Phương pháp phân tích

Chia sẻ: Đồng Phú Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
153
lượt xem
80
download

Phương pháp phân tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự nghiên cứu cơ bản • Nghiên cứu thông thường • Đề án môn học (ngắn hạn) • Luận văn sau đại học (MA/MBA/Ph.D) Cách tiếp cận chủ đề nghiên cứu 1. Cảm giác (INTUITION) Chúng ta “giải quyết vấn đề” bằng cảm giác chủ quan??? 2. Độc đóan (AUTHORITY) Bà nội, chuyên gia 3. Khoa học (SCIENCE) Nghiên cứu thực nghiệm (Empirical test)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp phân tích

 1. Analytical Methods - 2005 Trình tự nghiên cứu cơ bản • Nghiên cứu thông thường • Đề án môn học (ngắn hạn) • Luận văn sau đại học (MA/MBA/Ph.D) Cách tiếp cận chủ đề nghiên cứu 1. Cảm giác (INTUITION) Chúng ta “giải quyết vấn đề” bằng cảm giác chủ quan??? 2. Độc đóan (AUTHORITY) Bà nội, chuyên gia 3. Khoa học (SCIENCE) Nghiên cứu thực nghiệm (Empirical test) Nguyen Trong Hoai 1
 2. Analytical Methods - 2005 Cơ sở lý thuyết (THEORY) • Mục đích - trình bày một biến lý thuyết chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố nào đó. • Chúng ta quan sát chúng trong thực tiễn bằng các biến đại diện. • Kiểm định mối quan hệ giữa các biến bằng phương pháp định lượng. • Ví dụ: - Lý thuyết: cầu phụ thuộc vào thị hiếu (taste/preference) - Quan sát: doanh số phụ thuộc vào các proxiers? Lý thuyết: GOOD ? Giải thích được quan sát thực tế hiện hành Dự đóan được sự thay đổi trong tương lai Hữu ích: có thể ứng dụng được trong tình huống cụ thể Đơn giản trong việc giải thích các hiện tượng Lý thuyết được kiểm định trong thực tế Nguyen Trong Hoai 2
 3. Analytical Methods - 2005 Lý thuyết và quan sát thực tế Observation (Variables) ------------------------------------------ Theory (Concepts) Từ lý thuyết đến quan sát thực tế Concept A: Concept B: Trừu tượng Lý thuyết Tổng cầu Mức giá Doanh số CPI Quan sát Thực nghiệm Nguyen Trong Hoai 3
 4. Analytical Methods - 2005 “wheel of science” (Bacon) D Lý thuyết I Q U Ễ Y Tổng quát hóa N Giả thuyết D N Ạ Ị P C Quan sát- H Kiểm định Quan sát thực tế bằng dữ liệu Bản thân dữ liệu chính nó không nói lên điều gì? • Chúng ta căn cứ vào mục đích nghiên cứu • Chúng ta phải tìm kiếm đặc điểm của dữ liệu • Muốn như vậy chúng ta cần: THEORY và ANALYTICAL METHODS Nguyen Trong Hoai 4
 5. Analytical Methods - 2005 Các câu hỏi quan trọng của nghiên cứu? • What? Trình bày vấn đề nghiên cứu • Why? Tại sao phải nghiên cứu • How? Giả thuyết và phương pháp luận nghiên cứu • Which (policies)? Gợi ý chính sách cho “policy makers” Trình tự nghiên cứu 1. Mục đích 7. Công cụ thu thập dữ 2. Định nghĩa vấn đề liệu 3. Mục tiêu 8. Chọn mẫu: SRF 4. Thiết kế mô hình 9. Thu thập dữ liệu 5. Nguồn thông tin 10. Phân tích dữ liệu 6. Phương pháp thu 11. Thảo luận kết quả thập dữ liệu 12. Gợi ý chính sách Nguyen Trong Hoai 5
 6. Analytical Methods - 2005 1. Mục đích: có nhu cầu thực sự? • Chúng ta có cần làm nghiên cứu? – Tốn kém time/money nhưng – Có giá trị cho policy makers? – Có quan trọng cho các đối tượng thụ hưởng? • Chúng ta không thực hiện nghiên cứu ? – Không có thời gian – Không có tiền – Không có lợi cho ai – Không thể thu thập thông tin cần thiết 2. Định nghĩa vấn đề • Vấn đề là gì ? • Thể hiện vấn đề: Câu hỏi nghiên cứu – Hệ quả cho câu hỏi nghiên cứu sai – Gợi ý chính sách sai lầm • Ví dụ: – Liệu duy trì lãi suất thực dương sẽ huy động được tiết kiệm? – Liệu những người tham gia dự án có thu nhập cao hơn nhưng người không tham gia dự án? Nguyen Trong Hoai 6
 7. Analytical Methods - 2005 “Định nghĩa được vấn đề thì quan trọng hơn nhiều so với các giải pháp.” Albert Einstein Quá trình định nghĩa vấn đề Khẳng định các Xác định đơn vị mục tiêu của nghiên cứu/và policy makers biến mục tiêu Hiểu rõ các thông Xác định các biến tin liên quan liên quan Nhận dạng vấn đề, không phải biểu hiện Trình bày vấn đề: bên ngòai hay triệu Câu hỏi/mục chứng (symptoms) tiêu/gỉa thuyết Nguyen Trong Hoai 7
 8. Analytical Methods - 2005 3. Hình thành mục tiêu nghiên cứu • Yêu cầu tối thiểu cho các câu hỏi nghiên cứu là gì? – Cụ thể – Đo lường được trong thực tế – Bao nhiêu mục tiêu thì đủ/quá nhiều? – Rule of 5 4. Thiết kế nghiên cứu • Kế họach khoa học nhằm giải quyết vấn đề/câu hỏi nghiên cứu. • Nêu ra tiếp cận cơ bản nhất giải quyết vấn đề. • Ba cách tiếp cận cơ bản: – Mô tả (Descriptive) (không đủ mạnh) – Nhân quả (Causal) (phù hợp đề án môn học) – Hệ thống (Simultaneous equation) (too hard) Nguyen Trong Hoai 8
 9. Analytical Methods - 2005 Thiết kế nghiên cứu (tt) • Mô tả (Descriptive): – Trả lời who, what, why and how – Observation-data: graphs/cross tables • Nhân quả (Causal): – Hình thành mối quan hệ giữa các biến – Kiểm định bằng Analytical Methods • Kết hợp??? Nghiên cứu mô tả • Mô tả các hiện tượng kinh tế - xã hội • Đo lường/phát hiện xu hướng • e.g. Nghèo đói/các xu hướng liên quan Giáo dục Y tế Việc làm Giới tính Dân tộc Nguyen Trong Hoai 9
 10. Analytical Methods - 2005 Phương pháp nhân quả • Thí nghiệm (Experiments) – Phòng lab: môi trường được kiểm sóat – Thực địa (Field): tiếp cận real world • Các biến thí nghiệm: – Independent variables: Các biến có thể gợi ý chính sách – Dependent variables: Biến mục tiêu của chính sách • Experimental validity – Internal validity (hiệu lực bên trong): các biến đại diện (đo đúng) hoặc (đại diện) các biến lý thuyết – External validity (hiệu lực bên ngòai): kết quả có thể tổng quát hóa trong “real world”. 5. Nguồn thông tin • Data: – Secondary: thứ cấp (already exists) – Primary: sơ cấp (you collect it) • Nguồn: – Tự điều tra – Công bố (ví dụ WEI) Nguyen Trong Hoai 10
 11. Analytical Methods - 2005 6. Phương pháp thu thập dữ liệu • Secondary data: – Báo cáo nội bộ, báo cáo được ấn bản , thư viện, web • Primary data: – Telephone, in person (face to face), e-mail 7. Công cụ thu thập dữ liệu • Điều tra xã hội học, bảng phỏng vấn • Các câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu • Kích thích (Stimuli) tìm ra các chủ đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu Nguyen Trong Hoai 11
 12. Analytical Methods - 2005 8. Chọn mẫu • Đơn vị nghiên cứu là gì? • Dữ liệu hiện có là gì? • Tổng thể (Đơn vị nghiên cứu/dữ liệu) • Tại sao: chúng ta không quan sát được PRF SRF 9. Thu thập dữ liệu • Tránh: – Hiện tượng thiên lệch (Bias) – Hiểu sai khi điều tra (Misunderstanding) – Dẫn đến dữ liệu không phản ảnh điều mà nghiên cứu cần thu thập (Not getting what you need) Nguyen Trong Hoai 12
 13. Analytical Methods - 2005 10. Analyze Data • Phân tích thống kê mô tả • Nhận xét bằng cách diễn đạt có ý nghĩa (không chỉ thể hiện nhiều bảng) • Phân tích kết quả thống kê/ý nghĩa kinh tế của mô hình kinh tế lượng 11. Thảo luận (trình bày) kết quả • Chuyên nghiệp • Mức độ giải thích chi tiết • Viết cho người khác đọc • Nêu các tìm kiếm từ phân tích (trả lời câu hỏi nghiên cứu? Yes/No/Why? • Gợi ý các chính sách • Giới hạn nghiên cứu • Phụ lục • Tài liệu tham khảo Nguyen Trong Hoai 13
 14. Analytical Methods - 2005 Trình bày một nghiên cứu khoa học • Cách trình bày bằng văn viết – Nội dung và bố cục – Ngôn từ – Câu văn – Bảng biểu số liệu – Sơ đồ và hình vẽ – Header và footer – Footnotes – Tài liệu tham khảo • Cách trình bày bằng lời nói – Trình bày trước hội đồng – Bảo vệ và trả lời câu hỏi Teams: thực hiện đề án theo nhóm • Cho phép chúng ta đạt được một đề án nghiên cứu tốt nhất. • Trong điều kiện nguồn lực giới hạn nhất ở môi trường FETP • Đa dạng hóa các ý tưởng/các đóng góp của từng thành viên trong nhóm vào đề án (kết quả chung/điểm đề án lại khác biệt?) Nguyen Trong Hoai 14
 15. Analytical Methods - 2005 Vậy các nhóm đã làm việc ra sao? Minicase • Nguyễn Thị Bùi Thị Ngân Thị Nguyễn Văn Nguyễ Kim Oanh Lê Trung Nhân Hòang Nguyễn Xuân Nguyễ Tô Thị Tú Trang Thị • Dư Quốc Ấn Trường Trườ Nguyễn Đức Nguyễ Thắng Thắ The End Good Lucks for Your Term Project (Baby/Infant researchs) Nguyen Trong Hoai 15
Đồng bộ tài khoản