PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Chia sẻ: Vo Anh Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
875
lượt xem
103
download

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương trình mặt cầu - đường tròn trong không gian', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

  1. Giaùo vieân: Traàn Vaên Huøng ­ Moân: Toaùn Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN 1) Phương trình mặt cầu (S) tâm I(a ; b; c), bán kính R: (S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R 2 - Phương trình: x2 + y2+ z2 +2Ax + 2By + 2Cz + D = 0 với A2 + B2 +C2 - D > 0 là phương trình mặt cầu tâm I(-A ; -B; -C), bán kính R = A 2 + B2 + C 2 − D 2) Giao của mặt cầu và mặt phẳng - Phương trình đường tròn: Cho mặt cầu (S) : (x − a) 2 + (y − b) 2 + (z − c)2 = R 2 với tâm I(a ; b; c), bán kính R và mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0. + d(I, (P)) > R: (P) và (S) không có điểm chung + d(I, (P)) = R: (P) tiếp xúc (S) + d(I , (P)) < R: ắt (S) theo ñöôøng troøn coù taâm laø hình chieáu (P) c cuûa I xuoáng (P), baùn kinh: R 2 − d 2 r= Phöông tr ình ñöôøng troøn trong khoâng gian: +Ax + By + Cz + D = 0 Aa + Bb + Cc + D
  2. Giaùo vieân: Traàn Vaên Huøng ­ Moân: Toaùn Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm Baøi   8: C ho   ba   soá   x,   y,   z   thoûa   m aõn  caùc   ñ i àu   ki än:  e e 0 ≤ x, y, z ≤ 2 (1)  x + y + z = 3 (2) T ì  gi ù  trò  l n  nhaá t vaø gi ù  trò  nhoû nhaá t cuûa: u =  m a ôù a 2 22 x +y +z

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản