý  ã  ch c V¨n phßng b¸o  Ý  ch th ng  óë  ícngoµiph¶ib¶o  ¶m: ê tr   n       ® 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng  ña    v ho   c V¨n phßng b¸o  Ý  êng  óë  ch th tr   nícngoµi;   2. §Þnh  ú    k th«ng b¸o cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  ¬  tinv c quan  ¹idiÖn  §  Ngo¹igiao ViÖt Nam     ícsë  ¹  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña        ën   ti t v h ho   c V¨n phßng    b¸o chÝ  êng  óë  ícngoµi. th tr   n   C h ¬ n g  VI C u n g  c Ê p  tin, µ i, × n h, ¶ n h  c h o  b¸o c h Ý  n í c n g o µ i  b  h §i Ò u 14.­Nhµ     ãng    b¸o,ph viªn,     Ëp    èn  biªnt viªnmu cung  Êp    µi, c tin,   b h×nh,¶nh    hoÆc   éng    íi Êt kú  ×nh  c t¸cd     h b thøc  µo  íi n v   chÝ  ícngoµiph¶i b¸o  n      ® îcsù  ng    ña  êi® øng  u   ¬    ®å ý c ng   ®Ç c quan  chÝ  µ   µ    ãng  b¸o  m nh b¸o,ph viªn,   biªntËp      µm  Öc.   viªn®ã l vi §i Ò u 15.­Ng êi®øng  u   ¬      ®Ç c quan    Ý  b¸o ch ph¶ib¶o  ¶m:   ®
  6. 6 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éi dung      µi,h×nh, ¶nh    v n  c¸c tin,   b   cung  Êp    c cho b¸o chÝ  ícngoµi;   n  2. G öi    cho  é   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng        µi,h×nh, ¶nh  tinc¸c tin,   b   cung  Êp    c cho b¸o chÝ  ícngoµitheo chÕ     ép u  Óu    Ý.   n      ®é n l chi b¸o ch C h ¬ n g  VII H o ¹t ® é n g  h î p t¸c ñ a b¸o c h Ý  Vi Ö t N a m  c v íi í c n g o µ i  n §i Ò u 16.­ 1. C¬     quan  chÝ, tæ  b¸o    chøc  éi Nhµ   tr ckhiký  Õt    H  b¸o  í     k v¨n b¶n  îp t¸c h   víinícngoµiph¶iháiý  Õn  µ  öidù           ki v g   th¶o    v¨n b¶n  îp t¸c®Õ n   é   h   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng tin. 2. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã    Õn  Êp  Ën  tinc ý ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ý  Õt    k k v¨n b¶n  îp t¸cvíinícngoµitrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcdù  h            15  k t  nh ®   th¶o   v¨n b¶n  îp t¸c.   h  Trong  êng  îp  õ  èi chÊp  Ën  ×  é   tr h t ch   thu th B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin ph¶i   th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan,tæ    chøc  áiý  Õn  µ  h   ki v ph¶inªu  â lýdo    r     trong thêih¹n     15  µy  Ó   õngµy  Ën  îcdù  ng k t   nh ®   th¶o v¨n b¶n  îp t¸c.    h  §i Ò u 17.­ViÖc  îp    ña  chÝ  Öt Nam   íinícngoµiph¶i® îc   h t¸cc b¸o  Vi   v         tiÕn hµnh    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña     ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u 18.­Ng êi ®øng  u   ¬      ®Ç c quan b¸o  Ý, tæ  ch   chøc  éi  µ     H Nh b¸o ph¶ib¶o  ¶m:   ® 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò     ¹t®éng  îp t¸ccña  chÝ  Öt Nam   íi   v c¸c ho   h   b¸o  Vi   v  nícngoµi(kýkÕt         v¨n b¶n  îp t¸c, ùc hiÖn    iÒu  h    th   c¸c® kho¶n  îp t¸c) h  ; 2.  Þnh  ú  § k th«ng b¸o  cho  é   B V¨n ho¸  Th«ng    Ò   ×nh  ×nh  ùc ­  tinv t h th   hiÖn    iÒu  c¸c® kho¶n  îp t¸cvíi ícngoµi. h      n C h ¬ n g  VIII T h uª c h u yªn gia, é n g  t¸c  c  viªn n í c n g o µ i §i Ò u 19.­ 1. C¬     quan  b¸o  Ý  èn  ch mu thuª chuyªn    éng      íc ngoµi (gäi   gia,c t¸cviªnn      chung  µngêinícngoµi)lµm  Öc  l       vi ph¶iháiý  Õn  é       ki B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    å   tin.H s¬  áiý  Õn  h   ki theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B V¨n    ho¸ ­Th«ng  tin. 2.  é   B V¨n  ho¸  Th«ng    ã    Õn  Êp  Ën  ­  tin c ý ki ch thu b»ng  v¨n b¶n thuª   chuyªn gia,céng      ícngoµitrong thêih¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ën       t¸cviªnn           ng k t   nh ®ñ hå  ¬  îp lÖ. sh  Trong  êng  îp  õ  èi chÊp  Ën  ×  é   tr h t ch   thu th B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin ph¶i   th«ng b¸o cho  ¬  c quan  chÝ  áiý  Õn  µ  b¸o  h   ki v ph¶inªu  â lýdo    r     trong thêih¹n     15  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®ñ h s h  
  7. 7 §i Ò u 20.­ViÖc    êi níc ngoµi lµm  Öc    thuª ng       vi cho  ¬  c quan b¸o  Ý  ch ViÖt Nam     ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  é   ËtLao  ng  Ò   Öc  Êp  ®Þ c B lu   ®é v vi c giÊy phÐp    ng    lao®é cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ ViÖtNam   µ  ng       vi t   i   v kh«ng  îcvi ®    ph¹m    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ¹t®éng  ch ho   th«ng    tin,b¸o  Ý  ña  ãng    ch c ph viªn níc ngoµi,c¸c c¬        quan, tæ    chøc  íc ngoµi t¹  Öt Nam   n   i Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo   NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  ®Þ c Ch ph s 67/CP  µy  th¸ng10  ng 31    n¨m  1996. §i Ò u 21.­Ng êi®øng  u   ¬      ®Ç c quan    Ý  b¸o ch ph¶ib¶o  ¶m:   ® 1. ChÞu     tr¸ch nhiÖm   Ò   ¹t®éng    v ho   theo  îp  ng  ña  êi níc ngoµi h ®å c ng       lµm  Öc  ¹ c¬  vi t   quan    Ý  ña  × nh; i b¸o ch c m 2.  Þnh  ú  § k th«ng b¸o cho  é   B V¨n ho¸  Th«ng    Ò   ×nh  ×nh  ùc ­  tinv t h th   hiÖn  îp ®ång  ña  êinícngoµi. h  c ng    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản