Phuơng trình, bất phuơng trình Logarit, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, logarit

Chia sẻ: Tạ Văn Quân Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

4
3.256
lượt xem
1.179
download

Phuơng trình, bất phuơng trình Logarit, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, logarit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn tóan học về Phuơng trình, bất phuơng trình Logarit, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, logarit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phuơng trình, bất phuơng trình Logarit, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, logarit

  1. BAØI 2. ⎧0 < a ≠ 1 ⎪ PHÖÔNG TRÌNH, BAÁT PHÖÔNG TRÌNH loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ ⎨f(x) > 0, g(x) > 0 ⎪(a − 1) f(x) − g(x) ≥ 0 LOGARIT. HEÄ PHÖÔNG TRÌNH, HEÄ BAÁT ⎩ [ ] PHÖÔNG TRÌNH MUÕ, LOGARIT II. CAÙC VÍ DUÏ: Ví duï 1: I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ. Tìm taát caû m ñeå phöông trình: ( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2 laø heä A. PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT: quaû cuûa phöông trình: ⎧0 < a ≠ 1 log2 (9 − x3 ) Ñaët ñieàu kieän cho log f(x) laø: ⎨ = 3 (1) ⎩f(x) > 0 log2 (3 − x) ⎧0 < a ≠ 1 ⎪ (ÑH Baùch Khoa TPHCM naêm 1994) 1. Daïng cô baûn: log f(x) = b ⇔ ⎨ b ⎪f(x) = a ⎩ Giaûi 2. Ñöa veà cuøng cô soá: ⎧9 − x 3 > 0 ⎪ ⎧x < 3 9 ⎪ Bieán ñoåi phöông trình veà daïng: loga f(x) = loga g(x) (*) Ñieàu kieän ⎨3 − x > 0 ⇔ ⎨ ⎧0 < a ≠ 1 ⎪x ≠ 2 ⎩x ≠ 2 ⎪ Ta coù: (*) ⇔ ⎨ ⎩ ⎩f(x) = g(x) > 0 (1) ⇔ 9 − x3 = (3 − x)3 ⇔ 9x 2 − 27x + 18 = 0 ⇔ x = 1 3. Ñaët aån soá phuï: Ñaët t = log x ñeå ñöa phöông trình logarit veà phöông trình ñaïi soá Theá x = 1 vaøo phöông trình: ( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2 ñoái vôùi t. ta ñöôïc: ( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2 (2) 4. Ñoaùn nhaän nghieäm vaø chöùng minh nghieäm ñoù laø duy nhaát. m B. BAÁT PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT. Ta coù theå duøng caùc phöông phaùp bieán ñoåi nhö ñoái vôùi phöông trình Ñaët t = ( 2 + 1) 2 (( 2 + 1)( 2 − 1) = 1) logarit vaø söû duïng caùc coâng thöùc sau: 1 ⎡t = 2 + 1 (2) ⇔ t + = 2 2 ⇔ t 2 − 2 2t + 1 = 0 ⇔ ⎢ . Neáu a > 1 thì: loga f(x) > loga g(x) ⇔ f(x) > g(x) > 0 t ⎢t = 2 − 1 ⎣ loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ f(x) ≥ g(x) > 0 m m . Neáu 0 < a < 1 thì: loga f(x) > loga g(x) ⇔ 0 < f(x) < g(x) t = 2 + 1: ( 2 + 1) 2 = 2 + 1 ⇔ =1⇔ m = 2 2 loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ 0 < f(x) ≤ g(x) m Toång quaùt ta coù: 1 t = 2 − 1: ( 2 + 1) 2 = 2 − 1 = = ( 2 + 1)−1 ⎧a > 0 2 +1 ⎪ m loga f(x) > loga g(x) ⇔ ⎨ f(x) > 0,g(x) > 0 ⇔ = −1 ⇔ m = −2 ⎪(a − 1) f(x) − g(x) > 0 2 ⎩ [ ] Vaäy m = 2 ∨ m = −2 195 196
  2. Ví duï 2: Ví duï 4: Giaûi baát phöông trình: Giaûi heä phöông trình: log2 (x 2 − 9x + 8) ⎧log1+ x 1 − 2y + y2 ) + log1− y (1 + 2x + x 2 ) = 4 (1) ⎪ < 2 (*) ⎨ log2 (3 − x) ⎪log1+ x (1 + 2y) + log1− y (1 + 2x) = 2 ⎩ (2) (ÑH Toång hôïp TPHCM naêm 1964) (ÑH Quoác Gia TPHCM naêm 1997) Giaûi Giaûi ⎧x 2 − 9x + 8 > 0 ⎪ ⎧x < 1 ∨ x > 8 Ñieàu kieän ⎨ ⇔⎨ ⇔ x −1 Ñieàu kieän ⎨ ⇔⎨ ⎪3 − x > 0 ⎩ ⎩x < 3 ⎩0 < 1 + x ≠ 1 ⎩y < 1 ⇒ 3 − x > 2 > 1 ⇒ log2 (3 − x) > 0 (1) ⇔ log1+ x (1 − y)2 + log1− y (1 + x)2 = 4 2 2 (*) ⇔ log2 (x − 9x + 8) < 2 log2 (3 − x) = log2 (3 − x) ⇔ log1+ x (1 − y) + log1− y (1 + x) = 2 (3) 1 ⇔ x 2 − 9x + 8 < (3 − x)2 ⇔ 3x + 1 > 0 ⇔ x > − 1 1 3 Ñaët t = log1+ x (1 − y) ,log1− y (1 + x) = = log1+ x (1 − y) t 1 So vôùi ñieàu kieän ⇒ − < x < 1 1 3 (3) ⇔ t + = 2 ⇔ t 2 − 2t + 1 = 0 Ví duï 3: t 2 ⎛ 1⎞ ⇔ (t − 1) = 0 ⇔ t = 1 Giaûi baát phöông trình: log x ⎜ x − ⎟ ≥ 2 ⎝ 4⎠ ⇔ log1+ x (1 − y) = 1 ⇔ 1 − y = 1 + x ⇔ x = − y(x > −1) (ÑH Hueá naêm 1998) Thay y = - x vaøo phöông trình (2): Giaûi log1+ x (1 − 2x) + log1+ x (1 + 2x) = 2 ⎧0 < x ≠ 1 ⎧ 1 ⇔ log1+ x (1 − 4x 2 ) =⇔ 1 − 4x 2 = (1 + x)2 (x ≠ 0) ⎪ ⎪x > Ñieàu kieän ⎨ 1 ⇔⎨ 4 2 2 ⎪x − 4 > 0 ⎪x ≠ 1 ⇔ 5x 2 + 2x = 0 ⇔ 5x + 2 = 0 ⇔ x = − ⇒ y = ⎩ ⎩ 5 5 ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ ⎧ 2 log x ⎜ x − ⎟ ≥ 2 ⇔ log x ⎜ x − ⎟ ≥ log x x 2 ⎪x = − 5 ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ ⎪ Vaäy nghieäm cuûa heä: ⎨ ⎧ 1 ⎪y = 2 ⎪ x > 4 ,x ≠ 1 ⎪ ⎧ 1 ⎪x > ,x ≠ 1 ⎪ ⎩ 5 ⇔⎨ ⇔⎨ 4 ⎪(x − 1) ⎛ x − 1 − x 2 ⎞ ≥ 0 ⎪(x − 1)(4x 2 − 4x + 1) ≤ 0 ⎪ ⎜ 4 ⎟ ⎩ ⎩ ⎝ ⎠ ⎧ 1 ⎪x > 4 ,x ≠ 1 ⎪ ⎧ 1 ⎧ ⎪x > ,x ≠ 1 ⎪x > 1 1 ⇔⎨ ⇔⎨ 4 ⇔⎨ 4 ⇔ < x
  3. HÖÔÙNG DAÃN VAØ GIAÛI TOÙM TAÉT III. BAØI TAÄP ÑEÀ NGHÒ. 2.1. Giaûi baát phöông trình: log2 (7.10 x − 5.25x ) > 2x + 1 2.1. (ÑH Thuûy Saûn 1999). log2 (7.10 x − 5.25x ) > 2x + 1 ⇔ log2 (7.10 x − 5.25x ) > log2 22x +1 2.2. Giaûi heä phöông trình: ⇔ 7.10 x − 5.52x > 22x +1 ⎧ x+y ⎪4 y x = 32 ⇔ 5.52x − 7.2 x.5x + 2.22x < 0 ⎨ ⎪log (x − y) = 1 − log (x + y) 2x x ⎩ 3 3 ⎛5⎞ ⎛5⎞ ⇔ 5. ⎜ ⎟ − 7⎜ ⎟ + 2 < 0 (1) (Hoïc Vieän Coâng ngheä böu chính vieãn thoâng 1999). ⎝2⎠ ⎝2⎠ x ⎛5⎞ 2.3. Giaûi heä phöông trình: Ñaët t = ⎜ ⎟ > 0 ⎧x − y = ( log2 y − log2 x) (2 + xy) (1) ⎝2⎠ ⎪ ⎨ 3 2 3 ⎪x + y = 16 (2) ⎩ (1) ⇔ 5t 2 − 7t + 2 < 0 ⇔ < t 1 ) 2 (ÑH Y DÖÔÏC TPHCM) ⎧ x+y ⎪ y x = 32 2.2. (I) ⎨ 4 ⎪ log (x − y) = 1 − log (x + y) ⎩ 3 3 ⎧ x+y 5 ⎪4 y x = 4 2 ⎪ ⇔⎨ ⎪ log3 (x − y) = log3 3 − log3 (x + y) = log3 3 ⎪ ⎩ x+y ⎧x y 5 ⎧x y 5 ⎪y + x = 2 ⎪ y + x = 2 (1) ⎪ ⎪ ⎪ 3 ⎪ ⇔ ⎨x − y = ⇔ ⎨x 2 − y2 = 3 (2) ⎪ x+y ⎪x > y (3) ⎪x > y ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎩ 199 200
  4. x loga (35 − x3 ) Giaûi (∆): Ñaët t = 2.4. > 3 (*) (0 < a ≠ 1) y loga (5 − x) ⎡ 1 ⎪35 − x 3 > 0 ⎧ ⎪x < 3 35 ∼ 3,27 ⎧ 1 5 t= Ñieàu kieän ⎨ ⇔ x < 3 35 (1) ⇔ t + = ⇔ 2t − 5t + 2 = 0 ⇔ ⎢ 2 2 ⇔⎨ t 2 ⎢ ⎪ ⎩ 5−x > 0 ⎪ ⎩ x 1 t = :⇒ = ⇔ y = 2x (*) ⇔ > 3 ⇔ log5− x (35 − x 3 ) > 3 2 y 2 log5− x a.loga (5 − x) (2) ⇔ x 2 − 4x 2 = 3 ⇔ −3x 2 = 3 VN ⇔ 35 − x3 > (5 − x)3 x ⇔ 35 − x3 > 125 − 75x + 15x 2 − x3 t = 2 ⇒ = 2 ⇔ x = 2y y ⇔ x 2 − 5x + 6 < 0 ⇔ 2 < x < 3 < 3 35 ⎡y = 1 ⎡x = 2 ⇒2 0 ⎩y > 0 ⎧ VT > 0 . Neáu x > y: (1) ⇒ ⎨ ⇒ (1) VN ⎩ VP < 0 ⎧VT < 0 . Neáu x < y: (1) ⇒ ⎨ ⇒ (1) VN ⎩VP > 0 Vaäy x = y (töø (1)) Theá vaøo (2): 2x3 = 16 ⇔ x3 = 8 ⇔ x = 2 ⇒ y = 2 ⎧x = 2 ⇒ (I) coù nghieäm ⎨ ⎩y = 2 201 202

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản