Nghị định số 20-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
15
download

Nghị định số 20-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20-CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1992 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 20-CP NGÀY 27-12-1992 V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A T NG C C DU L CH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 5-CP ngày 26-10-1992 c a Chính ph v thành l p T ng c c Du l ch; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và B trư ng - Trư ng ban Ban t ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : Đi u 1. T ng c c Du l ch là cơ quan thu c Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng du l ch trong ph m vi c nư c, bao g m ho t ng v du l ch c a các thành ph n kinh t , cơ quan, oàn th , t ch c xã h i, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Đi u 2. T ng c c Du l ch có nhi m v , quy n h n: 1- Xây d ng quy ho ch, k ho ch v phát tri n ngành du l ch trình Chính ph phê duy t; hư ng d n, ch o và ki m tra th c hi n quy ho ch, k ho ch y; 2- Xây d ng các d án lu t, pháp l nh v ho t ng du l ch Chính ph trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i; trình Chính ph ban hành các văn b n dư i Lu t, các ch , chính sách i v i ho t ng du l ch; Ban hành các Quy t nh, Ch th , Thông tư hư ng d n th c hi n các văn b n pháp quy c a Nhà nư c; các ch , tiêu chuNn nh m c kinh t - k thu t, quy trình, quy ph m v du l ch; c p, s a i, ình ch , thu h i các lo i ch ng ch v chuyên môn, gi y phép kinh doanh du l ch và khách s n du l ch theo quy nh c a Nhà nư c và phù h p v i lu t pháp qu c t ; tho thu n b ng văn b n v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c c p gi y phép u tư nư c ngoài vào du l ch; 3- Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v du l ch - khách s n du l ch, v nghiên c u ng d ng công ngh m i vào ho t ng kinh doanh du l ch, v công tác thông tin, tuyên truy n qu ng cáo du l ch;
  2. 4- Trình Chính ph phương hư ng, k ho ch h p tác qu c t và vi c tham gia t ch c qu c t , ký k t các i u ư c qu c t v du l ch; àm phán, ký k t v i các t ch c h u quan c a nư c ngoài v ho t ng du l ch theo quy nh Chính ph ; hư ng d n và ch o th c hi n k ho ch h p tác qu c t và i u ư c qu c t ã ký k t; 5- Trình Chính ph quy t nh h th ng t ch c và ch c danh tiêu chuNn viên ch c ngành du l ch; t ch c th c hi n vi c ào t o, b i dư ng, s d ng, ti n lương, khen thư ng, k lu t viên ch c thu c T ng c c qu n lý; 6- Thanh tra, ki m tra các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p, các t ch c, cá nhân (k c các t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam) trong vi c ch p hành pháp lu t, chính sách, ch , th l c a Nhà nư c và các quy nh c a T ng c c v ho t ng du l ch; T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ư c x lý các hành vi vi ph m theo thNm quy n quy nh t i i u 25, 26 và 27 c a Lu t T ch c Chính ph ; 7- Qu n lý các doanh nghi p, các t ch c s nghi p tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Đi u 3. Cơ c u t ch c c a T ng c c g m có: a) B máy giúp vi c T ng c c trư ng: - Văn phòng T ng c c. - V Kinh t - k ho ch. - V Chính sách th trư ng và u tư. - V Du l ch và khách s n. - V T ch c - Cán b - ào t o. - Thanh tra T ng c c. b) Các ơn v s nghi p: - Vi n nghiên c u du l ch - Các t ch c s nghi p khác do T ng c c trư ng T ng c c Du l ch quy t nh sau khi tho thu n v i B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph . c) Các ơn v s n xu t kinh doanh: Các ơn v s n xu t kinh doanh là doanh nghi p Nhà nư c trong ngành du l ch do T ng c c trư ng T ng c c Du l ch s p x p l i theo quy t nh c a Chính ph . Đi u 4.
  3. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph i u hành ho t ng c a T ng c c. Các Phó T ng c c trư ng do T ng c c trư ng phân công công tác và ch u trách nhi m v công vi c ư c phân công trư c T ng c c trư ng. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch có trách nhi m xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a T ng c c trình Chính ph quy t nh. Đi u 5. Ngh nh này có hi u l c t ngày ban hành. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. Đi u 6. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản