Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1986 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1986 PHÊ CHU N QUY T NNH C A H I NG NHÀ NƯ C V NHÂN S C A H I NG B TRƯ NG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN 1- Phê chuNn Quy t nh s 703 NQ/H NN7 ngày 30 tháng 1 năm 1986 c a H i ng Nhà nư c v vi c ng chí Tr n Phương thôi gi ch c Phó Ch t ch H i ng B trư ng. 2- Phê chuNn Quy t nh s 735 Q /H NN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 c a H i ng Nhà nư c v vi c c và mi n nhi m m t s thành viên c a H i ng B trư ng như sau: 1. ng chí T H u thôi gi ch c Phó Ch t ch H i ng B trư ng. ng chí Võ Chí Công gi ch c Phó Ch t ch H i ng B trư ng. 2. ng chí ng Sĩ Nguyên, Phó Ch t ch H i ng B trư ng thôi kiêm ch c B trư ng B giao thông v n t i. ng chí Bùi Danh Lưu gi ch c B trư ng B Giao thông v n t i. 3. ng chí Chu Tam Th c thôi gi ch c B trư ng B Tài chính. ng chí Vũ Tuân thôi gi ch c B trư ng B Công nghi p th c phNm gi ch c B trư ng B Tài chính. 4. ng chí Lê c Th nh thôi gi ch c B trư ng B N i thương. ng chí Hoàng Minh Th ng gi ch c B trư ng B N i thương.
  2. 5. ng chí Lê Kh c thôi gi ch c B trư ng B Ngo i thương. ng chí oàn Duy Thành gi ch c B trư ng B Ngo i thương. 6. ng chí Nguy n Duy Gia thôi gi ch c T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c. ng chí L Minh Châu gi ch c T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c. 7. ng chí Nguy n Chân thôi gi ch c B trư ng B m và Than. 8. ng chí Nguy n Văn Hi u thôi gi ch c B trư ng B văn hoá. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c c ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t nam khóa VII, kỳ h p th 11, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1986. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản