Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
166
lượt xem
38
download

Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ph¸p lÖnh  cña  û  ba n   U thê n g  v ô   u è c  h éi  è  42/2002/PL­U B T V Q H 1 0   Q S n g µy  25 th¸ng 5 n¨ m    2002 v Ò  tù v Ö  trong n h Ë p   h È u   k h µ n g  h o¸ n íc n g o µi  o   Öt N a m   vµ Vi §Ó     t¨ngcêng qu¶n   lýnhµ    kinh tÕ,t¹o®iÒu  nícvÒ        kiÖn    ®Ó nÒn  kinh tÕ    ViÖtNam       héinhËp  vµo  nÒn kinh tÕ    quèc  cã  tÕ  hiÖu  qu¶,h¹n    chÕ  nh÷ng    t¸c ®éng  kh«ng thuËn    lî g©y  i thiÖth¹inghiªm      träng cho s¶n xuÊt trong      níc do  viÖc        êng  giat¨ngbÊt th nhËp khÈu  hµng    ho¸ vµo  ViÖtNam;   C¨n  vµo  cø  HiÕn ph¸p    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     n¨m  1992  ® îc söa  ®∙    ®æi    bæ sung theo NghÞ quyÕt  51/2001/QH10  sè  ngµy 25  th¸ng12    n¨m  2001  cña Quèc    héikho¸X,  häp  10;   kú  thø  C¨n  vµo  cø  NghÞ quyÕt cña  Quèc    héikho¸ X,  häp  10  Ch¬ng    kú  thø  vÒ  tr×nh x©y    dùng  luËt,  ph¸p lÖnh    n¨m 2002; Ph¸p  lÖnh nµy  quy ®Þnh  c¸cbiÖn  vÒ    ph¸p tùvÖ      trong nhËp    khÈu  hµng  ho¸ nícngoµivµo        ViÖtNam.   C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu    1. Ph¹m    vi®iÒu  chØnh  Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh  c¸c biÖn  vÒ    ph¸p    tù vÖ, ®iÒu kiÖn  thñ tôc vµ      ¸p dông    c¸c biÖn ph¸p    ®ã trong tr   êng    hîp nhËp khÈu  hµng      ho¸ qu¸ møc  vµo  ViÖtNam     g©y thiÖth¹inghiªm      trängcho    s¶n xuÊttrongníc.     §iÒu    2. QuyÒn    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     ChÝnh  phñ ViÖtNam   quyÒn      cã  ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ      trong tr   êng  hîp mét  i   lo¹  hµng    ho¸ nhÊt ®Þnh  îcnhËp    ®   khÈu    qu¸ møc  vµo  ViÖt Nam     theo  quy ®Þnh cña  Ph¸p  lÖnh nµy.  §iÒu    biÖn  3. C¸c  ph¸p tùvÖ     C¸c  biÖn  ph¸p    trong nhËp  tù vÖ    khÈu  hµng      ho¸ nícngoµivµo    ViÖt Nam     bao  gåm:  1.T¨ng    møc  thuÕ  nhËp  khÈu;  2.¸p dông        h¹n ng¹ch nhËp    khÈu; 3.¸ dông     p  c¸cbiÖn  ph¸p kh¸cdo      ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh. §iÒu      4. Gi¶ithÝch    tõng÷ Trong  Ph¸p  lÖnh  nµy,nh÷ng      tõng÷    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh 
  2. 2 1.“  NhËp khÈu  hµng      ho¸ qu¸ møc”lµviÖc      nhËp  khÈu  hµng      ho¸ víikhèil  ­ îng,sè îng    l hoÆc         trÞ gi¸gia t¨ng mét    c¸ch tuyÖt ®èi    hoÆc  ¬ng  t ®èi  víi so    khèi l   l hoÆc        îng, sè îng  trÞ gi¸cña  hµng  ho¸  ¬ng  hoÆc   t tù  hµng  ho¸ c¹nh  tranhtrùctiÕp ® îcs¶n          xuÊttrong níc.     2. “   ThiÖt h¹inghiªm      träng cho ngµnh s¶n  xuÊt trong  ” lµ t×nh    níc     tr¹ng  ngµnh  s¶n xuÊt    ®ã suy gi¶m  mét c¸ch ®¸ng      kÓ vÒ s¶n îng,møc       l   tiªuthô trong      níc,lî nhuËn  i s¶n xuÊt,tèc ®é       ph¸ttr     iÓn s¶n  xuÊt;gia    t¨ng møc       tån ®äng  hµng    ho¸;¶nh hëng xÊu  ®Õn   viÖc lµm, møc    tiÒn l  ¬ng, ®Çu    tí c¸c   tvµ      i chØ    tiªukh¸ccña    ngµnh s¶n xuÊttrong nícs¶n        xuÊthµng      ho¸ ®ã. 3. “ däa    §e  g©y  thiÖth¹inghiªm  ra      träng cho    ngµnh s¶n xuÊt trong níc       ” lµ kh¶    n¨ng ch¾c  ch¾n,  rµng  chøng  râ  vµ  minh  îc vÒ   thiÖth¹inghiªm  ®   sù      trängg©y      ra cho ngµnh s¶n  xuÊttrongníc.     4.“  Ngµnh s¶n xuÊttrong níc        ”lµtoµn  c¸cnhµ  bé    s¶n  xuÊthµng   ¬ng    ho¸ t tùhoÆc     hµng    ho¸ c¹nh tranh trùctiÕp trong ph¹m                vil∙nhthæ ViÖtNam     hoÆc   ®¹idiÖn      hîp ph¸p cña  chiÕm     chñ  hä  tû lÖ  yÕu  trong tæng    s¶n îng hµng    l   ho¸ cña ngµnh  ® îcs¶n  ®ã    xuÊtra ë      trong níc.   5. “   Hµng   ¬ng      ho¸ t tù”lµhµng    ho¸ gièng  hÖt  nhau hoÆc   gièng nhau vÒ  chøc  n¨ng,c«ng    dông,chØ  chÊtl     sè   îng,tÝnh  n¨ng  thuËtvµ    kü    c¸cthuéc tÝnh    c¬  b¶n kh¸c. 6. “   Hµng    ho¸ c¹nh  tranh trùctiÕp         ” lµhµng    kh¶  ho¸ cã  n¨ng  îcngêimua  ®     chÊp nhËn  thay thÕ    cho hµng hãa thuéc ph¹m        vi¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ      do  thÕ  gi¸vµ  u  vÒ    môc  ®Ých  dông. sö  §iÒu    5. Nguyªn  ¸p dông    t¾c    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     1. C¸c    biÖn ph¸p    ® îc¸p dông  tù vÖ      trong ph¹m    møc  cÇn    vivµ  ®é  thiÕt  nh»m  ng¨n  ngõa hoÆc  h¹n  chÕ  thiÖth¹inghiªm      träng  cho ngµnh  s¶n xuÊt  trong níc vµ        t¹o®iÒu  kiÖn    ®Ó ngµnh  s¶n xuÊt ®ã     n©ng  cao kh¶ n¨ng c¹nh  tranh. 2. ViÖc  dông      ¸p  c¸c biÖn ph¸p    ph¶ic¨n  vµo  tù vÖ    cø  kÕt qu¶ ®iÒu    tra quy  ®Þnh  it¹ Ch¬ng      IIcña  Ph¸p  lÖnh  nµy,trõtr     êng      hîp ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p  tùvÖ  thêi.   t¹m  3. C¸c    biÖn ph¸p    ® îc ¸p  tù vÖ    dông    së  trªnc¬  kh«ng ph©n biÖt ®èi    xö  vµ  kh«ng phô  thuéc vµo    xuÊtxø    hµng ho¸. §iÒu    6. §iÒu  kiÖn    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     C¸c  biÖn ph¸p tùvÖ      chØ  îc¸p dông      ®     ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu    khicã  ®ñ    c¸c®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Khèil   l      îng,sè îng hoÆc       trÞ gi¸hµng   ho¸ nhËp khÈu      gia t¨ng®ét  biÕn  mét c¸ch tuyÖt ®èi      hoÆc  ¬ng  t ®èi  víikhèil   l hoÆc       so     îng,sè îng  trÞ gi¸cña  hµng   ¬ng    ho¸ t tùhoÆc  hµng    ho¸ c¹nh tranh trùctiÕp ® îcs¶n            xuÊttrongníc;       2. ViÖc        gia t¨ngkhèil   l    îng,sè îng hoÆc       trÞ gi¸hµng    ho¸ nhËp khÈu  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu    1  nµy g©y    ra hoÆc   do¹ g©y    ®e    ra thiÖth¹inghiªm      träng   cho ngµnh  s¶n  xuÊt hµng ho¸  ¬ng  hoÆc   t tù  hµng  ho¸ c¹nh tranh    trùc tiÕp  trongníc.  
  3. 3 §iÒu    7. Tham   vÊn  1. Bé    Th¬ng    thÓ  m¹i cã  tiÕn hµnh  tham  vÊn      víic¸c bªn  ªnquan  li   ®Õn   qu¸ tr×nh ®iÒu    ¸p dông        travµ    c¸cbiÖn  ph¸p tù vÖ      theo  cÇu  yªu  cña  nh»m   hä  t¹o ®iÒu    kiÖn cho    c¸c  tÊt c¶  bªn  ªnquan  li   tr×nh bµy  kiÕn  cung  ý  vµ  cÊp  th«ng    tincÇn thiÕt. 2. C¸c  li     bªn  ªnquan  kh«ng  b¾t buéc ph¶icã  Æt   i     m t¹ c¸ccuéc    tham vÊn;  nÕu  nµo  bªn  kh«ng  m Æt   i   cã  t¹ c¸c cuéc    tham vÊn      th× lîÝch  i cña  li   hä  ªnquan  ®Õn   biÖn ph¸p tùvÖ      vÉn  îcb¶o  ®   ®¶m. §iÒu    ®¾p   8. Bï  thiÖth¹i   1. ViÖc      bï ®¾p   møc  bï ®¾p   vµ  ®é    thiÖth¹ido        ¸p dông    c¸c biÖn  ph¸p tù     vÖ   îc thùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËtViÖt Nam,    ®iÒu    íc quèc tÕ  mµ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc     gianhËp. 2. ViÖc      bï ®¾p   møc     vµ  ®é thiÖth¹i® îc x¸c ®Þnh    së          trªnc¬  kÕt qu¶  tham  vÊn  gi÷a c¸cbªn  ªnquan.     li   C h ¬ n g  II ®i Ò u  tra ® Ó  ¸p d ô n g  c¸c bi Ö n  p h¸p tù v Ö §iÒu    quan  9. C¬  chÞu  tr¸chnhiÖm    tiÕn hµnh    ®iÒu  tra Bé Th¬ng    m¹ichÞu tr¸chnhiÖm     tiÕn hµnh    ®iÒu    íckhiquyÕt  tratr     ®Þnh  ¸p dông    hoÆc  kh«ng    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ.     §iÒu    cø    10. C¨n  tiÕn hµnh  ®iÒu  tra 1. Bé    Th¬ng    m¹i tiÕn hµnh  ®iÒu      hå  yªu  trakhicã  s¬  cÇu    ¸p dông biÖn  ph¸p      tù vÖ cña  chøc, c¸ nh©n    tæ      ®¹idiÖn cho ngµnh  s¶n xuÊt trong níc víi         ®iÒu  kiÖn  toµn  hµng    tæ  bé  ho¸ do  chøc,c¸nh©n  s¶n      ®ã  xuÊtchiÕm  nhÊt   Ýt    25%   s¶n îng  l hµng  ho¸ ¬ng    t tù hoÆc  hµng  ho¸ c¹nh tranh trùc tiÕp  îc s¶n      ®   xuÊttrong níc.Tæ         chøc,c¸nh©n  hå  yªu cÇu      cã  s¬    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    vÒ  c¸cth«ng      tintrong hå      s¬. 2. Bé    Th¬ng    m¹i chñ ®éng tiÕn hµnh ®iÒu    tratrong tr   êng  cã  hîp  b»ng  chøng  chøng minh  cÇn  sù  thiÕtph¶i¸p dông          c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ.         §iÒu    s¬    11. Hå  yªu cÇu    ¸p dông  biÖn  ph¸p tùvÖ     Hå   yªu  s¬  cÇu  dông  ¸p  biÖn ph¸p      îc göi cho  Th¬ng    tù vÖ ®     Bé  m¹i bao  gåm: 1. §¬n      yªu cÇu    ¸p dông  biÖn  ph¸p tù vÖ      theo  mÉu   Bé  do  Th¬ng    m¹iquy  ®Þnh;
  4. 4 2. C¸c      th«ng    li     tµiliÖu vµ  tincã  ªnquan ®Õn   i lo¹ hµng      ho¸ thuéc ®èi t      îng ®iÒu      dông  tra ®Ó ¸p  biÖn ph¸p      hµng  tù vÖ vµ  ho¸  ¬ng    t tù hoÆc  hµng    ho¸ c¹nh tranhtrùctiÕp.       §iÒu    12. QuyÕt ®Þnh tiÕn hµnh ®iÒu      dông  tra®Ó ¸p  biÖn ph¸p    tù vÖ 1. Trong  êng    s¬  cÇu      tr hîp hå  yªu  ¸p dông  biÖn ph¸p    cha  tù vÖ  ®Çy  ®ñ  th«ng    tinth× chËm   nhÊt    ngµy, kÓ     lµ 15    tõ ngµy  nhËn  îc hå    Th¬ng  ®   s¬, Bé  m¹i ph¶ith«ng      b¸o cho  chøc,c¸ nh©n  tæ      nép  s¬  hå  yªu  cÇu   bæ sung th«ng  tin.Thêi h¹n        bæ sung  th«ng    nhÊt    ngµy, kÓ     tinÝt  lµ 30    tõ ngµy  chøc, c¸ tæ      nh©n  nhËn  îcyªu cÇu    ®ã  ®     bæ sung  th«ng    Th¬ng    tin.Bé  m¹ikh«ng    ra quyÕt   ®Þnh  tiÕn hµnh  ®iÒu    tra,nÕu     c¸c th«ng      tin®ã kh«ng  îc cung  ®   cÊp  trong  thêih¹n quy      ®Þnh. 2. Trong    30    thêih¹n  ngµy,kÓ      tõ ngµy  nhËn  îchå  bæ   ®   s¬  sung  ®Çy  cã  ®ñ  th«ng    Th¬ng    tin,Bé  m¹iph¶ira quyÕt ®Þnh        tiÕn hµnh    ®iÒu  tra. 3. Khi cha  quyÕt      cã  ®Þnh chÝnh thøc  viÖc  vÒ  tiÕn hµnh ®iÒu    tra,Bé  Th¬ng    kh«ng  îctiÕtlénéidung  m¹i   ®         cña  s¬  cÇu    hå  yªu  ¸p dông biÖn ph¸p  tùvÖ.   4. Trêng    hîp kh«ng  quyÕt  ra  ®Þnh tiÕn hµnh ®iÒu    Th¬ng    tra,Bé  m¹i ph¶ith«ng    b¸o    cho  chøc,c¸ nh©n  lýdo  tæ      nép  s¬  hå  yªu  cÇu  dông  ¸p  biÖn  ph¸p tùvÖ.     5.Bé    Th¬ng    m¹ikh«ng    ra quyÕt ®Þnh    tiÕn hµnh    ®iÒu    tranÕu  chøc, tæ    c¸ nh©n  hå  yªu    cã  s¬  cÇu    ¸p dông biÖn ph¸p    róthå      êng    tù vÖ    s¬,trõtr hîp cã  b»ng chøng cho  thÊy cÇn thiÕtph¶itiÕp tôc®iÒu          tra. §iÒu    bªn  ªnquan  13. C¸c  li   ®Õn     qu¸ tr×nh ®iÒu    tra C¸c  li   bªn  ªnquan  ®Õn     qu¸ tr×nh ®iÒu      trabao  gåm: 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  níc ngoµi s¶n      ë      xuÊt vµ    xuÊt khÈu  i   lo¹ hµng    ho¸ thuéc ®èi t      îng ®iÒu  tra; 2.Tæ     chøc,c¸nh©n      nhËp  khÈu  i lo¹ hµng      ho¸ thuéc ®èi t      îng ®iÒu  tra; 3. HiÖp      héi ngµnh  hµng    níc ngoµi ®¹i diÖn      cho    c¸c tæ  ®a sè    chøc, c¸     nh©n  s¶n xuÊt, xuÊt    khÈu hoÆc   nhËp  khÈu  ihµng  lo¹  ho¸ thuéc ®èi  îng t   ®iÒu tra; 4. ChÝnh    phñ  c¬  vµ  quan  thÈm   cã  quyÒn cña    níc xuÊt khÈu  i   lo¹ hµng  ho¸ thuéc ®èi t        îng ®iÒu  tra; 5.Tæ     chøc,c¸nh©n  hå  yªu cÇu        cã  s¬    ¸p dông  biÖn  ph¸p tùvÖ;     6. Tæ     chøc, c¸ nh©n      trong    níc s¶n xuÊt hµng    ho¸ ¬ng    t tù hoÆc  hµng  ho¸ c¹nh tranh trùctiÕp;         7. HiÖp      héi ngµnh hµng trong níc ®¹i diÖn        cho    c¸c tæ  ®a sè    chøc, c¸     nh©n s¶n xuÊthµng   ¬ng      ho¸ t tùhoÆc   hµng    ho¸ c¹nh tranhtrùctiÕp;       8. Tæ     chøc c«ng ®oµn    ®¹idiÖn cho quyÒn    lî cña  i ngêilao ®éng      trong  ngµnh  s¶n  xuÊttrong níc;     9.Héi n«ng      d©n  ViÖtNam;  
  5. 5 10.Tæ     chøc  b¶o  quyÒn    vÖ  lîcña  i ngêitiªudïng ViÖtNam;         11.C¬    quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cña  ViÖtNam;   12. Tæ     chøc, c¸ nh©n  quyÒn  lî Ých  ph¸p  ªnquan      cã  vµ    i hîp  li   ®Õn     qu¸ tr×nh ®iÒu      trahoÆc   thÓ  cã  gióp Ých    cho    qu¸ tr×nh ®iÒu    tra. §iÒu    14. Cung  cÊp  th«ng    tincho    qu¸ tr×nh ®iÒu    tra 1. C¬    quan  nhµ    chøc,c¸ nh©n  li   níc,tæ      cã  ªnquan  tr¸chnhiÖm   cã    phèi   hîp,t¹o®iÒu      kiÖn  thuËn    lîcho    i qu¸ tr×nh ®iÒu    cung    travµ  cÊp  th«ng    tincÇn  thiÕttheo yªu cÇu        cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 2.Bé    Th¬ng    tr   m¹icã  ¸chnhiÖm  b¶o  mËt  th«ng  intheo  t  quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. §iÒu    15. Qu¶n    lýnhËp  khÈu  hµng    ho¸ thuéc ®èi t      îng ®iÒu  tra 1.Qu¸    tr×nh ®iÒu        tra®Ó xem     xÐt kh¶  n¨ng    ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ       kh«ng  îc g©y      ®   trëng¹icho viÖc lµm  tôc h¶iquan  thñ      ®èi    víihµng    ho¸ nhËp  khÈu ®ang     îng ®iÒu  lµ®èi t   tra. 2. KÓ       quyÕt    tõ khicã  ®Þnh  iÕn hµnh  t   ®iÒu    tracho ®Õn     khikÕt thóc qu¸     tr×nh ®iÒu    Th¬ng    thÓ  tra,Bé  m¹i cã  thùc hiÖn    chÕ     ®é cÊp giÊy phÐp  nhËp  khÈu    i   ®èiví  i lo¹hµng    ho¸®ang     îng®iÒu  . lµ®èit   tra ViÖc cÊp  giÊy phÐp  chØ    ®ã  nh»m  môc ®Ých  thèng    kª,kh«ng    h¹n chÕ  sè îng,khèil   vÒ  l    înghoÆc       trÞgi¸hµng  ho¸nhËp    khÈu. §iÒu  .Néi dung  16     ®iÒu  tra ViÖc ®iÒu    tra ph¶i b¶o    ®¶m  kh¸ch quan, cã    tÝnh  ®Õn  c¸c yÕu     tè ® Æc   ng  tr cña  t×nh h×nh s¶n xuÊttrong nícvµ        lµm        râ c¸cnéidung sau  ®©y: 1. Sù        gia t¨ng nhËp khÈu  cña  i lo¹ hµng    ho¸ thuéc ®èi t      îng ®iÒu    tramét  c¸ch ®ét    biÕn  khèil   l   vÒ   îng,sè îng hoÆc     trÞgi¸; 2.ThiÖth¹inghiªm        träng hoÆc   do¹ g©y      ®e    ra thiÖth¹inghiªm      träng cho    ngµnh  s¶n xuÊttrong níctrªnc¬  ®¸nh          së  gi¸: a) Nh÷ng thay ®æi  t×nh    vÒ  h×nh      tiªuthô hµng      ho¸ lµ ®èi  îng ®iÒu    t   tra t¹ thÞ  êng    tr i trong níc;   b) Nh÷ng  thay  æi    ® vÒ khèi l s¶n   îng  xuÊt hµng  ho¸,c¸c chØ   n¨ng      sè  suÊt lao ®éng, hÖ   sö        sè  dông  c«ng suÊt s¶n    xuÊt,møc    lç,   ngêicã    l∙vµ    lÖ  i tû   c«ng    ¨n viÖc  lµm  trongngµnh    s¶n xuÊthµng       îng ®iÒu    ho¸ lµ®èi t   tra; c) Tû    träng hµng      ho¸ nhËp khÈu     îng ®iÒu    lµ ®èi t   tratrong tæng    khèil ­ îng hµng   ¬ng      ho¸ t tù hoÆc  hµng    ho¸ c¹nh tranh trùctiÕp ®ang      i       tiªuthô t¹ thÞ    tr êng trong níc.   3. Quan      hÖ gi÷a viÖc        gia t¨ng hµng    ho¸ nhËp khÈu    víithiÖth¹inghiªm      träng hoÆc     nguy  g©y  thiÖth¹inghiªm  c¬  ra      träng cho    ngµnh s¶n xuÊt trong     níc.
  6. 6 §iÒu    17. §×nh  chØ  ®iÒu  tra Bé Th¬ng      m¹i ra quyÕt  ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu    tratrong c¸c tr     êng    hîp sau  ®©y: 1. Ngêi cã  s¬      hå  yªu cÇu  dông  ¸p  biÖn ph¸p        s¬  tù vÖ róthå  trong qu¸     tr×nh ®iÒu    tra; 2. Bªn      níc ngoµili     ªnquan cam  kÕt  i   lo¹  thiÖth¹inghiªm  trõ     träng hoÆc     nguy  g©y    c¬  ra thiÖth¹inghiªm      träng cho    ngµnh  s¶n  xuÊttrong níc;     3.C¸c  êng      tr hîp kh¸cdo    ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh. §iÒu    18. Thêih¹n    ®iÒu    c«ng  kÕt  travµ  bè  qu¶  ®iÒu  tra 1. Thêi h¹n    ®iÒu    tra kh«ng qu¸  th¸ng,kÓ   ngµy  Th¬ng      6    tõ  Bé  m¹i ra quyÕt ®Þnh ®iÒu    tra;trong tr   êng    hîp cÇn  thiÕt,   ®iÒu    thÓ  îc  thêih¹n  tracã  ®   giah¹n      mét  kh«ng    th¸ngtiÕp theo. lÇn  qu¸ 2      2.    Sau    khikÕt  thóc ®iÒu    Th¬ng      tra,Bé  m¹ic«ng  c«ng  bè  khaikÕt    qu¶  ®iÒu  tra. §iÒu 19. QuyÕt    ®Þnh  dông  ¸p  hoÆc  kh«ng  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p  tùvÖ   1. Trªn c¬  kÕt      së  qu¶  ®iÒu    Th¬ng    quyÕt  tra,Bé  m¹i ra  ®Þnh  dông  ¸p  hoÆc  kh«ng  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p      tù vÖ sau    tham  khi®∙  kh¶o  kiÕn  ý  cña  c¸c bé, c¬      quan  ngang  cã  ªnquan. QuyÕt  bé  li     ®Þnh  nµy ph¶i ® îc c«ng      bè  c«ng khai. 2. C¸c    biÖn ph¸p tù vÖ      quy  ®Þnh  i t¹ Ph¸p    lÖnh nµy  thÓ  cã  kh«ng  îc¸p ®     dông, nÕu    viÖc  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p    ®ã dÉn  ®Õn  mét trong c¸c hËu      qu¶  sau  ®©y: a) G©y     thiÖth¹i®Õn       kinhtÕ         ­x∙héitrong níc;     b) G©y     thiÖth¹i®Õn         lîÝch  i cña  sè    ®a  c¸cnhµ      tiªuthô hµng    ho¸; c)C¸c    hËu  qu¶  kh¸cdo    ChÝnh  phñ    x¸c®Þnh. C h ¬ n g  III ¸p d ô n g  c¸c bi Ö n  p h¸p tù v Ö §iÒu   p  20. ¸ dông  biÖn  ph¸p tùvÖ  thêi     t¹m    1.Bé    Th¬ng    thÓ    m¹icã  ra quyÕt ®Þnh      ¸p dông biÖn ph¸p tùvÖ  thêi     t¹m    tr     íckhikÕt  thóc ®iÒu      tra,nÕu    xÐt thÊy  viÖc chËm     thihµnh    c¸c biÖn  ph¸p    tù vÖ  g©y  hoÆc     ra  ®e do¹ g©y  thiÖth¹inghiªm  ra      träng cho    ngµnh  s¶n xuÊt  trongnícvµ      thiÖth¹i®ã      khã  thÓ  cã  kh¾c  phôc  sau. vÒ    2.BiÖn    ph¸p tùvÖ  thêichØ  îc¸p dông        t¹m    ®     víi®iÒu  kiÖn  Th¬ng    Bé  m¹i tiÕp tôctiÕn hµnh        ®iÒu  tra. 3. QuyÕt ®Þnh   dông  ¸p  biÖn ph¸p  vÖ   tù  t¹m    thêiph¶i ® îc th«ng        b¸o c«ng  khaicho    li     c¸cbªn  ªnquan.
  7. 7 4. BiÖn    ph¸p      tù vÖ t¹m    thêichØ   îc ¸p  ®   dông    díih×nh thøc thuÕ nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. 5. Thêih¹n      hiÖu   lùccña  biÖn  ph¸p    t¹m    tù vÖ  thêikh«ng  îcvîtqu¸ thêi ®         h¹n cÇn  thiÕt®Ó   i     lo¹  thiÖth¹inghiªm  trõ     träng hoÆc   phßng  ngõa  nguy c¬  g©y  thiÖth¹inghiªm  ra      träng ®èi      víingµnh  s¶n xuÊt trong níc vµ          ®Ó ngµnh  s¶n xuÊt trong níc®iÒu        chØnh  thÝch  øng    víihoµn  c¶nh c¹nh  tranh.Thêih¹n       cã hiÖu    lùccña biÖn ph¸p    t¹m    tù vÖ  thêikÕt  thóc khicã      quyÕt  ®Þnh  cña Bé  Th¬ng      m¹i vÒ viÖc    ¸p dông  hoÆc   kh«ng    ¸p dông  biÖn ph¸p    tù vÖ, nhng  trong  mäi  êng  kh«ng  îc vîtqu¸ 200  tr hîp  ®       ngµy, kÓ      tõ ngµy  b¾t ®Çu   dông  ¸p  biÖn  ph¸p tùvÖ  thêi     t¹m  . 6. Bé    Th¬ng    thÓ    m¹icã  ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ    ¸p dông  biÖn  ph¸p    tù vÖ  thêitr     trong tr t¹m    ícthêih¹n    êng    hîp cÇn  thiÕt. 7. Trong  êng      tr hîp kÕt  qu¶  ®iÒu    tracña  Th¬ng    Bé  m¹icho  thÊy  viÖc    thi hµnh  biÖn  ph¸p    t¹m      tù vÖ  thêilµcha  cÇn  thiÕthoÆc     chØ  nªn  ®Þnh  Ên  møc  t¨ng thuÕ    nhËp  khÈu  møc  ë  thÊp  h¬n  víimøc    so    t¨ng thuÕ nhËp  khÈu  ¸p  ®∙  dông, th×    kho¶n  chªnh  lÖch thuÕ    îc hoµn    ®ã ®   tr¶ cho  ngêi nép    thuÕ theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu   p  21. ¸ dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     1. ViÖc  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p  vÖ   îc tiÕn  tù  ®   hµnh    së  trªn c¬  quyÕt  ®Þnh  cã  ®∙  hiÖu   lùccña  Th¬ng  Bé  m¹i. 2. C¸c    biÖn ph¸p      thÓ  tù vÖ cã  kh«ng  îc ¸p  ®   dông ®èi    víihµng ho¸ cã  xuÊtxø          tõc¸cníckÐm     iÓn ph¸ttr . §iÒu    22. Thêih¹n      ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     1. Thêi h¹n  dông        ¸p  c¸c biÖn ph¸p    tù vÖ, bao gåm   thêigian  dông  c¶    ¸p  biÖn  ph¸p tùvÖ  thêi,       t¹m    kh«ng    n¨m. lµ qu¸ 4    2.Thêih¹n        ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ  thÓ  îcgiah¹n      cã  ®     mét  kh«ng  lÇn  qu¸ 6    n¨m    tiÕp theo,víi     ®iÒu kiÖn vÉn cßn thiÖth¹inghiªm      tränghoÆc     nguy  c¬  g©y  thiÖth¹inghiªm  ra      träng cho ngµnh  s¶n xuÊt trong    cã    níc vµ  c¸c b»ng  chøng  chøng  minh r»ng ngµnh  s¶n xuÊt ®ã     ®ang  ®iÒu chØnh   ®Ó n©ng cao  kh¶ n¨ng c¹nh tranh.   §iÒu    23. §×nh  chØ    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     Bé Th¬ng    quyÕt  m¹i ra  ®Þnh ®×nh chØ   dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p    tù vÖ  trongc¸ctr     êng    hîp sau ®©y: 1.Khic¸c®iÒu        kiÖn    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ      kh«ng  cßn    i tån t¹ ; 2. ViÖc    tiÕp tôc ¸p dông          c¸c biÖn ph¸p    g©y  tù vÖ  thiÖth¹inghiªm      träng  ®Õn   kinhtÕ         ­x∙héitrong níc.  
  8. 8 C h ¬ n g  IV rµ s o¸t c¸c bi Ö n  p h¸p tù v Ö §iÒu    24. Nguyªn  tiÕn hµnh        t¾c    rµ so¸tc¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     1. Trong  êng        tr hîp thêigian ¸p dông        c¸c biÖn  ph¸p    vîtqu¸ ba  tù vÖ      n¨m,   Bé Th¬ng    m¹iph¶itiÕn hµnh  so¸tc¸c biÖn      rµ      ph¸p tù vÖ  íckhihÕt      tr     mét  nöa  thêigian    nµy    kÕt  ®Ó cã  luËn  viÖc  vÒ  duy    tr×,huû  hoÆc   bá  gi¶m nhÑ møc  ®é    ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ.     2. ViÖc  so¸tc¸c biÖn    rµ      ph¸p    ph¶iphï hîp víi   tù vÖ          quy  c¸c ®Þnh  i ­ t¹ Ch   ¬ng    IIcña Ph¸p  lÖnh nµy. §iÒu  .QuyÕt  25   ®Þnh  kÕt  vÒ  qu¶        rµ so¸tc¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     Sau    so¸tc¸c  khi rµ    biÖn ph¸p  vÖ,    tù  Bé Th¬ng    mét  m¹i ra  trong    c¸c quyÕt ®Þnh    sau ®©y: 1.Duy        tr×c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ      ®ang  îc¸p dông; ®       2.Gi¶m    nhÑ  møc  ¸p dông    ®é    c¸cbiÖn  ph¸p ®ã;   3.§×nh    chØ    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ      ®ang  îc¸p dông. ®     C h ¬ n g  V Gia h¹n v µ t¸i  ¸p d ô n g  bi Ö n  p h¸p tù v Ö §iÒu  .Gia    26   h¹n viÖc    ¸p dông  biÖn  ph¸p tùvÖ      1. Bé    Th¬ng   m¹i xem  xÐt    gia h¹n viÖc  dông  ¸p  biÖn ph¸p    trªnc¬  tù vÖ    së  chøc,c¸ nh©n    tæ      ®¹idiÖn  cho ngµnh  s¶n xuÊt trong níccã  s¬          hå  yªu cÇu  gia h¹n      ¸p dông  biÖn  ph¸p    phïhîp víi tù vÖ        quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  cña    1  10  Ph¸p lÖnh nµy. Hå   yªu  s¬  cÇu  gia h¹n  dông  ¸p  biÖn  ph¸p  vÖ   tù  ph¶i bao    gåm  b»ng  chøng cho  thÊy ngµnh  s¶n xuÊt trong      thùc  níc ®ã ®∙  hiÖn  c¸c biÖn ph¸p  ®iÒu chØnh  cÇn thiÕt®Ó     n©ng  cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ    ph¶i® îcgöicho        Bé Th¬ng    m¹i chËm  nhÊt    th¸ng tr   lµ 6    íc ngµy biÖn  ph¸p        tù vÖ ®ã hÕt hiÖu  lùc. 2. C¸c    thñ      tôc vÒ ®iÒu    tra,c«ng    bè, th«ng b¸o quy  ®Þnh  i ¬ng    t¹ Ch II cña Ph¸p lÖnh  nµy  îc¸p dông ¬ng  ®     t øng cho  viÖc    ¸p dông  gia h¹n    biÖn  ph¸p  tùvÖ.   3. Møc     dông    ®é ¸p  biÖn ph¸p      tù vÖ trong    thêigian    gia h¹n kh«ng  îc ®   cao  h¬n  møc  ¸p dông  ®é    trongthêigian ngay  íc®ã.       tr   §iÒu    27. Quy  ®Þnh  viÖc      vÒ  t¸ ¸p dông  i biÖn  ph¸p tùvÖ     Mét  biÖn  ph¸p tù vÖ  ® îc¸p dông          ®∙      ®èi víimét  i lo¹  hµng    thÓ  îc ho¸ cã  ®   ¸p dông          i   trël¹®èi víi   i lo¹ hµng    theo c¸cquy  ho¸ ®ã      ®Þnh sau  ®©y: 
  9. 9 1. Trong  êng  mét    tr hîp  biÖn ph¸p      ® îc ¸p  tù vÖ ®∙    dông  ®èi    víimét  i lo¹  hµng      n¨m  chØ  îct¸    ho¸ trªn4  th×  ®   i dông  ¸p ®èi    i víilo¹ hµng      ho¸ ®ã sau mét  thêigian b»ng      nöa    thêigian ®ã.   2.Trong  êng      tr hîp mét biÖn ph¸p tùvÖ  îc¸p dông          ®     ®èi víimét  i lo¹ hµng    ho¸ tõ 6      th¸ng®Õn   n¨m      4  th× chØ  îct¸ ¸p dông      i ®   i     ®èi víi   lo¹ hµng    sau  ho¸ ®ã  2 n¨m. 3.Trong  êng      tr hîp mét  biÖn  ph¸p tùvÖ  îc¸p dông          ®     ®èi víimét  i lo¹ hµng    ho¸ cã    díi th¸ngth× cã    thêih¹n    6      thÓ      t¸ ¸p dông  i biÖn  ph¸p tùvÖ  khicã        ®ã    ®ñ c¸c®iÒu    kiÖn  sau ®©y: a) ÝtnhÊt sau  n¨m, kÓ          1    tõngµy    ¸p dông  biÖn  ph¸p tùvÖ  íc®ã;      tr   b) BiÖn    ph¸p    ®∙  îc¸p dông      i tù vÖ  ®     ®èi víi   lo¹ hµng  hãa  kh«ng    lÇn  qu¸ 2  trongthêigian 5        n¨m  ícngµy      tr   t¸ ¸p dông  i biÖn ph¸p tùvÖ.     4. ViÖc  i     t¸ ¸p dông    mét biÖn  ph¸p tù vÖ          ®èi víi mét  i lo¹ hµng      ho¸ ph¶i® ­   îcthùc hiÖn      theo c¸cthñ tôcnh            khibiÖn  ph¸p nµy  îc¸p dông  ®Çu   .   ®     lÇn  tiªn C h ¬ n g  VI Q u ¶ n  lý n h µ  n íc v Ò  ¸p d ô n g  c¸c bi Ö n  p h¸p tù v Ö §iÒu      28. Néi dung  qu¶n    lýnhµ    ¸p dông    nícvÒ    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     Néi dung    qu¶n    lýnhµ    ¸p dông    nícvÒ    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ      bao  gåm: 1.Ban    hµnh  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn        c¸cv¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ        ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ;     2.Tæ     chøc  thùc hiÖn      c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ;     3. Tuyªn  truyÒn, phæ     biÕn ph¸p luËt vµ    c¸c chÝnh s¸ch  li   cã  ªnquan  ®Õn   viÖc    ¸p dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ;     4.TiÕn    hµnh  ®iÒu        tra®Ó ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ;     5.Tæ     chøc  tiÕn hµnh  vµ    tham  vÊn      li   víi bªn  ªnquan; c¸c 6.QuyÕt    ®Þnh    ¸p dông  hoÆc   kh«ng    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ;     7.H íng dÉn        ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ;     8. Tæ     chøc    thu thËp,xö    cung    lývµ  cÊp  th«ng    ªnquan  tinli   ®Õn   viÖc  ¸p  dông    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ;     9. Thanh      tra,kiÓm     traviÖc chÊp hµnh ph¸p      dông    luËtvÒ ¸p  c¸c biÖn  ph¸p tùvÖ;     10. Gi¶iquyÕt      khiÕu    xö      n¹ivµ  lýviph¹m  ph¸p    ¸p dông    luËtvÒ    c¸c biÖn  ph¸p tùvÖ.     §iÒu    quan  29. C¬  qu¶n    lýnhµ    ¸p dông    nícvÒ    c¸cbiÖn  ph¸p tùvÖ     1. ChÝnh    phñ thèng nhÊt qu¶n      lýnhµ    ¸p  níc vÒ  dông    c¸c biÖn ph¸p    tù vÖ. 
  10. 10 2. Bé    Th¬ng   m¹ichÞu tr¸chnhiÖm   ícChÝnh    tr   phñ thùc hiÖn    viÖc thèng  nhÊt qu¶n      lýnhµ    ¸p dông    nícvÒ    c¸cbiÖn ph¸p tùvÖ;  chøc      tæ  thùc hiÖn    viÖc  ¸p dông      c¸cbiÖn  ph¸p    trªnc¬  tham  tù vÖ    së  kh¶o  kiÕn  ý  cña      quan  c¸c bé,c¬  ngang  cã  ªnquan. bé  li   3. C¸c    quan    bé, c¬  ngang      bé, Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung¬ng      trongph¹m      vinhiÖm   vô,quyÒn    h¹n cña m×nh  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víi Th¬ng          Bé  m¹itrong viÖc    thùc hiÖn    qu¶n      lý¸p dông    c¸c biÖn  ph¸p   tùvÖ.    C h ¬ n g  VII K hi Õ u  n¹i µ x ö  lý vi p h¹ m  v §iÒu    30. KhiÕu    n¹i 1. C¸c    khiÕu    ªnquan  n¹ili   ®Õn     qu¸ tr×nh ®iÒu    ¸p    travµ  dông    c¸c biÖn  ph¸p tùvÖ      ph¶i® îcgöi®Õn   Th¬ng        Bé  m¹i. 2. Bé    Th¬ng    tr¸chnhiÖm     m¹i cã    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹itrong thêih¹n      30  ngµy,kÓ      tõ ngµy  nhËn  îc ®¬n  ®   khiÕu    êng    Æc   n¹i;tr hîp ® biÖt,thêih¹n      nµy  cã  thÓ kÐo    dµinhng kh«ng    ngµy. qu¸ 60  3. Trong  êng    tr hîp hÕt    thêih¹n quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  2  nµy    mµ Bé  Th¬ng    m¹i cha    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹ihoÆc   chøc,c¸ nh©n  tæ      khiÕu    n¹ikh«ng  ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹icña  Th¬ng    tæ  Bé  m¹i,th×  chøc,   c¸nh©n  cã    ®ã  quyÒn  khëikiÖn      t¹ Toµ    i ¸n theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu      31. Gi¶iquyÕt  tranh chÊp  xö        vµ  lýviph¹m ViÖc    gi¶iquyÕt tranh chÊp  xö      vµ  lý vi ph¹m  îc thùc  ®   hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt Nam,    ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   gianhËp.   C h ¬ n g  VIII ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    32. HiÖu      lùcthihµnh Ph¸p  lÖnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng9  01    n¨m  2002. §iÒu    íng dÉn    33. H   thihµnh ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      híng dÉn  chitiÕtvµ    viÖc    thihµnh  Ph¸p  lÖnh  nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản